Gemeentegids Hervormde Gemeente Elim

Gemeentegids
Hervormde Gemeente Elim
Voorwoord
Namens de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Elim te
‘t Harde wordt u de nieuwe gemeentegids 2012 aangeboden.
Alle wijzigingen, die er waren in de achterliggende jaren, zijn weer
verwerkt. Het is goed om dit boekje in uw huis op een centrale plaats
te bewaren.
Voor degenen die onlangs in onze gemeente zijn komen wonen,
biedt deze gids de informatie die nodig is om zo snel mogelijk de
weg in onze Hervormde Gemeente te vinden. Is er iets niet helemaal
duidelijk, schroom niet om deze of gene te benaderen voor verdere
inlichtingen. Er staan adressen, telefoonnummers en e-mailadressen
genoeg op de volgende bladzijden.
Uiteraard is ook deze gemeentegids maar even actueel. Wij zullen
proberen om eventuele wijzigingen tijdig te vermelden in de
Elimbode en op de website van de gemeente.
Aan u en jou willen we vriendelijk, maar dringend vragen: “Geef alle
op- en aanmerkingen door aan de kerkenraad!” Een telefoontje of
mailtje kan aanleiding zijn dat er verbeteringen worden aangebracht
in de volgende uitgave.
Wij hopen dat deze gids u de weg wijst in onze gemeente. Het is
onze bede dat u meer en meer betrokken raakt bij het Evangelie van
Jezus Christus. Hij is de Gids bij uitnemendheid!
Een woord van dank komt toe aan allen die hebben meegewerkt aan
deze gemeentegids.
’t Harde, maart 2012
Namens de kerkenraad,
Ds. D. Dekker
Diaken H.H.L. Bos, scriba
Inhoudsopgave
Voorwoord
1. Hervormde Gemeente Elim
1.1.
Historie Gemeente Elim
1.2.
Kerkgebouw
1.3.
Het orgel
1.4.
Diensten
2. Kerkenraad
2.1.
Ouderlingen
2.2.
Diakenen
2.3.
Ouderling-Kerkrentmeesters en Kerkrentmeesters
2.4.
Huisbezoek
2.5.
Wijkindeling
2.6.
Diaconaal Team
2.7
Evangelisatiecommisie en Zendingscommisie
3. Beheer
3.1.
Koster
3.2.
Beheerder
3.3.
Organisten
4. Kerktelefoon, cassette/CD-dienst
5. Bijzondere diensten
5.1.
Heilige Doop
5.2.
Heilig Avondmaal
5.3.
Bijzondere diensten
5.3.1. Themadiensten
6. Pastoraat
6.1.
Geboorte
6.2.
Huwelijksbevestiging
6.2.1. Huwelijkscursus
6.2.2. Trouwbijbel
6.3.
Ziekte
6.3.1.
6.4.
6.4.2.
6.5.
6.6.
6.6.1.
6.6.2.
Adressen ziekenhuizen
Overlijden en begrafenis
Aula
Voorbede
Catechese
Aangepaste catechese
Belijdenis catechese
7. Ledenadministratie
7.1.
Website
7.2.
Elimbode
7.3.
Gemeentegids
8. Overige beheerszaken
8.1.
Boekentafel
8.2.
Collectebonnen
8.3.
Verjaardagsfonds
8.4.
Vrijwillige bijdragen
8.5.
Adresgegevens en rekeningen
9. Verenigingen
10. Kinderoppas
11. Zondagsschool
12. Jeugdwerk
13. Studeren
14. Slotwoord
1.1. Historie gemeente “Elim”
Op 19 oktober 1920 viel het besluit om aan de Epergrintweg een
evangelisatiegebouwtje neer te zetten dat plaats zou bieden aan 120
personen. Op 9 augustus 1921 werd het gebouwtje in gebruik
genomen.
De zondagse diensten (1 x per zondag) werden 1 x per 14 dagen
vervuld door de predikant uit Doornspijk of Oldebroek, de
tussenliggende zondag werd er preek gelezen.
Na de Tweede Wereldoorlog begon de uitbreiding van de kazernes
en daarmee de groei van ’t Harde.
Door de groei werd het kerkje te klein en in 1956 werd besloten tot
vergroting. In die tijd klonk de roep om een eigen predikant. Nadat er
eerst 6 ambtsdragers bevestigd waren, werd in 1960 de eerste
predikant beroepen. Het duurde echter tot oktober 1965 voordat de
eerste predikant zijn intrede deed. Opnieuw bleek het kerkgebouw te
klein en werd tot nieuwbouw besloten. Het nieuwe kerkgebouw werd
in gebruik genomen op 3 april 1968. Dit kerkgebouw, met de
aangrenzende zalen (het Kerkelijk Centrum) voor gemeenteactiviteiten, is tot vandaag de plaats waar de gemeente onderwijs
ontvangt en van waaruit de activiteiten naar buiten plaats vinden.
Samen gemeente zijn …
"Toen kwamen zij te Elim en daar waren twaalf waterfonteinen en
zeventig palmbomen; en zij legerden zich aldaar aan de wateren".
(Exodus 15 : 27) Een Oase! Een plaats van rust door God gegeven.
Predikanten die de gemeente gediend hebben zijn:
Ds. J.A. de Waard
1965 - 1968
Ds. G. Broere
1968 - 1995
Ds. T. van Bruggen
1997 - 2006
Ds. J. van Doorn
1998 - 2009
Ds. D. Dekker
2009 - heden
1.2. Kerkgebouw
Als gemeente maken wij voor de erediensten en voor catechese en
clubwerk gebruik van de kerk en het kerkelijk centrum aan de
Eperweg.
In 1920 werd het oude vergaderzaaltje, “Elim” gebouwd. Voordien
ging men naar Oldebroek of Doornspijk ter kerke.
Voor degenen, waarvoor deze reis te ver was, werden er
kerkdiensten door het hoofd van de school in één der schoollokalen
gehouden.
In 1957 werd het vergrote “Elim” in gebruik genomen. De kerk was
van 200 zitplaatsen uitgebreid tot 450.
De gemeente werd in 1960 zelfstandig. Men erfde het gebouw “Elim”
van de kerkelijke gemeenten Doornspijk en Oldebroek.
In 1961 werd “Elim” van een kerkorgel voorzien. Hierna ging men
sparen voor een pastorie.
In 1965 werd de pastorie door de eerste predikant, ds. J. A. de
Waard, betrokken.
Op woensdag 3 april 1968 werd de nieuwe Hervormde Kerk officieel
in gebruik genomen. Deze kerk biedt plaats aan ongeveer 725
kerkgangers. De toren is 23 meter hoog en voorzien van een
luidklok. De ’s avonds verlichte toren verfraait het dorpsaanzicht van
’t Harde.
Foto uit de Elburger Courant van 5 april 1968
1.3. Het orgel
De firma R. Kamp & Zn. leverde het orgel, dat volgens een opschrift
bij de klaviatuur in 1962 is gebouwd. Het orgel is in 1962 nieuw
aangekocht voor 30.000 gulden en geplaatst in het oorspronkelijke
kerkgebouw. In 1968 is het orgel overgeplaatst naar het huidige
kerkgebouw. In 1993 is het orgel gerestaureerd en geheel
schoongemaakt door de fa. Hendriksen & Reitsma uit Nunspeet.
