Elimbode 26-06-2014

Elimbode
Hervormde Gemeente Elim ’t Harde
38e jaargang nr.13
26 juni 2014
Kerkgebouw Elim:
Eperweg 35, 8084 HB ’t Harde, tel. 651354
Beheerder:
D. van Loo, Hofweg 7
Tel: 652643 of 06-16858984
[email protected]
Koster:
G. Akster. Tel: 652653
Predikant:
Ds. D. Dekker, Eikenlaan 3
8084 HL ’t Harde, tel. 655904
e-mail: [email protected]
Pastoraal medewerker: M. C. van der Spek, Rietgors 33,
8271 GH IJsselmuiden. Tel. 06-41300919
e-mail: [email protected]
Scriba kerkenraad:
Postbus 70, 8084 ZH ’t Harde
Diaken H.H.L Bos, Mergelstraat 35
8084 CT ’t Harde, tel.654379
E-mail: [email protected]
College van Kerkrentmeesters: Postbus 40, 8084 ZG ‘t Harde
Penningmeester
Oudl-kerkrentm. J. van Dijk, Sportlaan 46
Tel. 651966, e-mail: [email protected]
Alle rekeningen
SKG
NL13FVLB0699642450
Rabobank
NL56RABO0348400543
rekeningen t.n.v. Ned. Herv. Gem. ’t Harde
Secretaris
B.S. van Looijengoed, Doornenkamp 36 Tel:683338
e-mail: [email protected]
Diaconie:
Postbus 125, 8084 ZJ ‘t Harde
Penningmeester
Diaken W. Koele, Lavastraat 19
tel. 654644, e-mail: [email protected]
Rekening: Rabobank: NL76RABO0384725325
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Elim
e-mail: [email protected]
Ledenadministratie:
H. v.d. Kamp, Braakvoortweg 28
8084 ER ’t Harde, tel. 653231
e-mail: [email protected]
Kerktelefoon:
Diaken G.J.J. v/d Berg, Granietstraat 38
Tel: 653239; e-mail: [email protected]
2
MEDITATIE
LUISTEREN
“Welzalig is de mens, die naar Mij luistert…”. (Spreuken 8 : 34a)
In Spreuken 8 is de Wijsheid aan het woord, de ‘hoogste Wijsheid’
zoals in hoofdstuk 9 wordt gezegd. De Wijsheid die van Boven is,
uit God, hemels, eeuwig. Denk dan maar aan Hem, van Wie de
apostel Paulus getuigt, dat in Hem al de schatten van wijsheid en
kennis verborgen zijn en dat Hij ons geworden is ‘wijsheid van
God’: onze Heere en Heiland Jezus Christus, sprekend God.
Deze Wijsheid stelt zich voor als een vrouw, die het leven (het
Leven) schenkt. Zó horen we haar spreken, zelfs zaligspreken –
feliciteren, gelukwensen in de diepste en rijkste zin van het
woord. “Welzalig – zegt zij – die naar Mij luistert”. En even later:
“Wie Mij vindt, vindt het leven”(vs. 35).
Die naar Mij luistert…. Ja, want er gaan tal van stemmen op. En
het is bepaald niet om het even aan wie je het oor leent. Zo
ontmoeten we in het slot van Spreuken 9 vrouwe Dwaasheid, die
de dood baart. Heel verleidelijk dient zij zich aan. Altijd weer.
Ook nu, onder ons. Geraffineerd speelt zij in op gevoelens en
verlangens van ons natuurlijke hart. En zij weet het o zo mooi te
brengen. Dat heeft zij van de boze, de vader der leugen – zoals de
Heere Jezus hem noemde. Met hem komen we steeds weer
bedrogen uit, wat voor grote mond hij ook opzet of van welke
spreekbuizen hij zich heel geraffineerd bedient. Echt, we moeten
ons wat dat betreft geen enkele illusie maken. Wees wijs. Wòrd
wijs, echt Levens-wijs. Hoe? Door niet af te gaan op wat vrouwe
dwaasheid beweert, maar te luisteren naar wat de Wijsheid zegt.
Die naar Mij luistert…. . Tegenwoordige tijd. Niet denken: nu heb
ik het wel gehoord. Nee, levenslang luisteren. Je daarin gelovig
oefenen. Je richten op, je houden aan het Woord van de Heere.
