Elimbode 20-11-2014

Elimbode
Hervormde Gemeente Elim ’t Harde
38e jaargang nr. 22
20 november 2014
Kerkgebouw Elim:
Eperweg 35, 8084 HB ’t Harde, tel. 651354
Beheerder:
D. van Loo, Hofweg 7
Tel: 652643 of 06-16858984
[email protected]
Koster:
G. Akster. Tel: 652653
Predikant:
Ds. D. Dekker, Eikenlaan 3
8084 HL ’t Harde, tel. 655904
e-mail: [email protected]
Pastoraal medewerker: M. C. van der Spek, Rietgors 33,
8271 GH IJsselmuiden. Tel. 06-41300919
e-mail: [email protected]
Scriba kerkenraad:
Postbus 70, 8084 ZH ’t Harde
Diaken H.H.L Bos, Mergelstraat 35
8084 CT ’t Harde, tel.654379
E-mail: [email protected]
College van Kerkrentmeesters: Postbus 40, 8084 ZG ‘t Harde
Penningmeester
Oudl-kerkrentm. J. van Dijk, Sportlaan 46
Tel. 651966, e-mail: [email protected]
Alle rekeningen
SKG
NL13FVLB0699642450
Rabobank
NL56RABO0348400543
rekeningen t.n.v. Ned. Herv. Gem. ’t Harde
Secretaris
B.S. van Looijengoed, Doornenkamp 36 Tel:683338
e-mail: [email protected]
Diaconie:
Postbus 125, 8084 ZJ ‘t Harde
Penningmeester
Diaken W. Koele, Lavastraat 19
tel. 654644, e-mail: [email protected]
Rekening: Rabobank: NL76RABO0384725325
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Elim
e-mail: [email protected]
Ledenadministratie:
H. v.d. Kamp, Braakvoortweg 28
8084 ER ’t Harde, tel. 653231
e-mail: [email protected]
Kerktelefoon:
Diaken G.J.J. v/d Berg, Granietstraat 38
Tel: 653239; e-mail: [email protected]
2
MEDITATIE
CHRISTUS, DIE GEKRUISIGD IS
“dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de
Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de
derde dag, overeenkomstig de Schriften”. (1 Korinthiërs 15: 3b-4)
In deze woorden van Paulus, deze prachtige uiteenzetting, wordt
het evangelie, de blijde boodschap van God, neergezet. De kern
van het geloof wordt hier kort en krachtig beschreven: Christus,
Die gestorven is voor onze zonden en weer opgestaan.
Paulus maakt in dit Bijbelgedeelte duidelijk dat je de opstanding
letterlijk moet nemen. Op het moment dat hij dit schrijft zijn vele
getuigen nog in leven. Het is dus na te vragen, te verifiëren, op
echtheid. Paulus maakt duidelijk dat de gehele geschiedenis van
Jezus onze Verlosser staat of valt met zijn lichamelijke opstanding.
Als Hij niet is opgestaan heeft geloven geen enkele zin, dan kan ik
deze meditatie hier stoppen.
Als het evangelie niet helemaal waar is, zegt Paulus, geeft het
geloof geen zin aan het leven. Dan hebben wij geen geloof maar
een levensbeschouwing. Één van de vele. Wij moeten het geloof
niet van ons af laten nemen door de waarheid, de Bijbel, te
verdraaien of niet van kaft tot kaft voor waar aan te nemen.
Mensen die het sterven en opstaan van Jezus niet letterlijk nemen.
Wij kunnen zoveel vaste gronden wegslaan door water bij de wijn
te doen. Paulus zegt: Trek het evangelie maar na, vraag maar aan
de levende getuigen of het waar is dat Christus is opgestaan. Jezus
Christus is verschenen aan vijfhonderd mensen waar er nog velen
van leven op het moment dat hij dat schrijft. Het is niet zomaar
een verhaal dat rond ging. We kunnen het lezen als een historische
verslaglegging, als goede journalistiek. Niet vanuit één bron
geschreven.
Nog even en dan is het weer Kerst. Het feest van de geboorte van
Jezus. Ook deze geschiedenis moeten wij lezen zoals het er staat.
De geboorte van Jezus uit een maagd, een echt Godswonder. Hij is
3
naar deze wereld gekomen om onze zonden voor zijn rekening te
nemen. Niet zomaar. Door de wil van God. Zijn lijden begon met
Kerst. Hij verliet de hemel waar het goed was, zelfs meer dan dat,
om bij ons zondaars te wonen.