Hierbij is het orgel uitgebreid met een Cornet 3 sterk op het
nevenwerk en een Roerfluit8’op het hoofdwerk.
1.4. Diensten
Elke zondag zijn er twee diensten.
Aanvang diensten: morgendienst 09:30 uur
avonddienst
Eperweg 35
8084 HB ’t Harde
Tel: 651354
18:30 uur
2. De kerkenraad
Tegen het einde van elk oneven jaar treedt de helft van de
kerkenraad af en worden er nieuwe verkiezingen gehouden. Volgens
de plaatselijke regeling is door de kerkenraad vastgesteld dat alleen
namen van mannelijke belijdende lidmaten ingediend kunnen
worden voor het ambt van ouderling of diaken. Een voorwaarde is
dat zij deelnemen aan het Heilig Avondmaal of nadrukkelijk de
intentie hebben dit te worden..
Samenstelling kerkenraad:
De kerkenraad telt 1 predikant, 9 wijkouderlingen, alsmede 2
ouderlingen met bijzondere opdracht, 7 diakenen waarvan 1 met
bijzondere opdracht en 6 ouderling-kerkrentmeesters.
Predikant
Scriba
Ds. D. Dekker, Eikenlaan 3 Tel: 655904
H.H.L. Bos, Mergelstraat 35 Tel: 654379
2.1. Ouderlingen
Wijk 1:
Wijk 2:
Wijk 3:
Wijk 4:
Wijk 5:
Wijk 6:
M. van Leeuwen, Granietstraat 62
D.J van Dalfsen, Kiezelstraat 13
G. Uitslag, Heidelaan 28
W. Kamphof,
A. van der Kolk, Heidelaan 52
J. van den Berg
Wijk 7: J. Brouwer, Kernhoopweg 35
Wijk 8: Vacant
Wijk 9: W. van Engelen, Lariksweg 9
Wijk 10: Mariposa, ds. Dekker
Wijk 11: Vacant. Tijdelijke vervanger: G.J. Oudijk, Granietstraat 18
Jeugdouderling: H.C. van Voorthuijsen, Marmerstraat 29
Evangelisatieouderling: E. van der Kolk
2.2. Diakenen
E. Nagelhoud, Elsakkerweg 60 (jeugddiaken)
G.J.J. van den Berg, Granietstraat 38
M.B. Olthuis,Bijenkamp 10 Doornspijk
H.H.L. Bos, Mergelstraat 35
W. Koele, Lavastraat 19 (penningmeester)
D. Spaan, Oostloo 9A (secretaris)
J. Tichelaar, Heidelaan 64 (voorzitter)
2.3. Ouderling-Kerkrentmeesters
J. van Dijk, Sportlaan 46 (penningmeester)
H. Schop, Vale Ouwelaan 206 (voorzitter)
W.H. Spaan, Kiezelstraat 30
R. Brink, Mergelstraat 13
B.S. van Looijengoed, Doornenkamp 36 Doornspijk
(secretaris)
Kerkrentmeesters
H. van de Kamp, Braakvoortweg 28
E. Immeker, Braakvoortweg 27
G. Hop, Koeweg 27
J.H. Leusink, Koekoeksweg 24
Het moderamen van de Kerkenraad (dagelijks bestuur) bestaat uit:
Ds. D. Dekker
H.H.L. Bos, diaken
J. Tichelaar, diaken
G. Uitslag, ouderling
H. Schop, ouderling-kerkrentmeester
2.4. Huisbezoek
Iedere wijkouderling heeft toegang tot het ledenadministratiesysteem
waarin de leden van zijn wijk geregistreerd staan. Hij streeft er naar
om alle adressen van zijn wijk 1 x per 2 jaar te bezoeken.
Gemeenteleden die vaker behoefte hebben aan een bezoek kunnen
dit natuurlijk altijd kenbaar maken aan hun wijkouderling.
De dingen die aan de orde komen, worden vertrouwelijk behandeld.
2.5. Wijkindeling
Wijk 1: M. van Leeuwen, tel. 652089
Email: [email protected]
Heidelaan, Oude Bovendwarsweg, Stuifzandstraat, Vale Ouwelaan.
Wijk 2: D.J. van Dalfsen, tel 653044
Email: [email protected]
Berkstraat, Bovendwarsweg, Dennenweg, Eikenlaan, Eperweg
(oneven), Larixweg, Sparstraat.
Wijk 3: G. Uitslag, tel. 653375
Email: [email protected]
Bungalowpark,
Eperweg
Reinoldweg,
Kaerweg,
(even),
Kon.
Fennenkampweg,
Graaf
Julianaweg,
Middelweg,
Oldenboschweg, Singel, Sportlaan, Vinckenbergweg, Ulco de
Vriesweg, Munnikenweg no. 69-89.
Wijk 4: W. Kamphof
Email: [email protected]
Elsakkerweg, Granietstraat, Haverkampweg, Serpentino, Hertog
Karelweg, Hertog Adolfweg, Hertog Arnoldweg, Hertog Willemweg,
Kruisakkerweg, Munnikenweg (31-67 en 66-92), Romano,
Houtrustweg, Tra, Zudendorpweg, Cristalina, Speelbrinkweg.
Wijk 5: A. van der Kolk. Tel. 653952
Email: [email protected]
Bazaltstraat, Kiezelstraat, Lavastraat, Marmerstraat, Mergelstraat,
Munnikenweg (no. 20 en 14-60), Porfierstraat, Talksteenstraat,
Travertin, Tufsteenstraat, Zandsteenstraat.
Wijk 6: J. van den Berg
Email: [email protected]
Adm. Helfrichweg, Beemdweg, Bovenweg (Eperweg tot Stadsweg),
Energieweg,
Hofweg,
Industrieweg,
Karel
Doormanweg,
Kernhoopweg, Koekoeksweg, Nijverheidsweg, Parkweg, Veenweg
(’t Harde), Wolkamerweg.
Wijk 7: J. Brouwer, tel. 653122
Email: [email protected]
Blerckweg, Braakvoortweg, Eertbornweg, Herbert v. Puttenweg,
Herenveldweg, Hertogin Mechteldweg, Hertog Eduardweg,
Lomodisweg, Tiendmaatweg.
Wijk 8: Vacant
Email: [email protected]
Bovenweg (Hokseberg tot Vaarbekerweg), Brandweg, Hokseberg,
Koeweg + perforaties, Nagelhoutsweg + perforaties, Oostloo,
Rozenbergerweg, Schietweg, Schouwenburg, Stadsweg, Verlengde
Schietweg, Verlengde Vaarbekerweg, De Zoom.
Wijk 9: W. van Engelen, tel. 653602
Email: [email protected]
Gemeenteleden uit Doornspijk en Elburg die via perforatie tot de
Hervormde Gemeente Elim behoren en Veenweg (Oldebroek).
Wijk 10: Ds. D. Dekker, tel. 655904
Email: [email protected]
Bewoners van Mariposa en de aanleunwoningen.
2.6. Diaconaal Team
Ter ondersteuning van de diaconie is er een diaconaal team in onze
gemeente.
Wat doet het diaconale team zoal?
Zij bezoeken of besteden aandacht aan de zieken.
