Elimbode 04-12-2014

Elimbode
Hervormde Gemeente Elim ’t Harde
38e jaargang nr. 23
4 december 2014
Kerkgebouw Elim:
Eperweg 35, 8084 HB ’t Harde, tel. 651354
Beheerder:
D. van Loo, Hofweg 7
Tel: 652643 of 06-16858984
[email protected]
Koster:
G. Akster. Tel: 652653
Predikant:
Ds. D. Dekker, Eikenlaan 3
8084 HL ’t Harde, tel. 655904
e-mail: [email protected]
Pastoraal medewerker: M. C. van der Spek, Rietgors 33,
8271 GH IJsselmuiden. Tel. 06-41300919
e-mail: [email protected]
Scriba kerkenraad:
Postbus 70, 8084 ZH ’t Harde
Diaken H.H.L Bos, Mergelstraat 35
8084 CT ’t Harde, tel.654379
E-mail: [email protected]
College van Kerkrentmeesters: Postbus 40, 8084 ZG ‘t Harde
Penningmeester
Oudl-kerkrentm. J. van Dijk, Sportlaan 46
Tel. 651966, e-mail: [email protected]
Alle rekeningen
SKG
NL13FVLB0699642450
Rabobank
NL56RABO0348400543
rekeningen t.n.v. Ned. Herv. Gem. ’t Harde
Secretaris
B.S. van Looijengoed, Doornenkamp 36 Tel:683338
e-mail: [email protected]
Diaconie:
Postbus 125, 8084 ZJ ‘t Harde
Penningmeester
Diaken W. Koele, Lavastraat 19
tel. 654644, e-mail: [email protected]
Rekening: Rabobank: NL76RABO0384725325
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Elim
e-mail: [email protected]
Ledenadministratie:
H. v.d. Kamp, Braakvoortweg 28
8084 ER ’t Harde, tel. 653231
e-mail: [email protected]
Kerktelefoon:
Diaken G.J.J. v/d Berg, Granietstraat 38
Tel: 653239; e-mail: [email protected]
2
MEDITATIE
"Verwachtende de vertroosting Israëls." (Lukas 2 : 25b)
DE VERWACHTING VAN SIMEON
Welke verwachting hebben wij na de eerste adventzondag? Een
ieder van ons heeft toch zeker een verwachting, een
toekomstbeeld voor zich.
De toekomst kunnen wij, mensen, niet weten. Alleen, God weet
het wel. Maar soms willen we wel eens vooruitzien.
Simeon verwachtte de vertroosting Israëls. Hij zag uit naar de grote
Vertrooster, nl. de Heere Jezus Christus. Hij is naar deze aarde
gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was.
Alle andere vertroosting, wat wij mensen ook zeggen of hoe goed
het bedoeld is, zal alleen eeuwigheidswaarde hebben in het licht
dat de Heere Jezus Christus ons kan schenken. Hij is het Licht der
wereld. Hij schijnt in de wereld als de Zon der gerechtigheid. Wie
met Hem mag wandelen zal niet verdwalen.
In Zijn licht zien wij het licht schijnen in de duisternis. In dat Licht
zal de Kerk eenmaal thuiskomen in het Vaderhuis met zijn vele
woningen.
Deze verwachting in de Heere Jezus Christus is niet een afwachten,
(van het komt wel goed), maar een verwachten. Dat is een Hoop
met een hoofdletter.
Wie dit mag weten in zijn of haar leven, zal niet beschaamd
uitkomen. Die Hoop doet al ons leed verzachten. De woorden van
de Heiland zijn gewis. Het ontbreekt ons vaak aan krachten, maar
nooit in en aan de kracht van onze Heere Jezus Christus.
God geve die Geest van Simeon, dat die ook in onze harten zal
schijnen, om zo, in het Licht van Bethlehem, de geboren
Zaligmaker te mogen aanschouwen.
Kinderen van God, ‘want gij weet de genade van onze Heere Jezus
Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was,
opdat gij door Zijn armoede zou rijk worden’ (2 Korinthe 8 : 9).
Ik wens u allen een gezegende adventstijd.