Wat een groot geschenk is dat. De Vader die ons Christus schonk.
Hier kunnen geen grote cadeaus, mooie auto’s of luxe huizen tegen
op. Hij brengt echte vrede, echte rijkdom, echte vreugde, echte
liefde.
Ook voor u is hij geboren, gestorven en weer opgestaan. Bij Hem is
vrede. Wilt u dit ook geloven? Wilt u ook die echte vrede, echte
rijkdom, echte vreugde, echte liefde? Geloof.
Edwin van der Kolk
KERKDIENSTEN
Zondag 23 november
9.30 uur:
Ds. D. Dekker, Heilig Avondmaal
18.30 uur:
Ds. D. Dekker, voortz. en dankz. H.A.
Voorzang:
v.m.: Psalm 36 : 2
n.m.: Psalm 62 : 1 en 8
Collecten:
1. Eredienst
2. Kerk
3. Diaconie
Kinderoppas:
Margriet van Leeuwen, Jessica Mulder,
Anne Mea van Loo, Elisa Vlijm
Zondag 30 november
9.30 uur:
Ds. D. Dekker
18.30 uur:
Ds. A. Visser, Garderen
Voorzang:
v.m.: Psalm 93 : 1 en 4
n.m.: Psalm 99 : 2 en 3
4
Collecten:
Kinderoppas:
1. Eredienst
2. Kerk
3. G.Z.B.
Christien Westerink, Hilda Koops,
Margreet Rozeboom, Willemijn Rozeboom
AGENDA
Nov
Nov
Nov
Dec
20
25
26
1
19.30
19.30
19.30
19.30
uur
uur
uur
uur
Doopzitting
Vrouwenvereniging Lydia
Kerkenraadsvergadering
Mannenvereniging Calvijn
BIJBELLEESROOSTER
20 november
21 november
22 november
23 november
24 november
25 november
26 november
27 november
28 november
29 november
30 november
1 december
2 december
3 december
4 december
5 december
Daniël 11:21-28
Daniël 11:29-35
Daniël 11:36-45
Daniël 12:1-4
Daniël 12:5-13
Psalm 44:1-17
Psalm 44:18-27
Jesaja 40:1-11
Jesaja 40:12-20
Jesaja 40:21-31
Psalm 85
2 Petrus 1:1-11
2 Petrus 1:12-21
2 Petrus 2:1-10a
2 Petrus 2:10b-22
2 Petrus 3:1-9
5
De strijd houdt niet op
Heilig verbond bedreigd
Zelfoverschatting
Geheimhouding
Eindtijd
Vroeger was het beter
Help!
Roepen
Niemand is als God
Leer van de schepping
God is rechtvaardig
Inspanningsverplichting
Blijf waakzaam
Zonde blijft niet onbestraft
Honden en varkens
Geen traagheid, maar geduld
CENTRALE BERICHTEN
INDELING VAN DE WIJKOUDERLINGEN
Wijk 1: M. van Leeuwen, tel. 652089
Heidelaan, Oude Bovendwarsweg, Stuifzandstraat, Vale Ouwelaan,
Vale Ouwepad, Bovenweg, Oude Brandweg.
Wijk 2: D.J. van Dalfsen, tel. 653044
Berkstraat, Bovendwarsweg, Dennenweg, Eikenlaan, Eperweg
(oneven), Essenpad, Larixweg, Sparstraat, Hokseberg, Koeweg,
Schietweg, Verl. Vaarbekerweg.
Wijk 3: G. Uitslag, tel. 653375
Bungalowpark, Eperweg (even), Fennenkampweg, Graaf
Reinoldweg, Kaerweg, Kon. Julianaweg, Middelweg,
Oldenboschweg, Singel, Sportlaan, Vinckenbergweg, Ulco de
Vriesweg, Munnikenweg no. 69-89. Rozenbergerweg,
Schouwenburg, Centrum.
Wijk 4: W. Kamphof, tel. 661988
Elsakkerweg, Granietstraat, Haverkampweg, Serpentino, Hertog
Karelweg, Hertog Adolfweg, Hertog Arnoldweg, Hertog Willemweg,
Kruisakkerweg, Munnikenweg (31-67 en 66-92), Romano,
Houtrustweg, Tra, Zudendorpweg, Cristalina, Speelbrinkweg,
Nagelhoudsweg.
