8. school - Augustinusschool

SCHOOLGIDS
Augustinusschool
2014 – 2016
Pagina 2
Schoolgids
INHOUD
Voorwoord
3
4.13
SISA & Aandachtsfunc onaris
25
1.
Schoolkenmerken
3
4.14
Veiligheidsbeleid
25
1.2
De naamgeving van de school
4
4.15
Overgang naar het voortgezet onderwijs
26
1.3
De geschiedenis van de Augus nusschool
5
4.16
Resultaten van het onderwijs
26
1.4
De missie en visie van de Augus nusschool
6
4.17
Contacten met de buurt
27
1.5
Het bestuur
7
5.
Leraren
28
1.6
Het leerlingaantal
7
5.1
Groepsindeling
29
1.7
De gebouwen
7
5.2
Vervanging leraren
29
2.
De iden teit
7
5.3
Onderwijsondersteunend personeel
30
3
De schoolorganisa e
7
5.4
Stagiaires
30
3.1
Groepen
7
5.5
Lio-stagiaires
30
3.2
Kaleidoscoop
8
6.
Ouders
31
3.3
Project Voorschool / Nul groep
8
6.1
Contact met ouders
31
3.4
Werklijn groep 3 en 4
8
6.2
Informa e avonden
31
3.5
Taken tealeden
8
6.3
Medezeggenschapsraad
31
3.6
Werken op niveau
9
6.4
De ouderraad
32
3.7
Aanmelding
9
6.5
De ouderkamer
32
3.8
Opvang van nieuwe leerlingen
10
6.6
Informa e aan gescheiden ouders
33
3.9
Voor– en naschoolse opvang
10
7
Kwaliteitszorg
35
3.10
Ac viteiten voor de kinderen
11
8
School- en vakan e jden e.d.
36
3.11
Ac viteiten buiten school jd
15
8.1
School jden
36
3.12
De School Sport Vereniging
15
8.2
Gymnas ek en zwemmen
36
3.13
Voorzieningen in en buiten het gebouw
15
8.3
Bibliotheek
37
3.14
Lesuren Klokurentabel
16
8.4
Vakan e en vrije dagen
37
4
Zorg voor leerlingen
18
8.5
Zomervakan e en extra verlof
37
4.1
Groepshandelingsplannen
18
8.6
Overblijven
37
4.2
Zorg voor het jonge kind
18
8.7
Verjaardagen
37
4.3
Ontwikkelingsperspec ef
18
8.8
Medicijngebruik en medisch handelen
38
4.4
Leerlingvolgsysteem
18
8.9
Klachtenregeling
39
4.5
Zorg Advies Team
18
8.10
Aansprakelijkheid
39
4.6
Interne begeleiding
19
8.11
Schoolkamp
39
4.7
Rapporten
19
8.12
Ouderbijdrage
40
4.8
Overgang naar de volgende groep
19
8.13
Sponsoring
40
4.9
Passend onderwijs
20
8.14
Kledingvoorschri
40
4.10
Schoolondersteuningsprofiel
22
8.15
Financiële hulp
40
4.11
Uitstroom naar het SO en SBO
23
9
Adressenlijst
41
4.12
Gedragsprotocol
23
Schoolgids
2014-2016
VOORWOORD
Beste ouders/verzorgers,
Wat fijn dat u voor de Augus nusschool hee gekozen. Het gehele team zal ook dit schooljaar weer
haar uiterste best doen om goed en gedegen onderwijs te verzorgen. Met passie voor het onderwijs en
gedrevenheid om voor alle leerlingen een veilige en leerzame werkomgeving te creëren, gaan wij ook
dit schooljaar weer graag aan de slag.
Voor het eerst naar de basisschool gaan, is een grote stap in het leven van een kind. Als ouder/
verzorger wil je je kind daarbij zo goed mogelijk begeleiden. Je wilt er zeker van zijn dat de school die je
kiest, het kind op male kansen tot ontplooiing biedt. Wij streven er op de Augus nusschool elke dag
naar onderwijs te geven dat tegemoet komt aan de verschillende behoe e van alle leerlingen die aan
onze zorg zijn toevertrouwd.
In deze schoolgids proberen we een helder beeld van de Augus nusschool te geven. Wij proberen u zo
duidelijk mogelijk te laten zien, wat u op verschillende gebieden van onze school kunt verwachten. De
jaarlijkse informa ekalender krijgt u als bijlage. Het is erg handig deze bij de hand te houden want hier
staat veel prak sche informa e in.
Mocht u na het lezen van de schoolgids nog sugges es, vragen of wensen hebben, komt u dan gerust
even langs.
Met vriendelijke groet,
de direc e
1.
SCHOOLKENMERKEN
1.1
De Augus nusschool
Adres:
Josephstraat 12- 14.
3014 TP Ro erdam
010-436 43 78
E-mail:
augus [email protected]
am.nl
d
r
e
o
hool-r
c
s
s
u
gus n
u
a
.
w
ww
Pagina 4
1.2
Schoolgids
Naamgeving van de school
Aurelius Augus nus, ook wel Augus nus van Hippo of Sint Augus nus genoemd, ( Thagaste, 13 november 354 – Hippo, 28
augustus 430 ) was bisschop van Hippo, theoloog, filosoof en
kerkvader.
Augus nus kwam ter wereld en s erf in de toenmalige gekerstende West- Romeinse provincie Africa, tegenwoordig noordoost Algerije en Noord- Tunesië. Hij werd geboren in het provinciestadje Thagaste ( het tegenwoordige Souk- Ahras ) als
zoon van een heidense ( niet-christelijke) vader en een vrome
christelijke moeder die Monica hee e. Hij overleed in Hippo
Regius ( het tegenwoordige Annaba), waar hij van 396 tot zijn dood bisschop was.
Zijn ouders hadden het financieel niet breed, maar trach en desondanks hem de beste opvoeding van die jd
te geven. Augus nus genoot lager en voorbereidend hoger onderwijs in Thagaste en Madaura. Na de vroege
dood van zijn vader liet moeder Monica (financieel gesteund door anderen) hem studeren. In 375, op 21jarige lee ijd, werd hij leraar in zijn geboorteplaats en het jaar daarop ves gde hij zich in Carthago als leraar in
de retorica. Vermoedelijk in 383 verhuisde hij naar Rome, waarna hij in 384 tot rector aan het hof in Milaan
werd benoemd. In 386 bekeerde hij zich tot het christendom en werd met Pasen in 387 door Ambrosisus, de
bisschop van Milaan, gedoopt.
Hierna keerde hij terug naar zijn geboorteplaats in Africa, jdens deze reis overleed zijn moeder Monica in Os a . Na zich
in Thagaste een paar jaar in s lte met Bijbelstudie te hebben
bezig gehouden, werd Augus nus in 391 eigenlijk tegen zijn
wil tot priester en in 395 tot medebisschop gewijd. Van 396
tot zijn dood in 430 was hij bisschop van de kerk van Hippo
Regius. Ook in die func e bleef hij een sober kloosterleven
leiden in zijn bisschoppelijke woning. Augus nus s erf in 430
jdens het beleg van Hippo door de Vandalen.
Invloed als theoloog en denker
Augus nus blij een centrale figuur, zowel binnen het christendom als binnen de geschiedenis van het westerse denken. Zelf was hij beïnvloed door verschillende filosofische stromingen; Plato en het neopla sme, het scep cisme, de Academie en de Stoa. De kracht van Augus nus lag in het feit dat hij nauwelijks werd beïnvloed door de Griekse christelijke denkers en zodoende zelf op
crea eve wijze naar oplossingen zocht. In verschillende opzichten was hij een autodidact.
Latere theologen, zoals Thomas van Aquino, Johannes Calvijn en Cornelius Jansen, zijn sterk beïnvloed door
het werk van Augus nus. De 16e eeuwse reforma e, in gang gezet door Maarten Luther, zelf Augus jn, Calvijn
en Huldrych Zwingli is gevormd op grond van Augus nus’denken. In hun leer over zonde en genade grepen
deze reformatoren weer geheel terug op Augus nus.
Augus nus wordt door katholieken als heilige vereerd. Zijn feestdag is 28 augustus, de dag waarop hij in 430 te
Hippo s erf. Hij is de beschermheilige van onder andere brouwers, drukkers, theologen en een aantal steden
en bisdommen.
Pagina 5
1.3
Schoolgids
De geschiedenis van de Augus nusschool
In 1905 besloot het kerkbestuur van de Josephparochie van twee panden aan te kopen aan de Josephstraat.
Josephstraat 4 zou de nieuwe jongensschool worden. Op de herdenkingssteen bij de voordeur is nog te lezen dat de eerste steen in 1908 werd gelegd door Cornelia van de Loo en Henricus Peeters. Ook de gevelsteen laat zien dat Josephstraat 4 de oorspronkelijke plek van de Augus nusschool was.