Ouderling G. Uitslag
3
KERKDIENSTEN
Zondag 7 december
9.30 uur:
Ds. D. Dekker
18.30 uur:
Ds. K. Timmerman, Barneveld
Voorzang:
v.m.: Psalm 130 : 4
n.m.: Psalm
96 : 3 en 8
Collecten:
1. Eredienst
2. Diaconie
3. Eigen Jeugdwerk
Kinderoppas:
Annemarie Blankespoor, Hariët Bakker,
Sanne van Os, Willemijn Rens, Bertha Post
Zondag 14 december
9.30 uur:
Ds. M.J. Schuurman, Oldebroek
14.30 uur: Ds. D. Dekker
19.00 uur:
Jeugdappèl
Voorzang:
v.m.: Psalm 130 : 3 en 4
n.m.: Psalm 119 : 8 en 15
Collecten:
1. Eredienst
2. Diaconie
3. Zondagsschool
Kinderoppas:
Wendie Kroon, Luda Brink,
Izette Polinder, Caroline Koele
4
AGENDA
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
9
9
12
12
12
15
16
19.00 uur
19.30 uur
19.00-20.00uur
19.00-20.00 uur
19.00-20.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
Jonge vr. ver. Manninne, Kerstdiner
Vrouwenvereniging Lydia
Collectebonnenverkoop
Boekentafel
Verkooptafel t.b.v. zending
Mannenvereniging Calvijn
Kerstviering vrouwenvereniging Lydia
BIJBELLEESROOSTER
4 december
5 december
6 december
7 december
8 december
9 december
10 december
11 december
12 december
13 december
14 december
15 december
16 december
17 december
18 december
19 december
2 Petrus 2:10b-22
2 Petrus 3:1-9
2 Petrus 3:10-18
Psalm 80
Jesaja 41:1-7
Jesaja 41:8-13
Jesaja 41:14-20
Jesaja 41:21-29
Jesaja 42:1-13
Jesaja 42:14-25
Jesaja 43:1-7
Jesaja 43:8-13
Jesaja 43:14-21
Jesaja 43:22-28
Jesaja 44:1-8
Jesaja 44:9-17
Honden en varkens
Geen traagheid, maar geduld
Uitzien naar gerechtigheid
Gebed om terugkeer
Rechtsgeding
Gods keuze
Paradijsbelofte
God bepaalt
De rechtvaardige dienaar
Grote veranderingen
Kostbaar
De HEERE is de enige
Een nieuwe tijd
Geen respons
God van a tot z
Beeldvorming bedriegt
CENTRALE BERICHTEN
INDELING VAN DE WIJKOUDERLINGEN
Wijk 1: M. van Leeuwen, tel. 652089
Heidelaan, Oude Bovendwarsweg, Stuifzandstraat, Vale Ouwelaan,
Vale Ouwepad, Bovenweg, Oude Brandweg.
5
Wijk 2: D.J. van Dalfsen, tel. 653044
Berkstraat, Bovendwarsweg, Dennenweg, Eikenlaan, Eperweg
(oneven), Essenpad, Larixweg, Sparstraat, Hokseberg, Koeweg,
Schietweg, Verl. Vaarbekerweg.
Wijk 3: G. Uitslag, tel. 653375
Bungalowpark, Eperweg (even), Fennenkampweg, Graaf
Reinoldweg, Kaerweg, Kon. Julianaweg, Middelweg,
Oldenboschweg, Singel, Sportlaan, Vinckenbergweg, Ulco de
Vriesweg, Munnikenweg no. 69-89. Rozenbergerweg,
Schouwenburg, Centrum.
Wijk 4: W. Kamphof, tel. 661988
Elsakkerweg, Granietstraat, Haverkampweg, Serpentino, Hertog
Karelweg, Hertog Adolfweg, Hertog Arnoldweg, Hertog Willemweg,
Kruisakkerweg, Munnikenweg (31-67 en 66-92), Romano,
Houtrustweg, Tra, Zudendorpweg, Cristalina, Speelbrinkweg,
Nagelhoudsweg.
Wijk 5: A. van der Kolk, tel. 653952
Bazaltstraat, Kiezelstraat, Lavastraat, Marmerstraat, Mergelstraat,
Porfierstraat, Talksteenstraat, Travertin, Tufsteenstraat,
Zandsteenstraat, Buntgraslaan, Duinpieper, Goudvink,
Nachtzwaluw, Tapuit, IJsvogel, Erica, Korhoenpad, Veldbiesweg.