Wijk 5: A. van der Kolk, tel. 653952
Bazaltstraat, Kiezelstraat, Lavastraat, Marmerstraat, Mergelstraat,
Porfierstraat, Talksteenstraat, Travertin, Tufsteenstraat,
Zandsteenstraat, Buntgraslaan, Duinpieper, Goudvink,
Nachtzwaluw, Tapuit, IJsvogel, Erica, Korhoenpad, Veldbiesweg.
Wijk 6: J. van den Berg, tel. 653440
Adm. Helfrichweg, Beemdweg, Bovenweg (Eperweg tot Stadsweg),
Energieweg, Hofweg, Industrieweg, Karel Doormanweg,
Kernhoopweg, Koekoeksweg, Nijverheidsweg, Parkweg, Veenweg
(’t Harde), Wolkamerweg, Oostloo.
Wijk 7: J. Brouwer, tel. 653122
Blerckweg, Braakvoortweg, Eertbornweg, Herbert v.Puttenweg,
Herenveldweg, Hertogin Mechteldweg, Hertog Eduardweg,
Munnikenweg (no.7-29 en 14-60), Lomodisweg, Tiendmaatweg, De
Zoom.
Wijk 8: vacant
6
Wijk 9: W. van Engelen tel. 653602
Gemeenteleden uit Doornspijk en Elburg die via perforatie tot de
Hervormde Gemeente Elim behoren en Veenweg (Oldebroek),
Stadsweg.
Wijk 10: Ds. D. Dekker tel.655904
Bewoners van Mariposa en de aanleunwoningen.
ZIJ DIE ELDERS VERBLIJVEN
In ‘s Heeren Loo-Lozenoord (Molenkamp 20, 3853 HH Ermelo:
 Mathilde van den Belt.
In ‘Huize Stolpe’ (Jacob Catsstraat 131b, 8265 XN Kampen):
 Aletta Klock.
In Oldebroek (Kooiveen 1a, 8096 MH Oldebroek):
 Evertje (Evelien) Doorneweerd.
In Philadelphia (Nunspeterweg 100, 8076 PD Vierhouten):
 Lammert Visch (woning 110).
In ‘Klarenbeek Corneille’ (Postbus 560, 3850 AN Ermelo):
 Merlissa Prins.
In ‘De Voord’ (Veldbloemenlaan 25, 8081 DL Elburg):
 Mevr. G. van 't Hof- van de Streek (afd. Kwelder).
 Dhr. J.W. Schüller (afd. Kwelder).
 Dhr. D. Schoeber (afd. De Horst).
 Dhr. M.J. de Vos, (afd. Kwelder).
In ‘De Hullen’ (Stationsweg 20, 8096 AX Oldebroek):
 Mevr. T. Schoonhoven.
In ‘De Linde’ ( Hulsstraat 2, 8091 TX, Wezep):
 Rene Berghorst.
In Zandhove (Hollewandsweg 17, 8014 BE Zwolle):
 Dhr. J. Berghorst.
In Oude Mars, afd. Kieftennest, (De Mars 19, 8014 BJ Zwolle):
 Mevr. M.A. van der Wulp.
Meeleven doet goed. Laten we hen die elders verblijven ook in de
voorbede niet vergeten.
7
GEMEENTENIEUWS
ds. D. Dekker
Eikenlaan 3
8084 HL ’t Harde
Tel. 0525-655904
E-mail: [email protected]
IN MEMORIAM
Donderdag 30 oktober jl. werd in de leeftijd van 87 jaar dhr. Jan
van Dragt, sinds 15 september 2009 weduwnaar van Neeltje
Willemsen, uit dit leven weggenomen. Omdat zijn gezondheid het
niet toeliet om nog langer zelfstandig te wonen, was hij begin 2013
verhuisd van de Bovendwarsweg naar het Woonzorgcentrum
Mariposa, waar hij tot op het laatst van zijn leven liefdevol werd
verzorgd. Hij wist dat de ernstige ziekte, die enkele jaren geleden
bij hem was geconstateerd, niet meer te stuiten was en verklaarde
onlangs met een aanhaling uit Psalm 38: ‘Ik voel mijn krachten
wijken en bezwijken’. Toen zei hij me ook dat in de rouwdienst
Psalm 68 : 10 (berijmd) centraal moest staan (onberijmd vs. 2021). Niet dat hij zulke diepingrijpende uitspraken uitvoerig
toelichtte, daar was hij de man niet naar. Maar uit kernachtige
gezegdes, soms na het lezen van een Bijbelgedeelte of een gebed,
kon je afleiden wat er in hem omging terwijl hij zich voorbereidde
op het levenseinde en hoe hij ten diepste zijn verwachting op de
HEERE, de God van alle genade, stelde.
