122_WAP_archieffiche - Provincie West

WAP DATABANK FICHE
[email protected]
OCMW Brugge
Archivaris: Hilde De Bruyne, archivaris-conservator
Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 1, 8000 Brugge
Tel: 050-32 76 60 / Fax: 050-32 76 66 / E-mail: [email protected] / Website: www.ocmw-brugge.be
Oud archief: is aanwezig
Modern Archief: is aanwezig vanaf de periode 1796-1925: wetten, reglementen en omzendbrieven, notulen Raad voor Maatschappelijk
Welzijn, notulen Vast Bureau, notulen Overlegcomité, notulen Bijzondere Comités, briefwisseling, personeelsdossiers, inventarissen van
archiefbescheiden, jaarverslagen, begrotingen met bijlagen, grootboeken, rekeningen, bewijsstukken bij rekeningen, sociale dossiers,
medische dossiers, technische dossiers, stukken betreffende het patrimonium, stukken betreffende eigen initiatieven
Oudste stuk: 1188
Archief andere vormers: gemeentearchief en kerkarchief
Verzamelingen: foto's, affiches, kaarten en plannen
Microfilms- of fiches: werden aangemaakt van medische dossiers
Digitaal archief: is aanwezig
Leeszaal: Prof. Dr. J. Sebrechtstraat 1, 8000 Brugge
Openingsuren: tijdens de kantooruren, na afspraak
Uitrusting: de archiefdienst beschikt over een handbibliotheek, toegang tot internet en computers
Formaliteiten: bij elke archiefraadpleging wordt het leeszaalregister ingevuld - er worden geen fotokopieën gemaakt maar men mag wel
digitale foto's nemen van de archiefstukken
Aantal medewerkers: 2 (15 uur en 38 uur)
Administratief nuttige bescheiden: worden bijgehouden per dienst
Bescheiden zonder direct nut: worden bijgehouden in een loods (Pieter De Conincklaan) en op de zolder van het rustoord 'Minnewater' thans wordt er in totaal ca. 9.700 m archief bewaard
Beveiliging: beveiliging tegen brand (branddetectie) en tegen diefstal
Ordeningssysteem: het archief is geordend volgens een eigen ordeningsplan, gebaseerd op het archiefschema van het rijksarchief
Inventaris: is in handgeschreven en getypte vorm, op computer en op steekkaarten aanwezig voor een gedeelte van het archief en wordt
permanent bijgewerkt
Neerlegging: er werd geen archief in het rijksarchief neergelegd
Selectie en vernietiging: is gebeurd op initiatief van de archivaris en volgens de OCMW-selectielijsten opgemaakt door VVBAD vzw en met
inachtname van de Archiefwet
Financiering: voor archiefuitrusting, voor de aankoop van boeken e.a. wordt een afzonderlijk bedrag op de begroting voorzien
Rapportering: er wordt gerapporteerd aan de OCMW-secretaris
Reglementering: er is een archiefreglement en een richtlijn voor overdrachten vanuit de diensten
Literatuur: geen
Opmerkingen: geen