Besteden aandacht aan mantelzorgers en geven voorlichting
hierover. Maar ook ter ondersteuning voor een vraag of hulp
bij formulieren of aanvragen.
Stichting Vrienden van Mariposa
WMO beleid (is een nieuwe kaderwet welke uitgevoerd wordt
door de gemeente)
Regelmatig staat er een stukje in de Elimbode geschreven over wat
er is gedaan door het diaconale team.
Degenen die zich bezig houden met deze taken zijn: Jan Willem van
den Berg, Marien Olthuis, Christien Westerink en Hilda Koops.
2.7 De zendings- en evangelisatiecommissie
Deze commissie wil u en jou heel hartelijk uitnodigen voor de
kerkdiensten. In deze diensten staat de preek centraal. Hierin wordt
gedegen uitleg gegeven over de Bijbel, met als centrale thema het
verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Als u of jij nader
kennis wilt maken met de gemeente, is er elke eerste zondag van de
maand na de morgendienst koffiedrinken in de grote zaal, net naast
de kerkzaal. Dit koffiedrinken wordt georganiseerd door de zendingsen evangelisatiecommissie en betaald door de kerkrentmeesters.
De zendings- en evangelisatiecommissie is eigenlijk één commissie.
In andere gemeenten ook wel missionaire commissie genoemd. We
hebben een missie. Als gelovigen hebben we van onze Heiland een
opdracht gekregen die we graag en met liefde doen, niet uit onszelf,
maar uit de kracht van Zijn liefde. Deze opdracht staat o.a. in
Mattheüs 28 vers 9 en 20:
”Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de naam
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, lerende hen
onderhouden al wat ik u geboden heb. En zie Ik ben met u al de
dagen tot de voleinding der wereld. Amen.”
De commissie heeft dan ook als taak om steeds weer aandacht te
vragen voor deze opdracht en om concreet dingen te doen en te
organiseren. Het is een commissie van bijstand onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad en voorgezeten door de
ouderling met bijzondere opdracht voor het zendings- en
evangelisatiewerk.
In de praktijk werken we als twee groepen:
1: De zendingscommissie. Gericht op het buitenland. Steun gevend
aan zendingswerkers en projecten van de G.Z.B.
2: De evangelisatiecommissie: Gericht op plaatselijke
binnenlandse activiteiten. Geadviseerd door de I.Z.B.
Voor vragen, opmerkingen of suggesties:
E. van der Kolk (Ouderling met bijzondere opdracht zending en
evangelisatie)
en
De zendingscommissie
De zendingscommissie bestaat uit 6 leden, te weten:
Jan van Dijk
Jan van der Berg
Miranda Pierik
Marjan de Jong
We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. In deze, meestal korte,
vergaderingen, bespreken we vooral praktische zaken.
Activiteiten:
De activiteiten bestaan uit het aandacht vragen en geven aan door
de GZB uitgezonden zendingsmedewerkers. Periodiek worden
bepaalde zendingsmedewerkers door onze gemeente in hun
werkzaamheden gesteund. Hier wordt bekendheid aan gegeven
door hen iets te laten vertellen over hun werk op een
gemeenteavond. Verder wordt er verslag gedaan van de contacten
in de elimbode, d.m.v. nieuwsbrieven.
- We organiseren de kerstgroetactie. In december worden er vanuit
onze gemeente meestal ongeveer 250 a 300 lectuurpakketten of
Bijbels verstuurd naar de voormalige Sovjet-Unie.
- Er wordt in onze kerk drie keer per jaar gecollecteerd voor de
G.Z.B. Daarnaast is er gelegenheid de G.Z.B. te steunen door een
dagboekje te kopen van de G.Z.B. Wij zorgen voor zakjes en folders,
collecteren en tellen de collectebonnen. Bovendien vragen wij in de
Elimbode aandacht voor deze collectes en zorgen we voor het
publiceren van de opbrengst.
- Bij de uitgangen van onze kerk hangt een zendingsbus waarin
wekelijks een bijdrage gedaan kan worden voor onze werkers in het
buitenland en voor een project van de G.Z.B. Op dit moment is de
opbrengst van de zendingsbus voor de fam. Rietveld en een project
van de G.Z.B.
- De tweede dienst van eerste Pinksterdag staat in het teken van
zending en evangelisatie. De zendingscommissie werkt mee aan het
voorbereiden van deze dienst.
De evangelisatiecommissie
Deze commissie bestaat uit 6 leden:
Henrieke Pierik
Reina Blaauw
Rita van der Kolk
We vergaderen ongeveer 5 keer per jaar. We beginnen meestal met
Bijbelstudie, bezinning over het getuigen en zingen. De commissie
organiseert en ondersteunt allerlei werk. Voor de uitvoering van dit
werk zijn er allerlei mensen bij de evangelisatiecommissie betrokken.
Wij hebben twee keer per jaar een collecte voor het plaatselijk
evangelisatiewerk.
Activiteiten zijn:
- Bezoeken van mensen met de Echo. Wij hebben voor elke wijk 1 of
2 wijkevangelisatiewerkers. Deze gaan 8 keer per jaar een aantal
mensen langs die niet betrokken zijn bij een kerk om ze het
evangelisatieblad Echo aan te bieden en om eventueel wat contact
te leggen. De wijkevangelisatiewerkers proberen ook nieuwe
adressen te vinden. Graag zouden we in contact komen met nog
meer mensen die dit werk zouden willen doen.
- Wij hebben 5 keer een alfacursus gehad. Een cursus van 10
avonden en een weekend om nader kennis te maken met het geloof
en om de basisvragen van het geloof nog weer eens te bespreken.
Degenen die de alfacursus gevolgd hebben, komen nog regelmatig
bij elkaar om Bijbelstudie te doen en te zingen. Dit is de
zogenoemde Bèta-kring.
We zoeken nog mensen om weer een alfacursus te gaan leiden.
- Eén keer in de 8 weken is er op donderdagavond, van 7 tot 9 uur,
het programma kerkenwerk op de Lokale Omroep Elburg (LOE
105,5 FM). De onderdelen hiervan zijn o.a.: Een programma voor
kinderen, verzoekplaten, een interview en een overdenking.
- Op kerstavond organiseren we een Kerstzangdienst. Hieraan
werken mee: Onze predikant en, afwisselend, het Christelijk
mannenkoor ‘t Harde e.o. , het Christelijk gemengd koor ’t Harde of
kinderkoor Menorah. Door aanvulling met wat instrumenten is het
altijd een afwisselend programma.
- Samen met de protestantse kerk wordt er in de laatste week van de
zomervakantie voor de kinderen een vakantiebijbelweek
georganiseerd. Er zijn dan ook twee avonden voor de tieners. De
organisatie van deze weken gebeurt door de daarvoor gevormde
stuurgroep.
- Met Kerst en Pasen verspreiden we samen met de andere kerken
van ‘t Harde een uitnodiging voor de diensten. Dit in de vorm van
een folder, een kaart, o.i.d.
- Samen met de andere kerken van dit dorp hebben we borden bij de
ingangen van ons dorp geplaatst met een welkom, de tijden van de
diensten en de adressen van onze kerken. Op de campings in de
omgeving leggen we elk jaar folders neer met informatie van de
kerken.