Met dankbare verwondering keek hij terug op zijn bewogen leven.
De jaren die hij als soldaat in het voormalige Nederlands-Indië
doorbracht, waren onuitwisbaar in zijn herinnering gegrift. Als
door een wonder herstelde hij toen van een ernstige ziekte en
bleef hij gespaard. Terug op ’t Harde kwam hij via het werk met
allerlei mensen in aanraking, van hoog tot laag. Hij waardeerde en
respecteerde ieder in zijn of haar eigenheid, bleef zichzelf maar
wist ook hoe met anderen door één deur te kunnen. Als een
levenswijs, hartelijk, gezellig, trouw en oprecht iemand werd hij
gewaardeerd, koninklijk onderscheiden zelfs, en was hij gezien. Zo
nam hij ook een bijzondere plaats in in de kring van gezin en
familie. Met grote trouw bezocht hij zijn vrouw, toen zij in
Seewende werd verpleegd. Wat viel het hem zwaar haar te moeten
8
missen. Hoe vaak stond hij niet bij haar graf. Hoe moedig en
geduldig droeg hij zijn ziekte, biddend om kracht naar kruis.
We betuigen zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
alsmede heel de familie Van Dragt – Willemsen onze hartelijke
deelneming en wensen hen de hulp en de zegen toe van onze God
en HEERE. Na een afscheidsdienst in de Elimkerk, waarin Psalm 68
centraal stond, vond dinsdag 4 november jl. de begrafenis plaats
op de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Bovenweg.
IN MEMORIAM (2)
Maandagmorgen 10 november jl. werd ons bericht dat dhr. Gerrit
Jan van ’t Goor in de gezegende leeftijd van 93 jaar uit dit leven
was weggenomen. Om gezondheidsredenen verhuisde hij met zijn
echtgenote, met wie hij bijna 69 (!) jaar getrouwd was en die met
hem in grote trouw lief en leed deelde, in december 2009 van de
Hertog Willemweg naar het Woonzorgcentrum Mariposa, waar
liefdevolle zorg werd genoten.
De laatste jaren namen lichaamskrachten, denkvermogens en
geheugenfuncties al meer af. Dat verwarde, maakte onzeker en
deed hem in een later stadium stiller en stiller worden. En dat
terwijl hij juist zo’n drukke prater was geweest. Hij was niet bang
om in de belangstelling te staan en genoot ervan om bij allerlei
gelegenheden het woord te voeren. Hij kon eveneens vrijmoedig
getuigen van het Evangelie als het Woord der Waarheid en diende
de Hervormde Gemeente “Elim” met deze en andere gaven tal van
jaren als ambtsdrager. Zeker de ouderen onder ons zullen zich dhr.
van ’t Goor herinneren als kerkenraadslid. De rouwbrief spreekt
van dankbaarheid voor alles wat hij voor de zijnen en voor anderen
heeft betekend. Dat houdt veel in en roept tal van gedachten en
gevoelens op. Maar zo mogen we Gerrit Jan van ‘t Goor blijvend
gedenken.
Onze gedachten gaan uit naar mevr. van ’t Goor- Reezigt voor wie
het zo onwezenlijk zal zijn om haar man, die zolang het hem
mogelijk was, zo bezorgd voor haar was met het oog op haar
gezondheid, niet meer aan haar zijde te weten. Wat zal het gemis
zich laten voelen. We betuigen haar, de kinderen, klein- en
achterkleinkinderen alsmede de verdere familie onze oprechte
deelneming. We bidden om de hulp en zegen, troost en sterkte van
Hem, van Wie Mozes in Psalm 90 getuigt: “HEERE, Gij zijt ons
9
geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht”. We denken ook
aan wat op de rouwbrief werd aangehaald uit het Evangelie naar
Johannes: “In het huis mijns Vaders zijn vele woningen”(Joh. 14 :
2). Dit Bijbelwoord stond centraal in de afscheidsdienst die
zaterdag 15 november jl. in de Elimkerk werd gehouden. Daarna
vond de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats aan de
Bovenweg.
