Elimbode 12-06-2014

Elimbode
Hervormde Gemeente Elim ’t Harde
38e jaargang nr. 12
12 juni 2014
Kerkgebouw Elim:
Eperweg 35, 8084 HB ’t Harde, tel. 651354
Beheerder:
D. van Loo, Hofweg 7
Tel: 652643 of 06-16858984
[email protected]
Koster:
G. Akster. Tel: 652653
Predikant:
Ds. D. Dekker, Eikenlaan 3
8084 HL ’t Harde, tel. 655904
e-mail: [email protected]
Pastoraal medewerker: M. C. van der Spek, Rietgors 33,
8271 GH IJsselmuiden. Tel. 06-41300919
e-mail: [email protected]
Scriba kerkenraad:
Postbus 70, 8084 ZH ’t Harde
Diaken H.H.L Bos, Mergelstraat 35
8084 CT ’t Harde, tel.654379
E-mail: [email protected]
College van Kerkrentmeesters: Postbus 40, 8084 ZG ‘t Harde
Penningmeester
Oudl-kerkrentm. J. van Dijk, Sportlaan 46
Tel. 651966, e-mail: [email protected]
Alle rekeningen
SKG
NL13FVLB0699642450
Rabobank
NL56RABO0348400543
rekeningen t.n.v. Ned. Herv. Gem. ’t Harde
Secretaris
B.S. van Looijengoed, Doornenkamp 36 Tel:683338
e-mail: [email protected]
Diaconie:
Postbus 125, 8084 ZJ ‘t Harde
Penningmeester
Diaken W. Koele, Lavastraat 19
tel. 654644, e-mail: [email protected]
Rekening: Rabobank: NL76RABO0384725325
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Elim
e-mail: [email protected]
Ledenadministratie:
H. v.d. Kamp, Braakvoortweg 28
8084 ER ’t Harde, tel. 653231
e-mail: [email protected]
Kerktelefoon:
Diaken G.J.J. v/d Berg, Granietstraat 38
Tel: 653239; e-mail: [email protected]
2
MEDITATIE
“Daarom zei Eli tegen Samuël: ga weer terug en ga liggen.
Wanneer het gebeurt dat Hij roept, moet je zeggen: Spreek,
HEERE, want Uw dienaar luistert.” (1 Samuël 1 : 9a)
Luisteren...
De meeste mensen praten veel liever dan dat ze echt luisteren
naar een ander. Niet oppervlakkig luisteren, maar vol bewogenheid
en aandacht. Aandacht geven aan een ander door te luisteren. Dat
valt nog niet mee, laat staan op geestelijk gebied. Luisteren naar
wat God van ons vraagt, welke keuzes we moeten maken. Zeg nu
zelf, voor hoeveel keuzes staan we, elke dag weer. Niet alleen
dagelijkse keuzes maar ook persoonlijke keuzes. Mag ik wat
concreter worden, iets dichterbij komen en persoonlijker worden?
Met wie wil ik trouwen? Wat betekent geloof, kerk, God voor je?
Welke keuzes maak je daarin? Met wie ga je heel persoonlijk om?
Wie staat het dichtst bij je?
Wat wilt U dat ik doen zal? Luisteren en alles in gebed bij God de
Vader brengen. Bid er maar om.
Echt luisteren, daar moet je je wel in oefenen. Hoe kun je nu
weten dat God iets zegt en dan ook nog eens voor mij persoonlijk?
Wees stil voor het aangezicht van de Heere HEERE, want nabij is
de dag van de HEERE. (Zefanja 1 : 7) Stil worden voor God. Zeg
Samuël maar na: Spreek, want Uw dienaar luistert. Zijn stem kun
je overal horen, waar je ook bent. Of je nu op de fiets, in de auto
of op je werk bent achter de computer of met een hamer in de
hand.
De Heilige Geest brengt ons dichterbij Jezus, leert ons ook
luisteren naar Zijn stem. Weet je, er is een plek waar je Zijn stem
kunt horen. De werkplek van de Geest, waar je ook dichterbij kunt
komen. In Zijn huis. Niet dat van mensen, maar van God. In de
kerk. Luisteren.
Vergeet nooit dat er Één is die alles weet en ook altijd naar je
luistert. Hij, Jezus, die alles heeft meegemaakt, luistert naar je
gebed. Maar vergeten we niet om antwoord te geven?
Jeugdouderling,Harmen van Voorthuijsen
3
KERKDIENSTEN
Zondag 15 juni
9.30 uur:
18.30 uur:
Ds. D. Dekker, voorbereiding H.A.
Ds. B. Jongeneel, Apeldoorn
Voorzang:
v.m.: Psalm 147 : 1
n.m.: Psalm 90 : 1 en 8
Collecten:
1. Eredienst
2. Diaconie
3. Onderhoud orgel
Kinderoppas:
Zondag 22 juni
9.30 uur:
18.30 uur:
Debbie Immeker, Diana Rozeboom,
Nienke Jobse en Jolein Hoekerd
Ds. D. Dekker, Heilig Avondmaal
Ds. D. Dekker, dankzegging H.A.