In 1908 nam het bestuur van de RVKO de Augus nusmeisjesschool (ges cht in 1870) van de St. Josephparochie aan de Kruiskade over. Eerder al, in 1883 wordt besloten een jongensschool te s chten. Omdat de
parochie verbonden was met de St. Antoniusparochie in Delfshaven, waren jongens die geen schoolgeld
konden betalen niet welkom op scholen van het r.k. Parochieel Kerkbestuur van Ro erdam. Besloten werd
dat de bestaande meisjesschool en het zusterhuis en het buitenterrein in eigendom werden overgedragen
aan de RVKO.
De school werd ingericht als jongensschool. Op de vrij gekomen grond werden twee huizen gebouwd. Uit de
huuropbrengst werd een fonds gevormd, waaruit men het schoolgeld voor arme kinderen bekos gde. In
1893 werd aan de Verlengde Kruiskade de St. Josephschool geopend voor ruim 200 leerlingen, waarvan er
50 waren overgekomen van de St. Thomasschool uit de Nadorststraat.
In 1913 werd aan de Josephstraat 24 en 26 de Engelbewaarderschool gebouwd. Tijdens de oorlog werd de
school door de Duitsers in beslag genomen. In 1965 besloot men om in de Josephstraat 4 de Engelbewaarderkleuterschool onder te brengen. De lagere school, die voortaan Augus nusschool hee e, werd ondergebracht op Josephstraat 24 en 26.
Vanaf 1975 werden de plannen gestart voor nieuwbouw van de drie nieuwe scholen in de wijk. De Augus nusschool hoorde bij bouwloca e B. De architecten van onze school waren de heren Girod en Groeneveld.
De gemeente wilde naast de school een gymzaal bouwen.
In 1980 was het voorlopige ontwerp klaar. Omdat de nieuwe school op de plek van de oude school gebouwd moest worden, moest er eerst het nodige worden afgebroken. De kleuters van de Josephstraat 4
hoefden niet te verhuizen. De kinderen van de lagere school gingen jdelijk naar noodlokalen in de Gouvernestraat en de Drievriendenstraat.
In 1983 wordt dan eindelijk gestart met de bouw van de nieuwe Augus nusschool. Deze naam zal voortaan
gelden voor de nieuwe basisschool, zoals we die nu kennen. In 1984 is de school klaar in zijn huidige vorm.
De school was echter wel te klein voor alle kinderen. Daarom moesten de lokalen van Josephstraat 4 en een
dependance in de Batavier ook in gebruik genomen worden.
Vanaf schooljaar 2006-2007 gebruiken we de lokalen in Josephstraat4 en Josephstraat 12-14.
Pagina 6
1.4
Schoolgids
De missie en visie van de Augus nusschool
Missie: De Augus nusschool biedt hoogwaardig, eigen jds primair onderwijs gebaseerd
op een steeds vernieuwende evangelische tradi e en op persoonlijke betrokkenheid van
een ieder. We werken vanuit onze normen en waarden, te weten;
vertrouwen
betrokkenheid
verantwoordelijkheid
respect
sociale veiligheid
zorg
solidariteit
verdraagzaamheid
Leerlingen
Organisa e
Omgeving
Visie: Wij zijn een school
voor katholiek basisonderwijs en geven vanuit deze
overtuiging inhoud aan ons
onderwijs. Wij proberen onze leerlingen geloof in een
betere wereld mee te geven.
Wij willen een stevig fundament leggen voor de verdere
persoonlijk en sociale groei
van de kinderen naar evenwich ge en verantwoordelijke mensen.
Visie: Wij zijn een school
waar wij gezamenlijk zorg
dragen voor een werkklimaat waarin plezier, beroepstrots, persoonlijke
en professionele ontwikkeling belangrijke elementen zijn.
Visie: Wij zijn een school
waarbij ouders kunnen
vertrouwen op professionele, betrokken medewerkers, die in dialoog
met hen het beste uit de
kinderen halen. Wij zijn
een school die de mul culturele verscheidenheid als een verrijking
van het onderwijs ziet.
Ambi es:
1. Wij zorgen voor een maximaal leerrendement voor elke leerling, zodoende werken wij
opbrengstgericht en handelingsgericht.
2. Wij zorgen voor een zo groot mogelijke uitdaging voor onze leerlingen door de leeromgeving én de houding van de leerkracht af te stemmen op de belevingswereld van de leerlingen.
3. Wij zijn een professionele leer- en werkgemeenschap waarbij alle medewerkers ‘blijvend
leren’. Wij ondersteunen en s muleren elkaar om te onderzoeken en resultaten te op maliseren.
4. Wij werken volgens de principes van De Vreedzame School (par cipa e, verantwoordelijkheid en democra sch burgerschap) en verbinden ons ac ef met onze omgeving
(ouders, wijk en externe organisa es).
Schoolgids
Schoolgids
Pagina 7
1.5
1.6
Het bestuur van de school.
De Ro erdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs vormt het bevoegd gezag.
Het leerlingaantal
Gemiddeld telt de Augus nusschool de laatste jaren
250 leerlingen. Vanaf 4 jaar mag een leerling onze
school bezoeken. Op het eind van het
schooljaar, waarin het kind 13 jaar (max.
14) wordt, moet het de school verlaten.
Adres:
R.V.K.O.
K. P. van Mandelelaan 80- 84
3062 MB Ro erdam
Tel. 010-4537500
1.7
De gebouwen
Loca e
Adres
Telefoon
E-mail
Hoofdgebouw
Josephstraat 12 - 14
010-4364378
augus [email protected]
Bijgebouw
Josephstraat 4
Gymzaal
Sport & Recrea e
Josephstraat 10
010 - 2760992
a.cha [email protected] erdam.nl
Zwembad
Oostervant
Oostervantstraat 25
010-4772100
[email protected] ondsen.nl
2.
IDENTITEIT VAN DE AUGUSTINUSSCHOOL
Wij zijn een school voor katholiek basisonderwijs en geven vanuit deze levensovertuiging inhoud aan ons onderwijs. De school dient een stevig fundament te leggen voor de verdere persoonlijke en sociale groei van de
kinderen naar evenwich ge en verantwoordelijke mensen. We willen een sfeer scheppen, waarin ieder kind
zich geborgen en geaccepteerd voelt ongeacht zijn capaciteiten, taal en culturele achtergrond. Bij het geven
van ons onderwijs gaan wij uit van de zeven christelijke waarden (verwondering, respect, verbondenheid,
zorg, gerech gheid, vertrouwen en eindigheid). We willen de culturele kennis en achtergrond die de kinderen
zelf meebrengen in de groep gebruiken.
Zie ook de beleidsno
e ’Katholieke iden teit’ van ons schoolbestuur (www.rvko.nl).
3.
DE SCHOOLORGANISATIE
3.1
Groepen
Sinds 2013 werken we met een aantal combina egroepen, 3 kleutergroepen en een aantal reguliere groepen. Zie voor de huidige indeling de Informa ekalender. De gemiddelde groepsgroo e ligt rond de 21 leerlingen. Door middel van het creëren van combina egroepen kunnen we er als school voor zorgen dat de
groepen niet te groot en niet te klein worden. De leerlingen van groep 1 en 2 zi en te allen jde bij elkaar in
de groep zodat de leerlingen van elkaar kunnen leren. De ontwikkeling van de jongste én de oudste kleuters
wordt hierdoor goed ges muleerd.
Schoolgids
Pagina 8
3.2
Kaleidoscoop
Kaleidoscoop is een methode die ontwikkeld is in Amerika. Het doel van deze methode is dat de zelfstandigheid vergroot wordt bij de kinderen. De kinderen worden zoveel mogelijk bij het klaslokaal, de materialen,
gebeurtenissen en ideeën betrokken. Het klaslokaal is ingedeeld in hoeken, het materiaal hee vaste plaatsen, die d.m.v. labels worden aangegeven en er is een vast dagschema.
De kinderen leren een plan te maken (vooruitkijken). Ze gaan dan het plan uitvoeren (speelwerken) en kijken tot slot terug op wat ze gedaan hebben (terugkijken).
Belangrijk hierbij is dat de kinderen kunnen zeggen wat zij willen gaan doen
en of dit gelukt is
De leraar hee binnen deze methode verschillende taken, namelijk:

de kinderen helpen bij het maken van een plan;

samen met de kinderen het plan uitvoeren;

observeren van kinderen en aantekeningen maken van wat de kinderen gedaan hebben;

de kinderen op hun eigen ontwikkelingsniveau steeds een stapje verder helpen
3.3
Project ‘Voorschool’ / Groep Nul
Het Voorschool project en de nul groep is een samenwerking tussen onze school en de peuteropvang van
S ch ng Groeibriljant en heet De Zonnesteen. Door deze samenwerking is er een doorgaande lijn mogelijk
tussen de peuterzaal en de basisschool. Door de vorming van de groep Nul zal gedurende 5 ochtenden/
middagen een personeelslid van de school in onze groep Nul werken. Vanaf tweejarige lee ijd is uw kind
welkom in de peuterspeelzaal. In ons gebouw aan de Josephstraat 12-14 is een peuterspeelzaal: De Zonnesteen. Het is een peuterspeelzaal van de S ch ng Groeibriljant. De kinderen maken in deze groepen geleidelijk aan kennis met de Nederlandse taal. Ze leren enkele basisvaardigheden en met elkaar samenspelen.
Zij werken net als de kinderen in groep 1-2 van de basisschool volgens de uitgangspunten van Kaleidoscoop.
3.4
Werklijn groepen 3 en 4.
Om voor een efficiënte doorstroming te zorgen wordt in de groepen 3 en 4 de bij de kleuters ingeze e methodiek na de nodige instruc e zoveel mogelijk vervolgd. Dat wil zeggen dat het klaslokaal uitdagend wordt
ingericht en dat de kinderen vaak zelfstandig in hoeken aan het werk zijn.
In de groepen 5 t/m 8 worden aspecten van kaleidoscoop voortgezet. Zoals ac ef leren jdens kleine
groepsac viteiten.
3.5
Taken teamleden
Naast het lesgeven hee de groepsleraar ook nog andere taken binnen de school die belangrijk zijn voor het
reilen en zeilen binnen de school. Deze niet-lesgevende taken worden elk jaar in overleg vastgesteld. Hieronder volgt een taakverdeling:
 leerling-zaken
 organisatorische ac viteiten
 beheers– en administra etaken
 externe contacten (overleg met mensen die niet op onze school werken, b.v. speciaal (basis) onder
wijs, RIAGG, Centrum voor Educa eve Dienstverlening e.d.) personeelszaken
 onderwijsinhoudelijke zaken
 huishoudelijke taken
Schoolgids
Pagina 9
De direc e bestaat uit: De directeur en adjunct-directeur
In goed onderling overleg verdelen zij de taken.
De directeur is eindverantwoordelijk.
De staf bestaat uit: De direc e en de stafleden: (zie: Informa ekalender)
Elke bouw hee een eigen bouwcoördinator (is hetzelfde als staflid). De bouwcoördinator draagt de zorg voor
de dagelijkse gang van zaken in de bouw. Zij kunnen ook nog andere taken hebben.
3.6
Werken op eigen niveau
Omdat we er vanuit gaan dat niet ieder kind even ver is in zijn ontwikkeling volgen wij in onze lessen de methodiek van het adap ef onderwijs. Een uitdagende, vertrouwde en ac verende leeromgeving en een goede ondersteuning zijn de kenmerken van deze manier van lesgeven. Het is de bedoeling dat kinderen uitgedaagd worden om zelfstandig op verkenning te gaan, dingen uit te zoeken en te ontdekken. De leraar ondersteunt en begeleidt het proces.
Als aanvulling op deze manier van lesgeven besteden wij ook extra aandacht aan het werken met de instruc etafel.
De leerlingen werken in de groepen ook aan een weektaak met als doel zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid te ontwikkelen. Het stelt de leerlingen in
staat verschillende ac viteiten te kiezen en in hun eigen tempo te werken.
Daarnaast stelt het de leerkracht in staat de leerlingen wekelijks extra verdieping en/of uitdaging te bieden en hiermee tegemoet te komen aan de individuele onderwijs behoe e van elke leerling.
3.7
Aanmelding
Als uw kind 4 jaar is kan het tot de basisschool worden toegelaten. Als u meer van onze school wilt weten,
kunt u een afspraak maken met de direc e. De direc e neemt de jd om u alles te vertellen. U kunt ook een
rondleiding door de school krijgen. Het is noodzakelijk dat de ouders of verzorgers van het kind de aanmelding
doen. Het is pre g dat uw kind meekomt. Wij vragen u informa e over uw kind, maar ook over uzelf. Wij gebruiken de informa e die u ons gee uitsluitend in het belang van uw kind. De informa e wordt dan ook niet
aan anderen doorgegeven, tenzij u hier schri elijk toestemming voor gee .
Wilt u bij het inschrijven een officieel document meenemen waarop het BurgerServiceNummer van uw kind
staat? Dit kan zijn een eigen iden teitskaart of een eigen paspoort van uw kind, of een ui reksel uit het bevolkingsregister waar het BSN op vermeld staat. Als een van de ouders of beide ouders een opleiding gevolgd
hee , is het van belang te weten welke opleiding dat is en wanneer en waar een eventueel diploma behaald
is. Het is verplicht om deze gegevens op school van het kind en van de ouders te hebben.
De gegevens die door de ouders (voogden) aan de school verstrekt worden en de resultaten van testen en
toetsen van de leerlingen worden door de school gebruikt om twee redenen te weten:
1. Schooladministra eve redenen. De school is verplicht om een leerling-administra e te voeren. Deze
gegevens verzameling valt onder het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2. Leerlingbegeleiding. De door de leerling behaalde resultaten spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van de leerlingen. Ook deze administra e is vrij van meldingsplicht door het vrijstellingsbesluit van
de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Daarnaast worden deze gegevens opgenomen in een gegevensverzameling die de gegevens verwerkt tot sta sche informa e ten behoeve van de evalua e van het onderwijskundig beleid van de school ,het gemeentelijk
en landelijk onderwijsbeleid. Deze onderwijsmonitor levert uitsluitend geanonimiseerde sta s sche informae en de daaraan ten grondslag liggende gegevensverzameling is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Schoolgids
Pagina 10
3.8
De opvang van nieuwe leerlingen in de school
Indien gewenst kunnen kinderen voorafgaande aan hun vierde jaar gebruikmaken van 5
halve wendagen in groep 1- 2.
In de eerste weken na de komst van uw kind in de groep maakt de leraar een afspraak met
u voor een intakegesprek.
3.9
Voor– en naschoolse opvang
‘Kids Wonder World’ verzorgt voor onze school de voor– en naschoolse opvang. U kunt kiezen uit verschillende
vormen van kinderopvang.
Voorschoolse Opvang
Op de Voorschoolse Opvang worden kinderen (4 – 12 jaar) vóór school jd opgevangen.
Kinderen kunnen tussen 07:45 en 8:30 uur ‘s ochtends naar de voorschoolse opvang komen. Als de school begint, worden ze naar school gebracht. Deze vorm van opvang is bedoeld voor kinderen van wie de ouders al
vóór school jd aan het werk zijn en is voor kinderen van de basisscholen in het Oude Westen. De kinderen
worden opgevangen in de Gouvernestraat 70e en de Batavierenstraat 15 bij “De Wereld” en de “Batavier” . In
vakan es kunnen deze kinderen meedoen met de ac viteiten die bij de Buitenschoolse Opvang worden georganiseerd.
Buitenschoolse Opvang
Bij de Buitenschoolse Opvang worden kinderen (4 – 12 jaar) voor– en na school jd opgevangen. Op de BSO
kunnen de kinderen meedoen aan diverse ac viteiten op het gebied van sport en spel, theater, dans, muziek,
crea viteit e.d. Daarnaast kunnen ze begeleid worden bij het maken van huiswerkopdrachten.
De Buitenschoolse Opvang is geopend van 15:00 – 18:00 uur (op woensdagen vanaf 12:00). De opvang is ook
open in vakan es en op dagen dat de school dicht is (7:45– 18:00). In het weekend en op feestdagen is de Buitenschoolse Opvang gesloten. Kids Wonder World hee twee loca es met Buitenschoolse Opvang: De Wereld
en De Batavier.
Secretariaat
U kunt voor meer informa e over de kinderopvang van Kids Wonder World terecht bij het secretariaat
(Gouvernestraat 70e: open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00-12.00 13.00-17.00
uur). Daar kunt u uw kind ook inschrijven. Wilt u weten wat de kinderopvang gaat kosten? Kijk dan op de website bij h p://www.kidswonderworld.nl/
Wet Kinderopvang 2005
In 2005 ging een nieuwe wet in: de Wet Kinderopvang. Kortweg komt het er op neer dat de ouder/verzorger
alle financiën in handen hee en centraal staat. U als ouder moet dan ook zelf een contract afsluiten met de
organisa e voor kinderopvang. Vervolgens gaat u een bijdrage aanvragen bij de belas ngdienst en bij uw werkgever(s). Maandelijks betaalt u de factuur. Neem contact op met de secretariaat van KidsWonderWorld (0104366447) ) en u hoort welke gegevens u mee moet nemen voor inschrijving van uw kind en/of hulp bij aanvraag
belas ngdienst.
KidsWonderWorld
Pagina 11
Schoolgids
3.10 Ac viteiten voor de kinderen
Wij gaan er van uit dat de kinderen aan alle ac viteiten van de school deelnemen.
Nederlandse taal en lezen:
Met het onderwijs willen wij bereiken dat de kinderen de taal kunnen gebruiken
in dagelijkse situa es. Het luisteren en spreken moet hen in staat stellen om anderen te begrijpen en hun eigen gevoelens, ideeën en meningen weer te geven.
Ook willen wij bereiken dat kinderen de schri elijke taal goed kunnen hanteren
om zich te uiten. Tot slot willen we graag dat kinderen plezier hebben in het omgaan met taal en inzicht hebben in de mogelijkheden die taal biedt.
Veel leerlingen spreken thuis geen Nederlands. Nederlands is hun tweede taal. Deze tweede taal is
heel belangrijk voor de kinderen, omdat wij ervan uitgaan dat nagenoeg alle kinderen in Nederland
zullen blijven. In alle groepen wordt er extra aandacht besteed aan de taalontwikkeling, met name de
uitbreiding van de woordenschat.
Groep 1- 2
: Kaleidoscoop & Bubbeldbub (taal)
Groep 3
: Veilig leren lezen
(aanv. lezen)
Groep 4 t/m 8: Taal op Maat
(taal)
Groep 4 t/m 8: Spelling op Maat
(spelling)
Groep 4 t/m 8: NieuwsbegripXL
(begr.lezen)
Het vak techniek is in alle andere vakken ondergebracht.
Ook is er in elke jaargroep
een techniekkist
torische o
Schrijven/ mo
ntwikkeling:
Rekenond
erwij
s:
Wij werke
n met de
methode ‘W
versie 4. D
er
oor met d
eze metho eld in Getallen’
len wij ee
d
e
n g
te werken
, wilderen bere oede rekenbasis v
oor al on
iken. De
z
e
methode
kinonze werk
sluit goed
methode K
aan bij
aleidoscoo
wijs. Er is
p/ adap e
veel aand
f on
acht voor
herhalen.
het inoefe dernen en
: Schrijfatelier
Groep 1- 2
: Novoscript
Groep 3 t/m 8
Sociale vaardigheid: De Vreedzame School
De methode “De Vreedzame School” leert de kinderen :