Wijk 6: J. van den Berg, tel. 653440
Adm. Helfrichweg, Beemdweg, Bovenweg (Eperweg tot Stadsweg),
Energieweg, Hofweg, Industrieweg, Karel Doormanweg,
Kernhoopweg, Koekoeksweg, Nijverheidsweg, Parkweg, Veenweg
(’t Harde), Wolkamerweg, Oostloo.
Wijk 7: J. Brouwer, tel. 653122
Blerckweg, Braakvoortweg, Eertbornweg, Herbert v.Puttenweg,
Herenveldweg, Hertogin Mechteldweg, Hertog Eduardweg,
Munnikenweg (no. 7-29 en 14-60), Lomodisweg, Tiendmaatweg, De
Zoom.
Wijk 8: vacant
Wijk 9: W. van Engelen tel. 653602
Gemeenteleden uit Doornspijk en Elburg die via perforatie tot de
Hervormde Gemeente Elim behoren en Veenweg (Oldebroek),
Stadsweg.
Wijk 10: Ds. D. Dekker tel.655904
Bewoners van Mariposa en de aanleunwoningen.
6
ZIJ DIE ELDERS VERBLIJVEN
In ‘s Heeren Loo-Lozenoord (Molenkamp 20, 3853 HH Ermelo):
 Mathilde van den Belt.
In ‘Huize Stolpe’ (Jacob Catsstraat 131b, 8265 XN Kampen):
 Aletta Klock.
In Oldebroek (Kooiveen 1a, 8096 MH Oldebroek):
 Evertje (Evelien) Doorneweerd.
In Philadelphia (Nunspeterweg 100, 8076 PD Vierhouten):
 Lammert Visch (woning 110).
In ‘Klarenbeek Corneille’ (Postbus 560, 3850 AN Ermelo):
 Merlissa Prins.
In ‘De Voord’ (Veldbloemenlaan 25, 8081 DL Elburg):
 Mevr. G. van 't Hof- van de Streek (afd. Kwelder).
 Dhr. J.W. Schüller (afd. Kwelder).
 Dhr. D. Schoeber (afd. De Horst).
 Dhr. M.J. de Vos, (afd. Kwelder).
In ‘De Hullen’ (Stationsweg 20, 8096 AX Oldebroek):
 Mevr. T. Schoonhoven.
In ‘De Linde’ ( Hulsstraat 2, 8091 TX, Wezep):
 Rene Berghorst.
In Zandhove (Hollewandsweg 17, 8014 BE Zwolle):
 Dhr. J. Berghorst.
In Oude Mars afd. Kieftennest (De Mars 19, 8014 BJ Zwolle):
 Mevr. M.A. van der Wulp.
Meeleven doet goed. Laten we hen die elders verblijven ook in de
voorbede niet vergeten.
GEMEENTENIEUWS
Ds. D. Dekker
Eikenlaan 3
8084 HL ’t Harde
Tel. 0525-655904
E-mail: [email protected]
7
MEELEVEN MET ELKAAR
Dhr. A. Leusink, Blerckweg 25, moest onverwachts worden
opgenomen in Isala te Zwolle. Hij kwam weer thuis, maar weet dat
hem een operatie wacht. Dhr. G. Zwep, Hertog Arnoldweg 2,
verhuisde naar woonzorgcentrum Mariposa. Dhr. en mevr. De
Groot, Hertog Adolfweg 18, verblijven in het Zonnehuis te Zwolle.
We denken in ons meeleven en in onze gebeden ook aan de
langdurig zieken thuis, aan hen die elders verblijven i.v.m.
verzorging en/of verpleging, aan hen die psychische klachten
hebben en veel spanningen kennen en aan allen die de donkere
decembermaand als moeilijk en zwaar ervaren. We mogen ons
biddend oefenen in wat David in Psalm 16 zo onder woorden
brengt: “Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij
aan mijn rechterhand is, wankel ik niet”.