Voorzang:
v.m.: Psalm 32 : 1 en 6
n.m.: Psalm 135 : 3 en 12
Collecten:
1. Eredienst
2. Kerk
3. Diaconie
Kinderoppas:
Gerlien Visser, Marjan Schuurman,
Willemijn Prins, Bernadet Bast
AGENDA
Juni
Juni
Juni
Juni
16
18
18
21
19.30
19.30
20.00
14.00
uur
uur
uur
uur
Censura Morum
Kerkenraadsvergadering
Gebedskring, Eertbornweg 18
Themamiddag, N.H.K. Oldebroek
4
BIJBELLEESROOSTER
12 juni
13 juni
14 juni
15 juni
16 juni
17 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21 juni
22 juni
23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
27 juni
Nehemia 1:1-11
Nehemia 2:1-10
Nehemia 2:11-20
Romeinen 1:1-7
Romeinen 1:8-15
Mattheüs 8:2-17
Mattheüs 8:18-34
Mattheüs 9:1-17
Mattheüs 9:18-34
Romeinen 1:16-32
Romeinen 2:1-16
Romeinen 2:17-29
Romeinen 3:1-8
Romeinen 3:9-20
Mattheüs 9:35–10:4
Mattheüs 10:5-15
Tranen van een schenker
De koning werkt mee
Inspectie
Paulus legitimeert zich
Zichtbaar geloof
Onaanraakbaren worden aangeraakt
Onnavolgbaar
Voor wie is de dokter?
Geneeskracht en meer
Niets om je voor te schamen
Geen oordeel zonder zelfonderzoek
Hand in eigen boezem
Gods trouw
Citaat uit Psalmen
De twaalf apostelen
Neem niets mee
CENTRALE BERICHTEN
INDELING VAN DE WIJKOUDERLINGEN
Wijk 1: M. van Leeuwen, tel. 652089
Heidelaan, Oude Bovendwarsweg, Stuifzandstraat, Vale Ouwelaan,
Vale Ouwepad, Bovenweg.
Wijk 2: D.J. van Dalfsen, tel. 653044
Berkstraat, Bovendwarsweg, Dennenweg, Eikenlaan, Eperweg
(oneven), Essenpad, Larixweg, Sparstraat, Hokseberg, Koeweg,
Schietweg, Verl. Vaarbekerweg.
Wijk 3: G. Uitslag, tel. 653375
Bungalowpark, Eperweg (even), Fennenkampweg, Graaf
Reinoldweg, Kaerweg, Kon. Julianaweg, Middelweg,
Oldenboschweg, Singel, Sportlaan, Vinckenbergweg, Ulco de
Vriesweg, Munnikenweg no. 69-89. Rozenbergerweg,
Schouwenburg, Centrum.
5
Wijk 4: W. Kamphof, tel. 661988
Elsakkerweg, Granietstraat, Haverkampweg, Serpentino, Hertog
Karelweg, Hertog Adolfweg, Hertog Arnoldweg, Hertog Willemweg,
Kruisakkerweg, Munnikenweg (31-67 en 66-92), Romano,
Houtrustweg, Tra, Zudendorpweg, Cristalina, Speelbrinkweg,
Nagelhoudsweg.
Wijk 5: A. van der Kolk, tel. 653952
Bazaltstraat, Kiezelstraat, Lavastraat, Marmerstraat, Mergelstraat,
Porfierstraat, Talksteenstraat, Travertin, Tufsteenstraat,
Zandsteenstraat, Buntgraslaan, Duinpieper, Goudvink,
Nachtzwaluw, Tapuit, IJsvogel, Erica, Korhoenpad, Veldbiesweg.
Wijk 6: J. van den Berg, tel. 653440
Adm. Helfrichweg, Beemdweg, Bovenweg (Eperweg tot Stadsweg),
Energieweg, Hofweg, Industrieweg, Karel Doormanweg,
Kernhoopweg, Koekoeksweg, Nijverheidsweg, Parkweg, Veenweg
(’t Harde), Wolkamerweg, Oostloo.
Wijk 7: J. Brouwer, tel. 653122
Blerckweg, Braakvoortweg, Eertbornweg, Herbert v.Puttenweg,
Herenveldweg, Hertogin Mechteldweg, Hertog Eduardweg,
Munnikenweg (no. 7-29 en 14-60), Lomodisweg, Tiendmaatweg, De
Zoom.
Wijk 8: vacant
Wijk 9: W. van Engelen tel. 653602
Gemeenteleden uit Doornspijk en Elburg die via perforatie tot de
Hervormde Gemeente Elim behoren en Veenweg (Oldebroek),
Stadsweg
Wijk 10: Ds. D. Dekker tel.655904
Bewoners van Mariposa en de aanleunwoningen.
