Elimbode 28-05-2014

Elimbode
PINKSTEREN
Hervormde Gemeente Elim ’t Harde
38e jaargang nr. 11
28 mei 2014
Kerkgebouw Elim:
Eperweg 35, 8084 HB ’t Harde, tel. 651354
Beheerder:
D. van Loo, Hofweg 7
Tel: 652643 of 06-16858984
[email protected]
Koster:
G. Akster. Tel: 652653
Predikant:
Ds. D. Dekker, Eikenlaan 3
8084 HL ’t Harde, tel. 655904
e-mail: [email protected]
Pastoraal medewerker: M. C. van der Spek, Rietgors 33,
8271 GH IJsselmuiden. Tel. 06-41300919
e-mail: [email protected]
Scriba kerkenraad:
Postbus 70, 8084 ZH ’t Harde
Diaken H.H.L Bos, Mergelstraat 35
8084 CT ’t Harde, tel.654379
E-mail: [email protected]
College van Kerkrentmeesters: Postbus 40, 8084 ZG ‘t Harde
Penningmeester
Oudl-kerkrentm. J. van Dijk, Sportlaan 46
Tel. 651966, e-mail: [email protected]
Alle rekeningen
SKG
NL13FVLB0699642450
Rabobank
NL56RABO0348400543
rekeningen t.n.v. Ned. Herv. Gem. ’t Harde
Secretaris
B.S. van Looijengoed, Doornenkamp 36 Tel:683338
e-mail: [email protected]
Diaconie:
Postbus 125, 8084 ZJ ‘t Harde
Penningmeester
Diaken W. Koele, Lavastraat 19
tel. 654644, e-mail: [email protected]
Rekening: Rabobank: NL76RABO0384725325
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Elim
e-mail: [email protected]
Ledenadministratie:
H. v.d. Kamp, Braakvoortweg 28
8084 ER ’t Harde, tel. 653231
e-mail: [email protected]
Kerktelefoon:
Diaken G.J.J. v/d Berg, Granietstraat 38
Tel: 653239; e-mail: [email protected]
2
MEDITATIE
“Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten.”
(Hebr. 13 : 5)
Verscheiden malen heeft de HEERE dit in de Schriften gezegd. Hij
heeft het dikwijls herhaald, om ons vertrouwen dubbel vast te
maken. Laten wij daaraan nooit twijfel koesteren. De belofte op
zichzelf heeft een bijzondere nadruk. In het Grieks heeft zij vijf
ontkenningen, die elk uitdrukkelijk de mogelijkheid uitsluiten, dat
de HEERE ooit één van zijn volk zal begeven, zodat hij zich terecht
van zijn God verlaten kan voelen. Deze onschatbare Schriftplaats
belooft ons niet een vrijstelling van moeite, maar zij geeft ons wel
de verzekering, dat wij niet worden verlaten. Wij worden er
misschien toe geroepen, vreemde wegen te gaan, maar wij zullen
altijd het gezelschap, de bijstand en de zorg van onze HEERE
genieten. Wij behoeven geen geld bijeen te schrapen, want wij
zullen altijd onze God bezitten, en God is beter dan goud, zijn
gunst is beter dan rijkdom. Wij behoren zeker tevreden te zijn met
de dingen, die wij bezitten, want wie God bezit, die bezit meer
dan de gehele wereld. Wat kunnen wij meer bezitten dan de
Oneindige? Wat kunnen wij meer begeren dan almachtige
Goedheid? Kom, mijn hart; indien God zegt, dat Hij u nooit zal
begeven, noch u verlaten, bid gij dan veel om genade, opdat gij
nooit uw HEERE moogt begeven, noch zelfs voor een ogenblik zijn
wegen verlaten.
Overgenomen van C.H. Spurgeon,
Ouderling G. Uitslag
3
KERKDIENSTEN
Donderdag 29 mei Hemelvaartsdag
9.30 uur:
Ds. D. Dekker
Voorzang:
v.m.: Psalm 47 : 3
Collecten:
1. Eredienst
2. Kerk
3. Diaconie
Kinderoppas:
Zondag 1 juni
9.30 uur:
Christien Westerink, Hilda Koops,
Izette Polinder, Caroline Koele
Ds. D. Dekker,bediening Heilige Doop
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken in Elim
18.30 uur:
Ds. A.D. Goijert, Nijkerk
Voorzang:
v.m.: Psalm 105 : 1 en 2
n.m.: Psalm
24 : 2 en 5
Collecten:
1. Eredienst
2. Diaconie
3. Pastoraal werk
Kinderoppas:
Izella van de Kolk, Annemarie Blankespoor,
Sanne van Os, Kim van Dijk, Bertha Post
4
Zondag 8 juni, 1ste Pinksterdag
9.30 uur:
Ds. D. Dekker
18.30 uur:
Ds. L.W. Smelt, Voorthuizen, zending
Voorzang:
v.m.: Liturgie
n.m.: Psalm 9 : 2 en 11
Collecten:
