Verslag - Kerknet

Vergadering verenigingen en werkgroepen 22 mei 2014
Op 22 mei werd er, voor het derde jaar op rij, vergaderd om het wel en wee van onze verenigingen te overlopen.
Volgende punten werden besproken:
Hoekse Heisa Feesten:
Het huidige organisatiecomité organiseert de HHF in 2014 voor de laatste maal. In verschillende organen is er al
over nagedacht wat we gaan doen in 2015. Ook nu werd de vraag gesteld. Want de doelstellingen van de HHF
zijn enerzijds het houden van een parochiefeest waarbij we “gemeenschapsvormend” willen zijn, over de
bewegingen heen en anderzijds een financieel doel, teneinde het parochiecentrum nog toegankelijker te maken
(dit jaar een lift). Feesten organiseren vergt heel wat voorbereiding en daartoe heeft Marijke een waslijst
meegebracht van dingen die te doen zijn : verzekeringen, officiële aanvragen aan gemeentebestuur, bestellingen
aan brouwer, SABAM, geluidsinstallatie, drukwerk (Groen Boekje), flyers, prijslijsten, materiaal, aankoop eten,
tafelpapier, decoratie en het zoeken naar medewerkers. Aanvragen dienen 2 maand op voorhand te gebeuren.
Het HHF-comité komt 4 x per jaar samen en hoewel dit stopt, is men wel bereid om een nieuw HHF-comité te
helpen.
Hoe de HHF in 2015 er gaan uitzien weten we niet, wel dat er een behoefte is aan een parochiefeest, maar dit
hoeft geen kopie te zijn van de vorige. Als er een HHF-comité komt, zijn die volkomen vrij om te bepalen hoe
dit er uit ziet. Het is wel zo, dat traditioneel wordt uitgekeken naar werkgroepen en verenigingen om mee te
helpen. Als tip werd ook meegegeven om contact te zoeken met “Jeugdcentrum Den Eglantier” voor een
eventuele samenwerking. Met het PT zal dit verder uitgewerkt worden.
Via mail kreeg ik van Marc Van Honacker (XIII) volgend bericht: “Daarnaast heb ik ook begrepen dat er voor
HHF contact zou willen gezocht worden met Den Eglantier voor eventuele samenwerking. Als lid van de Raad
van Bestuur van Den Eglantier had ik vorig jaar (of het jaar voordien) al de contactgegevens van onze
beroepskracht doorgegeven maar zij werd nooit gecontacteerd. Den Eglantier staat zeker open voor een of
andere vorm voor samenwerking. Dit kadert immers uitstekend in onze peiler van buurtgerichte samenwerking".
Dit moeten we zeker aanpakken.
Verenigingen stellen zich voor:
# KSJ : 78 kinderen, 11 leiding en 7 ondersteunende leiding. KSJ heeft terreinen kunnen verwerven aan de
volkstuintjes, hier is alleen nog enorm veel werk aan. (onkruid snoeien en afval verzamelen) Vragen nieuwe
subsidies aan hiervoor, verder vernieuwingen aan het uitvoeren aan het sanitair in het lokaal (Helderstraat 17)
Allochtone jongeren voelen zich nog niet helemaal aangetrokken tot jeugdbewegingen. Zou dit aan de ouders
kunnen liggen?
KSJ meldt dat ze materiaal ter beschikking heeft. Een seintje geven als het kan.
# OKRA : 302 leden, 20 groot bestuur, 5 kleine bestuur, zwaar jaar achter de rug dwz een drukke agenda vol met
activiteiten, geen directe plannen , gewoon voortdoen zoals gewoonlijk
# KWB : 68 betalende leden, 13 bestuursleden, pas 90 jaar bestaan gevierd. De klassieke activiteiten blijven
duren. De bestuurders worden ouder, de organisatie dikwijls bij de zelfden en opvolging is niet verzekerd.
# FEMMA : 116 leden, 21 groot bestuur, 6 klein bestuur. Zelfde probleem als bij KWB. Activiteiten genoeg,
maar organisatie steeds bij de zelfden.
# ZIEKENZORG : 110 leden, 7 klein bestuur, 10 groot bestuur. 6 à 8 activiteiten jaarlijks, hoogtepunten:
ziekenzalving, Kerstmis, Pasen en uitstap. Tekort aan ziekenbezoekers.
# WZZ-BD : niets bijzonder, leuke actie is “soep op de stoep” (schoolvoorbeeld van samenwerking tussen
verenigingen)
# Feniks : de vrijbuiters èn logistieke steun van de parochie. Veel sympathisanten; belangrijke momenten:
mosselsouper, juni barbecue en nieuw Kerstfeniks.
# Sint Vincentius : 12 medewerkers; 150 mensen worden geholpen met voedselpakketten. Veel
administratiewerk en contacten met OCMW; kliënteel vooral van vreemde origine (Afrikanen). Het is haast niet
mogelijk om nog huisbezoeken te doen. Verder is er de wekelijkse broodtoer (5 uur werk – afhalen, sorteren,
bezorgen). Veel (financiële) steun van anderen, maar het werk wordt moeilijker (stijgende armoede).
Nu komt de juni-actie. Voorstel: juni-actie behouden wat het vakantiegeld betreft. Voedselactie terug naar de
Kersttijd (is symbolischer) en afspreken met WZZ, wie wat wanneer doet.
# XIIIe Sint Joris : (niet aanwezig, maar via mail volgend bericht van Marc Van Honacker)
Naast onze gewone oudscoutswerking met de Vrienden van XIII waarbij we ook Antwerpse scoutsgroepen
willen ondersteunen (en bij uitbreiding ook andere jongerengroepen) willen we immers starten met een kern van
VOSOG in Berchem. VOSOG staat voor Vereniging voor Oud-Scouts en Oud-Gidsen. Hierbij is iedereen
welkom die zich ook maar een beetje scout of gids voelt. We zijn er nog niet helemaal uit hoe we dit concreet
gaan aanpakken. Wellicht wordt dit een nieuwe vereniging die gevestigd zal zijn in onze parochie naast de
Vrienden van XIII maar die zijn antennes uitspreid over gans Berchem.
Communicatiemedia
Groen Boekje
Eind augustus wordt de kalender voor het volgende werkjaar opgesteld; op het PT werd het volgende
voorgesteld: we lichten het HHF programma uit het Groen Boekje, zodat we een week extra hebben om de
kalender samen te stellen. We nodigen tijdig de verenigingen uit om wat ze weten reeds kenbaar te maken. We
weten echter dat sommige verenigingen moeten wachten op de “nationale “ planning.
Kerk en Leven
Er zijn nu 150 abonnees (in 2007: 200), om dit getal te verhogen, stelde Rik voor om een speciaal nummer te
maken. In dit nummer stellen de werkgroepen en verenigingen zich voor. Elk krijgt 1/3 e van een pagina en kan
logo, foto en omschrijving bezorgen tegen half september. Dit extra nummer wordt dan samen met een
overschrijvingsformulier meegegeven met het clubblad van elke vereniging; (aantallen opgeven). Het wordt dan
een uniek bewaarexemplaar en nodigt uit om de oplage te verhogen. Tevens vragen wij, activiteiten, verslagen
enz… door te spelen naar de redactie van Kerk en Leven (Francine Geens) ik denk aan foto’s van feestjes, maar
ook van het zomerkamp enz…
Activiteiten mogen ook aangekondigd worden via panelen in de kerk, en via internet.
Wil iedereen ook eens goed nakijken of dit nog up-to-date is !