BERICHTEN VAN DE SCRIBA
Broeder J.G. de Romph mocht zijn benoeming tot ouderlingkerkrentmeester aannemen. Daar is de kerkenraad blij en
dankbaar om. Het college van kerkrentmeesters is weer voltallig.
Zij kunnen door deze invulling van de vacature weer op volle
sterkte doorgaan met de vele taken die ze hebben te verrichten.
De datum van de dienst waarin br. de Romph zal worden
bevestigd, moet nog worden vastgesteld.
6
Onlangs heeft de kerkenraad het beleidsplan en de plaatselijke
regeling voor de periode 2014-2018 vastgesteld. Tijdens een
gemeenteavond
zijn
enkele
punten
hieruit
toegelicht.
Opmerkingen die gemaakt zijn naar aanleiding van deze stukken
zijn, voor zover relevant, opgenomen. We willen een ieder die zijn
commentaar op het beleidsplan en/of plaatselijke regeling heeft
gegeven van harte bedanken. De definitieve versies zijn
opvraagbaar bij de scriba van de kerkenraad.
Namens de kerkenraad, H.H.L. Bos, scriba
HEILIGE DOOP
In de morgendienst van zondag 1 juni 2014 werd de Heilige Doop
bediend aan Rhoan Maurice van Wezep (geb. 1-1-2014), Singel 34.
De tekst van de preek lazen we in Mattheüs 28 : 20. We bidden de
doopouders de genade van de Heilige Geest toe om in een leven uit
Gods beloften en naar Zijn geboden het jawoord, bij de doopvont
gegeven, gestand te doen. Een dooplied zingt:
God, Die Uw Woord gegeven,
Uw Zoon gezonden hebt
en naar Zijn beeld het leven
van wie U kent herschept, –
wees door Uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.
CENSURA MORUM
Met het oog op het op zondag 22 juni a.s. te houden Heilig
Avondmaal vindt er op maandagavond 16 juni a.s. in de
consistorie censura morum plaats. Aanvang: 19.30 uur.
ZIJ DIE ELDERS VERBLIJVEN
In ‘s Heeren Loo-Lozenoord (Molenkamp 20, 3853 HH Ermelo):
7
 Mathilde van den Belt.
In ‘Huize Stolpe’(Jacob Catsstraat 131b, 8265 XN Kampen):
 Aletta Klock.
In Oldebroek (Kooiveen 1a, 8096 MH Oldebroek):
 Evertje (Evelien) Doorneweerd.
In Philadelphia (Nunspeterweg 100, 8076 PD Vierhouten):
 Lammert Visch (woning 110).
In ‘Klarenbeek Corneille’ (Postbus 560, 3850 AN Ermelo):
 Merlissa Prins.
In ‘De Voord’ (Veldbloemenlaan 25, 8081 DL Elburg):
 Mevr. G. van 't Hof- van de Streek (afd. Kwelder).
 Dhr. J.W. Schüller (afd. Kwelder).
In ‘De Hullen’(Stationsweg 20, 8096 AX Oldebroek):
 Dhr. E. uit de Fles.
 Mevr. T. Schoonhoven.
In ‘De Linde’ (Hulsstraat 2, 8091 TX, Wezep):
 Rene Berghorst.
In Zandhove (Hollewandsweg 17, 8014 BE Zwolle):
 Dhr. J. Berghorst.
In Oude Mars, afd. Kieftennest (De Mars 19, 8014 BJ Zwolle):
 Mevr. M.A. van der Wulp.
Meeleven doet goed. Laten we hen die elders verblijven ook in de
voorbede niet vergeten.
GEMEENTENIEUWS
Ds. D. Dekker
Eikenlaan 3
8084 HL ’t Harde
Tel. 0525-655904
E-mail: [email protected]
MEELEVEN MET ELKAAR
Dhr. J. van Dragt (Mariposa) kwam vanuit Isala weer terug in het
zorgcentrum. Bram van Putten, Vale Ouwelaan 182, moest
onverwacht worden opgenomen in Isala, maar kwam weer thuis.
Mevr. G. van Leeuwen – Bleijerveld, Granietstraat 62, herstelt van
een grote operatie en kreeg van de arts een gunstig bericht te
8
horen. We danken onze God en Heere en bidden om Zijn hulp en
sterkte. Mevr. M. Klein – Holstege, Huisdijk 8, verblijft in
Eikenstein te Ermelo (Veldwijk, CVO, postbus 1000, 3850 BA).
Dhr. J.W. Schüller, Houtrustweg 37, moest worden opgenomen in
De Voord te Elburg (afd. Kwelder). Dat grijpt diep in, juist ook
voor zijn vrouw en kinderen. Mevr. G. van Oene – Wolf,
Munnikenweg 89, revalideert in De Voord. Mevr. G. van Putten –
Berghorst, Sparstraat 17, kwam ten val, brak een schouder en
verblijft tijdelijk in Mariposa. In onze gebeden denken we ook aan
de langdurig zieken thuis, aan hen die al lange tijd elders
verblijven i.v.m. verzorging en/of verpleging en aan degenen die
hoe dan ook veel spanning en zorg kennen.