1. Eredienst
2. Kerk
3. G.Z.B.
Kinderoppas:
Janneke Schouten, Wendie kroon,
Annebeth Leusink, Alieke Rens
Maandag 9 juni, 2de Pinksterdag
10.00 uur: Dhr. M.C. van der Spek, Pinksterviering
Voorzang:
Collecte:
Kinderoppas:
v.m.: Liturgie
1. Eigen Jeugdwerk
Harmke Cornax, Anja de Romph,
Bertine Bultman, Alexandra Bultman
AGENDA
Mei 28 20.00 uur
Juni 4 10.00 uur
Juni 4 20.00 uur
Juni 5 19.00-21.00
Juni 6 19.00-20.00
Juni 6 19.00-20.00
Juni 6 19.00-20.00
Juni 10 20.00 uur
uur
uur
uur
uur
Consistorievergadering
Bijeenkomst werkzoekende
Moderamenvergadering
Kerkenwerk Elim, uitzending LOE
Collectebonnenverkoop
Boekentafel
Verkooptafel t.b.v. zending
Gemeente avond zendingswerk
5
BIJBELLEESROOSTER
28 mei
29 mei
30 mei
31 mei
1 juni
2 juni
3 juni
4 juni
5 juni
6 juni
7 juni
8 juni
9 juni
10 juni
11 juni
12 juni
Deuteronomium 33:22-29
Deuteronomium 34:1-12
1 Petrus 3:13-22
1 Petrus 4:1-11
1 Petrus 4:12-19
1 Petrus 5:1-14
Joël 1:1-14
Joël 1:15-20
Joël 2:1-11
Joël 2:12-17
Joël 2:18-27
Joël 3:1-5
Joël 4:1-8
Joël 4:9-21
Psalm 119:41-48
Nehemia 1:1-11
Zegen voor Dan, Nafthali en Aser
Vergezicht
Hoopgevend
Leef tot eer van God
Lijden en vreugde
Gezagsverhoudingen in de gemeente
Zwijg niet over ellende
De dag van de HEERE komt
Aanstormend leger
Keer terug tot de HEERE
Het komt goed
Pinksteren
Straf voor Israëls vijanden
Tijd voor de oogst
Verlangen naar de wet
Tranen van een schenker
CENTRALE BERICHTEN
INDELING VAN DE WIJKOUDERLINGEN
Wijk 1: M. van Leeuwen, tel. 652089
Heidelaan, Oude Bovendwarsweg, Stuifzandstraat, Vale Ouwelaan,
Vale Ouwepad, Bovenweg.
Wijk 2: D.J. van Dalfsen, tel. 653044
Berkstraat, Bovendwarsweg, Dennenweg, Eikenlaan, Eperweg
(oneven), Essenpad, Larixweg, Sparstraat, Hokseberg, Koeweg,
Schietweg, Verl. Vaarbekerweg.
Wijk 3: G. Uitslag, tel. 653375
Bungalowpark, Eperweg (even), Fennenkampweg, Graaf
Reinoldweg, Kaerweg, Kon. Julianaweg, Middelweg,
Oldenboschweg, Singel, Sportlaan, Vinckenbergweg, Ulco de
Vriesweg, Munnikenweg no. 69-89. Rozenbergerweg,
Schouwenburg, Centrum.
6
Wijk 4: W. Kamphof, tel. 661988
Elsakkerweg, Granietstraat, Haverkampweg, Serpentino, Hertog
Karelweg, Hertog Adolfweg, Hertog Arnoldweg, Hertog Willemweg,
Kruisakkerweg, Munnikenweg (31-67 en 66-92), Romano,
Houtrustweg, Tra, Zudendorpweg, Cristalina, Speelbrinkweg,
Nagelhoudsweg.
Wijk 5: A. van der Kolk, tel. 653952
Bazaltstraat, Kiezelstraat, Lavastraat, Marmerstraat, Mergelstraat,
Porfierstraat, Talksteenstraat, Travertin, Tufsteenstraat,
Zandsteenstraat, Buntgraslaan, Duinpieper, Goudvink,
Nachtzwaluw, Tapuit, IJsvogel, Erica, Korhoenpad, Veldbiesweg.