Construc ef om te gaan met conflicten en deze toe te passen in andere situa es

Hen te betrekken bij hun omgeving en daarmee de
par cipa e en gemeenschapszin te bevorderen.
We gebruiken op school onderstaande programma’s.
Groep 0, 1- 2 : Kaleidoscoop, de Vreedzame School
Groep 1 t/m 8 : methode: De Vreedzame School
gro
Tak
Eng
e
ep
e it
ls :
7e
n8
Eas
y
Pagina 12
Schoolgids
nta
Wereldorië
e:
Aardrijkskunde:
Gesch
Groep 5 t/m 8:
Groep
5
op
: Kaleidosco
2
1
p
e
Gro
, the: projecten
4
m
t/
3
elevisie
Groep
ma Schoolt
m
ra
g
ro
p
,
’s
ma
Wereld van verschil
ieden
t/m 8
is:
:
Speur
tocht
Verkeer:
Biologie (Natuur & Techniek):
Groep 1-4
Groep 1- 2
: Kaleidoscoop +
thema’s
: Kaleidoscoop
Groep 1 t/m 8 : materiaal van 3VO of
eigengemaakte lessen
Groep 7: jaarlijks Verkeersexamen
uwelijke
Levensbescho
vorming:
l en
ethode Heme
M
:
8
m
t/
1
Groep
is, Paen (o.a. Kerstm
ct
je
ro
,P
e
rd
a
A
alen;
sen); Bijbelverh
: leskisten
Groep 6 t/m 8
nsten
wereldgodsdie
endom, Jo( Islam, Christ
doeïsme)
dendom en Hin
Handenarbeid/ tekenen/ dans/ drama en muziek:
Groep 1/ 2
:
Kaleidoscoop
Groep 1 t/m 8 :
Moet je doen + ac viteiten SKVR e.d.(Ieder
Kind Een Instrument)
Uitstapjes
Een aantal keren per jaar maakt uw kind een
uitstapje. De meeste uitstapjes zijn lessen
buiten de school, b.v. bezoek aan en kinderboerderij. Met de KCR (unst Cultuur Ro erdam) hebben wij dit jaar ac viteiten rond
dans” . Daarnaast doen wij met deze s ch ng
ook andere lessen: zoals museumbezoek. We
gaan eenmaal per jaar op schoolreisje. De
groepen 3 t/m 7 gaan op dezelfde dag, groep
1- 2 op een andere dag. Groep 8 gaat niet op
schoolreisje, zij gaan op kamp.
De kosten worden betaald uit de vrijwillige
ouderbijdrage.
(Zie voor kosten de informa ekalender).
Gymnas ek:
Groep 1-2
: Lekker Fit vo
or
kleuters +Kale
idoscoop
Groep 3 t/m 8
:
Lekker Fit less
en
Lekker Fruitle
ssen
Sportdag:
Jaarlijks een sp
ortmiddag
Zwemmen:
Groep 5 t/m 6
: Zwembad Oo
stervant
Schoolkamp en afscheid groep 8
Op het eind van het schooljaar gaan de kinderen van
groep 8 op schoolkamp. Ze gaan naar een kamphuis.
Er wordt deze dagen veel aan sport en spel gedaan.
Wij houden rekening met gewoontes van de verschillende culturen, b.v. met het eten. In het kamphuis zijn
aparte slaapzalen voor jongens en meisjes. Bij elke
slaapzaal slaapt een leraar. De kinderen gaan al jd
onder begeleiding van minimaal 4 volwassenen ergens
naar toe. Er gaat al jd voldoende begeleiding mee.
Voor de meisjes gaan vrouwelijke leraren mee.
Op de dinsdagavond in de laatste
schoolweek neemt groep 8 afscheid van de school .
Pagina 13
Schoolgids
3.10 Ac viteiten voor de kinderen en ouders
Maaszebra
In schooljaar 2014-2015 starten
we met een kunst– en cultuurproject van Maaszebra. Dit is een samenwerking tussen Villa Zebra en
het Maastheater. Het Ro erdamse
jeugdtheatergezelschap Maastheater en kindermuseum Villa Zebra gaan samen met de komende drie jaar samen de Augus nusschool het
kunst- en cultuuronderwijs vormgeven. De leerlingen krijgen van vakdocenten én
de eigen groepsleerkracht lessen
beeldende vorming, zang en dans.
Deze culturele lesac viteiten hebben als doel de reguliere lesinhoud
van onder andere taal en wereldoriënta e op een crea eve wijze bij te
brengen.
Cultuurtraject SKVR Ouderpilot
In schooljaar 2014-2015 gaat ook de pilot Muziek van de SKVR (S ch ng
Kunstzinnige Vorming Ro erdam) van start. Deze is bestemd voor ouders van de leerlingen van de Augus nusschool. De belangrijkste doelstelling is het uitwisselen van ervaringen op het gebied van muziekbeleving binnen het gezin. We willen de ouders kennis laten maken met verschillende vormen van muziek en muziek laten
beleven samen met hun kind. De pilot is hierbij een goede aanvulling op het onderwijs en een welkome ondersteuning bij het ouderprogramma van de school. De
taak van de school is immers de kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling en
hun ouders erbij betrekken opdat de basis steviger wordt.
Sinds 2008 werken wij op school met het programma IKEI (Ieder Kind een Instrument) van de SKVR. We zien dat de kinderen hier veel plezier aan beleven. Bij de
IKEI-lessen komen de volgende onderdelen aan bod; kennismaken met instrumenten, zang en muziekbeleving, presenteren en crea ef vermogen. Ouders betrekken
bij het muziekaanbod van de school draagt naar ons inzicht bij aan doelstellingen
gericht op cultuurpar cipa e en onderwijsondersteuning ten behoeve van het zowel het kind als de ouder. Muziek ondersteunt het
leren. Het zelf muziek maken s muleert de hersenontwikkeling: het hee een
posi eve invloed op het luistergedrag, de taalverwerving, het concentra evermogen, de leesvaardigheid en de emo onele intelligen e. Ook kinderen met
dyslexie hebben baat bij het luisteren naar muziek en het bespelen van een
instrument. Een ander bijkomend voordeel is dat ouders kennismaken met de
verschillende disciplines uit de muziek uit hun eigen omgeving (verschillende
culturen). Wij hopen dat zowel de ouders als de kinderen veel plezier beleven
aan deze pilot. Voor meer informa e kun u zich wenden tot de Nadia Ahalhouli (oudersconsulente) of Margrit van der Cammen (coördinator ouderbetrokkenheid).
Pagina 14
Schoolgids
3.10 Ac viteiten voor de kinderen en ouders
De gezonde school
We nemen sinds het schooljaar 2011-2012 deel aan de ‘Gezonde school’ van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Er wordt structureel aandacht besteed aan educa e, omgeving en signalering.
De ‘Gezonde school’-aanpak omvat acht gezondheidsthema's.
Ouders, leerlingen en leerkrachten kwamen gezamenlijk tot de volgende prioriteitenkeuze voor de eerste drie
jaar:
Prioriteit jaar 1: Psychisch welbevinden
Prioriteit jaar 2: Voeding & Beweging
Prioriteit jaar 3: Milieu & Hygiëne of Rela es & Seksualiteit
Aan elk thema wordt een jaar lang structureel gewerkt. Per thema
zijn er ‘Gezonde School-ac viteiten’ waarvan de werkzaamheid vastgesteld is.
Door deze intensieve, gestructureerde aanpak is er al veel bereikt. We noemen de volgende successen:
 Kinderen hebben nieuwe fruit- en groentesoorten leren kennen en waarderen.
 Er worden meer gezonde trakta es uitgedeeld.
 Kinderen drinken (meer) water op school in plaats van suikerhoudende drankjes.
 Kinderen bewegen meer jdens en na school jd. (Lekker Fit programma en School Sport Vereniging)
 Kinderen met overgewicht worden uitgenodigd en
begeleid door de dië ste.
 De methode ‘De Vreedzame school” is ingevoerd. In
de wijk, waarin de school staat, wordt deze methode
door verschillend andere instan es uitgevoerd. Daardoor
is het Oude westen ook een Vreedzame wijk.
 Twee keer per jaar is er een themamiddag waarbij de
kinderen, groepsdoorbroken, met elkaar Gezonde schoolac viteiten doen.