- Samen met de predikant organiseren we ongeveer 1 keer in de 2
jaar een evangelisatiedienst. De gemeenteleden worden de week
voorafgaand aan deze dienst opgeroepen om de volgende week een
gast mee te nemen naar deze dienst. De evangelisatiecommissie wil
in deze dienst iedereen iets mee geven om de gast mee uit te
nodigen.
- Wij verzorgen op avonden van verenigingen, catechisatie of clubs
een avond over persoonlijke evangelisatie.
- Er wordt onder verantwoordelijkheid van de evangelisatiecommissie ook meegewerkt met de andere kerken aan het leggen
van contacten met de bewoners van het asielzoekerscentrum in
Oldebroek.
- Ook werken we mee aan de missionaire bezinning van de
kerkenraad en de gemeente zoals die gestimuleerd wordt door de
P.K.N.
3. Beheer
3.1. Beheerder kerkgebouw en de zalen van Elim
Dhr. D. van Loo
Hofweg 7
Tel: 652643 of 06-16858984
[email protected]
3.2. Koster
Dhr. G. Akster, Herenveldweg 11. Tel. 652653
3.3. Organisten
Dhr. A. van Dijk, Vale Ouwelaan 210. Tel. 06-52615769
Dhr. G.C. Kunst, Porfierstraat 7. Tel. 653294
4. Kerktelefoon, cassettedienst
Zij die kerktelefoon wensen kunnen contact opnemen met diaken
G.J.J. van den Berg, tel. 653239.
Tevens bestaat er de mogelijkheid om de diensten via cassette of
CD te luisteren. Hiervoor kunt u contact opnemen met
kerkrentmeester H. van de Kamp, tel: 653231.
5. Bijzondere diensten
5.1. Heilige Doop
Ongeveer 8 à 9 keer per jaar vindt de bediening van de Heilige Doop
plaats binnen onze gemeente. Ruim 14 dagen voorafgaande aan de
dienst wordt er in de consistorie doopzitting gehouden. Beide ouders
worden verwacht met trouwboekje en Bijbel. Ter herinnering aan de
doop ontvangen de ouders een doopkaart.
5.2. Heilig Avondmaal
Tot het Heilig Avondmaal worden genodigd de belijdende leden van
de gemeente.
De diensten van voorbereiding, bediening en dankzegging, alsmede
het Censura Morum worden in het kerkblad bekend gemaakt.
5.3. Bijzondere diensten
Volgens een rooster (eerder door de kerkenraad vastgesteld) zijn er
”bijzondere diensten”. Voorbeelden van bijzondere diensten zijn: De
gehandicaptendienst, de Israël-zondag, de herdenking van de
reformatie en de jeugdzondagen (afsluiting KinderBijbelWeek,
opening en sluiting winterwerk, afsluiting projectweek “School, Kerk
en Gezin”, morgendiensten bid- en dankdag).
Daarnaast wordt er 4 keer per jaar een jeugdappèl gehouden.
5.3.1. Themadiensten
Gezamenlijk met de Christelijke scholen van ’t Harde wordt er op de
laatste zondag van januari een themadienst gehouden. Samen met
de scholen en de kerken wordt er een thema gekozen dat in de
week voorafgaand aan die dienst door de scholen wordt uitgewerkt
in woord, lied, tekeningen en werkjes. Deze week wordt afgesloten
met een themadienst waarin op kinderlijk niveau inhoud gegeven
word aan de Eredienst.
5.3.2. Biddag en Dankdag
Jaarlijks wordt er op de tweede woensdag in maart biddag voor
gewas en arbeid gehouden en op de eerste woensdag in november
een dankdag voor gewas en arbeid. De kerkdiensten zijn op die
dagen om 9.30 uur en om 19.30 uur. In de ochtenddiensten wordt er
op speciale wijze aandacht gegeven aan de kinderen en de jongeren
van de middelbare scholen.
6. Pastoraat
6.1. Geboorten
Gezinsuitbreiding kunt u kenbaar maken in de gemeente door dit
door te geven aan de dominee. Hij zal dan zorgen voor vermelding
in de Elimbode. Indien u dat wenst, wordt de geboorte van het kind
afgekondigd in de kerkdienst.
6.2. Huwelijksbevestiging
Hebben jullie trouwplannen? Dan is het belangrijk de kerkelijke
inzegening van jullie huwelijk zo vroeg mogelijk met de dominee te
bespreken.
6.2.1. Huwelijkscursus
Voor jonge stellen die zich willen voorbereiden op hun huwelijk is er
de mogelijkheid om gedurende een 3-tal avonden een
huwelijkscursus te volgen. Voor meer informatie hierover kunnen
jullie contact opnemen met ds. Dekker, tel. 655904.
6.2.2. Trouwbijbel
Tijdens de kerkelijke inzegening van het huwelijk wordt namens de
kerkenraad een trouwbijbel uitgereikt.
6.3. Ziekte
Heeft u behoefte aan pastorale zorg, bijvoorbeeld bij ziekte,
problemen, geestelijke nood of anderszins, dan kunt u altijd contact
opnemen met uw wijkouderling. Als u daar behoefte aan heeft, is
het ook mogelijk contact op te nemen met de dominee.
Om het sturen van een kaart aan een ziek gemeentelid te
vergemakkelijken, volgen hier de adressen van enkele ziekenhuizen
in de omgeving:
6.3.1. Adressen ziekenhuizen
St. Jansdal Ziekenhuis, Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG
Harderwijk, tel. 0341-463911.
Isala klinieken, locatie Sophia, Dokter van Heesweg 2, 8025 AB
Zwolle, tel. 038-424 5000.
Isala klinieken, locatie Weezenlanden, Groot Weezenland 20, 8011
JW Zwolle, tel. 038-424 2000.
6.4. Overlijden en begraven
Bij een sterfgeval is het belangrijk om zo spoedig mogelijk contact op
te nemen met de predikant, om de beschikbaarheid van de
predikant, de dag en het tijdstip van de begrafenis vast te stellen.
6.4.1. Aula
Er is gelegenheid om overledenen op te baren in de aula van het
kerkelijk centrum van Elim, die voorzien is van een koeling. Als
gemeente willen wij zo de mogelijkheid bieden om vanuit de eigen
vertrouwde omgeving een begrafenis te laten plaatsvinden. De grote
zaal van Elim kan gebruikt worden voor de condoleance en de
eventuele rouwdienst.
6.5. Voorbede
Bij ziekte of psychische nood mag u om voorbede vragen. Wilt u dit
dan zaterdags voorafgaand aan de dienst voor 12.00 uur aan ds.
Dekker doorgeven.
6.6. Catechisaties
Tijdens het winterseizoen wordt er wekelijks catechisatie gegeven.
Maandagavond van 18.30 -19.15 uur (12-15 jaar) en van 19.30 20.15 uur (15 plus). Dinsdagavond van 19.30-20.15 uur voor alle
jongeren, die niet kunnen op maandagavond.