DEELNEMING
Zondagmorgen 30 november jl. werd ons bericht dat in de leeftijd
van 81 jaar mevr. Geertje Polinder – Junte, weduwe van Aart
Polinder (Hokseberg 8) uit dit leven werd weggenomen. Zij werd
verpleegd in de Regenboog te Nunspeet. De begrafenis zal vrijdag
5 december a.s. plaatsvinden op de Gemeentelijke Begraafplaats
aan de Bovenweg na een afscheidsdienst in de Elimkerk, die om
10.30 uur begint. We betuigen de bedroefde familie en allen die
hen lief zijn onze hartelijke deelneming, leven met hen mee en
bidden om troost en kracht. In de volgende Elimbode zult u D.V.
een In Memoriam kunnen lezen.
11 DECEMBER
Het Dorpscomité op ’t Harde heeft uitnodigingen verspreid om op
11 december a.s. mee te praten over ’t Harde (19.30 uur, MFC
Aperloo). Ook de gemeente zal deze avond aanwezig zijn. Het
gesprek zal gaan over diverse voorzieningen in ons dorp die onder
druk staan. Eerder al heeft de kerkenraad bij het gemeentebestuur
en
diverse
organisaties
aandacht
gevraagd
voor
het
woonzorgcentrum Mariposa. Ook u kunt nu in gesprek gaan en
meepraten over o.a. deze voorziening. We hopen dat velen van
deze gelegenheid gebruik zullen maken.
Voor club Abba is donderdagavond 11 december a.s. een
bijzondere avond. Dan wordt namelijk het kerstfeest gevierd. Deze
8
keer vindt de kerstviering plaats in de grote zaal van Elim. Mij is
gevraagd om deze avond mee te beleven en de opening en de
sluiting te verzorgen. Met de leiding, de leden van club Abba en
die hen lief zijn zien we uit naar een gezegend kerstfeest.
ADVENT
Advent is wachten. Wachten en verlangen
totdat het eindelijk gebeuren gaat
wat werd voorspeld in de profetenzangen;
wachten, tot God het woord vervult in daad.
Advent is luist’ren. Luist’ren en verlangen
totdat de hemel lichtend opengaat
en je omspoeld wordt door de englenzangen;
luisteren, totdat je hart méézingen gaat.
Advent is komen. Komen met verlangen
naar Bethlehem, waar God vlak bij ons staat
en onze mond vervult met nieuwe zangen
en waar geloof verandert in de daad.
Advent is bidden. Bidden vol verlangen
opdat Gods Rijk van vrede komen gaat;
en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen
waar ons verlangen in aanbidding overgaat.
Nel Benschop
(Uit: WIT ALS SNEEUW)
BIJ DE DIENSTEN
In de morgendienst van zondag 7 december a.s. (tweede
adventszondag) mag D.V. de Heilige Doop worden bediend aan drie
kinderen van de gemeente. In het bijzonder de doopouders en de
hunnen wensen we een gezegende dienst toe. Worden we
herinnerd aan onze eigen doop, langere of kortere tijd geleden –
en dat worden we iedere keer als de Heilige Doop wordt bediend dan heeft ons dat veel te zeggen: ‘dat we een eeuwig verbond der
9
genade met God hebben’ en hoe ons dit ‘vermaant en verplicht tot
een nieuwe gehoorzaamheid’ (doopformulier). De tekst voor de
preek lezen we in Genesis 21. ’s Avonds hoopt ds. K. Timmerman
te Barneveld, u welbekend, de dienst te leiden. Op de derde
adventszondag mag ik ’s middags voorgaan. Dan staat wat we met
het oog op de Heere Jezus als het Kind van Bethlehem geloven en
belijden centraal: ‘ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de
maagd Maria’ (Twaalf artikelen, Heid. Cat. zd. 14). Er zal weer
een samenvatting van de preek met enkele (gespreks)vragen
klaarliggen. ’s Morgens leidt ds. M.J. Schuurman uit Oldebroek de
dienst en ’s avonds is er een jeugdappèldienst, waarover elders in
deze Elimbode meer valt te lezen.
Goede en gezegende adventszondagen gewenst.
TENSLOTTE
- Er worden weer tal van advents- en kerstvieringen
voorbereid. Laten we bidden dat het Evangelie van Gods
genade in Christus Jezus, Zijn Zoon, dat zingend,
vertellend, mediterend, of hoe dan ook wordt doorgegeven,
rijke vrucht zal dragen.