Wijk 6: J. van den Berg, tel. 653440
Adm. Helfrichweg, Beemdweg, Bovenweg (Eperweg tot Stadsweg),
Energieweg, Hofweg, Industrieweg, Karel Doormanweg,
Kernhoopweg, Koekoeksweg, Nijverheidsweg, Parkweg, Veenweg
(’t Harde), Wolkamerweg, Oostloo.
Wijk 7: J. Brouwer, tel. 653122
Blerckweg, Braakvoortweg, Eertbornweg, Herbert v. Puttenweg,
Herenveldweg, Hertogin Mechteldweg, Hertog Eduardweg,
Munnikenweg (No. 7-29 en 14-60), Lomodisweg, Tiendmaatweg, De
Zoom.
Wijk 8: vacant
Wijk 9: W. van Engelen tel. 653602
Gemeenteleden uit Doornspijk en Elburg die via perforatie tot de
Hervormde Gemeente Elim behoren en Veenweg (Oldebroek),
Stadsweg.
Wijk 10: Ds. D. Dekker tel.655904
Bewoners van Mariposa en de aanleunwoningen.
ZIJ DIE ELDERS VERBLIJVEN
In ‘s Heeren Loo-Lozenoord (Molenkamp 20, 3853 HH Ermelo):
 Mathilde van den Belt.
In ‘Huize Stolpe’ (Jacob Catsstraat 131b, 8265 XN Kampen):
 Aletta Klock.
In Oldebroek (Kooiveen 1a, 8096 MH Oldebroek):
 Evertje (Evelien) Doorneweerd.
In Philadelphia (Nunspeterweg 100, 8076 PD Vierhouten):
 Lammert Visch (woning 110).
7
In ‘Klarenbeek Corneille’ (Postbus 560, 3850 AN Ermelo):
 Merlissa Prins.
In ‘De Voord’ (Veldbloemenlaan 25, 8081 DL Elburg):
 Mevr. G. van 't Hof- van de Streek.
In ‘De Hullen’ (Stationsweg 20, 8096 AX Oldebroek):
 Dhr. E. uit de Fles.
 Mevr. T. Schoonhoven.
In ‘De Linde’ ( Hulsstraat 2, 8091 TX, Wezep):
 Rene Berghorst.
In Zandhove (Hollewandsweg 17, 8014 BE Zwolle):
 Dhr. J. Berghorst.
In Oude Mars, afd. Kieftennest (De Mars 19, 8014 BJ Zwolle):
 Mevr. M.A. van der Wulp.
Meeleven doet goed. Laten we hen die elders verblijven ook in de
voorbede niet vergeten.
BERICHTEN VAN DE SCRIBA
Ter vervulling van de vacatures heeft de kerkenraad slechts 1
reactie gekregen. Deze mail betrof een naam ten behoeve van de
vacature ouderling. De kerkenraad heeft zich bezonnen op deze
situatie en heeft besloten dat ze op dit moment geen mogelijkheid
ziet om een dubbeltal in de genoemde vacature op te stellen. Op
termijn zal de kerkenraad zich erop beraden hoe met deze
vacature omgegaan zal worden. Dit houdt dus ook in dat de
ambtsdragers verkiezing op D.V. 4 juni NIET door zal gaan. Voor de
vacature ouderling-kerkrentmeester kon, aangezien hier geen
namen voor ingediend waren, overgegaan worden tot benoeming.
De kerkenraad heeft br. G. de Romph, Heidelaan 58, benoemd in
deze vacature. Br. de Romph heeft tot 31 mei de gelegenheid om
zich te beraden op deze benoeming. We wensen genoemde
broeder Gods Zegen toe in het nemen van de beslissing over de
benoeming die hij mocht ontvangen.
De kerkenraad heeft een brief doen uitgaan naar het college van
B&W en Woonzorg Unie Veluwe. In deze brief hebben we onze
bezorgdheid uitgesproken over de onzekere situatie omtrent
Mariposa die er heerst.
Onze gemeente Elim is een van de initiatiefnemers van dit
zorgcentrum geweest en de kerkenraad vindt dat een dergelijke
8
voorziening wat betreft de leefbaarheid voor ouderen van groot
belang is. De kerkenraad kan hierin verder geen rol van betekenis
spelen, maar is van mening dat het goed is om wel een signaal
door middel van een brief, af te geven.
HHL Bos, scriba
GEMEENTENIEUWS
GEMEENTENIEUWS
Ds. D. Dekker
Eikenlaan 3
8084 HL ’t Harde
Tel. 0525-655904
E-mail: [email protected]
MEELEVEN MET ELKAAR
Mevr. G.M. van Leeuwen – Bleijerveld, Granietstraat 62, werd in
het St. Jansdalziekenhuis te Harderwijk opgenomen i.v.m. een
operatie, maar kwam inmiddels weer thuis. Dhr. J. van Dragt
(Mariposa) moest worden opgenomen in Isala te Zwolle. Dhr. Chr.