MEELEVEN MET ELKAAR
Dhr. J. Krooneman, Mariposa, verbleef in het St. Jansdalziekenhuis
te Harderwijk, maar kwam inmiddels thuis. Dhr. D. Veldman,
Travertin 4, onderging een operatieve ingreep in Isala te Zwolle en
kwam weer thuis. Na een heel aantal weken in dit ziekenhuis te
zijn verpleegd, kwam ook mevr. P. van Putten – Berghorst,
Stuifzandstraat 10, weer thuis. We danken onze God, de hoorder
der gebeden! Mevr. G. Polinder – Junte, Hokseberg 8, wordt in De
Regenboog te Nunspeet verpleegd. Dhr. en mevr. de Groot, Hertog
Adolfweg 18, verblijven in het Zonnehuis te Zwolle. We denken in
onze gebeden ook aan de langdurig zieken thuis, aan hen die
vanwege hoge leeftijd of afnemende gezondheid aan huis
gebonden zijn en aan hen die elders verblijven i.v.m. verzorging
en/of verpleging met alles wat dit voor hen en voor die hen lief
zijn betekent. Psalm 130 zingt: “Ik verwacht de HEERE, mijn ziel
verwacht en ik hoop op Zijn Woord”. Laten we vanuit deze
adventsverwachting naar elkaar omzien en met elkaar meeleven.
EEUWIGHEIDSZONDAG
De laatste zondag van het kerkelijke jaar (zondag 23 november
a.s.) wordt ook wel Eeuwigheidszondag genoemd, waarbij de
gedachten uitgaan naar wat Jezus noemde ‘de voleinding der
wereld’ (Matth. 28 : 20). Als we juist op deze zondag het Heilig
Avondmaal hopen te houden, wil dat wat de apostel Paulus de
Korinthiërs met het oog op de tafel van de Heere voorhoudt, ons
bezighouden: ‘verkondig de dood van de Heere totdat Hij komt’ (1
Kor. 11 : 26b).
N.a.v. deze woorden schreef wijlen prof. dr. J. P. Versteeg onder
andere: “In Zijn instellingswoorden heeft Jezus beloofd, dat Hij
met de Zijnen de wijn nieuw zou drinken in het Koninkrijk van Zijn
Vader. Bij de viering van het avondmaal is er een ‘totdat’. De spits
10
van het avondmaal is gericht op de toekomst van het vervulde
Koninkrijk. Wat bij brood en beker ontvangen wordt door het
geloof doet uitzien naar wat in de toekomst komen zal. Bij de
viering van het avondmaal gaan de vensters naar de toekomst
open. Nergens is die toekomst meer nabij dan in de viering van het
avondmaal. Daar wordt dan ook de verwachting gespannen. Daar
wordt de roep gehoord om de definitieve komst van de Heere in
heerlijkheid.”
BIJ DE DIENSTEN
Over de avondmaalszondag schreef ik hierboven. In beide diensten
staat Numeri 14 centraal. In de avonddienst, die in het teken staat
van de dankzegging of zoals men vroeger vaak zei ‘de
nabetrachting’, wordt net als op zondag 14 september jl. diegenen
die ’s morgens door taken in de zorg of anderszins (huiselijke
omstandigheden etc.) verhinderd zijn eerst de gelegenheid
geboden om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Daarna
verloopt de dienst precies zoals we altijd gewend waren. Ik wil u
en jou dringend vragen om biddend toe te leven naar de
avondmaalszondag, denkend aan wat we lezen in het slot van
Psalm 139: “Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij
en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg is; en
leid mij op de eeuwige weg”.
Ook in de morgendienst van de eerste adventszondag mag ik D.V.
voorgaan. Dan lezen we de tekst van de preek in Deut. 18 : 14-15.
Het gaat over allerlei occulte praktijken (actueler dan misschien
wordt gedacht!), waar de HEERE op een niet mis te verstane wijze
‘nee’ tegen zegt, omdat Hij de Zijnen houvast wil geven vanuit
Zijn profetisch Woord. Zo biedt de tekst uitzicht op Hem, Wiens
geboorte met Kerst weer mag worden gevierd: onze ‘hoogste
Profeet en Leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze
verlossing volkomen geopenbaard heeft’ (Heid. Cat. zd. 12). De
avonddienst wordt geleid door ds. A. Visser te Garderen.