 Jaarlijks in de maand maart nemen we deel aan de ‘Week van de Lentekriebels’. Als school zijn we we elijk verplicht om seksualiteit en rela es in het leerprogramma op te nemen.
 Per jaar zijn er verschillende voorlich ngsbijeenkomsten voor ouders. Er worden ook bewegingslessen georganiseerd.
 Het gebouw is ne er en hygiënischer. Dat hee een goede sfeer bevorderd.
Gezondheid speelt zodoende een belangrijke rol binnen de Augus nusschool en wij zijn zeer tevreden met
de resultaten die zijn behaald. Voor
meer informa e kunt u zich wenden
tot de coördinator van ‘Gezonde
school’ Marije Bauman.
Pagina 15
Schoolgids
3.11 Ac viteiten buiten school jd
Leerlingen van groep 7 en 8 doen in de herfst- en paasvakan e mee
aan spor oernooien die in Ro erdam georganiseerd worden. De leerlingen gaan onder begeleiding van leraren van de bovenbouw naar deze toernooien.
3.12 SchoolSportVereniging
Na school jd organiseren wij sportac viteiten voor de kinderen. Zulke ac viteiten zijn
bijv. : voetbal, turnen, aikido en dansen. Mogelijk komen er andere sporten bij. Onze
bondgenoten zijn : “Sport en Recrea e”, de SSV (Schoolsportvereniging).
Voor meer informa e :informa ekalender en Thomas Machrzak (coördinator)
3.13 Voorzieningen in en buiten het gebouw
Naast de lokalen waarin de groepen zi en
hebben wij nog andere ruimtes. Een peuterspeelzaal, een IB lokaal, een personeelsruimte,
een muzieklokaal, een computerlokaal en een
ouderkamer. Deze laatste kunnen we na overleg met de ak egroep het Oude Westen vergroten tot een kleine toneelzaal. We hebben
een personeelsruimte die ook dienst doet als
film en tv ruimte en hier wordt ook regelma g
vergaderd.
Onze speelzaal wordt gebruikt door de kinderen van groep o t/m 2 . Ook hebben we een
“inpandige” gymnas ekzaal. Hier krijgen de
kinderen van groep 3 t/m 8 gymles. De kinderen van groep 1-2 maken hier gebruik van.
Natuurspeelplaats:
Het voormalige binnenterrein van de Augus nusschool hee een metamorfose ondergaan
en is veranderd in een mul func onele, aantrekkelijke
en uitdagende natuurspeelplaats.
De kinderen van de Augus nusschool, de medewerkers
van de ac egroep, de bewoners boven de school en
van het verzorgingstehuis de Leeuwenhoek kunnen eindelijk van de van de tuin en speelplaats genieten.
Computers:
Ons netwerk wordt op afstand beheerd door Heu nk
ICT. De school telt al heel veel computers.
De groepen 3 t/m 8 hebben digitale
schoolborden. Groep 1-2 hee 1 gezamenlijk digitaal bord.
Bibliotheek
Het adres van de Centrale Bibliotheek Ro erdam is:
Hoogstraat 110,
3011 PV Ro erdam.
tel. 010-2816100
Daar kunnen de kinderen gra s boeken lenen. Er zijn
ook boeken in meerdere talen aanwezig.
Zie voor de openings jden de
informa ekalender
U kunt ook gebruik maken
van de Leeszaal Oude Westen
Pagina 16
Schoolgids
3.14 Lesuren Klokurentabel 2013-2014
Voor de vakan e- en lesdagen verwijzen wij u graag naar de Informa ekalender. Hieronder vermelden wij wel
de jdsduur per leer– en vormingsgebied per groep per week.
Groep 1/2
Werkvorm
Gymastiek/spel
Leer- en vormingsgebied
Tijdsduur per week
Lichamelijke oefening
2:55
Spel & beweging
2:20
Bewegingsspelletjes
0:35
Taal
3:00
Verstandelijke ontwikkeling
3:00
Rekenen/wiskunde
3:00
Kennisgebieden
1:00
Sociale redzaamheid
2:30
Muziek
2:00
Godsdienst en levensbeschouwing
0:45
Bevordering taalgebruik
0:30
Verkeer
0:30
Handvaardigheid
1:00
Tekenen
1:30
Kring
Vooruitkijken
Speelwerken
Terugkijken
Grote groep
Kleine groep
Pauze
1:15
Totaal aantal uren per week
26:30
Groepen 3 t/m 8
Leer- en vormingsgebied
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
3:00
3:20
3:20
3:00
3:00
2:45
1:45
1:15
0:45
0:45
3:45
3:45
4:00
4:00
4:00
Spelling
1:20
2:00
2:00
2:00
2:00
Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip)
1:15
2:00
2:00
2:00
2:00
1:00
2:00
1:15
1:00
0:30
0:30
7:00
6:00
6:00
6:00
6:00
6:00
x
x
x
x
0:30
0:30
1:30
1:30
1:30
2:00
3:00
3:00
Gedrag in het verkeer
0:30
0:30
0:30
0:30
0:30
0:30
De Vreedzame School
0:30
0:30
0:30
0:30
0:30
0:30
1:15
0:55
0:55
0:55
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
0:30
0:45
0:45
0:45
0:30
0:30
Pauze/spelmoment
1:15
1:15
1:15
1:15
1:15
1:15
Totaal aantal uren
per week
26:30
26:30
26:30
26:30
26:30
26:30
1. Zintuiglijke en lichamelijke oefening
Lichamelijke oefening/
Gymnastiek
3:00
2. Nederlandse taal
(Voortgezet) Technisch lezen
Kijk op taal
Woordenschat
Schrijven/stellen
Spreken/luisteren
Schrijven
9:00
3. Rekenen en wiskunde
Rekenen en wiskunde
4. Talen
Engelse taal
5. Kennisgebieden
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Biologie & Techniek
Staatinrichting
Godsdienst & levensbeschouwing
6. Bevordering sociaal gedrag
7. Zelfstandig werken / coöperatief werken
Weektaak
Circuit
8. Expressie-activiteiten
Tekenen
Handvaardigheid & Techniek
Muziek
9. Pauze
Pagina 18
Schoolgids
4
ZORG VOOR LEERLINGEN
4.1
4.1
De
leerlingen
Groepshandelingsplannen
(GHP)
Om te voldoen aan de verschillende onderwijsbehoe en van onze leerlingen maken de leerkrachten
voor de vakken technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen en spelling groepshandelingsplannen.
Alle leerlingen van de groep worden hierin opgenomen.
Per leerling én per vakgebied wordt door de leerkracht gekeken of de leerling meedoet met het basisprogramma of dat er extra zorg óf uitdaging
noodzakelijk is. De leerlingen worden naar aanleiding van observa es van de leerkracht en analyses
van de toetsenresultaten ingedeeld in verschillende
groepen, arrangementen genaamd. Voor elk arrangement is een specifieke aanpak in de eigen groep.
Soms zorgt de leerkracht bijvoorbeeld voor extra
hulp aan de instruc etafel, soms voor extra uitdaging in de vorm van plustaken en verbreding van de
lesstof. Welke aanpak er wordt gekozen hangt als
van behoe en van de leerlingen, de gehanteerde
lesmethode, de opgestelde streefdoelen en de
klassenorganisa e. Samen met de intern begeleiders van de school is er regelma g overleg over de
beste aanpak voor elke leerling.
Door middel van deze werkwijze streven wij te voldoen aan ‘onderwijs op maat’. Hee u hierover
vragen? Dan kunt u al jd terecht bij de groepsleerkracht, die kan u precies vertellen welk onderwijsaanbod uw zoon/dochter ontvangt.
4.2
Zorg voor het jonge kind
Zo vaak als mogelijk is er een ondersteuningsleraar
en/of een klassenassistente in groep 1/2 aanwezig.
Via de methodiek van Kaleidoscoop hopen wij de
zelfstandigheid en de kwaliteit van ons onderwijs
verder te verbeteren. (Zie verder paragraaf 3.3)
4.2
4.3
Leerlingvolgsysteem
Ontwikkelingsperspec ef (OPP)
Soms is de aanpak zoals beschreven in het groepsplan niet voldoende voor een leerling. Het kan zo zijn
dat een leerling voor één of meer vakgebieden zo ver
achterop is geraakt dat en een individuele aanpak
noodzakelijk is. De leerkracht zal dan in samenwerking met de leerkracht een individueel plan maken