Kroon, Dr. Olthuisstr aat 11, ver- bleef een week in Beatrixoord te
Haren. Hij hoopt, dat in deze week zal zijn gebleken dat hij daar
langere tijd kan revalideren. Mevr. G. van Oene – Wolf,
Munnikenweg 89, revalideert na een verblijf in het St.
Jansdalziekenhuis te Harderwijk in De Voord te Elburg. Mevr. M.
Klein – Holstege, Huisdijk 8, verblijft in Ermelo (Veldwijk, CVO
Eikenstein, afd. 1), postadres: Postbus 1000, 3850 BA Ermelo.
Meeleven doet goed! In onze gebeden denken we ook aan hen die
weten dat een ziekenhuisopname/operatie wacht, aan de
langdurig zieken thuis, aan hen die in Mariposa of elders verblijven
i.v.m. verzorging en/of verpleging en aan hen die weten van
psychische klachten met alles wat dit met zich mee brengt.
In Psalm 143 horen we David bidden: “Bij U schuil ik. Leer mij Uw
welbehagen te doen, want U bent mijn God. Laat uw goede Geest
mij leiden in een geëffend land”.
9
JUBILEUM
Henk en Gerrie Huenestein – Bisschop, Stadsweg 10, lieten ons
weten dat zij zo de Heere wil woensdag 4 juni a.s. 50 jaar
getrouwd zullen zijn. Ze hopen die dag met hun kinderen, klein- en
achterkleinkinderen het gouden huwelijksjubileum te vieren.
Graag delen we in uw dankbaarheid, fam. Huenestein. Van harte
gefeliciteerd met deze mijlpaal! En Gods hulp en zegen gewenst
met het oog op de toekomst. Omzien in dankbare verwondering
geeft oog voor tal van zegeningen, maar bepaalt ook bij verlies en
gemis. De Heere liet zich echter niet onbetuigd. Hij wil van dag tot
dag tot Hulp en Sterkte zijn. Wie op Hem bouwt, zal niet
beschaamd worden. Psalm 84 zingt ervan: “Welzalig, Heer, die op
U bouwt en zich geheel aan U vertrouwt”. Een heel mooie
gedenkdag gewenst en wees met allen die u lief zijn Gode bevolen.
HUWELIJK
Edwin Hop, Eperweg 30, en Marije Bakker (Elspeet) bereiden zich
voor op en zien uit naar een heel bijzondere dag. Ze hopen elkaar
op vrijdag 13 juni a.s. het jawoord te geven. Die dag zal dus D.V.
hun trouwdag zijn. Gods zegen over hun huwelijk willen ze vragen
in een kerkdienst in de Elimkerk. Deze dienst begint om 15.30 uur
en wordt door mij geleid. Over dit vragen van Gods zegen spraken
we vanuit het Woord van God in het licht van het
huwelijksformulier openhartig door. Het houdt veel in. Juist als we
bedenken dat de HEERE, zoals Psalm 147 zingt, Zijn welbehagen
betoont aan hen die nederig naar Hem vragen, Hem vrezen, Zijne
hulp verbeiden en door Zijn hand zich laten leiden. Ook via de
Elimbode wensen we jullie, Edwin en Marije, van harte geluk.
Tegelijk heten we jou, Marije, hartelijk welkom in onze gemeente.
We denken ook aan jullie ouders en allen die bij jullie horen en
jullie lief zijn. Een heel mooie en onvergetelijke dag gewenst. Het
ga jullie onder Gods zegenende handen goed aan de Parkweg (nr.
2).
BIJ DE DIENSTEN
Over de dienst op de Hemelvaartsdag schreef ik al in de vorige
Elimbode. Met de catechismus belijden we op grond van de H.
Schrift dat de Heere ons ten goede in de hemel is. Dit houdt veel
10
in. Ziende op Christus Jezus, Die nu zit aan Gods rechterhand,
mogen we tot onze troost Zijn hemelvaart als heilsfeit vieren.
In de morgendienst van zondag 1 juni a.s. wordt D.V. de Heilige
Doop bediend. We wensen in het bijzonder de doopouders en de
hunnen een gezegende dienst. Maar de bediening van de Heilige
Doop heeft ons allen veel te zeggen: ge(water)merkt te zijn door
Hem, Die de trouw houdt van generatie op generatie en waartoe
dit vermaant en verplicht (Doopformulier). ’s Avonds hoopt ds.
A.D. Goijert, u welbekend, de dienst te leiden.
Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. We
beginnen de morgendienst van zondag 8 juni a.s. met het zingen
van enkele pinksterliederen. Er is een gedrukte orde van dienst.
Het thema is: “Onder invloed”. De tekst van de preek lezen we in
Handelingen 2 : 12-17a. ’s Avonds staat het thema ‘zending’ weer
centraal. Ds. L. W. Smelt uit Voorthuizen, die eerder o.a. de
gemeente te Wezep diende en als zendingspredikant in Peru
werkzaam was, hoopt voor te gaan.
Op de Tweede Pinksterdag komen we met de kinderen en de
tieners van de gemeente bijeen om Pinksteren te vieren (aanvang:
10.00 uur). Zij verlenen medewerking en onze pastoraal
medewerker, br. van der Spek, verzorgt de overdenking. De
voorbereidingen zijn inmiddels afgerond. Hoopt u, hoop jij er ook
te zijn?! We zien uit naar gezegende pinksterdagen! De
Pinksterzendingscollecte bevelen we van harte bij u aan.
TENSLOTTE
- We leven mee met br. J.G. de Romph, Heidelaan 58, die
werd benoemd tot ouderlingkerkrentmeester. We wensen
hem sterkte en bidden om wijsheid en vrijmoedigheid met
het oog op de beslissing die uiterlijk a.s. zaterdag genomen
moet zijn.
- Mijn vrouw en ik wensen u en jou van harte goede en
gezegende Pinksterdagen toe. Daarbij denken we in het
bijzonder aan hen die hoe dan ook tegen deze dagen
opzien. Met de berijming van het Gebed des Heeren zingen
we: “U, Die ons helpen wilt en kunt, Die in Uw Zoon
verhoring gunt, Die door Uw Geest ons troost en leidt, U zij
de lof in eeuwigheid!”
11
-
Wacht je met spanning op de uitslag van het examen?
Sterkte!
Vanuit de pastorie een hartelijke groet aan u en jou,
Ds. D. Dekker
PINKSTEREN
Zij hebben op de Geest gewacht
zoals zij Hem verwachten kónden:
eendrachtig, en in God verbonden.
Zij hebben op de Geest gewacht.
Zij hebben op de Geest gewacht
en zijn, ondanks hun vurig hopen
niet op Gods zaak vooruit gelopen.
Zij hebben rustig Hem verwacht.
Zij hebben op de Geest gewacht
en zo is Hij tot hen gekomen:
Hij overdekte hen met stromen
van zegeningen en van kracht.
Zij hebben op de Geest gewacht
en hebben, door die Geest gedreven,
getuigd, met inzet van hun leven,
en duizenden tot God gebracht.
Enny IJskes - Kooger
12
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
KERKSCHOONMAAK
2 juni - 6 juni Mevr. v. Dorp
Mevr. Nagelhoud
9 juni – 13 juni Mevr.Leusink
Mevr. Pater
Bovendwarsweg 22
Larixweg 4
Marmerstraat 40
Bovenweg 37
SCHOONMAAK VERENIGINGSGEBOUW
2 juni - 6 juni Mevr. Hop
Koeweg 27
Mevr. Hop
Granietstraat 52
Mevr. Evink
Verl. Vaarbekerweg 1
9 juni – 13 juni Mevr. v.d. Brink Waterlandsweg 6
Mevr. Hoekert
Huisdijk 6
OPBRENGST COLLECTEN / GIFTEN
Ontvangen via:
Past. med. v.d. Spek
Past. med. v.d. Spek
Oud. M. v. Leeuwen
Ds. D. Dekker
Oud. G. Uitslag
Past. med. v.d. Spek
Bestemming:
Kerk
Schilderen kerkbanken
Kerk
Kerk
Kerk
Kerk
Past. med. v.d. Spek
Mevr. B. Bos
Schilderen kerkbanken
Schilderen kerkbanken
Bedrag in €
35,00
20,00
20,00
5,00
20,00
15,00 , 10,00 ,
10,00
10,00 , 10,00
5,00
De Kerkvoogdij bedankt U hartelijk voor deze gaven.
Zondag 11 mei
Eredienst
€ 357,95
Kerkvoogdij
Zondag 18 mei Eredienst
Onderhoud instal.
Jeugddienst
13
€ 334,80
€ 381,49
€ 464,29
€ 170.85
Giften voor het damescomité via:
Mw. Schuurman
€ 5,00
Mw. van ’t Hul
€ 10,00
Mw. Karzijn
€ 10,00
Mw. van de Beek
€15,00
Voor deze giften willen wij u hartelijk bedanken.
