De Helioscoop - Welkom bij de Heliotroop

De Helioscoop
27 juni 2014
Deze week
Op dinsdagochtend en middag zijn de groepen 1/2 en 3 naar het Taalcentrum geweest om te kijken
naar de voorstelling “Muziek in de keuken”.
Dat was echt heel erg leuk! De meneer kon heel goed trompet spelen en ook nog andere
instrumenten. Het was ook heel leuk om een “levend klokkenspel” te zijn. Als de meneer je dan
aanraakte, moest je je belletje laten klingelen en samen maakte je dan een heel leuk melodietje.
Op dinsdag en donderdag hebben de rapportgesprekken weer plaatsgevonden. We vonden het erg
fijn om de gesprekken met u te kunnen voeren. Veel kinderen zijn goed vooruit gegaan en daar zijn
we heel blij mee.
Vandaag heeft groep 8 een bezoek gebracht aan het Anne Frankhuis. De leerlingen vonden het erg
interessant en hebben er veel van geleerd.
Afscheid
Aanstaande dinsdag is het zover. Dan nemen juf Amarens en juf Anita afscheid van de kinderen en
ook van u als ouders.
Vanaf 14.45 uur bent u van harte welkom in het overblijflokaal om juf Amarens en juf Anita dag te
zeggen.
De Helioscoop
27 juni 2014
Vervanger gevonden!
Voor juf Anita Savenije hebben we inmiddels een vervanger gevonden. Het is juf Sandra Visser.
Ze heeft al heel veel ervaring opgedaan op een andere school in Almere. Wegens de bezuinigingen
kon juf Sandra daar niet meer werken, maar gelukkig kan ze nu op de Heliotroop aan de slag.
Wij wensen haar veel (werk)plezier!
Soms is het best vermoeiend in de kleuterklas…..
Agenda
Maandag 30 juni
Woensdag 2 juli
Wisseluurtje
Musical groep 8
De Helioscoop
27 juni 2014
Vrijdag 4 juli
Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus
Middag vrij
Zomervakantie
Notulen MR 12 juni 2014 – 6e bijeenkomst MR
MR
Rob Lennartz
Amarens Veenstra
William Beck
Liesbeth van Klaveren
Marieke van ’t Riet
Tineke van der Meijden
ouder / voorzitter
directeur/adviseur
ouder
ouder
team
team
Marlieke Lavell
gevraagd als toekomstig MRlid oudergeleding
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opening en vaststelling agenda
Ingekomen post
Mededelingen directie
Omdat Amarens per 1 augustus stopt op de Heliotroop, volgt ze op dit moment het ASG
protocol voor het overdragen van haar werkzaamheden. Ze zal in ieder geval alles aan MT
overdragen.
Ingebrachte stukken
LB procedure: het ingebrachte stuk van Amarens zal gebruikt worden voor de formatie van
LB functie. Na de zomer kunnen de geïnteresseerden hun portfolio indienen, rond de herfst
starten van de procedure. Aanstelling met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2014.
In totaal moet er eigenlijk 1,3 fte bij in LB-functie.
Huishoudelijk reglement: Tineke heeft nieuwe MR reglement rondgestuurd. Deze kan in het
nieuwe schooljaar door de nieuwe directeur getekend worden. Het is ook van belang dat er
een huishoudelijk reglement wordt opgesteld. Actie voor het nieuwe schooljaar.
Brief OPR aan MR: In de brief worden 2 vragen aan de MR gesteld. Deze hadden we reeds
behandeld, dus Rob geeft dat door aan de OPR
Update schoolgids
Tijdens eerdere vergaderingen is gesproken over het rookbeleid op het schoolplein. In de
schoolgids verzoek opnemen om het schoolplein rookvrij te houden. Dit kan niet
afgedwongen worden omdat het een openbaar plein is.
De Helioscoop
27 juni 2014
Betreffende het foto/filmbeleid, dat staat al vermeld in de schoolgids. Wat ouders / kinderen
op social media plaatsen is door de school niet te controleren en hanteren.
Klankbordgroep: deze bestaat niet meer, dus dit stukje kan uit de schoolgids gehaald
worden.
MR: aanpassen nieuwe schooljaar aan nieuwe formatie MR.
Het is ook zinvol om de website aan te passen. Deze bevat gedeeltelijk nog info van
voorgaande schooljaren die niet meer correct is.
Formatie 2014-2015
Groep 3 wordt 1 groep met ca 34 leerlingen. Deze groep zal naast een leerkracht worden
bijgestaan door een onderwijs assistent. Het is belangrijk om de ouders hiervan op korte
termijn op de hoogte te brengen en daar zeer duidelijk over te communiceren. Het voorstel is
om een bijeenkomst te organiseren voor de ouders.
Er komt ook 1 groep 7 (nu 2 groepen 6) en een combinatiegroep 6/7. Hoe de verdeling van
de kinderen over beide groepen is, is nog niet helemaal duidelijk. De oudergeleding geeft
aan dat ook in dit geval duidelijke communicatie naar de ouders van groot belang is. Zowel
personeelsgeleding als directie gaan ervan uit dat een aparte ouderavond voor deze groep
niet nodig is. Wel zullen de ouders d.m.v. een schrijven hiervan op de hoogte worden
gebracht.
Anita Savenije stopt per 1 augustus met haar werk bij de Heliotroop wegens persoonlijke
omstandigheden. Deze vacature zal opgevuld moeten worden, maandag 16 juni komt meer
informatie hierover. Voor het invullen van deze vacature zal eerst naar gekeken worden naar
de mensen die nu bovenformatief zijn, vervolgens naar de mensen die boventallig zijn.
Marieke gaat per 1 augustus 2 dagen op de Columbusschool werken (in principe di + vr). De
andere dagen zal ze als IB verbonden blijven aan de Heliotroop. Haar lesgevende taken
vervallen per 1 augustus.
Resulaten traineepool
Amarens verwacht volgende week de eindevaluatie van de traineegroep. Aan de hand van
het rapport kan de school bekijken of er voor de Heliotroop werkbare elementen in zitten om
de school te verduurzamen.
Profiel nieuwe directeur
Het team heeft een lijst gemaakt met voorwaarden waar de nieuwe directeur aan moet
voldoen. Deze lijst wordt verder aangevuld, ook met een algemeen verhaal over de school
en het gewenste aantal uren. Rob zal dit verder uitwerken en doorgeven aan Marten Muis.
We hopen voor het nieuwe schooljaar een nieuwe directeur te hebben, de kans daarop is
aanwezig, omdat er in de ASG-pool een aantal beschikbare kandidaten zijn.
De Helioscoop
27 juni 2014
Rondvraag
Rob geeft aan dat hij blij is dat ondanks een aantal tegenslagen, het bezoek aan AFH alsnog
doorgaat. Amarens geeft aan erg teleurgesteld te zijn geweest in de toonzetting van de
e-mailcorrespondentie hierover.