6.6.1. Aangepaste catechisatie
Regionaal wordt er aangepaste catechisatie verzorgd voor hen die
moeilijk of onmogelijk de gewone catechisatie kunnen volgen. Voor
de organisatie van deze catechisatie is een werkgroep in het leven
geroepen. In deze werkgroep hebben mensen uit Elburg, ‘t Harde,
Oldebroek, Oosterwolde, Hattemerbroek en Wezep zitting. Deze
catechisatie is dus bedoeld voor mensen uit de eerder genoemde
gemeenten. De catechisatie wordt op donderdagavond gegeven in
“De Hoeksteen” te Hattemerbroek (een keer in de veertien dagen).
Er zijn twee groepen. De ene begint om 19.00 uur en de andere om
20.00 uur. Er is ook een bijbelkring voor hen die belijdenis hebben
gedaan. Iedereen, die in staat is om eenvoudige Bijbelse liederen te
leren en te luisteren naar mooie verhalen uit de Bijbel is van harte
welkom. Iedereen die deze catechisatie of bijbelkring al bezocht,
wordt dit jaar natuurlijk ook weer verwacht.
6.6.2. Belijdeniscatechese
Er wordt ieder winterseizoen de gelegenheid geboden om aan een
speciale catechisatie deel te nemen ter voorbereiding op de
openbare belijdenis van het geloof. Onze Doop roept ons hiertoe op.
Toch hoeft het volgen van de belijdeniscatechisatie niet te
betekenen dat er dan automatisch op of rond de Palmzondag
belijdenis wordt afgelegd. Er is wel sprake van een serieuze
voorbereiding om hiertoe te komen. De belijdeniscatechisatie vindt
wekelijks plaats op de maandagavond van 20.30 – 22.00 uur. Als er
hoe dan ook vragen leven met betrekking tot de openbare belijdenis
van het geloof, kunt u altijd contact opnemen met de predikant.
7. Ledenadministratie
De ledenadministratie, met zowel burgerlijke als kerkelijke gegevens,
is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. Hierin is zichtbaar
hoeveel leden wij als kerkelijke gemeente hebben. Met behulp van
de ledenadministratie kunt u benaderd worden voor diverse zaken,
zoals bezoekwerk en geldwervingsactiviteiten. Het onderhouden van
deze gegevens gaat via de landelijke ledenregistratie [SMRA].
Via de SILA, die contact heeft met de burgerlijke gemeente, lopen de
meeste verwerkingen, zoals verhuizingen, geboorte, huwelijk, in- en
uitschrijven van leden.
Ledenadministrateur
H van de Kamp
Braakvoortweg 28
8084 ER ‘t Harde
[email protected]
7.1. Website
Onze gemeente heeft een eigen website:
http://www.hervormdegemeente-tharde.nl
Hierop kunt u veel informatie over onze gemeente vinden, o.a.
diverse roosters met activiteiten. Iedere keer wordt er de nieuwste
uitgave van de kerkbode opgezet. Ook kunt u hier de preken
beluisteren of downloaden.
7.2. Elimbode
De Elimbode is een kerkblad met gegevens over de Hervormde
Gemeente Elim. Deze kerkbode verschijnt een keer in de twee
weken (’s zomers om de drie weken). In dit blad worden
preekbeurten, kerkelijk nieuws, gemeentelijke activiteiten en het wel
en wee van gemeenteleden vermeld. De samenstellers worden aan
het eind van elke Elimbode steeds vermeld voor de volgende twee
weken. De redactie ligt in handen van Ds. D. Dekker.
7.3. Gemeentegids
Met ingang van seizoen 2010 wordt de gemeentegids gebruikt om,
in de vorm van een boekje, een overzicht te geven van de
belangrijkste zaken die met Elim te maken hebben. De bedoeling is
om elke twee jaar een boekje aan de gemeenteleden uit te delen.
8. Overige beheerszaken
8.1. Boekentafel
Zie voor verkoop: de kerkelijke agenda in de Elimbode.
De boekentafel wordt verzorgd door: Mevr. J. Spaan en Mevr. A. van
’t Hul.
8.2. Collectebonnen
In plaats van contant geld kunt u ook d.m.v. collectebonnen uw
gaven geven. Dat is gemakkelijk in het gebruik. U hoeft dan niet
telkens munten te sparen. Ook krijgt u een bewijs voor de
belastingdienst voor giftenaftrek. Verkoop van collectebonnen vindt
op de eerste vrijdag van elke maand plaats in Elim van 19:00 tot
20:00 uur.
Er zijn 4 soorten bonnen:
- Blauwe bonnen zijn € 0,50 per stuk, 20 per vel. Dus € 10, - per vel.
- Gele bonnen zijn € 0.75 per stuk, 20 per vel. Dus € 15, - per vel.
- Oranje bonnen zijn € 1,00 per stuk 20 per vel. Dus € 20,- per vel.
- Rode bonnen zijn € 1,50 per stuk, 20 per vel. Dus € 30, - per vel.
8.3. Verjaardagsfonds
Van alle gemeenteleden wordt rond hun verjaardag een gift
gevraagd tot instandhouding van het plaatselijk kerkenwerk.
Onder verantwoording van de kerkrentmeesters wordt het maken
van de kaarten, het bezorgen en weer ophalen van de
verjaardagzakjes verricht door een groep vrijwilligers. Dit werk wordt
gecoördineerd door Jenny Bosch, Eperweg 44-2, tel. 652714.
.
8.4. Vrijwillige bijdragen en collecten
Door de mogelijkheid van belastingaftrek van uw giften kunt u meer
geven aan uw kerk zonder dat het u iets extra´s kost. Giften, zoals
de Vrijwillige Bijdrage, de wekelijkse collecten en collecten ‘aan de
deur’, zijn fiscaal aftrekbaar. Maakt u het sommetje eens en u zult
zien dat u al heel snel tot een behoorlijke aftrekpost kunt komen. Het
zou toch mooi zijn om het fiscale voordeel te gebruiken om uw
bijdrage aan de kerk te verhogen?
8.5. Adresgegevens en rekeningen
College van Kerkrentmeesters:
Penningmeester
J. van Dijk
Postbus 40
Sportlaan 46
8084ZG ’t Harde
Alle rekeningen
SKG
69.96.42.450
Rabobank
34.84.00.543
rekeningen t.n.v. Ned. Herv. Gem. ’t Harde
Secretaris
B.S. van Looijengoed
Tel. 683338
e-mail: [email protected]
College van Diakenen
Penningmeester
W. Koele
Lavastraat 19
8084CL ‘t Harde
Rekening
Rabobank
38.47.25.325
Secretaris
D. Spaan
Tel. 653012
e-mail: [email protected]
Commissie Evangelisatie en Zending
Rekening
Rabobank
31.47.14.073 t.n.v. cvk Herv. Gem. ‘t Harde
9. Verenigingen
9.1. Thuis in de Bijbel-Kring
De naam van deze bijbelkring is gekozen omdat het hoofddoel van
de bijeenkomsten is om steeds meer thuis te raken in de bijbel. Ook
is het de bedoeling dat we ons thuis voelen in deze kring en open
met elkaar kunnen praten over het geloof. Tenslotte worden de
avonden telkens bij een ander lid thuis gehouden. Daarbij wordt
serieus gewerkt maar is het ook meestal heel gezellig. De
onderlinge band is heel goed. Aan het eind van elk seizoen
sluiten we af met een gezellige avond.