Opbrengst t.b.v. de zending
De I.Z.B. collecte van zondag 20 april jl. heeft het mooie bedrag
van € 576,85 opgebracht.
Hartelijk dank voor deze gaven.
De zendings-evangelisatiecommissie
DIACONIE
Op Hemelvaartsdag wil de diaconie haar collecte bestemmen voor
Het Scharlaken Koord. Vrouwen die in de prostitutie zijn beland,
kunnen zich heel moeilijk aan deze situatie onttrekken. Scharlaken
Koord is een onafhankelijke christelijke hulpverleningsorganisatie
voor prostituees, slachtoffers van mensenhandel en voor meisjes
die met loverboys te maken hebben (gehad). Ook aan ouders
verlenen zij hulp. Naast maatschappelijk werk doen ze ook
straatwerk. Ze bezoeken de vrouwen op hun werkplek en leggen
contact met hen. In Amsterdam bezoeken ze de vrouwen die
achter het raam werken op de wallen, het Singelgebied en de
Ruysdaelkade. In Haarlem en Oost-Nederland bezoeken ze de clubs
waar vrouwen werken. Aan jongens en meiden geven
ze preventieve voorlichting over bijvoorbeeld loverboys.
D.V. zondag 1 juni zal de diaconale collecte bestemd zijn voor de
plaatselijke diaconie. Zoals u weet is het plaatselijke diaconaat
heel belangrijk om er voor hen te zijn die hulp nodig hebben. Dat
kan op allerlei wijzen zijn, zowel financieel als ook
maatschappelijk. De diaconie heeft vele contacten die
hulpzoekenden op een of andere wijze kunnen helpen.
14
OPROEP
De diaconie is voornemens een pool van vrijwilligers op te zetten,
die gemeenteleden willen helpen bij voorkomende klussen. We
denken dan aan hulp bij boodschappen doen, hulp bij wegbrengen
en halen van iemand die een ziekenhuisbezoek of iets dergelijks
moet ondergaan. Incidenteel zou een tuin kunnen worden
bijgewerkt. Kortom, we zoeken ondersteuning voor gemeenteleden
die bepaalde werkzaamheden (even) niet zelf kunnen volbrengen.
Het is niet de bedoeling om huishoudelijke taken hierin onder te
brengen. We vragen dus of er vrijwilligers zijn die aan deze
diaconale taken vorm willen geven. Zij kunnen zich opgeven bij de
secretaris van de diaconie, Dhr. D. Spaan (tel. 653012).
De diaconie
EVANGELISATIE EN ZENDINGSCOMMISSIE
DINSDAG 10 JUNI GEMEENTEAVOND MALAWI EN TANZANIA.
Op deze gemeenteavond zullen D.V. twee projecten van de GZB
worden gepresenteerd.
Naast de presentaties is het uiteraard mogelijk om vragen te
stellen en de zendingswerkers en elkaar persoonlijk te ontmoeten.
Aanvang van de avond is 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.
Het is goed om als gemeente te horen en te zien wat zendingswerk
inhoudt. Door de mensen achter de projecten te kennen zal het
voor je zelf meer betekenis gaan krijgen.
Ondersteuning Ds. L. Schaafsma als toeruster in Malawi
In het voorjaar ontving de kerkenraad een verzoek van Ds.
Schaafsma uit Baarn of onze gemeente bereid was om via GZBdeelgenoten zijn uitzending te ondersteunen. Wij hebben hier
positief op gereageerd. GZB-deelgenoten is opgezet voor
gemeenten die geen eigen werker hebben uitgezonden, maar wel
graag concreet bij de zending betrokken willen zijn.
15
Ds. Schaafsma gaat werken voor de afdeling ‘Mission, Training and
Evangelism’ van de Blantyre-synode van de CCAP. Het werkterrein
van ds. Schaafsma wordt het Mangochi-district in het zuiden van
Malawi. In dit gebied wonen veel moslims.
Ds. Schaafsma en zijn vrouw waren eerder, van 1999 tot 2009,
door de GZB uitgezonden. Sinds 2010 is ds. Schaafsma
gemeentepredikant in Baarn.
Ds. en mevrouw Schaafsma hopen in augustus 2014 naar Malawi te
vertrekken.
Ondersteuning Patrick en Brenda Rietveld vertaalproject
Tanzania
In de afgelopen jaren is door onze gemeente de fam. Rietveld
financieel ondersteund. Hierover hebben wij kunnen lezen in
nieuwsbrieven die zijn afgedrukt in de Elimbode. Patrick: “Wij zijn
uitgezonden in samenwerking met Wycliffe Bijbelvertalers. We
werken met een team voor een vertaalproject van negen talen in
de Mararegio in het noorden van Tanzania. Na een aantal jaren in
Tanzania gewoond te hebben, zijn we nu weer terug in Nederland,
maar op afstand blijven wij bij het project betrokken. Een paar
keer per jaar reis ik naar Tanzania.”
