Eugène van Puijenbroek - CBG-MEB

Kliniek in de
geneesmiddelenbewaking,
werkelijkheid of wens?
CBG Collegedag 2014
Eugène van Puijenbroek
Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb
www.lareb.nl
Informatie
praktijk
2
Wat is voor de praktijk van belang?
– Incidentie van bijwerkingen?
– Risicofactoren voor het krijgen van een
bijwerking?
– Impact op de kwaliteit van leven?
– Beloop van een bijwerking?
– Mogelijkheden tot preventie?
– Aard bijwerking in relatie tot wijze van
gebruik?
3
Ischemisch CVA bij hormoonhoudend spiraal
Vrouw, 35 jaar
Anticonceptie post partum
Latentietijd: 5 maanden
Op het moment van melden niet hersteld
Ontbreken van risicofactoren CVA
Beloop
• CVA o.b.v. infectieuze trombus van vegetatie op
mitralisklep bij endocarditis veroorzaakt door een
Lactobacillis jensenii
• Ziekenhuisopname gedurende 2 mnd met
hemiparese en endocarditis
Vrije bacteriële vegetatie
veroorzaakt embolus
Bacteriële infectie
van mitralisklep
“Ladder of evidence”
Sterkte van
bewijs
Beschrijving
praktijk
Waarde kliniek in casuïstiek
– Ontwikkeling van kennis
•
•
•
•
Beschrijving van aandoeningen
Etiologie en herkenning van bijwerkingen
Studie van mechanismen
Therapie en prognose
– Opleiding en kwaliteitsbewaking
Geerts et al. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7351
informatie
praktijk
11
Aard vragen zorgverleners
Aard vraag
%
frequentie van voorkomen
35
informatie over beloop
28
Vragen over diagnostiek
6
vragen over meldprocedure
7
farmacologisch mechanisme
11
Niet inhoudelijke informatie
13
Meerdere motieven mogelijk
Klinisch georiënteerde informatie over beloop en afloop ontbreekt
vaak in SmPC; wel vaak waarschuwingen over risicovolle situaties.
Pharmacovigilance
Incidentie
informatie
Risicofactoren
Beloop bijwerkingen
Regulatoire acties
Impact on quality of life
Impact
Beloop bijwerkingen
risicoperceptie
Gebruik geneesmiddel
praktijk
Optreden bijwerkingen
14
Samenvattend…
– Pre-klinische studies zijn minder gericht op
bijwerkingen
– Informatie over klinische aspecten van wezenlijk
belang voor farmacogivilantie
– Hoe hoger op de “ladder of evidence” hoe verder we
van de klinische praktijk staan
– Luister naar de behoefte uit het veld..
Stellingen
– Er wordt onvoldoende rekening gehouden met
individuele verschillen in klinische studies
– Ervaring van de dokter gaat verloren in een clinical trial
– Resultaten van meta-analyses zijn niet van toepassing
op de individuele patiëntenzorg