Wijzigingsvoorstellen CNV Vakmensen cao MVT

Wijzigingsvoorstellen
CAO Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven 2014/2015
1.
Looptijd cao 1 jaar
CNV Vakmensen stelt een cao voor met een looptijd van 12 maanden,
1 november 2014 tot en met 31 oktober 2015.
2. Loon
Voor de nieuwe looptijd stellen wij 2,5 % als structurele loonsverhoging per 1 november
2014.
• CNV Vakmensen is bereid om procenten geheel of gedeeltelijk om te zetten in
centen;
• Wij willen de vloeren in de cao aanpassen met de overeen te komen
loonstijging(en).
3. Ontwikkeling van mensen
We zien in toenemende mate dat werknemers zelf verantwoordelijk worden gesteld voor
hun eigen talentontwikkeling. CNV Vakmensen ziet dit als de nieuwe emancipatie voor de
werknemer. Wij willen als onze natuurlijke rol verantwoordelijkheid nemen voor het
ondersteunen en begeleiden van de werknemers in hun eigen ontwikkeling en
ontplooiing.
We willen mensen behouden voor de bedrijfstak en gegeven de krimp in de
Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven ook laten instromen in andere sectoren.
o Wij willen 0,5% in een Werknemersfonds buiten de onderneming onder- brengen
waaruit individuele trekkingsrechten voor werknemers t.a.v. opleiding en
ontwikkeling gefinancieerd kunnen worden. Scholing, om-, her en bijscholing,
begeleiding door opleidingsconsulenten, loopbaancoaches en (her)plaatsingen in
bedrijven kunnen ingezet worden. Onder andere bij faillissementen en het
intersectoraal zoeken van werk naar werk.
o CNV Vakmensen is van mening dat iedere werknemer een persoonlijk
opleidingsplan (POP) moet maken waarin concrete afspraken zijn gemaakt over
de daadwerkelijke scholing om een doorgaande ontwikkellijn te bewerkstelligen;
o Jaarlijkse bespreking in een zogeheten ontwikkelgesprek;
o Onderwijskundige training van leermeesters om leerlingen beter te kunnen
begeleiden en facilitering van begeleidingsuren per week;
o Wij willen het recht op de scholingsdag in artikel 102 lid 3 voor 2014 vaststellen
op 1, voor 2015 op 2. Werknemers die het trekkingsrecht in 2013 hebben
vastgesteld, behouden hun rechten. Voorts de toepassing van de scholingsdag
verruimen voor zelfstudie e.d.;
4. Duurzaam Personeelsbeleid
Wij zijn voor afspraken te maken over Levens Fase Bewust Personeelsbeleid, waarbij wij
gezien de ontwikkelingen de nadruk willen leggen op het ouderen beleid en “Duurzaam
meedoen”. We denken hierbij aan:
o Bevordering deeltijdwerk;
o Het mogelijk maken van een vierdaags werkweek door onder andere inschakeling
van cao-artikel 42-Ruilen, inzetbaarheidsuren, adv en verlofuren. Hierdoor is
behoud van pensioenrechten mogelijk in een model van 100% loon, 100%
pensioenopbouw en 80% arbeidspatroon;
o
o
o
o
o
Zeggenschap voor werknemers over dienstroosters om werk en privé te kunnen
combineren;
In deze nieuwe aanpak is het sanctiebeleid ten aanzien van de 2e ziektemelding
overbodig. Wij stellen voor om de sanctie te schrappen.
In het kader van gelijk werk, gelijk loon stellen wij voor om een minimumtarief af
te spreken voor ZZP-ers;
Aanpassen van de cao aan de nieuwe wetgeving inzake tijdelijk contract. Vanaf 1
juli 2015 mag je nog maar maximaal 3 tijdelijke contracten krijgen in een periode
van twee jaar;
Hersteldagen voor werknemers van 65 jaar en ouder;
5. Mantelzorg
Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid draagt bij aan een gezonde organisatiecultuur.