Aan de Schriften, Die van Hem getuigen en wijs kunnen maken tot
zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is (Joh.5 : 39, 2
Tim.3 : 15). Echt luisteren houdt veel in. De Heere werkelijk laten
uitspreken. Hem niet in de rede vallen. Het niet beter willen
weten. Je door Hem laten gezeggen. Hem ge-hoor-zamen. Dat
3
vergt niet alleen stilte, concentratie en geduld, het vraagt ook en
juist bekering en daarom gebed om de (door) werking van de
Heilige Geest: “Maak, Heere, mijn hart tot Uwe troon, dat Uw
Heilige Geest er woon”. En: “Maak in Uw Woord mijn gang en
treden vast”.
Jawel, dan zie je ze denken of dan hoor je ze verholen of
onverholen zeggen: “zielig”. Maar het deert je niet. Je weet wel
beter. Je houdt je te meer aan wat de hoogste Wijsheid zegt:
“zalig”.
“Welzalig is de mens, die naar Mij luistert…”.
ds. D. Dekker
KERKDIENSTEN
Zondag 29 juni
9.30 uur:
18.30 uur:
Dr. W. Dekker, Oosterwolde
Ds. G. Voordijk, Oldebroek
Voorzang:
v.m.: Psalm 66 : 6 en 10
n.m.: Psalm 2 : 4 en 7
Collecten:
1. Eredienst
2. Diaconie
3. Kerk
Kinderoppas:
Marijn Hofmeijer, Henriëtte Nagelhout,
Miriam Kunst, Elisa Vlijm
4
Zondag 6 juli
9.30 uur:
Ds. A. Stijf, Ede
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken in Elim
18.30 uur:
Ds. H. Veldhuizen, Wapenveld
Voorzang:
v.m.: Psalm 92 : 1 en 7
n.m.: Psalm 111 : 1 en 5
Collecten:
1. Eredienst
2. Diaconie
3. Onderhoud gebouwen
Kinderoppas:
Zondag 13 juli
9.30 uur:
18.30 uur:
Corine Pater, Erica Nagelhout,
Melonie Spaan, Sanne van Os
Ds. A.B. van Campen, Poederooijen
Ds. M. Aangeenbrug, Apeldoorn
Voorzang:
v.m.: Psalm 66 : 8 en 10
n.m.: Psalm 45 : 1
Collecten:
1. Eredienst
2. Eigen Jeugdwerk
3. Kerk
Kinderoppas:
Margriet van Leeuwen, Jessica Mulder,
Larissa Leusink, Willemijn Rens
AGENDA
Juni
Juli
Juli
Juli
Juli
28 10.30-17.00
4 19.00-20.00
4 19.00-20.00
4 19.00-20.00
8 20.00 uur
uur
uur
uur
uur
Uitje zondagsschool
Collectebonnenverkoop
Boekentafel
Verkooptafel t.b.v. zending
Gebedskring
5
BIJBELLEESROOSTER
26 juni
27 juni
28 juni
29 juni
30 juni
1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli
8 juli
9 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli
De twaalf apostelen
Neem niets mee
Als schapen onder de wolven
Keuzes maken
Antwoord op twijfel
Wet van het geloof
Vader van gelovigen
Niet zien, maar toch geloven
Als vijanden al verzoend
Adam I en Adam II
Veranderen of niet
Sabbatsrust
Voor of tegen
Bewijs gevraagd
Niet meer zondigen
Wie is je baas?
Huwelijk als metafoor
Tweestrijd
Samen werken ...
... aan herstel
Bouw
Zielig
Werkdruk
Mattheüs 9:35–10:4
Mattheüs 10:5-15
Mattheüs 10:16-33
Mattheüs 10:34–11:1
Mattheüs 11:2-15
Romeinen 3:21-31
Romeinen 4:1-12
Romeinen 4:13-25
Romeinen 5:1-11
Romeinen 5:12-21
Mattheüs 11:16-30
Mattheüs 12:1-21
Mattheüs 12:22-37
Mattheüs 12:38-50
Romeinen 6:1-14
Romeinen 6:15-23
Romeinen 7:1-12
Romeinen 7:13-25
Nehemia 3:1-10
Nehemia 3:11-21
Nehemia 3:22-32
Nehemia 3:33–4:8
Nehemia 4:9-17
6
CENTRALE BERICHTEN
INDELING VAN DE WIJKOUDERLINGEN
Wijk 1: M. van Leeuwen, tel. 652089
Heidelaan, Oude Bovendwarsweg, Stuifzandstraat, Vale Ouwelaan,
Vale Ouwepad, Bovenweg.