TENSLOTTE
Met dat de adventsweken ingaan, hoor je ook weer over ‘de
donkere dagen voor Kerst’. Je kunt dat letterlijk nemen maar ook
meer figuurlijk opvatten. Hoe duister kan het niet zijn en welke
11
schaduwen kunnen er niet vallen. Het adventsevangelie roept ons
toe: “Het Licht schijnt in de duisternis” (Joh. 1 : 5).
Vanuit de pastorie een hartelijke groet aan u en jou,
Ds. D. Dekker
VERWACHTEN WORDT AANSCHOUWEN
Zoals de ouden eens Gods Zoon verwachtten,
het heil van God voor zondaars toebereid,
en door de Geest geleid in hun gedachten,
Hem zagen als hun hoogste zaligheid…
En hoe zij Hem in moeite en in strijd
verwachtten in de lijn van hun geslachten,
in uitzien naar Zijn komst hun hart verblijd,
zich bindend aan Gods Woord met al hun krachten…
Zó mogen wij in Bethlehem aanschouwen,
hoe God Zijn Zoon ons gaf ten offerlam,
opdat wij vast geloven en vertrouwen,
dat Hij de schuld en zonden vàn ons nam!
In Hem, de Troost in leven en in sterven,
mag u, mag ik de zaligheid beërven!
Joke van Sliedregt
( Uit: VRUCHTBAAR LEVEN)
12
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
COLLECTEBONNEN
Gemeente, in verband met sinterklaasavond wordt er op vrijdag 5
december geen collectebonnenuurtje gehouden.
Dit wordt een week doorgeschoven naar vrijdag 12 december,
aanvang 19.00 uur.
KERKSCHOONMAAK
24 nov. – 28 nov. Mevr. Spaan
Mevr. Polinder
1 dec. - 5 dec. Mevr. Berghorst
Mevr. Zwep
Oostloo 9
Kernhoopweg 85
Heidelaan 37
Bijenkamp 3
SCHOONMAAK VERENIGINGSGEBOUW
24 nov. – 28 nov. Mevr. v.d. Brink
Mevr. Hoekert
1 dec. - 5 dec. Mevr. v. Dorp
Mevr. Huenestein
Waterlandsweg 6
Huisdijk 6
Eperweg 43
Burg. U. de Vriesweg 12
OPBRENGST COLLECTEN / GIFTEN
Ontvangen via:
Bestemming:
Bedrag in €
Oud. W. v. Engelen Kerk
10,00 , 10,00
Oud. M. v. Leeuwen Kerk
10,00
Collectezak
Elimbode
30,00 , 10,00
Collectezak
Verjaardagsfonds
5,00
Ds. D. Dekker
Kerk
10,00 , 10,00
Oud. J. v.d. Berg
Kerk
25,00
Mevr. J. v.d. Berg
Schilderen kerkbanken 10,00
De Kerkvoogdij bedankt U hartelijk voor deze gaven
Zondag 2 nov.
Eredienst
Kerkvoogdij
Oktober
Verjaardagsfonds
Woensdag 5 nov. Eredienst
Dankdagcollecte
13
€
€
€
€
€
368,52
364,25
690,61
271,35
3084,75
Zondag 9 nov.
Eredienst
€ 445,92
Nalezing dankdag € 1437,35
DIACONIE
D.V. zondag 23 november wil de diaconie de collecte tijdens de
Avondmaalsdienst bestemmen voor de Voedselbank, u allen
welbekend. De diaconie onderhoudt nauwe banden met de
Voedselbank. Wat betreft de Voedselbank willen we de tweede
zondag van december pasta's (spaghetti, macaroni, etc.)
inzamelen.
Hierbij de verantwoording voor de collecteopbrengsten:
Zondag
26-10-'14
€ 379,95
Diaconie
Zondag
02-11-'14
€ 722,16
Noodhulp Zuid-Soedan
Woensdag
05-11-'14
€ 364,47
Woord en Daad
Allen hartelijk dank voor de gaven.
De diaconie
EVANGELISATIE EN ZENDINGSCOMMISSIE
ZENDINGSWERK
Van Patrick Rietveld ontvingen wij bericht dat hij, op het moment
dat wij dit schrijven, voor het vertaalproject in de plaats Musoma
in Tanzania is. Samen met de plaatselijke kerkleiders/vertalers
werkt hij aan het boek Handelingen. Graag vragen wij uw gebed
voor het werk in Tanzania maar ook voor Patricks gezin hier in
Nederland.