In Psalm 18 horen we David zingen: “De HEERE is mijn rots en mijn
burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de
toevlucht neem…”.
HUWELIJK
Johan Witter, Kruisakkerweg 2, en Annemarie van Norel lieten ons
weten blij te zijn te kunnen vertellen dat zij op D.V. donderdag
26 juni a.s. gaan trouwen. Gods leiding en zegen over hun huwelijk
willen zij vragen in een kerkdienst in de chr. geref. kerk te
Doornspijk. Deze dienst begint om 14.00 uur en wordt geleid door
ds. B.L.C. Aarnoudse. Graag wensen we jullie, Johan en
Annemarie, jullie ouders en allen die jullie lief zijn van harte
geluk. We zien met jullie uit naar een heel fijne en blijde dag en
bidden dat Gods licht en waarheid jullie mogen geleiden. Mooi om
op de trouwkaart te lezen: “Heere, wijs ons Uw weg die zuiver is
en goed. Laat Uw Woord zijn onderweg als een lamp voor onze
voet”. Het ga jullie in alle opzichten goed aan de Sportlaan (nr.
44).
HEILIG AVONDMAAL
Met het oog op de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal
onderstaand citaat ter overdenking:
“Het gebroken brood en de vergoten wijn roepen de verslagen
zondaar toe: “Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld
wegneemt”. Het brood dat onze zielen te eten krijgen, is
‘genadebrood’. Dat is verootmoedigend. Maar het is voor
‘hongerigen’ een zaak van verwondering en verzadiging…. De
9
spijze en drank waaraan de Gastheer aan Zijn tafel deel geeft, zijn
niet minder dan het verbroken lichaam en het vergoten bloed van
de Heere Jezus Christus. Het verootmoedigde hart zal menigmaal
aarzelen daar de hand op te leggen. Maar de Heere Zelf zegt:
“Neem, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u verbroken wordt”.
Gebroken brood en vergoten wijn zijn spijze en drank tot het
eeuwige leven. Hier worden perspectieven geopend op dingen die
geen oog heeft gezien, die geen oor heeft gehoord en die niet in
het hart van een mens zijn opgeklommen.
Hier wordt het geloof gesterkt, maar alleen omdat God de Heere
Zelf de geloofwaardigheid van Zijn Evangelie voor onze ogen
bevestigt.
Hier wordt de liefde ontstoken aan het liefdevuur van Hem, Die de
Zijnen éérst zo bijzonder heeft liefgehad.
De hoop wordt verlevendigd, omdat in het kruis en de opstanding
van de Heere een deur der hoop geopend werd…”.
(Uit: ds. C. van der Wal: AMEN EN BEAMEN)
BIJ DE DIENSTEN
De diensten die de komende zondagen in het teken staan van het
Heilig Avondmaal worden D.V. door mij geleid. Juist omdat we nog
maar even geleden Pinksteren vierden, luisteren we naar wat de
apostel Paulus schrijft over ‘leven door de Geest’. Galaten 5 staat
daarbij centraal. In de avonddienst van zondag 15 juni a.s. hoopt
ds. B. Jongeneel uit Apeldoorn voor te gaan. Hij dient de
gemeente daar al enkele jaren, maar we ontmoetten hem hier nog
niet eerder. We zien biddend uit naar gezegende diensten.
ZOMERVAKANTIE
Ook deze zomer begint de vakantie voor ons al vroeg. Dit mede
omdat br. Van der Spek en ik elkaar dan op een goede manier
kunnen afwisselen. Hij neemt waar in de periode dat u op mij geen
beroep kunt doen: van 24 juni tot en met 18 juli. We hopen dan
zowel thuis als elders in ons land rust te genieten. In voorkomende
gevallen kunt u contact opnemen met de scriba, br. H.H.L. Bos,
Mergelstraat 35, tel. 654379.
TENSLOTTE
10
-
-
Blij en dankbaar vernamen we dat br. J.G. de Romph,
Heidelaan 58, de benoeming tot ouderling-kerkrentmeester
heeft aangenomen. We wensen hem vrede toe op deze
beslissing en bidden om wat onze vaderen noemden
‘bekwaammakende genade’.
Met vereende krachten werd de kerk weer schoongemaakt!
Hartelijk dank hiervoor.
Vanuit de pastorie een hartelijke groet aan u en jou,
Ds. D. Dekker
NAAR SION
Psalm 84: 7 en 8
Ten dode toe vermoeid
door lasten en gebreken,
door onmacht zwaar geboeid,
zo ben ik neergestreken…
Zo was ik blijven steken,
had God zich niet bemoeid,
maar Hij gaf mij een teken
dat de woestijnroos bloeit.
In stilte uitgeweken,
gevoed door brood en wijn…
dronk ik van waterbeken
in Christus, de Fontein.
