Soort gesprek:

Soort gesprek: steekproef
Naam School: bs De Bukehof, Oudenbosch
Bezoekadres: Olmenstraat 1
Postcode: 4731 BC
Plaats: Oudenbosch
Telefoon: 0165-313240
Fax: 0165-317702
E-mail:[email protected]kehof.nl
Directeur: dhr. M. Werger
Datum: 23 mei 2013
Aantal leerlingen: 224
Gesprekspartner(s) (naam en functie): dhr. M. Werger, directeur en veco
BVL-adviseur (naam, telefoon en e-mail): dhr. J. Elling, 0416-275424,
[email protected]
SAMENVATTING VAN HET GESPREK:
Door een ongeluk van de directeur = gesprekspartner is de eerdere afspraak verschoven naar 23 mei.
Het activiteitenplan is in de oude vorm naar de auditor gemaild. Tijdens het gesprek volgen we het nieuwe port
folio en worden de nodige aanvullingen gedaan.
De rol van de VVN in de persoon van dhr. André Vos is in de gemeente Halderberge veelomvattend. Dit betreft
zowel het bedenken van activiteiten, het plannen maken als de uitvoering. Hij neemt hier en daar de
werkzaamheden van de scholen over. Hij is regelmatig in de scholen te vinden.
Indertijd is een matrix van de praktische activiteiten opgezet. Deze wordt nog steeds gebruikt aldus de veco.
N.a.v. de ouderenquête zijn rondom de school hekken geplaatst. Verder is er in het algemeen sprake van dat de
veiligheid rond het gebouw hoge prioriteit heeft.
De school heeft parallelgroepen. Dit is van belang bij punt 10 van de scorelijst.
In de gemeente is voor de scholen een verkeersquiz gehouden. De Bukehof zit in de finale.
AANBEVELINGEN
-
gebruik de nieuwste port folio voor 2014, zoals deze naar de scholen is gemaild;
tracht de verkeerseducatie niet te sterk aan één persoon te linken, dit om de continuïteit te bevorderen;
actualiseer het dossier met alle zaken die met het verkeer te maken hebben;
probeer met subsidie het VVN schoolpleinpakket aan te schaffen.
CONCLUSIE
De Bukehof is op een intensieve en enthousiaste manier o.l.v. de veco met de verkeerseducatie bezig.
De verankering verdient nog enige aandacht.
Mijn advies: label behouden.
VERSLAG VAN DE BESPREKING VAN HET ACTIVITEITENFORMULIER
VERANKERING IN HET SCHOOLBELEID/DE ORGANISATIE
Format verslag
1
De verkeerseducatie is summier in het schoolplan opgenomen. In de schoolgids blz. 34, 35 is dit uitvoeriger het
geval.
Het activiteitenplan wordt in het team, de MR en het kwaliteitsforum (ouders) geëvalueerd.
Zo nodig worden aanpassingen gedaan.
In de VWG zitten:
- dhr. M Werger, directeur en veco;
- mw. I. Chantrel, leerkracht;
- mw. T. Steegmans, leerkracht;
- mw. K. Mouwen, verkeersouder trekker;
- mw. J. van Ossel, ouder, contacten naar VO en BOVO;
- mw. M. Deijkers, ouder.
Er is een incompleet dossier aanwezig, zowel een papieren versie als een digitale.
De school werkt samen met de volgende externe instellingen:
- andere scholen in de gemeente;
- de gemeente, i.c. de gemco dhr. Herman Weijerse;
- de gemeentelijke VWG o.l.v. mw. Yvonne Baart en de gemco;
- de politie = de wijkagent;
- de VVN o.l.v. dhr. André Vos.
De begroting is conform de voorschriften bij de gemeente ingediend. Voor allerlei zaken wordt € 972 begroot.
VERKEERSEDUCATIE IN DE KLAS
In alle groepen, inclusief 1 en 2, is de nieuwe versie van de methode “Wijzer door het verkeer” in gebruik. Nu
ook in de bovenbouw. Prima!
In groep 1 en 2 werkt men thematisch. Daarbij komen negen thema’s aan bod. Volgens de veco komen daarmee
alle items aan de beurt.
Op het lesrooster staat voor groep 7 en 8 45 minuten, voor de andere groepen 30 minuten verkeer. Dit is
exclusief acties en projecten.