- Vanuit de pastorie een hartelijke groet aan u en jou,
Ds. D. Dekker
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
KERKSCHOONMAAK
8 dec. – 12 dec. Mevr. v. Loo
Mevr. Hoekert
15 dec. – 19 dec. Mevr. v. Dorp
Mevr. Nagelhoud
SCHOONMAAK VERENIGINGSGEBOUW
10
Hofweg 7
Dennenweg 34
Oude Bovendwarsweg 22
Larixweg 4
8 dec. – 12 dec.
Mevr. Lakerveld
Mevr. Engeltjes
15 dec. – 19 dec. Mevr. Groeneveld
Mevr. Leusink
Burg. U.de Vriesweg 24
Veenweg 54
Vale Ouwelaan 16
Munnikenweg 42
OPBRENGST COLLECTEN / GIFTEN
Zondag 16 nov.
Zondag 23 nov.
Eredienst
Kerkvoogdij
Eredienst
Kerkvoogdij
Ontvangen via:
Bestemming:
Oud. W. v. Engelen Kerk
Oud. D. v. Dalfsen
Algemene doeleinden
Oud. M. v. Leeuwen Kerk
Oud. D. v. Dalfsen
Algemene doeleinden
Mevr. H. v. Putten
Kerk
Mevr. B. Bos
Schilderen kerkbanken
Oud. G. Uitslag
Kerk
Oud. G .Uitslag
Kerk
Oud. G. Uitslag
Kerk
Ds. D. Dekker
Kerk
Ds. D. Dekker
Diaconie
Mevr. B. Bos
Kerk
De Kerkvoogdij bedankt U hartelijk voor deze
€
€
€
€
477,81
363,30
348,27
323,65
Bedrag in €
50,00
10,00
20,00 , 20,00
10,00 , 20,00
20,00
10,00
3 x 50,00
3 x 10,00
20,00, 5,00
25,00, 10,00
10,00
7,00
gaven.
GIFTEN DAMESCOMITÉ
Via mw. Schuurman € 8,00
Via mw. Van ‘t Hul € 5,00
Het mandje op het ouderencontact van 19 nov. had de inhoud van
€ 154,10.
Voor deze giften willen wij u hartelijk bedanken.
11
EVANGELISATIE EN ZENDINGSCOMMISSIE
OPBRENGSTEN T.B.V. DE ZENDING
De totaalopbrengst van de zendingsbakjes t/m 23 november jl.
bedroeg €184,75.
Hartelijk dank voor al deze gaven.
De zendings-evangelisatiecommissie
NIEUWSBRIEF FAMILIE SCHAAFSMA
Hieronder vindt u een nieuwsbrief van Lieuwe en Wieke uit Malawi,
een kleine inkijk in de start van het werk in Malawi.
Evangelie delen in Malawi
Beste broeders en zusters,
Een hartelijke groet uit Malawi aan u en jullie allemaal.
We danken de Heere dat Wieke nog een hele fijne tijd gehad heeft
met kinderen en kleinkinderen in Nederland. Wieke is na een dag
vertraging in Rome op 23 oktober jl. in Malawi aangekomen en we
danken er met u de Heere voor dat we weer samen zijn. We
bidden dat de Heere haar weg hier leiden wil naar werk in Zijn
Koninkrijk.
Een huis en een auto
Gods wegen zijn wonderlijk. Lieuwe reed langs het Malawimeer en
zag op een muur de naam van het babyopvanghuis “Open Arms”.
Omdat hij de directeur ervan jarenlang kende, stopte hij om hem
even gedag te zeggen. De directeur bleek echter op familiebezoek
in Engeland, maar door een gesprek met de manager, kennis van
onze huidige huisbaas, kregen wij dit huis. De huisbaas is ons huis
nog aan het verbouwen en het krijgt een nieuw rieten dak. Riet
groeit hier in overvloed langs het meer. De verwachting is dat we
er met de Kerst in kunnen. We wonen nu tijdelijk in een soort met
12
riet bedekte hut met kamer-keuken, twee slaapkamers en een
badkamer.
We zijn blij dat we nu een goede tweedehands 4x4 auto hebben.
De wegen in het gebied waar Lieuwe werkt, zijn soms haast
onbegaanbaar en auto’s hebben hier ook op de verharde wegen
veel te lijden. Dus een stevige auto is geen overbodige luxe.