Wijk 2: D.J. van Dalfsen, tel. 653044
Berkstraat, Bovendwarsweg, Dennenweg, Eikenlaan, Eperweg
(oneven), Essenpad, Larixweg, Sparstraat, Hokseberg, Koeweg,
Schietweg, Verl. Vaarbekerweg.
Wijk 3: G. Uitslag, tel. 653375
Bungalowpark, Eperweg (even), Fennenkampweg, Graaf
Reinoldweg, Kaerweg, Kon. Julianaweg, Middelweg,
Oldenboschweg, Singel, Sportlaan, Vinckenbergweg, Ulco de
Vriesweg, Munnikenweg no. 69-89. Rozenbergerweg,
Schouwenburg, Centrum.
Wijk 4: W. Kamphof, tel. 661988
Elsakkerweg, Granietstraat, Haverkampweg, Serpentino, Hertog
Karelweg, Hertog Adolfweg, Hertog Arnoldweg, Hertog Willemweg,
Kruisakkerweg, Munnikenweg (31-67 en 66-92), Romano,
Houtrustweg, Tra, Zudendorpweg, Cristalina, Speelbrinkweg,
Nagelhoudsweg.
Wijk 5: A. van der Kolk, tel. 653952
Bazaltstraat, Kiezelstraat, Lavastraat, Marmerstraat, Mergelstraat,
Porfierstraat, Talksteenstraat, Travertin, Tufsteenstraat,
Zandsteenstraat, Buntgraslaan, Duinpieper, Goudvink,
Nachtzwaluw, Tapuit, IJsvogel, Erica, Korhoenpad, Veldbiesweg.
Wijk 6: J. van den Berg, tel. 653440
Adm. Helfrichweg, Beemdweg, Bovenweg (Eperweg tot Stadsweg),
Energieweg, Hofweg, Industrieweg, Karel Doormanweg,
Kernhoopweg, Koekoeksweg, Nijverheidsweg, Parkweg, Veenweg
(’t Harde), Wolkamerweg, Oostloo.
Wijk 7: J. Brouwer, tel. 653122
Blerckweg, Braakvoortweg, Eertbornweg, Herbert v.Puttenweg,
Herenveldweg, Hertogin Mechteldweg, Hertog Eduardweg,
Munnikenweg (no 7-29 en 14-60), Lomodisweg, Tiendmaatweg, De
Zoom.
Wijk 8: vacant
7
Wijk 9: W. van Engelen tel. 653602
Gemeenteleden uit Doornspijk en Elburg die via perforatie tot de
Hervormde Gemeente Elim behoren en Veenweg (Oldebroek),
Stadsweg.
Wijk 10: Ds. D. Dekker tel.655904
Bewoners van Mariposa en de aanleunwoningen.
BERICHTEN VAN DE SCRIBA
D.V. zondag 20 juli zal de bevestigingsdienst van br. de Romph
plaatsvinden. Hij zal bevestigd worden in het ambt van ouderlingkerkrentmeester. We wensen hem een goede voorbereiding toe en
Gods zegen voor hem en zijn gezin. We hopen dat hij zich gauw
thuis mag voelen in de broederkring en dan in het bijzonder in het
college van kerkrentmeesters.
Namens de kerkenraad, H.H.L. Bos, scriba
ZIJ DIE ELDERS VERBLIJVEN
In ‘s Heeren Loo-Lozenoord (Molenkamp 20, 3853 HH Ermelo):
 Mathilde van den Belt.
In ‘Huize Stolpe’ (Jacob Catsstraat 131b, 8265 XN Kampen):
 Aletta Klock.
In Oldebroek (Kooiveen 1a, 8096 MH Oldebroek):
 Evertje (Evelien) Doorneweerd.