In november 2011 zijn we gestart met de behandeling van een
nieuwe Bijbelstudie over het boek Numeri. Het boek heet ’Leven in
de (stads) woestijn’, Ds. H. van Eeken. In Numeri zien we hoe God
in de moeilijke periode van de woestijnreis omgaat met zijn volk. Ook
wij kunnen het leven ervaren als een reis door de woestijn. Als jij/u
nog zoekende bent naar een kring en dit thema spreekt jou/u aan
dan van harte welkom.
Wil je meer weten of een keer vrijblijvend een avond meemaken?
Bel dan Dick en Marieke van Dalfsen, tel. 0525-653044..
9.2. Bijbelstudiegroep Bèta
Alle gemeenteleden zijn van harte welkom op de Bijbelstudiegroep
Bèta. Deze avonden worden eens in de 2 weken op donderdag bij
de leden thuis gehouden.
Contactpersonen zijn Bertus en Rita van der Kolk, tel. 0525-653952.
9.3. Bijbelkring
Voor alle gemeenteleden wordt er eens per 2 weken in het
winterseizoen Bijbelkring gehouden in Elim.
Contactpersoon Ds. D. Dekker, tel. 655904.
9.4. Gebedskring
De gebedskring wordt elke 2e woensdag van de maand gehouden,
bij één van de leden thuis. Alle gemeenteleden zijn van harte
welkom. In de Elimbode wordt vermeld waar de gebedskring wordt
gehouden. De avonden beginnen om 20:30 uur.
Contactpersoon: Gerry van Keulen, tel. 654242.
9.5. Leerhuis onder de Palmen
In het winterseizoen eens per twee weken op de dinsdagavond van
20.30 – 22.00 uur in Elim o.l.v. de predikant of de pastoraal
medewerker. Bedoeld voor alle gemeenteleden, maar in het
bijzonder voor hen die kortere of al wat langere tijd geleden
belijdenis van het geloof aflegden. Deelnemers verdiepen zich in en
zijn in gesprek over thema’s uit de Bijbel, de belijdenisgeschriften of
de kerkgeschiedenis en bespreken van daaruit tal van geloofs- en
levensvragen.
9.6. Ned. Herv. Mannenvereniging “Calvijn”
Opgericht 21 nov. 1950.
Het vergaderseizoen van onze mannenvereniging loopt van begin
oktober tot eind maart , Pasen. De vereniging bestaat uit ongeveer
30 leden.
We komen om de twee weken bij elkaar op maandagavond van half
acht tot half tien in de consistorie van de kerk.
Wij hebben ons aangesloten bij de Bond van Ned. Herv.
Mannenverenigingen op Geref. Grondslag en horen bij de streek
Nunspeet.
Op de verenigingsavonden bestuderen wij de bijbelstudies uit
“De Hervormde Vaan”, het maandelijkse blad van onze
mannenbond.
Het ene seizoen is dat een bijbelboek uit het oude testament en het
volgende seizoen uit het nieuwe testament, om toegerust te mogen
worden in het kennen en dienen van de Heere en zo onze
verantwoordelijkheid en roeping te mogen vervullen in gezin, kerk en
samenleving.
Meestal maakt één van de leden, op basis van vrijwilligheid, een
inleiding over het bijbelgedeelte dat die avond aan de orde komt en
daarna volgt dan de gezamenlijke bespreking, met eventueel de
vragen die bij deze bijbelstudie horen.
Twee of drie keer per seizoen wordt, onder verantwoordelijkheid
van de kerkenraad, een kerkdienst belegd, meestal op een
woensdagavond en het vergaderseizoen wordt afgesloten met een
jaarvergadering, waarin een predikant wordt gevraagd om een
bepaald onderwerp te behandelen.
Na de pauze worden dan de vragen besproken, die gesteld worden.
Iedereen is hier ook van harte welkom!
Jongeren en ouderen,
kom eens een avond luisteren.
Wordt ook een schatgraver in het Woord!
Het is zéker de moeite waard om de mannenvereniging te bezoeken!
De contributie is € 52,- per jaar, incl. koffie en
bondslidmaatschap,
terwijl alle leden ook elke maand “De Hervormde Vaan” ontvangen.
Meer informatie kunt u vinden in de “Elimbode“ , het Kerkblad
van onze gemeente, terwijl informatie over de jaarlijkse Themadag,
die elk jaar D.V.in april wordt gehouden, te vinden is op de
website: www.regionalethemadag.nl
9.7. Hervormde vrouwenvereniging “Lydia”
In de grote zaal van hervormd verenigingsgebouw “Elim” komt de
vrouwenvereniging bijeen, om de 14 dagen op dinsdagavond van
19.30 uur tot 21.30 uur. Op deze avonden wordt voor de pauze een
Bijbelinleiding gehouden uit “de Hervormde Vrouw”. Na de pauze
wordt er tijd gereserveerd voor allerhande activiteiten. Twee maal
per jaar wordt er een grote verkoping gehouden. De opbrengst is
deels voor onze eigen kerk en deels voor de zending. Vrouwen van
alle leeftijden zijn van harte welkom op deze avonden.
Contactpersoon: Secr. mevr. H. Reurink- Junte, Eperweg 25c, 8084
HB ’t Harde, tel. 652670.
9.8. Jonge Vrouwenvereniging “Manninne”
Op dinsdagavond, eens in de 14 dagen, wordt er de jonge
vrouwenvereniging gehouden op de zolder van Elim. Op deze
avonden wordt een inleiding gehouden vanuit “De Hervormde
Vrouw”, een uitgave van de Bond van Ned. Herv. Vrouwenverenigingen op G.G.
Voorzitters: Mevr. S. Kunst (tel. 653294) en mevr. H. Pierik (tel.
650710). Secretariaat: Mevr. H. Hofmeijer (662836).
9.9. Damescomité
Bezoekwerk
Ouderencontact binnen de Hervormde gemeente ”Elim” te 't Harde
houdt in het bezoeken van ouderen, weduwen, weduwnaren en
alleenstaanden van 75 jaar en ouder. Dit bezoekwerk wordt gedaan
door een tiental vrouwen uit onze gemeente. Samen vormen zij het
Damescomité. Dit comité staat onder leiding van mevrouw Van
Doorn.
Alle 75-jarigen en oudere gemeenteleden krijgen met hun verjaardag
een bezoekje van één van de leden van het Damescomité. Deze
jarigen krijgen dan een bloemetje of een fruitdoos.
Ouderencontactmiddagen
Naast dit bezoekwerk, organiseert het Damescomité gedurende de
wintermaanden een zestal middagbijeenkomsten, waarvoor veelal,
met uitzondering van de Paas- en Kerstbijeenkomst, iemand van
buitenaf wordt uitgenodigd om de middag te verzorgen. Ook wordt
ieder jaar een uitgaansdag georganiseerd. Deze beide activiteiten
staan open voor iedereen die 55 jaar en ouder is. De
middagbijeenkomsten worden in het kerkblad aangekondigd. Het
gemiddeld aantal bezoekers van deze middagen en het reisje is
ongeveer 60 personen.
Bezorgen van ”Licht in de Avond”
De leden van het Damescomite bezorgen al gedurende vele jaren
“Licht in de Avond” bij gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Dit
blaadje, dat om de twee maanden verschijnt, wordt gebracht in elke
pastorale eenheid (bv. man en/of vrouw in een bepaald gezin) waar
iemand van 70 jaar of ouder is.