Ons werk
Er zijn een hele hoop dingen te regelen. De werkvergunning
hadden we in Nederland prachtig klaargemaakt met
notarisstempels op alle echte kopieën van diploma’s en
getuigschriften. Maar alle Latijn en Nederlands moest toch maar
vertaald worden, zo bleek in Malawi. En dat mocht ik zelf doen.
Aan het eind van de vertaaldag kwamen er bij een notaris
Malawische stempels op. Toen was alles geloofwaardig geworden
en ik mocht alle Nederlandse diploma’s weer mee naar huis
nemen.
Terwijl we nog niet in Mangochi wonen, ben ik al volop bezig met
mijn werk. Eén predikant moet soms vier gemeenten bewerken.
Bovendien heeft elke gemeente ook nog eens tien of meer
preekstations.
Grote afstanden op bijna onbegaanbare wegen moeten deze
predikanten dan te voet afleggen. Eén van de predikanten wordt
regelmatig over de rivier gedragen. Een ander zei tegen mij: “Ik
ben meer Dienaar van het Sacrament dan Dienaar van het Woord”.
Hij bedoelde daarmee dat hij meer tijd doorbrengt met Doop en
Avondmaal te bedienen dan met preken. Deze vergaderingen gaven
mij heel goed inzicht in wat de gemeenten nodig hebben om de
onbereikten te bereiken met het Evangelie. Heel fijn vond ik het
dat de predikanten aangaven dat de gemeenten eerst zelf
onderwezen moeten worden in het christelijk geloof. Iemand zei:
“Wat je zelf niet hebt, kun je niet aan een ander uitdelen”. Ik heb
ze allemaal meteen uitgenodigd om naar de toerustingsessies te
komen, want je gemeente toerusten, dat moet vooral vanaf de
preekstoel gebeuren.
Aan het eind van deze maand vindt in Mangochi de presentatie van
de Yao-Bijbel plaats. Daar kijken we allemaal naar uit. De
Presbyteriaanse Kerk is 150 jaar geleden begonnen als een Yaokerk. Vandaag preekt niemand meer in het Chi-Yao. De liedboeken
13
in het Chi-Yao zijn nergens meer te vinden. Bij deze bevolking zijn
taal, cultuur en godsdienst in elkaar gevlochten als een drievoudig
snoer. Heerlijk, als deze mensen straks het hele Woord van God in
hun eigen taal kunnen lezen. Dat is hoog tijd.
Een hartelijke groet,
Lieuwe en Wieke Schaafsma
VANUIT HET THUISFRONT
We zijn dankbaar voor uw meeleven waardoor de uitzending van
Lieuwe en Wieke mogelijk gemaakt wordt. U weet dat er veel
gebed en veel geld nodig is. We hopen dat u het werk van familie
Schaafsma blijft ondersteunen. We hebben uw steun hard nodig!
GEBEDSPUNTEN
Wilt u bidden om de leiding van Gods Geest in het vele en grote
werk dat wacht en dat ze zich wat thuis mogen gaan voelen in de
dorpsgemeenschappen dichtbij?
Wilt u danken dat Wieke veilig is aangekomen en dat een huis en
een auto inmiddels geregeld zijn.
Web: www.gzb.nl/famschaafsma
www.Facebook.com/famschaafsma
VERENIGINGEN
MANNINNE
Dinsdag 9 december hebben we alweer de laatste verenigingsavond
van dit jaar. We hebben deze avond een kerstdiner. We beginnen
om 19.00 uur in zaal 2. De kosten zijn € 5,00 p.p. Willen jullie de
Herv. Vrouw van oktober meenemen? Tot ziens.
MANNENVERENIGING CALVIJN
Op D.V. maandag 15 december hebben wij weer een avond van
onze mannenvereniging. Aanvang 19.30 uur in de consistorie.
Deze avond zal de inleiding voor ons verzorgd worden door
vr. J. Brouwer. Het bijbelgedeelte is Amos 3 : 1 t/m 15. Na de
inleiding zullen we dit gedeelte bespreken. We hopen op een
goede
en
gezegende
avond
rondom
Gods
Woord.
14
Dit is al weer de laatste verenigingsavond van 2014. We hopen dat
iedereen terug kan kijken op goede en leerzame avonden.