In Philadelphia (Nunspeterweg 100, 8076 PD Vierhouten):
 Lammert Visch (woning 110).
In ‘Klarenbeek Corneille’ (Postbus 560, 3850 AN Ermelo):
 Merlissa Prins.
In ‘De Voord’ (Veldbloemenlaan 25, 8081 DL Elburg):
 Mevr. G. van 't Hof- van de Streek (afd. Kwelder).
 Dhr. J.W. Schüller (afd. Kwelder).
In ‘De Hullen’ (Stationsweg 20, 8096 AX Oldebroek):
 Dhr. E. uit de Fles.
 Mevr. T. Schoonhoven.
In ‘De Linde’ (Hulsstraat 2, 8091 TX, Wezep):
 Rene Berghorst.
In Zandhove (Hollewandsweg 17, 8014 BE Zwolle):
 Dhr. J. Berghorst.
8
In Oude Mars (afd. Kieftennest), De Mars 19, 8014 BJ Zwolle):
 Mevr. M.A. van der Wulp.
Meeleven doet goed. Laten we hen die elders verblijven ook in de
voorbede niet vergeten.
GEMEENTENIEUWS
ds.D.Dekker
Eikenlaan 3
8084 HL ´t Harde
Tel. 0525-655904
E-mail: [email protected]
MEELEVEN MET ELKAAR
Mevr. A. Berghorst – Vlieger, Oude Bovendwarsweg 28, moest
onverwachts worden opgenomen in het St. Jansdalziekenhuis te
Harderwijk, maar kwam al spoedig weer thuis. Mevr. G. van OeneWolf, Munnikenweg 89, kwam vanuit De Voord te Elburg weer
thuis. We danken onze God, Die tot hier toe heeft geholpen. Mevr.
M. Klein – Holstege, Huisdijk 8, verblijft nog altijd in Eikensten te
Ermelo (Veldwijk CVO, Postbus 1000, 3850 BA). Dhr. Chr. Kroon,
dr. Olthuisstraat 11, Elburg revalideert 9 weken in Beatrixoord te
Haren (Postbus 30, 9750 RA). Hij is de weekends thuis. Meeleven
doet goed, ook met het oog op hen die langdurig elders verblijven
i.v.m. verzorging en/of verpleging. In onze gebeden denken we
eveneens aan de (langdurig, ernstig) zieken thuis, aan degenen die
op een ziekenhuisopname of operatie wachten en aan hen die zich
met veel moeite en zorg geconfronteerd weten.
Psalm 84 zingt: “Welzalig de mens, van wie de kracht in U is –in
hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dorre dal van
de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de
regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot
kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion”.
ELMA
Zaterdag 7 juni jl. ontvingen Dick, Marieke, Manon en Renske van
Dalfsen, Kiezelstraat 13, dankbaar en blij uit Gods hand een
dochter en zusje. Ze heet Elma Jentje en wordt Elma genoemd. Op
9
het geboortekaartje lees ik: “Ontvangen in geloof, teken van hoop,
geboren uit liefde”. Dat zijn heel betekenisvolle woorden. Van
harte gelukgewenst, Dick en Marieke, met dit Godsgeschenk. Ook
jullie, Manon en Renske hartelijk gefeliciteerd! We betrekken
natuurlijk ook de grootouders en de andere familieleden graag in
onze felicitaties. Mooi om te mogen delen in jullie dankbare
vreugde en verwondering. Kort na de bevalling moest Marieke even
worden opgenomen in Isala te Zwolle, maar alles keerde zich
spoedig ten goede. Onze God zij geloofd! We bidden om Zijn zegen
en wensen jullie, Dick en Marieke, van harte wijsheid en liefde toe
om jullie kinderen bij het verzorgen en opvoeden voor te gaan in
een leven waarin de HEERE, Die goed is, met blijdschap wordt
gediend! (Psalm 100).
EMMA
Groot is het wonder,
jij bent zo klein.
Dankbaar zijn wij
dat jij ons kindje mag zijn.
Deze woorden lees ik op het kaartje, dat de geboorte aankondigt
van Emma Heleen Leusink, dochter van Jurjan en Femke Leusink,
Kernhoopweg 58. Emma zag zondag 8 juni jl. het levenslicht.