Met nieuwe krachten opgedaan,
kan ik de woestijnreis verder gaan!
Joke van Sliedregt
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
11
LOPERS GEZOCHT
Het College van kerkrentmeesters zoekt nog mensen die elk jaar,
te beginnen in 2015, de enveloppen voor kerkbalans en het
solidariteitsfonds zouden willen wegbrengen. Dit is voor
onderstaande wijken.
Wijk 29: Munnikenweg en het Bungalowpark (+/- 15 adressen).
Wijk 31: Heidelaan en Vale Ouwelaan (even nummers). (+/- 34
adressen).
U kunt zich opgeven bij de secretaris van het College van
kerkrentmeesters. (Tel: 0525-683338 of via de mail zie Elimbode).
KERKSCHOONMAAK
16 juni – 20 juni Mevr. v ’t Hul
Mevr. v. Putten
23 juni – 27 juni Mevr. v.d. Vegte
Mevr. Uitslag
Eertbornweg 18
De Zoom 14
Eperweg 65
Heidelaan 28
SCHOONMAAK VERENIGINGSGEBOUW
16 juni – 20 juni Mevr. v. Dorp
Eperweg 43
Mevr. Huenestein Burg. U. de Vriesweg 12
23 juni – 27 juni Mevr. Lakerveld
Burg.U. de Vriesweg 24
Mevr. Engeltjes
Veenweg 54
OPBRENGST COLLECTEN / GIFTEN
Ontvangen via:
Oud. W. v. Engelen
Oud. J. Brouwer
Oud. G. Uitslag
Ds. D. Dekker
Bestemming:
Kerk
Schilderen kerkbanken
Kerk
Kerk
Bedrag in €
20,00
20,00
10,00 10,00
15,00 20,00
10,00
Ds, D. Dekker
Schilderen kerkbanken
20,00
Ds. D. Dekker
G. Z. B
50,00
De Kerkvoogdij bedankt U hartelijk voor deze gaven.
12
Zondag
25 mei
Eredienst
€ 5 collecte
Woensdag 28 mei Trouwdienst Hoekert/Ahuis
Hemelvaartsdag
Eredienst
Kerkvoogdij
Zondag
1 juni Eredienst
Pastoraat
€
€
€
€
€
€
€
390,73
1047,30
284,17
225,00
362,34
259,80
403,57
DIACONIE
D.V. zondag 15 juni is de diaconale collecte bestemd voor de
plaatselijke Diaconie. Dit doel komt regelmatig terug omdat het
van groot belang is om optimaal te kunnen functioneren in de
gemeente hier ter plaatse. Een week later mag het Heilig
Avondmaal weer gehouden worden. Uw gaven aan de Tafel des
Heeren en aan de uitgang zijn bestemd voor het Hospice de
Regenboog te Nunspeet. Hun zorg richt zich op mensen in de
laatste fase van hun leven. Wanneer het thuis niet meer kan omdat
de zorg erg complex is, of bij het ontbreken of overbelasting van
de mantelzorg, kan men bij het Hospice terecht. De Regenboog
biedt een zorgzaam thuis in een huiselijke omgeving. Hospice De
Regenboog is er voor mensen uit de gemeenten Nunspeet, Elburg,
Oldebroek en de plaatsen Garderen en Uddel. Ook uit andere
gemeenten zijn gasten welkom.
We willen u herinneren aan de oproep uit de vorige Elimbode. Wilt
u op een of andere wijze uw hulp aanbieden voor hen die hulp
nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. D. Spaan, de
secretaris van de diaconie. (tel. 653012)
Rest ons nog de opbrengsten te vermelden:
zondag 11 mei
€ 398,85
Diaconie
zondag 18 mei
€ 355,21
TWR
zondag 25 mei
€ 406,41
Voedselbank
donderdag 29 mei
€ 272,40
Scharlaken Koord
zondag 1 juni
€ 338,85
Diaconie
Een ieder wordt hartelijk bedankt voor de gaven zodat het
diaconale werk voortgang kan vinden.
De diaconie
13
EVANGELISATIE EN ZENDINGSCOMMISSIE
LANGSTE DAG ’T HARDE
Als commissie hebben wij het idee opgevat dat het goed is om ons,
als kerk, te laten zien op de Langste dag van ’t Harde. Wij zullen
daar samen met een aantal gemeenteleden een kraam runnen.
Deze kraam wordt ingericht met een concept dat wordt geleverd
door de IZB. Het thema van de kraam is ‘Proef het leven’. Er
worden gerechtjes uitgedeeld die verbonden worden met de
subthema’s lachen, liefhebben en opnieuw beginnen. Iedere
‘proever’ krijgt een kaart mee met recepten van de gerechten die
worden aangeboden. Op die kaart staan ook teksten over de
symboliek achter de recepten en enkele gedachten die een
handreiking zijn om de thema’s in je eigen leven vorm te geven en
die laten zien hoe personen uit de bijbel ermee om gingen. Zo
ontstaat een centrale boodschap die de enkele gerechten en
kaarten overstijgt: God heeft te maken met alle facetten van het
leven, zoals vreugde, verdriet, genieten en omgaan met elkaar. En
zij die leven vanuit dat geloof kunnen daadwerkelijk vertellen hoe
de aanwezigheid van God verschil maakt.
