Kort Verslag uit de vergaderingen van de

Kort Verslag uit de vergaderingen van de Dorpsraad
Het jaarlijkse overleg van de Dorpsraad met verenigingen
Het onderzoek naar accommodaties
De aanleiding tot het onderzoek is:
 In de DOP-s is aangegeven dat de behoefte aan voorzieningen en de mogelijkheden
voor gemeenschapsvoorzieningen in de dorpen nader onderzocht dient te worden.
 De samenleving verandert in een hoog tempo. De overheid treedt terug. De
verantwoordelijkheid wordt steeds meer bij de burger en de gemeenschap gelegd. Dit
betekent dat gemeenschappen zich de vraag moeten stellen of zij nieuwe of andere
faciliteiten nodig hebben.
De gemeenschapsvoorzieningen zijn nu niet optimaal. De vraag is ook wat we nodig hebben
over 10 of 20 jaar. Er komen veel taken op ons af.
Het creëren van draagvlak voor het onderzoek en hetgeen daaruit voortkomt is van het
grootste belang.
De voorbereidingscommissie wordt gevormd door Peter Koenen, Marcelino Thuis en Theo
Steeghs.
Voor de werkgroep zijn tot op heden aangezocht Ellen Jansen, Ingrid Bonants en Henk van
Os. Er zijn nog meer leden welkom.
Er vindt een discussie plaats over de noodzaak van het onderzoek en de mogelijkheid mensen
/verenigingen hiervoor te motiveren. Om de noodzaak toch te onderzoeken en de
gemeenschap te motiveren stelt Henk van Os, die zelf veel twijfels heeft, voor om via een
“dorpsspel” de vragen en bereidheid een aandeel te leveren (de motivatie) helder te krijgen.
Voor dit spel wordt de inzet van een vertegenwoordiger van alle verenigingen gevraagd. In
beginsel zal dit de voorzitter zijn. Zo neen, dan wijst hij of zij een vervanger aan.Henk stelt
voor een brainstorm avond met 10 à 20 personen te organiseren.
Andere belangrijke punten uit de discussie:



Een gemeenschapshuis moet zichzelf bedruipen.
We horen meer samenwerking te zoeken, onderling (verenigingen, school, horeca etc.)
of met naastliggende dorpen.
De regels van het bisdom staan een breder gebruik van de kerk toe.
Tijdens de vergadering melden zich enkele mensen om het dorpsspel mee te organiseren. De
verenigingen worden verzocht, in beginsel via de voorzitters, nog meer kandidaten aan te
leveren.
Een greep uit de verder besproken punten

Het collecte rooster is akkoord.







Voor de planning van activiteiten en acties heeft nog niet ieder gereageerd. Het
concept is rondgestuurd. Iedere vereniging wordt opgeroepen nog niet in de planning
opgenomen activiteiten te melden.
Hondenpoep geeft vaak overlast. Door de gemeente is e.e.a. intussen gereguleerd. Dit
is in het Boxmeers Weekblad gepubliceerd. De gemeente zal dit ook in ’t Krentje
opnemen. We moeten niet bang zijn elkaar zonodig aan te spreken op het
schoonhouden van onze omgeving.
Voor het schoonhouden van onze straten zijn we allen verantwoordelijk. Ieder dient
daaraan zijn bijdrage te leveren. Kleine dingen ruim je gewoon op, zeker wanneer je
die zelf hebt veroorzaakt. Grote verontreinigingen dienen bij de gemeente te worden
gemeld.
Alle vrijwilligers van verenigingen zijn door de gemeenten verzekerd voor WA. Basis
is wel een eigen WA- verzekering.Vrijwilligerspolis wordt aan de verenigingen
gezonden
Van beide gemeentes ontvangen we leefbaarheidsubsidie. Ieder kan daarop bij de DR
een beroep doen.
Subsidie Rabobank LCK: De VV, CV en toneelclub willen een aanvraag doen. Het is
verstandig samen te bezien hoe dit het beste kan worden aangevraagd. Samenwerking
kan tot het beste resultaat leiden.
Op de fietsroute Kevelaer - Smakt komt ergens een monument.
Rondvraag
 De fanfare, toneelvereniging en CV willen eventueel samen een podium aanschaffen.
De vraag of er nog andere verenigingen zijn die hiervoor interesse hebben.
 De dorpswandelpaden in Venray worden aan elkaar gekoppeld. In de info worden alle
bezienswaardigheden vermeld. Op infopunten kunnen eventueel routes worden
uitgeprint.
 In alle kleine dorpen van Boxmeer blijft de kermis. We moeten zelf aangeven of we
drie of vier dagen willen en welke dagen. In 2014 is er nog de oude datum en de oude
exploitant. Daarna wordt het opnieuw bezien. We kunnen dan zelf aangeven welke
attracties we willen hebben.
 Een kledingcontainer komt hier niet. Het inzamelpunt hier blijft de peuterette. Ze
zullen dit nog publiceren.
 Voor het in orde maken van de wandelroute door het Smakterbroek (een laarzenroute)
wordt hulp gevraagd.
 De Loobeek wordt gemeanderd. Op initiatief van het Oranjecomité komt er een
mogelijkheid voor een schaatsbaan tussen de twee bruggetjes.
 Gebreken aan de wandelroutes dienen te worden gemeld. Dit kan bij de nieuwe
organisatie hiervoor en bij de DR.
Brief aan de fracties van de politieke partijen
Aan de fracties van de politieke partijen van beide gemeenten hebben we de dingen die voor
onze gemeenschap zeer belangrijk zijn en waaraan wij als Dorpsraad prioriteit moeten geven
voorgelegd.
Het gaat dus om:
‐ De opbouw en instandhouding van onze gemeenschap
‐ De uitbreiding van het bestemmingsplan Holthees en het ontwikkelen van een
bestemmingsplan Smakt
‐ Het beschikbaar stellen van financiële middelen en het bieden van verdere
ondersteuning voor de realisatie van noodzakelijke gemeenschapsvoorzieningen
‐ Het faciliteren van de school om zich op haar niveau te handhaven
‐ Het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid en het faciliteren hiervan
‐ Het creëren van voorzieningen voor ouderen en gehandicapten
‐ Het ontwikkelen van op maat gesneden vervoer
Wij zijn twee dorpen in verschillende gemeenten. We zijn één gemeenschap. Daarom hebben
we de raden gevraagd nauw met samen te werken en te bevorderen dat dit alle terreinen
gebeurt. Zonodig dienen hiervoor slimme en creatieve oplossingen te worden bedacht.
We hebben gevraagd ons te laten weten of zij de zeven punten steunen en bereid zijn ons waar
nodig te ondersteunen bij de realisatie hiervan.
We zullen hun programma’s zonodig onderzoeken op hun belang voor ons als kleine
gemeenschap.
We houden u op de hoogte.