om deze leerling zo veel mogelijk én zo goed mogelijk te helpen. Er wordt een duidelijk doel gesteld en
de stappen om die te bereiken worden in het plan
beschreven. Het uiteindelijke doel is om de leerling
zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet
onderwijs. Als er een dergelijk plan, een ontwikkelingsperspec ef genaamd, wordt opgesteld zal dit te
allen jde eerst met u worden gesproken.
4.4
Leerlingvolgsysteem
Wij werken op school met een leerlingvolgsysteem.
Dit systeem houdt in dat wij door middel van een
aantal toetsen de vorderingen van de leerlingen
bijhouden, gedurende de gehele schoolloopbaan
van het kind. De toetsen die we gebruiken komen
uit de lesmethode of zijn ontwikkeld door het CITO. Bij de peuters in groep Nul en de kleuters
in groep 1-2 werken we met het
observa esysteem KIJK. Wij houden bij wat een kind per ontwikkelingsgebied kan zodat wij weten welke volgende
stap we het kind moeten aanbieden. Het totaal van
alle toetsgegevens noemen we het leerlingvolgsysteem. Deze gegevens gebruiken vooral om een
groepshandelingsplan op te kunnen stellen en om
de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen analyseren.
4.5
Zorg Advies Team (ZAT)
Dit team bestaat uit onze interne begeleiders, direc e
en specialisten van buiten de school.
Als we geen pasklare oplossingen hebben voor een
kind met problemen, bespreken we na overleg en
toestemming met een van de ouders deze kinderen.
In het ZAT proberen we de meest passende zorg voor
het kind te kiezen.
Pagina 19
4.6
Schoolgids
Interne begeleiding (I.B.)
De taken van de Intern Begeleider zijn onder te verdelen in 3 hoofdtaken:
aken
1. Managemen
nc oZorg voor het fu
eneren en actualis
gren van het leerlin
volgsysteem.
lingbeCoördina e leer
sprekingen
otheek
Onderhoud orth
kovoor de totstand
ijk
el
rd
oo
tw
an
er
V
plan
ming van een zorg
aatet direc e, het m
Vormt samen m
nde begeleidster va
schappelijk werk,
hoolarts, het zorg
uit WSNS en de sc
team
4.7
2. Ondersteunende taken naar leraren
Begeleidt leraren bij organisa e en afname toetsen
Stelt samen met de groepsleraar individuele handelingsplannen op
Ondersteunen en coachen van leraren
3. Uitvoerend
e
taken
Het verrichte
n van diagnos
sch onderzoek
Het verrichte
n van observa
es
Oudergespre
kken
Analyseert d
e resultaten va
n het leerlingvo
lgsysteem
Klassenconsu
lta es
Rapporten
Drie keer per jaar wordt u uitgenodigd om op school over de onderwijskundige vorderingen van uw kind te
komen praten. Die gesprekken duren 10 minuten. Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarbij
wij onder andere van u willen weten dat ú denkt dat uw zoon/dochter nodig hee . Bij het tweede en derde
gesprek bespreekt de leerkracht de behaalde resultaten en vorderingen met u en krijgt een schri elijke rapportage mee naar huis. U vindt de data in de informa ekalender. Tussendoor bent u natuurlijk ook van harte
welkom als u vragen of zorgen hee omtrent de ontwikkeling of de school.
Mocht uw kind om welke reden dan ook vroeg jdig de school verlaten, dan zal de groepsleraar er al jd voor
zorgen dat de nieuwe school van uw kind een OKR (onderwijskundig rapport) van ons ontvangt. Uiteraard
krijgt u hiervan ook een afschri .
4.8
Overgang naar de volgende groep
Als een leerling ondanks extra hulp blij uitvallen en een grote achterstand krijgt bij de rest van de groep
dan kunnen wij, na overleg met direc e en ouders, ervoor kiezen om een kind een bepaald leerjaar te laten
overdoen.
Soms komt het ook voor dat een leerling een verlengd kleuterjaar nodig hee . Dit moet u niet te zien als
doubleren. A ankelijk van de start van een leerling op school, hee een kind soms maar anderhalf jaar in de
kleutergroep gezeten. Deze periode is voor veel kinderen te kort. Zodoende krijgen zij dan een ‘verlengd
kleuterjaar’. Zij zi en dan bijvoorbeeld twee en een half jaar in groep 1/2 kunnen daarna door groep 3.
Steeds zal er gekeken worden naar de totale ontwikkeling van een kind, op basis daarvan zal gekeken worden of het mogelijk is een leerling naar de volgende groep te laten doorstromen.
Hier geldt dat na overleg met de ouders/verzorgers, de direc e van de school een bindend advies gee .
Pagina 20
4.9
Schoolgids
Passend onderwijs
In grote lijnen wordt hier e.e.a. beschreven over de invoering van passend onderwijs en de gevolgen daarvan
voor de toela ng en de zorgplicht. Het volledige toela ngsbeleid kunt u opvragen bij de direc e van de school.
Zorgplicht
M.i.v. 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. Doel van de wet is dat alle kinderen, dus ook kinderen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. De essen e van het
onderwijs blij hetzelfde: iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Het belang van het kind staat centraal.
Met de invoering van passend onderwijs krijgen scholen/schoolbesturen een
zorgplicht. Zorgplicht betekent dat de scholen/schoolbesturen er voor moeten
zorgen dat ieder kind dat op hun school zit of dat bij hun school wordt aangemeld, ook een kind dat extra (lichte dan wel zware) ondersteuning nodig
hee , een passende onderwijsplek krijgt, bij voorkeur binnen het eigen samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband is een samenwerking tussen schoolbesturen die de we elijke taak van het Passend Onderwijs, samen
met de scholen, uitvoert. In Ro erdam is dit PPO Ro erdam
(www.pporo erdam.nl).
Samenwerkingsverband PPO Ro erdam hoopt met haar brede aanbod aan
onderwijsvoorzieningen alle kinderen in Ro erdam passend onderwijs te kunnen bieden.
Schoolondersteuningsprofielen
Bij het vinden van een passende onderwijsplek voor het kind zijn ouders uiteraard heel belangrijk. Ouders met
kinderen in de peuterlee ijd oriënteren zich op een nieuwe school, maar soms gebeurt het ook dat een kind al
op een basisschool zit, maar dat het voor het kind beter is dat het naar een andere school gaat. Meestal gebeurt
dit omdat de huidige school niet aan het kind kan bieden wat het nodig hee . Maar het zoeken naar een nieuwe
school kan ook het gevolg zijn van een verhuizing.
Iedere school is we elijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrij welke
onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouders vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig hee , kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden. Het uitgebreide schoolondersteuningsprofiel is in te vinden op de website van de school en ligt ter inzage bij
de direc e van de school.
Hoe en wanneer je kind aanmelden op een school?
Ouders vragen zich soms af vanaf welke lee ijd zij hun kind kunnen of moeten aanmelden op een basisschool.
Iedere school kent haar eigen aanmeldingsprocedure. Maar voor alle scholen gelden de volgende algemene regels:

Ouders moeten hun kind minimaal 10 weken voordat het kind zou moeten starten schri elijk bij de school
van voorkeur aanmelden.

Voordat een kind 3 jaar is, kunnen ouders een (voor)aanmelding doen bij de school.

Aanmelden van kinderen kan pas vanaf 3 jaar en gebeurt schri elijk. Dit kan door het invullen en ondertekenen van een aanmeldformulier dat is te downloaden van de website van de school. Het formulier is ook
op te halen bij de school.

Ouders moeten bij de aanmelding ook aangeven of het kind bij meerdere scholen is aangemeld, en zo ja,
welke de eerste school van aanmelding is.

Als de school een schri elijke aanmelding ontvangt, stuurt zij een beves ging van ontvangst naar de ouders en nodigt de ouders uit voor een gesprek.

De school dient binnen 30 schooldagen na aanmelding een besluit te nemen over de toela ng. Bij uitzondering kan deze periode verlengd worden tot 10 weken, bijvoorbeeld als de school nader onderzoek wil
doen dat langer duurt.

Wanneer na 50 schooldagen nog geen beslissing is genomen over de juiste onderwijsplek en het kind de
toela ngslee ijd voor het onderwijs hee bereikt, wordt het kind ( jdelijk) geplaatst en ingeschreven.
Pagina 21
Schoolgids
Extra ondersteuning
Het is belangrijk dat de school alle belangrijke informa e krijgt, want het is de school die bepaalt of een kind al dan niet
extra ondersteuning nodig hee . Als een kind extra ondersteuning nodig hee , is de school verplicht om eerst te kijken
of zij zelf het kind de extra ondersteuning kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel van de school vormt daarbij het
uitgangspunt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere school, bij
voorkeur binnen het samenwerkingsverband, die de juiste ondersteuning kan bieden. Onder een andere school wordt
ook een school voor het speciaal (basis) onderwijs verstaan.
Beslissing van de school
De school beslist dus uiterlijk binnen 50 schooldagen of de aanmelding in behandeling wordt genomen, het kind extra
ondersteuning nodig hee , het kind wordt ingeschreven en toegelaten, het kind wordt geweigerd of dat er sprake is
van een geschil. De ouders worden hierover schri elijk geïnformeerd.
Als de school wel de passende ondersteuning kan bieden als een kind ondersteuning nodig hee , dan wordt samen met
de ouders een ontwikkelingsperspec ef opgesteld. Hierin staat beschreven naar welke onderwijsdoelen gestreefd
wordt, en de onderbouwing daarvan. Tevens wordt hierin beschreven welke ondersteuning en begeleiding het kind
nodig hee en hoe die wordt aangeboden.
Indien de ondersteuning die het kind nodig hee niet past binnen het ondersteuningsprofiel van de school, de school
het kind geen passend onderwijsprogramma kan bieden, of plaatsing een onevenredige belas ng is voor de school, kan
de school het kind weigeren. In deze situa e hee de school wel een zorgplicht. De school mag alleen weigeren als de
school een andere school gevonden hee die wel een passend onderwijsaanbod kan bieden en die het kind ook kan en
wil plaatsen. Onder een andere school kan ook een school voor speciaal (basis) onderwijs verstaan worden. Hierover zal
overleg plaatsvinden tussen de ouders en de school.
Als ouders het niet eens zijn met het besluit van de school om de inschrijving en toela ng te weigeren, of met de andere school die wordt voorgesteld, kunnen ouders hiertegen bezwaar maken bij het schoolbestuur van de school of het
geschil aanhangig maken bij de landelijke Tijdelijke Geschillencommissie Toela ng en Verwijdering. Tegen het besluit
van de school om de aanmelding niet in behandeling te nemen kan alleen bezwaar gemaakt worden bij het schoolbestuur van de school. Dit staat uitgebreid beschreven in het volledige toela ngsbeleid van de school dat op te vragen is
bij de direc e van de school.
Speciaal (basis)onderwijs
Voor scholen voor speciaal (basis)onderwijs verloopt het aanmeldingstraject via het samenwerkingsverband waar de
school toe behoort. Het samenwerkingsverband gee vanaf 1 augustus 2014 zogenaamde toelaatbaarheidsverklaringen af voor het sbo en so (cluster 3 en 4). Zonder deze verklaring kan een sbo- of so-school een leerling niet aannemen.
Alleen basisscholen of zorginstellingen kunnen een kind aanmelden bij de toela ngscommissie van het samenwerkingsverband. Ouders kunnen zelf geen toelaatbaarheidsverklaring aanvragen, maar kunnen voor vragen natuurlijk wel terecht bij het samenwerkingsverband (www.pporo erdam.nl). De Augus nusschool valt onder Ro erdam Centrum en
Noord. De schoolcontactpersoon voor onze school is mevrouw M. Blaak.
Wanneer geldt de zorgplicht niet?
De zorgplicht en de trajectplicht gelden niet als de school of de groep waar het kind voor wordt aangemeld vol is. Voorwaarde is wel dat een school een duidelijk en consistent aannamebeleid hee en in haar schoolondersteuningsprofiel
aangee wanneer de school daadwerkelijk vol is.
In deze situa es verdient het de voorkeur dat de school bij haar schoolbestuur en/of bij het samenwerkingsverband
meldt dat zij geen onderwijsplek aan een kind kan bieden.
Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouder(s)/verzorger(s) desgevraagd de grondslag van de school weigeren te respecteren. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke iden teit van de school, maar
ook om de onderwijskundige grondslag. Tenslo e is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor cluster 1
(visuele beperkingen) en cluster 2 instellingen (gehoor- en communica eve beperkingen). Deze instellingen maken
geen deel uit van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen toela ngsprocedure.
Onderwijsconsulenten
Met de inwerkingtreding van de wetswijziging Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 kan ook een beroep worden gedaan op de onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl) wanneer er sprake is van plaatsingsproblema ek van
een (leerplich ge) leerling met extra ondersteuningsbehoe e in primair of voortgezet onderwijs of wanneer ouder(s)/
