Nieuwsbrief september 14 - obs de Homeie / obs de Homeie

Nieuwsbrief
S e p t e m b e r
Deze maand
- 11-09-14
Gesprekken gr. 8
- 15-09-14
Klassenavond:
19.00 Opening
19.10 Groep 1-2-3
19.50 Groep 4-5
20.15 Groep 6-7-8
- 24-09-14
Kinderpostzegelactie
Groep 6-7-8
- 01-10-14
Schoolarts groep 8
Jarig
2 0 1 4
Nieuwe schooljaar is begonnen
Het nieuwe schooljaar
is inmiddels volop bezig. Het was even
wennen aan de start.
Meester Jeroen aanwezig op maandag en
donderdag, woensdags om de week. Hij
geeft geen les meer.
Kennismaken met juf
Sippie en met mees-
ter Rinse. Zij hebben
de lesgevende taken
overgenomen. Nieuwe groepssamenstellingen: groep 1-2-3 en
groep 4-5. Nieuwe
mediators in de
school. Maar het loopt
allemaal weer als een
trein! We hebben er
weer zin in. De leerkrachten gaan vertellen over hun groepen
op 15 september. Wij
hopen tot ziens!
Team de Homeie
Even kennismaken
03-09 Jurre Reitsma
08-09 Len Valkema
16-09 Dinan Seerden
16-09 Nadieh Dijkstra
17-09 Sahin Kaastra
18-09 Doutzen Meijer
22-09 Diantha Vonk
Van harte
gefeliciteerd!
Wij zijn heel blij dat
we ons team mogen
versterken met juf
Sippie Tadema en
met meester Rinse
Bouma. Juf Sippie
geeft op maandag les
in groep 6-7-8 en op
woensdag in groep 45. Juf Sippie werkt
ook op AZC school
De Toverbal in
St.Annaparochie. Ze
woont in Hallum.
Meester Rinse woont
in Ferwerd. Hij geeft
op vrijdagochtend les
in groep 1-2-3. Ook
werkt hij op OBS
Oan’t Skipperspypke
in Koarnjum en op De
Wizebeam in Minnertsga. Op vrijdag
komt Annalien Halma
stage lopen in onder–
en bovenbouw. Dinsdag en woensdag
loopt Charlotte Bergsma stage in groep 6-7
-8.
Juf Sippie
www.obsdehomeie.nl
Pagina 2
Gymnastiek
Vanaf 22-10-14
gaan de kinderen
van groep 3 en 4-5
met juf Sippie gymmen in ‘It Gryn’ te
Stiens. Ze worden
met de bus opgehaald en teruggebracht. De kinderen
van De Foarikker en
de Arjenroelofsskoalle gaan ook mee.
Binnenkort
heten we
Nadieh Dijkstra
van harte
welkom in
groep 1 van
De Homeie!
We gymmen apart
van elkaar. We hebben ervoor gekozen
om groep 3 ook mee
te laten doen. We
verwachten dat de
kinderen dan een
gymtas met gymspullen bij zich hebben. Ze zullen op de
gewone schooltijd
weer teug zijn, om
12.15 uur. Meer informatie over gym
vindt u op de website van school:
Klik hier
MR Nieuws
De zittingsduur van
Hans Dalstra in de
MR is bijna afgelopen. De MR heeft in
de persoon van Wim
Louwenaar, de vader van Sandra en
Patrick een nieuwe
kandidaat gevonden. Voordat we tot
benoeming over
kunnen gaan, krijgt
u als ouders/ verzorgers de gelegenheid
u als tegenkandidaat te melden. Dit
kan tot 26 september a.s. Bij meerdere kandidaten wordt
er door alle ouders/
verzorgers gestemd.
Indien er geen tegenkandidaten zijn,
wordt Wim eind september benoemd tot
MR lid.
Samenwerkingsschool
Zoals u weet hebben de besturen van
OWG Fier en CBO
G2 de intentie uitgesproken om vanaf
volgend schooljaar
een samenwerkingsschool te star-
ten voor Britsum,
Koarnjum en Jelsum. Er is inmiddels
een Stuurgroep opgericht en de eerste
stappen worden gezet. U kunt het proces volgen d.m.v.
Nieuwsbrief
www.obsdehomeie.nl
aparte nieuwsbrieven op de site van
OWG Fier.
Klik hier