De leerkrachten kunnen naast de methode nog gebruik maken van : OVEF (VVN), internet, verkeersborden,
voorleesboeken, de BVL kalender, digiborden, schriftelijke verkeersproeven, veel verkeersliedjes, de VVN- en de
BVL-site.
Groep 8 doet mee aan de theoretische- en praktische verkeersproeven. De keuze voor groep 8 is welbewust: deze
groep fietst heel veel naar allerlei evenementen. In groep 7 wordt al met de voorbereiding begonnen.
Als “groepsoverstijgende” projecten in de klas zijn in het programma opgenomen:
- de verkeersslang. één keer per twee jaar;
- “Laat je zien” (VVN), één keer per twee jaar;
- “Wij gaan weer naar school”;
- Dag en week van de vooruitgang, inclusief verkeer;
- oversteken: groep 1 t/m 4;
- straatspeeldag, op straten rond het schoolgebouw;
- dode hoek project: groep 6,7,8;
- “verkeers- en milieuaspecten”:groep 5 t/m 8;
- ontwikkeling van het verkeer: groep 5 t/m 8;
- grote voertuigen: groep 1 t/m 4;
NB: er is sprake van een geïntegreerde aanpak.
PRAKTISCH VERKEERSEDUCATIE
Het praktische examen wordt in Oudenbosch op een bestaande route afgenomen.
De politie, de gemeente, de VVN, de VWG, de ouders en de leerkrachten verlenen hieraan medewerking.
De leerlingen kunnen tevoren oefenen; aanbod via de website.
Er worden op de route extra borden geplaatst.
Zie voor de praktische activiteiten de bijlage 2008 – 2009.
Format verslag
2
Daarnaast zijn te noemen:
- verkeerswandeling: groep 1 t/m 8, met als doel kritieke punten bekijken;
- fietscontrole: groep 7, m.m.v. een fietsenmaker;
- scateclinic: groep 5 t/m 8. één keer per twee jaar;
- knelpunten bekijken: de rotonde en bij het winkelcentrum;
- schoolpleinpakket: groep 1 t/m 3, één keer per drie jaar;
- verlichtingsactie in de winter, één keer per twee jaar, i.s.m. VVN.
NB: Streetwise staat voor september 2014 gepland.
Bij bovengenoemde trainingen staan de volgende materialen ten dienste:
- mobiel verkeersparcours;
- schoolpleinpakket – oud straatwerk;
- verkeersborden;
- ANWB Lightwise;
- verkeersmatten;
- verkeerslichten;
- fietsen, trapkarren, ed.;
- digitale camera.
Tip: neem met de camera (door de leerlingen) knelpunten en de route naar het VO op en bespreek deze
in de groepen.
VERKEERSVEILIGE SCHOOLOMGEVING
Af en toe gaat men te voet de wijk in , waarbij gelet wordt op hoe men loopt en oversteekt.
Er zijn geen groene voetstapjes of id.
Fietsers en voetgangers kunnen op een veilige manier van de overzichtelijke in-/uitgang gebruik
maken.
Dit wordt bereikt door hekken, verkeersborden, projecten en acties, trottoirs, afspraken en toezicht.
Bovendien ligt de school in een 30 km gebied.
De routes onder schooltijd zijn vastgelegd. De leerkrachten en ouders zorgen voor begeleiding.
Vier ouders zijn opgeleid tot verkeersregelaar. Prima!
Hesjes zijn aanwezig.
De route naar het VO heeft flinke aandacht:
- project “Met de fiets naar school”;
- “schoolroutes VO” in boekvorm;
- “Veilig honk”
Er zijn voldoende fietsenstallingen (twee stuks voor resp. onder- en bovenbouw) waar netjes gestald
kan worden.
BETROKKENHEID OUDERS
De school informeert de ouders via de twee wekelijkse nieuwsbrief (digitaal en op papier), de
schoolgids, mailings z.g. ouderbrieven en de website (www.bukehof.nl)
Het verkeer staat regelmatig op de agenda van het team, de OR, de MR (met eigen jaarwerkplan) en
het kwaliteitsforum.
Over halen en brengen zijn schriftelijke afspraken vastgelegd. De parkeergelegenheid is aangewezen.
Vraag: is er een wachtruimte op het plein voor de afhaalouders?
Een verkeersouder is lid van VVN. Deze ouder gaat soms mee naar de gemeentelijke VWG.
De auditor dankt voor het prettige en constructieve gesprek. Hij wenst alle betrokkenen veel succes
met het streven om de doelstelling te realiseren.
Format verslag
3