nieuwsbrief 12 september 2014

1 12-09-2014
I.v.m. de vakan e jd worden er geen
nieuwe
Psalmen
meer
aangeleerd.
Psalmen
voor
de komende
2 weken
Onze jarigen
de komende
periode:
Juf Hanneke
3/4
5/6
7/8
14/09
5:12
14:1
14:1
21/09
6:9
16:6
16:6
28/09
7:9
19:6
19:6
15
juli
€
Jur
v.d.
Onze jarigen de komende 2 weken:
Andries Schuchard
9 jaar
16 sept.
Rosalie de Lange
8 jaar
16 sept.
Jochem de Vries
5 jaar
17 sept.
Silvijn Vosselman
6 jaar
17 sept.
Auke Siksma
11 jaar
18 sept.
Jarno Blom
10 jaar
20 sept.
Juf Marijke
Van harte gefeliciteerd!!
21 sept.
Opbrengst collecte paaszanguur
U had van ons nog
de opbrengst tegoed
van de collecte van het
Paaszanguur. Deze bedroeg
364.10.
Welkom
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar zijn we blij en dankbaar dat we
alleBruilo
kinderen
met hun ouders weer in
Arianne
goede gezondheid mochten ontmoeOp D.V. donderdag hopen juf Arianne
ten. Een speciaal welkom aan juf Rianen Teus in het huwelijksbootje te stapka en juf Winny die dit jaar of een deel
pen. Om 13.00 uur vindt het burgerlijk
daarvan komen werken op Bij de
huwelijk plaats op de Mariahoeve in
Bron.
Pu.en. Zij willen God een zegen vraWegen
mogen
u allen
een goed
cursusjaar
in een
kerkdienst
die om
19.00 uur
begint in met
de Oude
Kerk
in Ermelo.
Aantoewensen
enkele
couple.en
van
sluitend
vindt
de
recep
e
plaats.
lied 72 uit de bundel “Ook uit de mond
wensen de juf en haar toekoms ge
derWe
kinderen”
man een hele fijne dag toe.
(…)Ook komen wij U vragen,
nu onze school begint:
Wees met ons alle dagen,
met meester, juf en kind.
Wees met ons op de wegen,
behoed ons voor gevaar.
Wij bidden om Uw zegen
voor heel dit nieuwe jaar.
Allen een goed, fijn en gezegend
schooljaar toegewenst.
Nieuwe directeur—bestuurder
Informa"eavond
Op vrijdag 27 augustus heeD directeurbestuurder dhr. W. van den Brink afscheid genomen van ons bestuur. Het bereiken van de pensioengerech gde leeDijd is een mooi moment om
de werkzaamheden over te dragen aan zijn opvolger. Met ingang van 01-09-2014 is dat dhr. L.
Hubregtse en hij zal zich vooral bezighouden met
huisves ng en financiën.
Op D.V. woensdag 17 september wordt de jaarlijkse informa eavond gehouden. We willen als
school deze avond met u als ouders het nieuwe
schooljaar openen in de centrale hal van de
school. Deze avond zullen ook de MR en OC zich
presenteren. Vervolgens wordt in 2 ronde de informa e in de groepen gegeven over allerlei onderwerpen die groepsspecifiek zijn.
De heer L. Hubregtse is, samen met mede directeur-bestuurder de heer C.J. Visser, eindverantwoordelijk voor de basisscholen, de peuterspeelzaal en de voor-naschoolse opvang van Schoolvereniging CNS Pu.en.
Langs deze weg mogen we dhr. W. van den Brink
hartelijk danken voor alle inzet voor de vereniging. Ook zijn vrouw mogen we hierin bedanken.
Dhr. L. Hubregtse heten we welkom binnen onze
vereniging.
De inloop is van 19.00—19.15 uur.
De uitnodiging en
het programma voor
deze avond ontvangt u vandaag via
het oudste kind uit
het gezin.
Allen van harte uitgenodigd!
Informa"epakket
Vandaag ontvangen de oudste kinderen uit het gezin een
uitgebreid informa epakket. Dit informa epakket bevat
de volgende zaken:
•
schoolgids
•
Jaarlijst voor de ouders
•
Leerlingenlijst
Geboren
•
Kluslijst
Net voor de vakan e is bij juf Marieke en haar
man André een zoon geboren. Hij kreeg de
naam Philip. Via deze weg willen we hen, maar ook Rosalie,
Emmely en Ralph van harte
feliciteren met hun zoon /
broertje.
•
Uitnodiging voor de informa e avond
•
Los foldermateriaal.
Wij willen u ook nog extra wijzen op uw privacy.
In dit kader verwijzen we u naar het beleid van privacy en
persoonsgegevens. Meer hierover kunt u lezen in de
schoolgids op pag. 24 / 25.
Fietstocht
Vanavond organiseert de OC een ontmoe ng voor
alle ouders met kinderen. Vanaf half 6 kan er tegen
een kleine vergoeding gegeten worden op het
plein, waarna aansluitend een mooie fietspuzzeltocht gefietst kan worden door een mooi stukje
Pu.en. Bij terugkomst staat de koffie met iets lekkers klaar. Dit alles heeD u via eerdere informa e
kunnen lezen. Wanneer u vergeten bent u op te
geven, schroom niet en kom gezellig langs vanaf
half 6.
Om te noteren:
17/09
jaaropening met alle ouders; aan
vang 19.15 uur
24/09
leerlingen vrij i.v.m. studiemorgen
25/09
fietsenkeuring
Werken met techniek
Dit jaar willen we de jaarlijkse techniek in een andere vorm gaan gieten. Op Bij de Bron staan voor
alle leeDijdsgroepen een groot aantal techniekkisten. Om deze kisten effec ef in te gaan ze.en binnen het onderwijs, hebben we dit schooljaar het
volgende bedacht:
Op 4 vrijdagochtenden dit schooljaar zal er door
alle groepen van de school gewerkt gaan worden
met deze kisten. Dit zal gebeuren van 11.30—
12.15 uur. Hulp van ouders, of van opa’s en/of
oma’s is van het grootste belang om deze 4 ochtenden voor de kinderen te laten slagen. Op de
kluslijst die u vandaag ontvangt, staan de 4 data
vermeld.
Wilt u , wanneer een opa/oma/buurman buurvrouw van uw zoon/dochter dit leuk vindt, dit
aangeven op het strookje van de kluslijst.
Tegen de jd dat de 1e ochtend gaat plaatsvinden,
ontvangt u van uw kind nog een flyer met informa e.