14
VERENIGINGEN
VROUWENVERENIGING LYDIA
Onze volgende verenigingsavond is op D.V. dinsdag 25 november.
Deze avond hopen we met elkaar te behandelen: Bijbelstudie 5.
Deze kunt u vinden in de Hervormde Vrouw van oktober, waar
boven staat vermeld: “DE HEERE in ons midden ?!”. Dit n.a.v.
Exodus 17 : 1-16.
De reis naar het beloofde land gaat beginnen. Na Mara en Elim
komen de Israëlieten aan op een plaats waar ze misschien wat rust
mogen vinden. We vinden het heel fijn om elkaar weer te
ontmoeten in de grote zaal van Elim om 19.30 uur, zo God het
geeft, rond de geopende Bijbel.
Het bestuur van Lydia
MANNENVERENIGING CALVIJN
Op D.V. maandag 1 december zullen we weer samen komen als
mannenvereniging.
Aanvang 19.30 uur. In de consistorie. De inleiding van deze avond
zal verzorgd worden door vr. A. Huisbrink. Het te bespreken
Bijbelgedeelte van deze avond is: Amos 2 : 1 t/m 16.
We hopen op een goede opkomst. Dat het een gezegende
bespreking mag zijn uit Gods Woord.
Het bestuur
GEBEDSKRING
De gebedskring is op D.V. 26 november bij Gerda van Putten, De
Zoom 14. U/jij bent hartelijk welkom. De koffie is klaar om
20:00uur. We beginnen om 20:15 uur.
Kom gerust eens kijken hoe je/u het vindt!!!! Misschien tot dan,
Namens de gebedskring
ZANGUURTJE
Op dinsdag 9 december a.s. verzorgt het Interkerkelijk Gemengd
Koor ‘t Harde e.o. weer een zanguurtje voor de luisteraars van de
kerktelefoon. De aanvang is 20.00 u.
Wij zingen dan kerstliederen en ook is er een declamatie.
Wij wensen u veel luisterplezier.
15
ALGEMENE BERICHTEN
THEMA-BIJEENKOMST “POSITIEF OPVOEDEN”
Net als in de afgelopen jaren stellen de gezamenlijke kerken en
geloofsgemeenschappen in Elburg, samen met de gemeente, een
thema aan de orde dat ons allemaal raakt. Dit jaar is dit ‘Positief
opvoeden’. We vinden het allemaal van belang dat onze kinderen
en jongeren een goede basis meekrijgen voor de rest van hun
leven. Maar het is ook een thema dat veel vragen en soms zorgen
kan oproepen.
U en jij wordt van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst op D.V.
woensdagavond 26 november a.s. in het Hervormd Kerkelijk
Centrum te Elburg (Van Kinsbergenstraat 2). Hoofdspreker is de
bekende (christen)orthopedagoog en coach Bert Reinds. Het
programma ziet er als volgt uit:
*Opening: ds. J. Swager.
*Inleiding over opvoeden: Bert Reinds.
*Pauze.
*Praktisch Positief Opvoeden.
Voor ouders o.l.v. Wietse de Boer en Mirjam Boer (Centrum Jeugd
en Gezin).
*Voor vrijwilligers (bijv. in het jeugdwerk) o.l.v. Marissa Fikse (CJG
en HSJJ).
*Forumbespreking.
*Sluiting: ds. J.F. Schuitemaker.
De avond begint om 19.30 uur en wordt om 21.45 uur afgesloten.
Toegang is gratis. Iedereen is heel hartelijk welkom!
NPV VRIJWILLIGE (TERMINALE) THUISHULP
De NPV vrijwillige (terminale) thuishulp richt zich op het
ondersteunen van de mantelzorg bij het verzorgen van (ernstig)
zieken, ouderen, gehandicapten of anderszins hulpbehoevenden.
Voor hulpvragen kunt u terecht bij de coördinator: mevr. N.
Balfoort, tel. 652319 of mevr. S. Kunst, tel. 653294. Wanneer u
zich als vrijwilliger wilt aanmelden, kunt u ook contact opnemen
met bovenstaande personen.