Wij hopen op een mooie dag en inspirerende gesprekken. Kom
gerust even langs voor een ontmoeting of alleen om de kraam te
bewonderen.
VERENIGINGEN
MANNENVERENIGING CALVIJN
THEMAMIDDAG VOOR HET HELE GEZIN
De gezamenlijke mannenvereniging van de Streek Nunspeet,
beleggen een middag voor het hele gezin. SCHIJN OF ZIJN
In het licht van de naderende oordeelsdag. De vijf dwaze en vijf
wijze maagden. Sprekers: Ds. J. Belder, Dordrecht en Ds. R. v. d.
Kamp, Barneveld. Deze middag zal gehouden worden in de Ned.
Hervormde Kerk, Zuiderzeestraatweg in Oldebroek op zaterdag 21
juni. Inloop vanaf 13.30 uur. Om 13.45 uur beginnen we met
14
zingen. Aanvang 14.00 uur. De sluiting is om 16.30 uur.
Komt allen naar Oldebroek om het Woord van Jezus Christus te
horen.
Namens het Bestuur, Mannenver. Calvijn
OUDERENCOMMISSIE
Ouderen reisje 21 mei 2014
Woensdag 21 mei was het weer zover dat wij op reis zouden gaan.
’s Morgens om kwart voor 9 kwam iedereen in Elim binnen. Voordat
wij om 9 uur vertrokken, heeft Ds van Doorn verteld waar wij heen
gingen en is hij met het lezen uit Ps.19 en een gebed met ons
begonnen.
Dan is het tijd om in de bus te stappen. Jan “onze chauffeur” is al
een oude bekende van ons. Eerst gaan wij naar Luttenberg waar
een klompenmuseum is. Met veel humor krijgen wij te zien en te
horen hoe een klomp met de hand wordt gemaakt. Voor alle
festiviteiten is er wel een klomp. Hier wordt ons ook koffie
aangeboden met een plak cake. Van daar gaan wij naar een
landbouwmuseum waar de broodmaaltijd voor ons klaar staat. Ds.
Dekker begint met een zegen te vragen en er wordt heerlijke soep
voor ons neergezet. Ook komen er gesmeerde bolletjes op tafel.
Als iedereen genoeg heeft gegeten, eindigt ds. Dekker met het
lezen van Ps. 8 en dankgebed. Voor ons is er dan de gelegenheid
om alles in het museum te gaan bekijken. Alles in het
landbouwmuseum wordt door vrijwilligers gedaan. Er zijn er wel
100. Wij krijgen nog een consumptie en zitten nog een poos
gezellig met elkaar te praten. Van hieruit gaan wij naar
Lemelerveld en komen aan bij de Willem Hendrik Zwart Hal. Hier
staat de koffie ook al weer voor ons klaar. Na een hartelijk welkom
van de heer Heutink zien wij een DVD over de leliekwekerij en
vertelt hij over de kwekerij en het ontstaan van het bedrijf en
over de hal met het orgel waar hij niet over uitgepraat raakt, zo
vol is hij er van. Het is dan ook een orgel dat je niet dagelijks
tegenkomt en wat hij zelf heeft laten bouwen. Als hij eindelijk
uitgepraat is, gaat hij voor ons spelen. Wij genieten van zijn
orgelspel en kunnen meezingen of gewoon luisteren. Het is, zoals
later iemand zei, de “Kers op de taart”. Dan moeten wij ook hier
weer vertrekken en brengt de bus ons naar de “Vijverhoeve”. Een
15
heerlijk warm buffet staat daar voor ons klaar met soep vooraf en
ijs toe. Ondertussen is Marco ook aangekomen om met ons mee te
eten. Ds. Dekker is met ons de maaltijd begonnen en Marco heeft
afgesloten met het lezen van Ps.150 en dankgebed. Mevr. van
Doorn bedankt Jan de chauffeur, ds. van Doorn en Jan Willem voor
al het werk dat eraan vooraf ging. Als wij aan de laatste etappe
beginnen, roept de chauffeur Maarten naar voren om verslag uit te
brengen hoe hij de dag heeft ervaren. Zoiets kun je Maarten wel
toevertrouwen. Nou, hij had van alles genoten. Alleen in het
landbouwmuseum vond hij het maar een “Ouwe prut”. Dat hoefde
voor hem allemaal niet, daar had hij vroeger hard genoeg mee
moeten werken. Maar van het eten heeft hij wel genoten. Als wij
bij de afslag ‘t Harde zijn, vergeet de chauffeur de afrit te nemen
en krijgen wij nog een extra rondje van de zaak, zoals Jan zei.