Dat is goed voor zowel werknemer als werkgever.
o Wij willen graag in de CAO opnemen dat partijen het belangrijk vinden dat
medewerkers in staat worden gesteld om mantelzorg te verlenen in overleg met
de werkgever.
o Definitie van mantelzorg opnemen: als de medewerker langdurig en intensief voor
een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte naaste zorgt, waar hij een
persoonlijke en duurzame sociale relatie mee heeft.
o De wettelijke verlofregelingen (Wet Arbeid en Zorg) in de cao verruimen door het
verbreden van de kring tot de bredere familiekring, vriend of buur.
6. Werkplekinnovatie
We zien dat het opleidingsfonds OOMT voor continuïteit, uitbreiding en inspelen op
nieuwe ontwikkelingen geen voldoende middelen meer heeft. De prioriteiten binnen
OOMT zullen fors aangepast moet moeten worden.
Wij willen graag de huidige initiatieven continueren, verlengen en uitbreiden op het
terrein van:
Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven door middel van een zogeheten
innovatiebox voor werkplekinnovatie. Met werknemers en werkgevers goede
praktijken verzamelen;
Wij willen als pilot een workshop “werkplaats van de toekomst” voor het
cursusjaar 2015 introduceren in de motorvoertuigenbranche. Het laten zien wat
de werkplaats in de toekomst zal zijn met de nieuwst technologische
mogelijkheden.
Parallel daaraan, het mobiliseren van denkkracht en onderzoek voor nieuwe
volwassen arbeidsrelaties en organisatiemodellen.
Project Wajong om 25 Wajongers te plaatsen. De grote garageconcerns een
voortrekkersrol laten fungeren en een arbeidsplaats beschikbaar te laten stellen;
Duurzaamheid/MVO, met als doelstelling werkgevers en werknemers bewust te
laten worden van het belang van duurzaam werken in het bedrijf, voorlichting en
informatie te verstrekken naar stakeholders;
7. Branchemaatwerk in de CAO
Voor de takel en berging zullen we het overleg afwachten wat nog open staat en
eventueel met aanvullende voorstellen komen.
8. Leer-werkovereenkomsten jongeren en stagiares
In de bedrijfstak zijn relatief veel jongeren werkzaam. Onder jongere leden en vanuit de
scholen signaleren wij onduidelijkheid onder jongeren met een leer-werkovereenkomst
(BBL) wie verantwoordelijk is voor de informatie over veilig en gezond werken en de
verzekering wettelijke aansprakelijkheid. Voor de positie van de BOL-leerlingen en
stagiares gelden ook onduidelijkheden.
• Wij willen daarom in de cao een paragraaf voor jongeren ontwikkelen waarin voor
de BBL-ers, de BOL-leerlingen en de Stagiares de genoemde elementen een
plaats krijgen.
•
Wij wensen de afspraak te maken dat aan stagiares een vergoeding wordt
verstrekt.
9. Sociale Zekerheid
We willen dat er een bedrijfstakmodel ontwikkeld kan worden voor een
werkloosheidsvoorziening. Hierin willen we de hoogte, duur WW en basisinkomen als
elementen betrekken.
10. Vakbondscontributie cao-artikel 57
De vakbonden hebben een belangrijke taak in de bedrijfstak Motorvoertuigen en
Tweewielerbedrijven.
Wij willen deze positie in het huidige tijdvak benadrukken door het lidmaatschap van
vakbonden aantrekkelijker te maken. In cao-artikel 39 is de vergoeding van
lidmaatschapskosten voor leden van vakbonden geregeld.
• Wij willen afspreken dat de volledige vergoeding van de vakbondscontributie door
de werkgever wordt voldaan middels een eenmalige uitkering in december van
enig jaar. Hiervoor zal een bedrijfstakregeling worden opgesteld buiten de
werkkostenregeling.
• Het jaartal in cao-artikel 57 dient sowieso gewijzigd te worden in
overeenstemming met de looptijd van de cao.
11. Pensioenen
Op 25 september 2014 is er een principe-akkoord bereikt over een pensioenregeling in
de techniek, voor PMT en PME. Wij gaan er van uit dat de rechten en plichten die
voortvloeien uit de nieuwe regeling onverkort binnen de Motorvoertuigen- en
Tweewielerbedrijven worden toegepast.
12. Voorstellenbrief
Wij behouden ons het recht voor om tijdens het cao-overleg met nieuwe en/of
aanvullende en/of gewijzigde voorstellen te komen.