KERSTMIDDAG OUDEREN CONTACT
Onze kerstmiddag hopen wij te houden op D.V.17 december
2014. Zoals gebruikelijk beginnen we om 15.00 uur. De meditatie
zal worden verzorgd door ds. D. Dekker.
Dhr. Verweij uit IJsselmuiden hoopt deze middag in ons midden te
zijn met de PowerPoint-presentatie:’Verwachtend uitzien.’
Het belooft een heel bijzondere, fijne middag te worden. U wordt
uitgenodigd om samen met ons deze middag het kerstfeest te
vieren. Het geheel sluiten wij af met een broodmaaltijd. Houdt u
er wel rekening mee dat de middag later is afgelopen i.v.m. met
deze broodmaaltijd.
Wilt u gehaald worden? Bel dan: 652612 en het wordt geregeld.
Hartelijk gegroet en tot 17 december.
Het damescomité
ALGEMENE BERICHTEN
BERICHTJE BOEKENTAFEL
Op 5 december zijn we afwezig i.v.m. pakjesavond.
Maar op 12 december hopen we er te zijn van 19.00 tot 20.00 uur.
Ook zijn er dan kerstkaarten aanwezig. Kom gerust eens bij ons
kijken. Graag tot ziens.
`Jenny en Antje
ADVENT- EN KERSTZANG IN NH-KERK "ELIM" ’T HARDE
Op zaterdag 20 december a.s. organiseert het Interkerkelijk
Gemengd Koor 't Harde een Advent- en Kerstzangdienst in de NHKerk "Elim" aan de Eperweg in 't Harde.
Medewerking wordt verleend door het Chr. Gemengd Koor Vox
Humana en het Interkerkelijk gemengd Koor 't Harde e.o. , Marco
15
van der Graaf (orgel), Patricia Klock (fluit) en Wim Kanis (Piano).
Beide koren staan o.l.v. Bert Gelderman.
De avond begint om 20.00 uur. De toegang is vrij. Wel is er een
collecte voor de onkosten.
KERSTZANG IN ELIM
Op D.V. 24 december zal er in Elim een kerstzang worden
gehouden met medewerking van muzikanten uit onze gemeente.
U en jij bent van harte welkom om samen kerstliederen te zingen
ter ere van de geboorte van onze Zaligmaker Jezus Christus.
Aanvang 20.00 uur.
BEDANKT
Bij dezen wil ik u allen hartelijk dankzeggen voor het vertrouwen
dat ik heb gekregen bij het verzorgen van het vele drukwerk en
voor de hulp die geboden is in al de jaren, in de vorm van
praktische hulp, gebed, kaarten en natura.
Tevens willen mijn vrouw en ik u hartelijk danken voor de blijken
van medeleven tijdens mijn ziekte én voor de kaarten, gaven en
bezoeken bij ons 55-jarig huwelijk.
Gods zegen toegewenst.
Arie en Mien den Hartog
IZB
Het bestuur van de IZB heeft Jurjen de Groot met onmiddellijke
ingang benoemd tot operationeel directeur. Hij is met de
algemeen directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van
de missionaire organisatie. De eindverantwoording ligt bij de
algemeen directeur. Die laatste functie is met ingang van 1 januari
vacant, in verband met het aangekondigde vertrek van ds. Louis
Wüllschleger.
Jurjen is sinds 2013 bij de missionaire organisatie werkzaam als
programmamanager Missionaire Vorming. Al eerder, in 2000, was
hij als pionier werkzaam bij de IZB voor het missionaire project
Perron 61 in Zoetermeer. Tussen beide banen in was hij in dienst
van de Gereformeerde Zendingsbond. Zeven jaar gaf hij leiding
aan het toerustingscentrum van de Reformed Church of East
Africa, in Kenia.
16
Jurjen studeerde aan de Agrarische Pedagogische Hogeschool in
Den Bosch en volgde de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan
de Christelijke Hogeschool Ede.
Hij woont met zijn vrouw en vier kinderen in Amersfoort.