9.10. Jeugdraad “Elim” ’t Harde
De jeugdraad is een bestuurlijk overlegorgaan binnen het jeugdwerk
van de gemeente Elim. Zij vormt de spil tussen de diverse jeugd- en
jongerenclubs en de kerkenraad.
De jeugdraad bestaat uit afgevaardigden van de diverse clubs
(leden), jeugdambtsdragers, jeugdwerkcoördinator, dominee en een
(externe) jeugdwerkadviseur. Van iedere club is dus een
leidinggevende vertegenwoordigd in de jeugdraad, die op zijn of
haar beurt weer de spil is tussen de jeugdraad en zijn of haar
achterban. Hierdoor hebben we te maken met korte lijnen.
De bedoeling van de jeugdraad is om de onderlinge samenwerking
te bevorderen en om adviezen en richtlijnen te geven. De jeugdraad
is ook het aanspreekpunt voor leidinggevenden. Verder wordt het
financiële pakket van de diverse clubs via de jeugdraad geregeld.
De jeugdraadsleden komen met regelmaat bij
bovenstaande zaken te bespreken of te analyseren.
Secretaresse:
Marieke van Dalfsen, Kiezelstraat 13
8084 XX ’t Harde, tel.0525-653044
E-mail: [email protected]
Rekeningen:
Rabobank: 31.47.13.247
t.n.v. Jeugdraad Ned. Herv. Gemeente
Rabobank: 31.47.60.288
t.n.v. Zondagsschool Ned. Herv. Gemeente
elkaar
om
9.11. HSJJ-jeugdwerkadviseur
De Hervormde gemeente ‘t Harde maakt gebruik van een
jeugdwerkadviseur van de Hervormde Stichting voor Jeugd- en
jongerenwerk (www.hsjj.nl). Veelal opereert de jeugdwerkadviseur
wat op de achtergrond met werkzaamheden ten behoeve toerusting,
advisering en beleidsontwikkeling. Uiteraard is de jeugdwerkadviseur
altijd beschikbaar voor vragen en ondersteuning voor het gehele
jeugdwerk en allen die daarin werkzaam zijn (o.a. leidinggevenden,
(jeugd)ambtsdragers).
Contactgegevens:
Erika Slendebroek
Krabbescheer 27-1
8265 JC Kampen
038-3335597
06-45012052
[email protected]
10. Kinderoppas
Elke zondagochtend is er onder kerktijd oppas aanwezig.
De kinderoppas is er voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
De oppas bestaat altijd uit 2 moeders en 2 tieners.
De kinderen krijgen limonade en een koekje.
Elke week wordt de crèche schoongemaakt, zodat ze de volgende
zondag weer lekker kunnen spelen.
Voor eventuele vragen kunt u bellen met Herma van de Kamp.
Tel: 0525-653038
11. Zondagsschool “Ruth”
In deze gemeentegids willen we u
en
jou wijzen op het bestaan van de zondagsschool van de Hervormde
gemeente „Elim‟. Iedere zondag komen we bij elkaar om het
evangelie door te geven aan de kinderen. “Laat de kinderen tot Mij
komen‟.
We willen de kinderen leren dat ze, als ze blij zijn, maar ook als ze
verdriet hebben, bij God mogen komen, want God weet precies wat
ze nodig hebben. Als leidinggevenden hebben we de taak om Gods
liefde uit te stralen naar de kinderen.
Alle kinderen, kerkelijk of buitenkerkelijk, die op de basisschool
zitten, zijn welkom op de zondagsschool.
We hebben verschillende groepen, namelijk groep 1/2, groep 3/4/ en
groep 5/6/7/8. Hieronder staat welke leeftijdscategorieën er in de
verschillende groepen passen.
Groep 1/2
Tijd: 09:30 – 11:00 uur
Waar: Zaal 2
Wanneer: Elke zondag, behalve tijdens de
zomervakantie
Alle kinderen vanaf het moment dat ze 4 jaar zijn tot 6 jaar zijn van
harte welkom om onder kerktijd naar de zondagsschool te komen.
Ook de kinderen van groep 3 die liever onder kerktijd komen, zijn
welkom. We zingen, bidden, vertellen een verhaal uit de Bijbel en
knutselen met de kinderen. Er zijn drie leidinggevenden aanwezig,
zodat er voor elk kind aandacht is. Tijdens het knutselen krijgen de
kinderen drinken en wat lekkers.
Groep 3/4
Tijd: 11:00 – 12:00 uur
Waar: Zaal 2
Wanneer: Elke zondag, behalve tijdens bijzondere feestdagen
en de viering van het Heilig Avondmaal, zomer- en
kerstvakantie.
Alle kinderen van 6 tot 8 jaar zijn van harte welkom in groep 3/4. Ook
kinderen van groep 1 en 2 die liever na kerktijd de zondagsschool
bezoeken, zijn welkom. Bidden, een Bijbelverhaal, het leren van een
psalm, verschillende leuke werkjes en zingen zijn de vaste
onderdelen.
Groep 5/6/7/8
Tijd: 11:00 – 12:00 uur
Waar: Zaal 3
Wanneer: Elke zondag, behalve tijdens bijzondere feestdagen
en de viering van het Heilig Avondmaal en zomer- en
kerstvakantie.
Alle kinderen van 9 tot 12 jaar zijn van harte welkom in groep
5/6/7/8. Ook hier zijn zingen, bidden, het Bijbelverhaal en het leren
van een psalm vaste onderdelen. Daarnaast is er elke keer een
andere verwerking, zoals een quiz of een puzzel. We proberen door
de verwerking en gesprekjes de kinderen zelf te laten nadenken over
het verhaal.
Ieder jaar wordt een gezamenlijk uitje georganiseerd. Dit uitje is altijd
leuk en versterkt de onderlinge band.
Meer weten?
Bel dan met Diana Bos (secretaresse), tel: 0525-654379 of stuur een
e-mail naar [email protected] In de Elimbode kunt u lezen
welke psalm en tekst er geleerd wordt.
12. Jeugdwerk
Kinderbijbelclub DE PAREL
Voor alle jongens en meisjes van 6 en 7 jaar is er een
leuke kinderclub! (Als je 5 bent en je hebt erg veel zin
mag je ook best komen….)
In het clubseizoen ben je om de andere week op woensdagmiddag
welkom van half twee tot drie uur in Elim.
Nu denk je misschien: Ben ik eindelijk vrij op woensdagmiddag,
moet ik alweer….. Maar dat zal je echt meevallen! We maken het
gezellig en doen leuke dingen samen. En als je eens een keertje iets
later komt mag dat ook gewoon. (Liever niet altijd natuurlijk…)
We zijn bezig met een bijbels onderwerp dat jou aanspreekt.
En je mag al je vriendjes en vriendinnetjes meenemen, want we
hopen juist ook dat er nieuwe kinderen bijkomen. Maakt niet uit of ze
naar de kerk gaan.
Belangrijk vinden we het om te merken dat we allemaal bij elkaar
horen.
We vieren het als je jarig bent of je zwemdiploma haalt, bijvoorbeeld.
Als er iets verdrietigs is kunnen we daar over praten.