16
JEUGDRUBRIEK
Kopij voor de volgende jeugdrubriek:
bezorgen per e-mail: [email protected]
Adres jeugdwerkleider:
Marissa Fikse
Bloemendaalseweg 12
8166 JX Emst
Tel.: 06-44123213
[email protected]
www.hsjj.nl
Vaste agendapunten
Zondag
11.00 uur: Zondagsschool (info: 654379)
-------------------------------------------------------------------------------------------- ------Woensdag
13.30 uur: Kinderbijbelclub “DE PAREL”
Jongens en meisjes groep 3 en 4
Woensdag
18.45 uur: 12-club “DE REGENBOOG”
Jongens en meisjes groep 5 t/m 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------Zaterdag
19.30 uur: L.I.CH.T. (info www.licht-elim.hyves.nl)
Om de week voor jongeren van 12-15 jr.
Contact kan men opnemen via
[email protected]
Zaterdag
20.00 uur: Kompas (info http://hier.is/kompas )
(De tijden kunnen af en toe afwijken. Zie hiervoor de informatie hieronder.)
Alle groepen
23/11
Geen zondagsschool i.v.m. H.A.
30/11
Ps. 93 : 4
Tekst: Psalm 50 :15
Groetjes, Leidinggevenden zondagsschool ‘Ruth’
17
ELIM = Elkander Liefhebben In Mij
Kiezen, keuzes, elke dag weer, of je nu jong of oud bent.
Misschien wel helemaal als je jong bent. Want wat komt er veel op
je af! Er valt ook zoveel te kiezen en iedereen vind er wel wat van.
Maar jij dan?
Waar door laat je jou keuze beïnvloeden? Wat zet je op facebook,
waar luister of kijk je naar op youtube. Met wie ga je om. Door wie
en hoe wordt jou keuze bepaald? Door wat je geleerd is in je
opvoeding, of door je huisgenoten? Misschien wel meer op hoe
andere op je keuze reageren. Wordt ook zo onze mening gevormd?
Of kijken we naar boven en laten we Hem het bepalen?
Elke dag staan we voor de keuze! En wat kies jij, maar vooral met
Wie kies jij?
Vragen?
Erik Nagelhoud
[email protected]
Harmen van Voorthuijsen
[email protected]
Wat kan er veel op een mens afkomen, wat kan er veel van je
verlangd worden.
Wat je leeftijd ook is, maar zeker als je jong bent.
Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek of iets wat van je
hart moet.
Bij ons is er altijd een open deur!
Maak daar gebruik van, we zijn er voor jullie.
Jeugddiaken: Erik Nagelhoud
[email protected]
Jeugdouderling: Harmen van Voorthuijsen
[email protected]
tel: 0525-842555
18
Cassetterecorderdienst: H. van de Kamp,
Braakvoortweg 28. tel. 653231
Kinderoppasdienst:
Andrea Leusink, Koekoeksweg 24, Tel. 651663,
Wendie Kroon, Granietstraat 16
[email protected]
Jeugdraad:
Secretaris:
Marieke van Dalfsen, Kiezelstraat 13
8084 XX ’t Harde, tel.0525-653044
E-mail: [email protected]
Rekeningen:
NL76RABO0314713247
t.n.v. Jeugdraad Ned. Herv. Gemeente
Rabobank: NL87RABO031.47.60.288
t.n.v. Zondagsschool Ned. Herv. Gemeente
Commissie Evangelisatie en Zending:
Rekeningen:
NL84RABO0314714073
t.n.v. CVK Ned. Herv. Gemeente
Collectebonnen verkoop: Uitsluitend 1e vrijdag van de maand in ‘Elim’
19.00-20.00 uur
Boekentafel:
Zie voor verkoop de kerkelijke agenda.
Mw. Spaan en Mw. Van ‘t Hul
Bezorging Elimbode:
Greta Berghorst, Marmerstraat 17 ’t Harde
Tel. 654752, E-mail: [email protected]
Website:
www.hervormdegemeente-tharde.nl
Kopy voor de volgende kerkbode (nr. 23, 4-17 december) inleveren
voor vrijdag 28 november 2014 (20.00 uur) bij:
Izella van der Kolk, Veldbiesweg 11
e-mail: [email protected]
Kopy aanleveren via e-mail.
Vouw- en nietploeg: donderdag 4 december 2014
19
Blijf in contact met uw kerk
Geboorte, trouwplannen, verdriet of verlies?
Ziekenhuisopname, ziekenhuisontslag?
Centraal meldadres:
Uw predikant
tel. 655904
Verhuizing melden:
Braakvoortweg 28
8084 ER ’t Harde
tel. 653231
20