U allen hartelijk uitgenodigd.
Zendings- en evangelisatiecommissie
VERENIGINGEN
MANNINNE
Dinsdag 13 mei zijn we een dag uit geweest. Met 12 vrouwen
gingen we met de trein naar Amsterdam.
Met de organisatie “de wandelende tak” liepen we onder leiding
van een gids langs projecten van “Tot Heil des Volks”.
We zagen zo een andere kant van Amsterdam. We maakten kennis
met “second step” een tweedehands kledingwinkel.
16
We lunchten bij een jeugdhostel, waar men bij jongelui uit de hele
wereld probeert het evangelie onder de aandacht te brengen.
Bij “shelter city”, een jeugdhostel in de rosse buurt, kregen we
uitleg over het werk van het “scharlaken koord”.
Zij proberen contacten te leggen met prostituees, om ze te helpen
er uit te stappen, als ze dat willen.
Aan het eind van deze dag konden we aanschuiven bij “AHA”, een
inloophuis voor dak- en thuislozen voor het diner.
Na deze dag vol indrukken reisden we terug naar ’t Harde.
Onze Heere God is nog steeds bezig om mensen tot zich te
trekken. Hij laat deze wereld vol zonden niet los.
En Hij gebruikt mensen om Zijn genade te verspreiden, ook in
Amsterdam. We waren diep onder de indruk.
ALGEMENE BERICHTEN
NPV VRIJWILLIGE (TERMINALE) THUISHULP
De NPV vrijwillige (terminale) thuishulp richt zich op het
ondersteunen van de mantelzorg bij het verzorgen van (ernstig)
zieken, ouderen, gehandicapten of anderszins hulpbehoevenden.
Voor hulpvragen kunt u terecht bij de coördinator: mevr. N.
Balfoort, tel. 652319 of mevr. S. Kunst, tel. 653294. Wanneer u
zich als vrijwilliger wilt aanmelden, kunt u ook contact opnemen
met bovenstaande personen.
KERKENWERK
Op D.V. donderdag 5 juni is er weer een uitzending van het
programma kerkenwerk. Wij, als Hervormde Gemeente Elim,
mogen deze avond voor u verzorgen.
Het programma kerkenwerk kunt u beluisteren via de Lokale
Omroep Elburg. De uitzending begint om 19.00 uur tot 21.00 uur.
Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:
19.00 uur Kinderprogramma door Henrieke en Lisa
19.30 uur Gemengd boeket door Leny en Harmpje
17
20.00 uur Kerkelijke agenda
20.15 uur Gedichten en liederen
20.45 uur Avondoverdenking door ds. D. Dekker
De regie en de techniek zijn in handen van Jan en Sjaak v.d. Berg.
We hopen dat velen van u naar dit programma zullen luisteren.
Heeft u een jubileum gevierd, bent u 80 jaar of ouder geworden
of is er een baby geboren, dan zetten we u deze avond in het
zonnetje door middel van een lied!
Wij als L.O.E. team wensen u allen een hele fijne en gezegende
avond toe.
BIJEENKOMST WERKZOEKENDE
Bij dezen nodigen wij (namens de kerkenraad W. van Engelen en
ondergetekende) iedereen uit die om wat voor reden ook opnieuw
een andere werkgever moet zien te vinden. Wij willen als
gemeente ook in deze situatie naar elkaar omzien. Door de crisis
zijn er velen die hun baan zijn kwijtgeraakt en opnieuw op zoek
moeten naar een nieuwe invulling.
Om elkaar hierin bij te staan nodigen wij iedereen in deze situatie
uit om op woensdag 4 juni om 10.00 uur bij mij thuis (Heidelaan
18
52) onder het genot van een kopje koffie ervaringen te delen en te
zien hoe we elkaar tot een hand en een voet kunnen zijn.
Bertus van der Kolk
JEUGDRUBRIEK
Kopij voor de volgende jeugdrubriek:
bezorgen per e-mail: [email protected]
Adres jeugdwerkleider:
Marissa Fikse
Bloemendaalseweg 12
8166 JX Emst
Tel.: 06-44123213
[email protected]
www.hsjj.nl
Vaste agendapunten
Zondag
11.00 uur: Zondagsschool (info: 654379)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Zaterdag
19.30 uur: L.I.CH.T. (info www.licht-elim.hyves.nl)
Om de week voor jongeren van 12-15 jr.