JEUGDRUBRIEK
Kopij voor de volgende jeugdrubriek:
bezorgen per e-mail: [email protected]
Adres jeugdwerkleider:
Marissa Fikse, Bloemendaalseweg 12 8166 JX Emst
Tel.: 06-44123213
[email protected] www.hsjj.nl
Vaste agendapunten
Zondag
11.00 uur: Zondagsschool (info: 654379)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag
13.30 uur: Kinderbijbelclub “DE PAREL”
Jongens en meisjes groep 3 en 4
Woensdag
18.45 uur: 12-club “DE REGENBOOG”
Jongens en meisjes groep 5 t/m 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------Zaterdag
19.30 uur: L.I.CH.T. (info www.licht-elim.hyves.nl)
Om de week voor jongeren van 12-15 jr.
Contact kan men opnemen via
[email protected]
Zaterdag
20.00 uur: Kompas (info http://hier.is/kompas )
(De tijden kunnen af en toe afwijken. Zie hiervoor de informatie hieronder.)
WAT MOET JE LEREN?
Alle groepen
07/12
Ps. 130:4a
Tekst: Johannes 1:14
17
14/12
Ps. 130:4
Tekst: Numeri 24:17b
Groetjes, Leidinggevenden zondagsschool ‘Ruth’
DE PAREL
Hallo jongens en meisjes van groep 3 en 4,
Woensdag 10 december is er weer club! We gaan dan wat moois
maken voor het Kerstfeest.
Komen jullie ook weer? We maken er weer een gezellige middag
van!
Groetjes, leiding club ‘de Parel’
KERSTVIERING CLUB ABBA
Op D.V. donderdagavond 11 december 2014 hopen we het
Kerstfeest van club ABBA te vieren met alle clubleden, ouders,
verzorgers, familie, chauffeurs en andere belangstellenden.
We beginnen om 19.00 uur in Elim. U/jij bent van harte welkom
om hierbij aanwezig te zijn! Namens de leiding van club ABBA,
Marissa Fikse, club coördinator ABBA
JEUGDDIENST
Hallo iedereen, zondag 14 december a.s. wordt er weer een
jeugddienst georganiseerd. Deze dienst begint om 19:00 uur en het
thema is: ‘God ziet me aankomen’.
Tijdens deze dienst willen we stil staan bij het Bijbelgedeelte uit
Lukas 15 :11-32 (het verhaal van de verloren zoon).
Ds. J. van Doorn zal in deze dienst voorgaan en de muzikale
medewerking wordt verleend door onze eigen band The Extra Mile.
We hopen u en jou de 14e (weer) te zien!
Iedereen is welkom!
Groetjes, de Jeugddienstcommissie
Cassetterecorderdienst: H. van de Kamp,
Braakvoortweg 28. tel. 653231
Kinderoppasdienst:
Andrea Leusink, Koekoeksweg 24, Tel. 651663,
Wendie Kroon, Granietstraat 16
[email protected]
18
Jeugdraad:
Secretaris:
Marieke van Dalfsen, Kiezelstraat 13
8084 XX ’t Harde, tel.0525-653044
E-mail: [email protected]
Rekeningen:
NL76RABO0314713247
t.n.v. Jeugdraad Ned. Herv. Gemeente
Rabobank: NL87RABO031.47.60.288
t.n.v. Zondagsschool Ned. Herv. Gemeente
Commissie Evangelisatie en Zending:
Rekeningen:
NL84RABO0314714073
t.n.v. CVK Ned. Herv. Gemeente
Collectebonnen verkoop: Uitsluitend 1e vrijdag van de maand in ‘Elim’
19.00-20.00 uur
Boekentafel:
Zie voor verkoop de kerkelijke agenda.
Mw. Spaan en Mw. Van ‘t Hul
Bezorging Elimbode:
Greta Berghorst, Marmerstraat 17 ’t Harde
Tel. 654752, E-mail: [email protected]
Website:
www.hervormdegemeente-tharde.nl
Kopy voor de volgende kerkbode (nr. 24, 18 dec-7 jan, 3 weken)
inleveren voor vrijdag 12 december 2014 (20.00 uur) bij:
Izella van der Kolk, Veldbiesweg 11
e-mail: [email protected]
Kopy aanleveren via e-mail.
Vouw- en nietploeg: donderdag 18 december 2014
Blijf in contact met uw kerk
19
Geboorte, trouwplannen, verdriet of verlies?
Ziekenhuisopname, ziekenhuisontslag?
Centraal meldadres:
Uw predikant
tel. 655904
Verhuizing melden:
Braakvoortweg 28
8084 ER ’t Harde
tel. 653231
20