Maar na deze mooie dag is het weer fijn om thuis te zijn en kijken
we terug op een mooie en gezellige dag.
Namens de 55-plussers
GEBEDSKRING
De gebedskring is op D.V. 18 juni bij Antje van 't Hul, Eertbornweg
18. U/jij bent hartelijk welkom. De koffie is klaar om 20.00 uur.
We beginnen om 20.15 uur. Kom gerust eens kijken hoe je/u het
vindt!!!! Misschien tot dan,
Namens de gebedskring,
Gerry van Keulen
ADVERTENTIES
Hartelijk dank,
Graag willen wij u allen hartelijk danken voor de felicitaties en de
vele kaarten die wij mochten ontvangen tijdens ons 60- jarig
huwelijk.
Bovenal danken wij God Die ons deze 60 jaar samen gaf.
Met vriendelijke groet,
Fam. E. Post.
16
ALGEMENE BERICHTEN
NPV VRIJWILLIGE (TERMINALE) THUISHULP
De NPV vrijwillige (terminale) thuishulp richt zich op het
ondersteunen van de mantelzorg bij het verzorgen van (ernstig)
zieken, ouderen, gehandicapten of anderszins hulpbehoevenden.
Voor hulpvragen kunt u terecht bij de coördinator: mevr. N.
Balfoort, tel. 652319 of mevr. S. Kunst, tel. 653294. Wanneer u
zich als vrijwilliger wilt aanmelden, kunt u ook contact opnemen
met bovenstaande personen.
VAN DE BOEKENTAFEL
Hierbij willen we doorgeven dat er in de maanden juli en augustus,
geen boekentafel is. We zijn u graag weer van dienst vanaf
september. En zoals u weet zitten we gelijktijdig met de
collectebonnenverkoop. Dus elke eerste vrijdag van de maand van
19.00 tot 20.00 uur.
We wensen u allen een fijne vakantie toe en graag tot ziens,
Jenny Spaan en Antje van ‘t Hul
CURSUSSEN THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN
Op D.V. 6 september om 9.30 uur begint ons nieuwe cursusjaar in
Gouda, Harderwijk, Houten, Middelharnis en Rijssen. Dit is voor
nieuwkomers een vrijblijvende kennismakingsmorgen.
Het uitgangspunt van deze cursus is het Schriftgeloof volgens art.
2-7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De doelstelling is de
vorming en toerusting van gemeenteleden.
Ieder, die met uitgangspunt en doelstelling instemt, is welkom,
ongeacht leeftijd, kerkverband of opleiding.
17
Vraag zo mogelijk bij (oud)cursisten naar hun ervaring. Duizenden
hebben in de laatste 30 jaar deze cursussen al gevolgd.
De cursusprijs: € 175,00. Voor echtparen: € 275,00. Geen
inschrijfgeld.
Hiervoor krijgt u ca. 22 morgens van 9.30 tot 12.50 uur les in zeven
vakken: Oude en Nieuwe Testament, dogmatiek, kerkgeschiedenis,
ethiek, zending/oecumenica en praktische theologie.
Definitieve inschrijving kan ook na het meemaken van de
kennismakingsmorgen.
Het is voor de organisatie wel gewenst dat u de cursusleider tijdig
van te voren laat weten, dat u van plan bent op de
kennismakingsmorgen te komen. Voorlopige opgave kan nu al!
Zie ook onze website: www.cursustvg.nl
Cursusplaatsen en cursusleiding (ook voor voorlopige aanmelding):
Gouda: Driestar Educatief, Burg. Jamessingel 2.
Cursusleider dr. M.A.van den Berg.
Secr.: Wilma Kooiman, tel. 0182-517641.
email: [email protected]
Harderwijk: De Open Hof, Jacob Catsstraat 3.
Cursusleider ds. C.J. Barth, Langbroekerdijk A73, 3947 BE
Langbroek, tel. 0343-561271;
e-mail: [email protected]
Houten: Hervormde Sionkerk, Eikenhout 221.
Cursusleider drs.W.C.Meeuse, Lijsterweg 25A, BB Sliedrecht, tel.
0184-634656;
e-mail: [email protected]
Middelharnis: De Hoeksteen, Ring 13.
Cursusleider drs.T.W. van Bennekom, Manneegeul 7, 4464 JN Goes,
tel. 0113-851410;
e-mail: [email protected]
18
Rijssen: Kerkelijk centrum “Sion”, J.Vermeerstraat 2.
Cursusleider drs.K.A. Hazeleger, Kievitstraat 2A, 7731 ZE Ommen,
tel. 0529-467745;
e-mail: [email protected]
Maak kennis met onze cursus, bespreek het met anderen, neem
een beslissing, kom samen! Goed voor u, de kerk, en de gemeente.