Hartelijk gefeliciteerd Femke en Jurjan met de geboorte van jullie
dochter. Inderdaad: groot is het wonder. Dat te beseffen maakt
dankbaar, blij en ontroerd. Met jullie danken we de HEERE, de
Schepper van alle leven voor Zijn goede trouw, hoede en zegen.
Ook de grootouders en verdere familie wensen we graag van harte
geluk. We bidden dat de kleine Emma voorspoedig mag opgroeien
en dat ze al heel gauw zal mogen merken dat vader en moeder
haar graag in aanraking brengen met Hem, Die zei: “Laat de
kinderen tot Mij komen…”. Wat is de Heiland het waard om
gehoord, geloofd en gevolgd te worden!
BIJ DE DIENSTEN
Het valt niet altijd mee om voorgangers te vinden die bereid en in
de gelegenheid zijn om in de vakantiemaanden de diensten te
leiden. Vooral dan niet, als er onverwacht wijzigingen optreden.
We zijn dankbaar dat het er naar uitziet dat er D.V. steeds weer
10
gastpredikanten zullen zijn. Goede en gezegende zondagen
gewenst onder ons, of waar u zich ook zult bevinden.
ZOMERVAKANTIE
Zoals eerder aangekondigd kunt u op mij van 24 juni tot en met
18 juli a.s. geen beroep doen. De pastorie blijft bewoond. We
hopen zowel hier als elders in ons land rust te genieten. De
pastoraal medewerker, br. van der Spek, neemt waar. In
voorkomende gevallen kunt u in genoemde periode contact
opnemen met de scriba, br. H.H.L. Bos, Mergelstraat 35.
TENSLOTTE
- We feliciteren hen die slaagden voor het examen van harte
met het behalen van het diploma. Goed om God ervoor te
danken en Hem en Zijn Woord ook biddend te betrekken in
de verdere plannen (vervolgopleiding, zoeken van werk,
enz.). Werd je teleurgesteld of wacht je met spanning op
de uitslag van het herexamen: sterkte!
- Het duurt nog enkele weken voordat de basisscholen in
onze regio de deuren zullen sluiten. Voor de leerlingen en
de leerkrachten van de Petraschool is dat een heel
bijzonder en bewogen moment. Deze school sluit de deuren
namelijk voor goed. Met name op “De Duif” bereidt men
zich al langere tijd voor op wat deze sluiting aan
veranderingen met zich meebrengt. Van harte sterkte en
wijsheid gewenst. Laten we aan allen die bij het
(basis)onderwijs betrokken zijn ook in onze gebeden
denken.
- Een hartelijke groet aan u en jou. We denken in het
bijzonder aan degenen die hoe dan ook niet met vakantie
kunnen of zullen gaan en aan hen die aan huis gebonden
zijn. De HEERE, Wiens ogen heel de aarde doorlopen,
zegene en behoede ons.
ds. D. Dekker
11
AAN U BEHOORT, O HEER DER HEREN
Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, d’onzeek’re zee.
Van U getuigen dag en nacht,
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in Uwe naam.
Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij Uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis
Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al Uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
Jan Wit
12
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Tarieven gebruik Elim ’t Harde
1-7-2014
Besluit kerkvoogdij 10-04-2014
Consumpties
nieuw:
Koffie en fris
- kerkelijke activiteiten:
- niet-kerkelijke activiteiten + begrafenissen:
oud:
0,60
0,85
0,50
0,75
100,00
0,00
kerkelijke activiteiten:
30,00
25,00
niet kerkelijke activiteiten:
- grote zaal
- 2 zalen boven en zaal 1en 2
- zaal 3 en 4
65,00
45,00
25,00
60,00
40,00
20,00
60,00
65,00
Gebruik kerkzaal
Trouwdiensten
- leden
Huur overige zalen (per dagdeel)
"Aula"
Condoleance:
Zaal
13
LOPERS GEZOCHT
Het College van kerkrentmeesters zoekt nog één iemand die te
beginnen in 2015 de enveloppen voor de kerkbalans en het
solidariteitsfonds zou willen wegbrengen. Dit is voor onderstaande
wijk. Bij de kerkbalans is het wegbrengen en ophalen, bij het
solidariteitsfonds alleen weg brengen.