Contact kan men opnemen via
[email protected]
Zaterdag
20.00 uur: Kompas (info http://hier.is/kompas )
(De tijden kunnen af en toe afwijken. Zie hiervoor de informatie hieronder.)
19
WAT MOET JE LEREN?
01-06
08-06
Groep 3,4,5
Groep 6,7,8
Ps. 105:1
Tekst: Hand.2:4a
Ps.24:5
Tekst:1Thess. 5: 16
Geen zondagsschool na kerktijd i.v.m. 1e Pinksterdag
Hallo allemaal,
Nog maar even en dan is het zondagsschoolseizoen weer afgelopen.
Het is goed om even rust te nemen.
Voordat het zover is nog een aantal leuke dingen!
Maandag 9 juni hopen we samen het Pinksterfeest te vieren in de
kerk. U/jij komt toch ook?
Na kerktijd is er geen zondagsschool op:
8 juni (Pinksteren),
15 juni (vaderdag)
22 juni (Heilig Avondmaal)
29 juni zal de laatste keer zondagsschool na kerktijd zijn.
13 juli zal de laatste keer zondagsschool tijdens kerktijd zijn.
We verheugen ons natuurlijk ook op het uitje op 28 juni!
We hopen jullie allemaal te zien!!!
Groetjes Leidinggevenden zondagsschool “Ruth”
20
ELIM = Elkander Liefhebben In Mij
Kiezen, keuzes, elke dag weer, of je nu jong of oud bent.
Misschien wel helemaal als je jong bent. Want wat komt er veel op
je af! Er valt ook zoveel te kiezen en iedereen vind er wel wat van.
Maar jij dan?
Waar door laat je jouw keuze beïnvloeden? Wat zet je op
facebook, waar luister of kijk je naar op you tube. Met wie ga je
om. Door wie en hoe wordt jouw keuze bepaald? Door wat je
geleerd is in je opvoeding, of door je huisgenoten? Misschien wel
meer op hoe andere op je keuze reageren. Wordt ook zo onze
mening gevormd?
Of kijken we naar boven en laten we Hem het bepalen?
Elke dag staan we voor de keuze! En wat kies jij, maar vooral met
Wie kies jij?
Vragen?
Erik Nagelhoud
[email protected]
Harmen van Voorthuijsen
[email protected]
Wat kan er veel op een mens afkomen, wat kan er veel van je
verlangd worden.
Wat je leeftijd ook is, maar zeker als je jong bent.
Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek of iets wat van je
hart moet.
Bij ons is er altijd een open deur!
Maak daar gebruik van, we zijn er voor jullie.
Jeugddiaken: Erik Nagelhoud
[email protected]
Jeugdouderling: Harmen van Voorthuijsen
[email protected]
tel: 0525-842555
21
22
Cassetterecorderdienst: H. van de Kamp,
Braakvoortweg 28. tel. 653231
Kinderoppasdienst:
Andrea Leusink, Koekoeksweg 24, Tel. 651663,
Wendie Kroon, Granietstraat 16
[email protected]
Jeugdraad:
Secretaris:
Marieke van Dalfsen, Kiezelstraat 13
8084 XX ’t Harde, tel.0525-653044
E-mail: [email protected]
Rekeningen:
NL76RABO0314713247
t.n.v. Jeugdraad Ned. Herv. Gemeente
Rabobank: NL87RABO031.47.60.288
t.n.v. Zondagsschool Ned. Herv. Gemeente
Commissie Evangelisatie en Zending:
Rekeningen:
NL84RABO0314714073
t.n.v. CVK Ned. Herv. Gemeente
Collectebonnen verkoop: Uitsluitend 1e vrijdag van de maand in ‘Elim’
19.00-20.00 uur
Boekentafel:
Zie voor verkoop de kerkelijke agenda.
Mw. Spaan en Mw. Van ‘t Hul
Bezorging Elimbode:
Greta Berghorst, Marmerstraat 17 ’t Harde
Tel. 654752, E-mail: [email protected]
Website:
www.hervormdegemeente-tharde.nl
Kopy voor de volgende kerkbode (nr. 12, 12-25 juni) inleveren voor
vrijdag 6 juni 2014 (20.00 uur) bij:
Greta Berghorst, Marmerstraat 17
e-mail: [email protected]
Kopy aanleveren via e-mail.
Vouw- en nietploeg: donderdag 12 juni 2014
23
Blijf in contact met uw kerk
Geboorte, trouwplannen, verdriet of verlies?
Ziekenhuisopname, ziekenhuisontslag?
Centraal meldadres:
Uw predikant
tel. 655904
Verhuizing melden:
Braakvoortweg 28
8084 ER ’t Harde
tel. 653231
24