En met al deze dingen mogen we als we bidden samen naar God
gaan.
Want met elkaar hopen we zo steeds meer te leren over de Here
Jezus en
Hem te volgen.
Ouders, we hopen dat u zo veel mogelijk wilt stimuleren dat uw
kinderen
Kinderbijbelclub DE PAREL bezoeken. Daarmee steunt u dit stukje
gemeentewerk.
Vriendelijke groet,Evelien Olivieira / Hermien Kamphof
Lavastraat 75
8084 CN 661988 [email protected]
Hallo jij daar!
Zit jij in groep 5,6,7 of 8 van de basisschool en heb jij zin in een
gezellige avond?
Kom dan naar 12- club DE REGENBOOG!
DE REGENBOOG staat tijdens het winterseizoen iedere
woensdagavond garant voor een hele leuke avond.
Het maakt niet uit als je wel of niet naar Elim gaat, JIJ bent in ieder
geval van harte welkom.
.
Tijdens de avonden doen we
allerlei leuke dingen met elkaar:
Ben jij nieuwsgierig geworden
naar deze club?
Kom dan een keer kijken bij ons.
Film kijken, voetballen, darten,
poolen, schaatsen, naar een
boerderij, naar de brandweer,
bowlen, tafeltennis, quiz en
bingo met echte prijzen!!!!
Je mag al je vrienden
meenemen!!
Aan het einde van het seizoen
sluiten we af met een
fantastische en spetterende
afsluiting!
Gezina van Voorthuijsen
Marmerstraat 29
0525842555
Als je vragen hebt mag je ook
bellen met de contactpersoon
van deze club
Jeugddienstcommissie
Wij, als jeugddienstcommissie, organiseren
een paar keer per jaar op zondagavond een
jeugddienst.
Dit is een laagdrempelige dienst waarin we
samen met elkaar God willen ontmoeten. Er
is een spreker en vaak nodigen we ook een
band uit. We zingen allerlei liederen en soms
wordt er een sketch opgevoerd. We hopen
dat dit u en jou helpt om dichter bij God te
komen.
De jeugddiensten zijn in eerste instantie
speciaal bedoeld voor de jongeren. Dat merk
je bijvoorbeeld aan de thema’s van de
diensten. Maar we hebben gemerkt dat er
tijdens de diensten ook veel ouderen
aanwezig zijn. Geweldig!
Zodra er weer een jeugddienst wordt
gehouden, wordt dat in de ‘Elimbode’
vermeld en in de kerkdiensten afgekondigd.
Ook hangen we overal in ’t Harde posters op,
zodat u en jij op de hoogte worden gebracht.
Iedereen is altijd van harte welkom, vanuit
welke achtergrond en situatie dan ook.
We hopen u en jou (weer) te zien bij de
volgende diensten.
Tot dan!!
[email protected]
L.i.ch.t. staat voor Living in Christ together.
Elke twee weken op de zaterdagavond organiseren wij een
super gezellige avond voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar.
Inloop vanaf kwart voor acht. De avonden zijn rond tien uur
afgelopen.
Activiteiten die wij organiseren zijn o.a. Ik hou van Holland, Mystery
game, zwemmen, filmavond en diverse bosspelen. Natuurlijk is het
erg leuk om ontspannende dingen te doen, maar het is ook goed om
samen een Bijbelstudie te houden. Dat doen we dus ook!
Deze tieneravonden worden gehouden op de zolder van Elim. Hier
staan diverse banken waar we lekker op kunnen hangen, met daarbij
natuurlijk wat eten en drinken. Ook is er een biljarttafel en een
voetbalspel.
Wil je graag weten wat we verder nog allemaal gaan doen, dan kun
je kijken in de Elimbode maar ook op Hyves. Je bent van harte
welkom!!!
Nog even in het kort:
Wie
: jongeren van 12 tot en met 15 jaar
Wat
: super gezellige, dol dwaze avonden
Waar
: Elim “de zolder”
Jeannet van Doorn Tel.nr.: 651816
Contactpersoon :
Kinderkoor Menorah werd ruim 25 jaar geleden opgericht door mevr.
Pluimers en kent nu 20 enthousiaste kinderen in de leeftijd van 5 tot
12 jaar. Het kinderkoor wordt geleid door dirigente Gerdy NentjesPelleboer. De naam Menorah betekent een zevenarmige kandelaar
met 7 kaarsjes die het licht verspreiden. Wij mogen als kinderkoor zo
ook brandende kaarsjes zijn.
Verder worden er liedjes geleerd en gezongen die laten zien wie
God is, over Jezus zijn Zoon die voor iedereen een Vriend wil zijn,
over de Heilige Geest die altijd bij je is.
Het wil ook zeggen dat ieder kind lid kan worden van Menorah, ook
al kun je nog niet zo goed zingen.
Op donderdagavond vanaf 18.30 tot 19.15 uur repeteert het koor in
de grote zaal van Elim aan de Eperweg. De grotere kinderen
oefenen nog een kwartiertje door.
Lid worden kan altijd. Kom maar gewoon eens kijken tijdens de
repetities. De kosten per kwartaal bedragen є 18.
Wil je meer weten dan kun je contact opnemen met Joukje van de
Kamp, tel. 653231 of Deija van Looijengoed, tel. 683338.
We hopen je gauw te zien zodat je lekker met ons mee kunt zingen!
Bij kompas een gezellig avondje uit!
Kompas heeft als doel gesteld om voor zowel kerkelijke als randkerkelijke jongeren vanaf 15 jaar een verantwoorde zaterdagavondbesteding te verzorgen.
Elke zaterdagavond is er een kompas-avond die wij beginnen bij
Elim. Ongeveer de helft van de avonden zal op de zolder zijn, waar
er lekker ontspannen gezeten kan worden op de banken of actief
gepooled kan worden, naast het programma voor die avond. De
andere helft van de avonden gaan wij op pad om leuke en
spannende activiteiten te doen die niet in Elim gedaan kunnen
worden, zoals lasergamen of het steilewandklimmen. Hiermee
hopen we de jongeren afwisselende en leuke zaterdagavonden te
geven.
De echte gezelligheid komt natuurlijk vanuit de groep jongeren. En
natuurlijk is iedere jongere welkom om daar ook bij te horen! In mei
2010 is er ook weer het kamp! Dus leer je vrienden kennen en ga
gezellig mee!
Voor vragen, opgaven of het programma voor de tweede helft van
het jaar, kun je altijd terecht bij Johan Westerink.
Contactgegevens:
Johan Westerink
Bovenweg 30
[email protected]
http://hier.is/kompas
06-40565196
13. Studeren
Ga je in een andere plaats studeren en je wilt graag informatie over
een gelijkgezinde gemeente? Dan kun je een afspraak maken met
Ds. D. Dekker, Eikenlaan 3 Tel: 655904.
14. Slotwoord
Na alles wat geschreven is, blijft het gebed of onze goede God over
al dit werk Zijn zegen geeft. En Zijn zegen houdt concreet in dat het
ons dichter bij Hem brengt. Dat geve de Heere ons allen.
"En de liefelijkheid des HEEREN, onzes Gods, zij over ons; en
bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja het werk onzer
handen, bevestig dat." (Psalm 90:17).