Coördinator: ds. J. Veldhuijzen, Aaltsengoed 52, 3882 KH Putten,
tel. 0341-351459;
e-mail: [email protected]
JEUGDRUBRIEK
Kopij voor de volgende jeugdrubriek:
bezorgen per e-mail: [email protected]
Adres jeugdwerkleider:
Marissa Fikse
Bloemendaalseweg 12
8166 JX Emst
Tel.: 06-44123213
[email protected]
www.hsjj.nl
Vaste agendapunten
Zondag
11.00 uur: Zondagsschool (info: 654379)
WAT MOET JE LEREN?
19
Groep 3,4,5
Groep 6,7,8
15-06
Geen zondagsschool na kerktijd i.v.m. vaderdag
22-06
Geen zondagsschool na kerktijd i.v.m. H. Avondmaal
Groetjes, Leidinggevenden zondagsschool ‘Ruth’
ELIM = Elkander Liefhebben In Mij
Kiezen, keuzes, elke dag weer, of je nu jong of oud bent.
Misschien wel helemaal als je jong bent. Want wat komt er veel op
je af! Er valt ook zoveel te kiezen en iedereen vind er wel wat van.
Maar jij dan?
Waar door laat je jouw keuze beïnvloeden? Wat zet je op
facebook, waar luister of kijk je naar op you tube. Met wie ga je
20
om? Door wie en hoe wordt jouw keuze bepaald? Door wat je
geleerd is in je opvoeding, of door je huisgenoten? Misschien wel
meer op hoe anderen op je keuze reageren? Wordt ook zo onze
mening gevormd?
Of kijken we naar boven en laten we Hem het bepalen?
Elke dag staan we voor de keuze! En wat kies jij, maar vooral met
Wie kies jij?
Vragen?
Erik Nagelhoud
[email protected]
Harmen van Voorthuijsen
[email protected]
Wat kan er veel op een mens afkomen, wat kan er veel van je
verlangd worden.
Wat je leeftijd ook is, maar zeker als je jong bent.
Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek of iets wat van je
hart moet.
Bij ons is er altijd een open deur!
Maak daar gebruik van, we zijn er voor jullie.
Jeugddiaken: Erik Nagelhoud
[email protected]
Jeugdouderling: Harmen van Voorthuijsen
[email protected]
tel: 0525-842555
Avondmaal
Leg HEER, Uw hand op mijn gevouwen handen
En buig U vol van liefde over mij:
Ontsteek Uw vuur in mij en laat het branden
Opdat ’k een bron van licht en warmte zij.
Toon mij het teken van Uw diepe wonden
Wanneer ik U herken in ’t breken van het brood:
Denk aan Uw liefde, denk niet aan mijn zonden
En wees voortaan mijn gast, mijn disgenoot.
21
Reik mij de beker, ook al zult Gij weten
Dat ik U in mijn angst verlooch’nen zal
En dat ik mijn belofte zal vergeten
Dat ik U zeker nooit verlaten zal.
Blijf bij mij HEER, de avond is gekomen
Kom in mijn huis en sluit de deuren dicht:
Want Gij alleen kunt mij doen veilig wonen
En waar Gij zijt is zelfs de nacht nog licht.
Nel Benschop
Cassetterecorderdienst: H. van de Kamp,
Braakvoortweg 28. tel. 653231
Kinderoppasdienst:
Andrea Leusink, Koekoeksweg 24, Tel. 651663,
Wendie Kroon, Granietstraat 16
[email protected]
Jeugdraad:
Secretaris:
Marieke van Dalfsen, Kiezelstraat 13
8084 XX ’t Harde, tel.0525-653044
E-mail: [email protected]
22
Rekeningen:
NL76RABO0314713247
t.n.v. Jeugdraad Ned. Herv. Gemeente
Rabobank: NL87RABO031.47.60.288
t.n.v. Zondagsschool Ned. Herv. Gemeente
Commissie Evangelisatie en Zending:
Rekeningen:
NL84RABO0314714073
t.n.v. CVK Ned. Herv. Gemeente
Collectebonnen verkoop: Uitsluitend 1e vrijdag van de maand in ‘Elim’
19.00-20.00 uur
Boekentafel:
Zie voor verkoop de kerkelijke agenda.
Mw. Spaan en Mw. Van ‘t Hul
Bezorging Elimbode:
Greta Berghorst, Marmerstraat 17 ’t Harde
Tel. 654752, E-mail: [email protected]
Website:
www.hervormdegemeente-tharde.nl
Kopy voor de volgende kerkbode (nr. 13, 26 juni-16 juli 3 weken)
inleveren voor vrijdag 20 juni 2014 (20.00 uur) bij:
Bertina Spaan, Kiezelstraat 30
e-mail: [email protected]
Kopy aanleveren via e-mail.
Vouw- en nietploeg: donderdag 26 juni 2014
Blijf in contact met uw kerk
23
Geboorte, trouwplannen, verdriet of verlies?
Ziekenhuisopname, ziekenhuisontslag?
Centraal meldadres:
Uw predikant
tel. 655904
Verhuizing melden:
Braakvoortweg 28
8084 ER ’t Harde
tel. 653231
24