Wijk 31: Heidelaan en Vale Ouwelaan (even nummers;
34 adressen).
Graag opgeven bij de secretaris van het College van
kerkrentmeesters.
Tel: 0525-683338 of via de mail (zie Elimbode).
KERKSCHOONMAAK
30 juni – 4 juli Fam. Immeker
7 juli – 11 juli Mevr. Bovendorp
Mevr. Hop
Braakvoortweg 27
Eperweg 23
Eperweg 30
SCHOONMAAK VERENIGINGSGEBOUW
30 juni - 4 juli Mevr. Groeneveld Vale Ouwelaan 16
Mevr. Leusink
Munnikenweg 42
7 juli - 11 juli Mevr. Leusink
Vaarbekerweg 8a
College van kerkrentmeesters
OPBRENGST COLLECTEN / GIFTEN
Ontvangen via:
Mevr. H. v. Putten
Ds. D. Dekker
Ds. D. Dekker
Ds. D. Dekker
Ds. D. Dekker
Ds. D. Dekker
Mevr. N. v. Os
Bestemming:
Schilderen kerkbanken
Kerk
Diaconie
Jeugdwerk
G.Z.B
Schilderen kerkbanken
Kerk
Bedrag in €
10,00
10,00 20,00
10,00
10,00 20,00
10,00
20,00
10,00
De Kerkvoogdij bedankt U hartelijk voor deze gaven.
14
Zondag 8 juni
Eredienst
€ 372,66
Kerkvoogdij
€ 359,55
2e Pinksterdag Jeugd
€ 220,17
Vrijdag 13 juni Huwelijkscoll. Hop / Bakker € 593,87
Zondag 15 juni Eredienst
€ 368,49
Onderhoud orgel
€ 449,21
Giften voor het damescomité via:
Mw. Schuurman € 10,00
Mw. van de Berg € 10,00
Mw. Karzijn € 10,00
Voor deze giften willen wij u hartelijk bedanken.
DIACONIE
D.V. zondag 29 juni is de collecte weer bestemd voor het
plaatselijke werk, u wel bekend.
Een week later, nl. zondag 6 juli willen we de collecte bestemmen
voor het Pastorale Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek.
Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk
van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en
geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die,
om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun
woon-/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen.
Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. De
stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:
- Een christelijke leefgemeenschap
- Individuele geestelijke begeleiding door professionele
begeleiders
- Een beperkt dagprogramma, rust en ruimte
- Advies m.b.t. nazorg
- Informatie en advies aan de plaatselijke gemeente.
De Herberg bevindt zich in een financieel moeilijke periode. Ze
hebben veel diaconieën aangeschreven met het verzoek om een
bijdrage. Op hun website www.pdcdeherberg.nl kunt u meer lezen
over het werk dat ze mogen verrichten.
Beide collectes van harte aanbevolen.
De diaconie
15
EVANGELISATIE EN ZENDINGSCOMMISSIE
OPBRENGSTEN TBV DE ZENDING
De opbrengst van de gehouden G.Z.B. pinkstercollecte van zondag
8 juni jl. heeft € 811,65 opgebracht.
De totaalopbrengst van de zendingsbakjes t/m 8 juni jl. bedroeg
€ 259,75 euro.
Hartelijk dank voor al deze gaven.
De zendings-evangelisatiecommissie
VERENIGINGEN
GEBEDSKRING
De gebedskring is op D.V. 8 juli 2014 bij Hennie Nagelhoud,
Stuifzandstraat 8. U/jij bent hartelijk welkom. De koffie is klaar
om 20:00 uur. We beginnen om 20:15 uur.
Kom gerust eens kijken hoe je/u het vindt!!!! Misschien tot dan.
Namens de gebedskring, Gerry van Keulen
ADVERTENTIES
HARTELIJK BEDANKT
Graag wil ik, ook namens mijn man, iedereen hartelijk bedanken
voor de blijken van meeleven rond mijn ziekenhuisopname en
operatie. Dank voor de vele kaarten, de bloemen, de telefoontjes
en gesprekjes. Ik heb dit ontzettend gewaardeerd. Ze gaven/geven
mij bemoediging. Vooral heb ik mogen ervaren dat er veel voor mij
gebeden is en dat de Heere God deze gebeden ook heeft willen
verhoren.
Inmiddels mogen we weten dat geen verdere nabehandelingen
nodig zijn. Voor dit alles danken wij in de eerste plaats onze Heere
God, in Wiens hand ook onze tijden zijn en die het tot heden
bijzonder goed heeft gemaakt. Wij hopen en bidden dat Hij ons
hierin ook verder zal leiden. U nogmaals hartelijk dank voor uw
meeleven.
Met een hartelijke groet, Gerda van Leeuwen – Bleijerveld
16
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle kaartjes en
persoonlijke condoleances na het overlijden van onze
schoonmoeder, oma en “kleine” oma
Dirkje Bosch-Willemsen
Het was goed om te ervaren dat er zoveel mensen met ons hebben
meegeleefd.
Jenny Bosch-Eijbrink
Diana en Leon & Matthijs en Julia
Jolanda en Eddie & David, Michiel en Lieke
JEUGDRUBRIEK
Kopij voor de volgende jeugdrubriek:
bezorgen per e-mail: [email protected]
Adres jeugdwerkleider:
Marissa Fikse, Bloemendaalseweg 12, 8166 JX Emst
Tel.: 06-44123213
[email protected]
www.hsjj.nl
Vaste agendapunten
Zondag
11.00 uur: Zondagsschool (info: 654379)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag
13.30 uur: Kinderbijbelclub “DE PAREL”
Jongens en meisjes groep 3 en 4
Woensdag
18.45 uur: 12-club “DE REGENBOOG”
Jongens en meisjes groep 5 t/m 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------Zaterdag
19.30 uur: L.I.CH.T. (info www.licht-elim.hyves.nl)
Om de week voor jongeren van 12-15 jr.
Contact kan men opnemen via
[email protected]
Zaterdag
20.00 uur: Kompas (info http://hier.is/kompas )
(De tijden kunnen af en toe afwijken. Zie hiervoor de informatie hieronder.)
17
WAT MOET JE LEREN?
29-06
Groep 3,4,5
Groep 6,7,8
Ps. 66:10
Tekst:Ps.100:5a
Ps.2:4
Tekst:1 Sam. 6: 5m
Groetjes, Leidinggevenden zondagsschool ‘Ruth’
‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet’
18
Cassetterecorderdienst: H. van de Kamp,
Braakvoortweg 28. tel. 653231
Kinderoppasdienst:
Andrea Leusink, Koekoeksweg 24, Tel. 651663,
Wendie Kroon, Granietstraat 16
[email protected]
Jeugdraad:
Secretaris:
Marieke van Dalfsen, Kiezelstraat 13
8084 XX ’t Harde, tel.0525-653044
E-mail: [email protected]
Rekeningen:
NL76RABO0314713247
t.n.v. Jeugdraad Ned. Herv. Gemeente
Rabobank: NL87RABO031.47.60.288
t.n.v. Zondagsschool Ned. Herv. Gemeente
Commissie Evangelisatie en Zending:
Rekeningen:
NL84RABO0314714073
t.n.v. CVK Ned. Herv. Gemeente
Collectebonnen verkoop: Uitsluitend 1e vrijdag van de maand in ‘Elim’
19.00-20.00 uur
Boekentafel:
Zie voor verkoop de kerkelijke agenda.
Mw. Spaan en Mw. Van ‘t Hul
Bezorging Elimbode:
Greta Berghorst, Marmerstraat 17 ’t Harde
Tel. 654752, E-mail: [email protected]
Website:
www.hervormdegemeente-tharde.nl
Kopy voor de volgende kerkbode (nr. 14, 17 juli-6 aug, 3 weken)
inleveren voor vrijdag 11 juli 2014 (20.00 uur) bij:
Bertina Spaan, Kiezelstraat 30
e-mail: [email protected]
Kopy aanleveren via e-mail.
Vouw- en nietploeg: donderdag 17 juli 2014
19
Blijf in contact met uw kerk
Geboorte, trouwplannen, verdriet of verlies?
Ziekenhuisopname, ziekenhuisontslag?
Centraal meldadres:
Uw predikant
tel. 655904
Verhuizing melden:
Braakvoortweg 28
8084 ER ’t Harde
tel. 653231
20