verzorger(s) en/of school problemen ervaren met betrekking tot het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspec ef
(OPP).
Pagina 22
Schoolgids
4.10 Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In verband met de wet passend onderwijs die per 1 augustus 2014 van kracht gaat, is elke school verplicht een
schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Hierin wordt door de school aangegeven welke vormen van extra
zorg de school wel én niet kan verzorgen. Dit volledige document ligt ter inzage bij de direc e.
Enkele belangrijke onderdelen in dit schoolontwikkelingsprofiel zijn:
 De Augus nusschool maakt momenteel deel uit van het samenwerkings-
verband (SWV) Passend Primair Onderwijs (PPO) Ro erdam. De school is
ingedeeld in de regio Centrum– Noord. De schoolcontactpersoon namens
PPO Ro erdam is op dit moment mevrouw M. Blaak. Voor contactgegevens zie www.ppo.nl.
 De zorg voor de leerlingen is ingedeeld in 3 categorieën:
Basiszorg betre de reguliere onderwijszorg die de school zelf kan bieden.
Hierbij gaat het om de mogelijkheden die de school hee om het onderwijs
aanbod met behoud van kwaliteit aan te passen aan verschillen in de onderwijsbehoe en van kinderen op hun school.
Breedtezorg betre de onderwijszorg die school kan bieden mits er ondersteuning is van externe partners die
samenwerken met en in de school. Hierbij gaat het om de mogelijkheden die de school kan organiseren om
de vereiste deskundigheid te mobiliseren om zodoende de verantwoordelijkheid om voor alle kinderen passend onderwijs te bieden, waar te kunnen maken.
Dieptezorg betre de zorg die vorm gegeven wordt door gespecialiseerde voorzieningen binnen het SWV.
Wanneer basis- en breedtezorg samen ontoereikend zijn, wordt de verantwoordelijkheid van de school overgedragen aan een andere instan e binnen het SWV, bijvoorbeeld het speciaal (basis-) onderwijs.
Met betrekking tot de volgende domeinen kan de Augus nus voorzien in de volgende zorgbehoe e:


Domeinen
Basiszorg
Breedtezorg
dieptezorg
leren en ontwikkeling
x
x
x
fysiek en medisch
x
sociaal-emo oneel
x
werkhouding
x
x
x
thuissitua e
x
x
Gezien de groepsplannen met de ontwikkelde arrangementen op drie niveaus zijn wij in staat om op het
gebied van leren, werkhouding en ontwikkeling de leerlingen zorg te bieden. Alle groepsleerkrachten
maken 2 keer per jaar een groepsplan voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Deze
plannen worden con nue bijgesteld en na toets-analyses. De interne begeleiders en ouderconsulente
kunnen in samenwerking met de ketenpartners in het Nieuw Ro erdams Jeugdbeleid ondersteuning in
de thuissitua e geven.
Tijdens het overleg van het Zorg Advies Team (ZAT) bespreken de intern begeleiders van de Augus nusschool en externe experts hoe de zorg aan een leerling het best vorm gegeven kan worden. Dat overleg
bestaat uit interne begeleiders, schoolcontactpersoon uit samenwerkingsverband, schoolverpleegkundige, direc e en de schoolmaatschappelijk werker. Op afroep zijn eventueel andere deskundigen erbij
te betrokken. Dit overleg kan alleen plaatsvinden met toestemming van de ouders.
Pagina 23
Schoolgids
Rugzakkinderen
Op 1 augustus 2003 werd de wet op de leerlinggebonden financiering (wet LGF) ingevoerd. Ouders konden
voor een kind met een beperking kiezen voor een basisschool of een speciale (basis)school. Ouders konden
met een indica estelling (een soort verklaring, waaruit blijkt dat het kind in aanmerking komt voor zo’n regeling) hun kind aanmelden op onze school. Dat betekende niet dat wij alle kinderen plaatsten. Voor elk kind
dat bij ons op school werd aangemeld volgden wij een zorgvuldige procedure
(aanmelding; intakegesprek; informa e inwinnen; overleg; plaatsing met daarbij
afspraken maken over begeleiding van het kind). Leerlingen werden extra begeleid door de school en ambulant begeleider van de speciale school. De leerlingen
die leerlingengebonden financiering toegewezen hebben gekregen behouden dit
tot zij de basisschool hebben verlaten. Met de invoering van de wet passend onderwijs op 1 augustus 2014 zal deze regeling komen te vervallen. De eerder afgegeven LGF subsidies blijven tot 1 augustus 2016 van kracht. Hoe de extra ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben in de toekomst georganiseerd zal
worden kunt u lezen in de voorgaande paragraaf over Passend onderwijs.
4.11 Uitstroom naar het SO (Speciaal Onderwijs)—SBO (Speciaal BasisOnderwijs)
De gemiddelde uitstroom van de afgelopen jaren naar het SO/ SBO was1,0 %. Met behulp van en de inzet
van groepsleraren, interne begeleiders en ambulante begeleiders konden andere kinderen, die hiervoor in
aanmerking kwamen, bij ons op school blijven.
4.12 Gedragsprotocol
Gedragsprotocol
Algemeen
Goede leerpresta es kunnen bereikt worden als leerlingen en personeel met plezier naar school gaan. Als
school streven wij naar een posi ef sociaal en moreel klimaat, waarin:



Iedereen op een posi eve manier met elkaar omgaat
De eigen kracht van kinderen benut wordt
Leraren en leerlingen zich veilig voelen en pre g kunnen werken
Wij vinden dat wij als school een belangrijke rol, naast de ouders, vervullen om leerlingen te leren hoe ze
zich moeten gedragen in een democra sche samenleving. Om deze reden hebben wij gekozen voor de methode ‘De Vreedzame School’ om leerlingen te leren:

op een democra sche manier met elkaar beslissingen te nemen construc ef conflicten op te lossen

verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap

een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen

volgens welke principes onze democra sche samenleving is ingericht
Wij zien de klas en de school als een soort oefenplaats voor onze leerlingen om aangeleerde vaardigheden
en a tudes uit te proberen in een vertrouwde (leer)omgeving.
Op de Augus nusschool hebben we afgesproken dat alle bij de school betrokkenen zich houden aan een
drietal schoolregels. Daarnaast hebben wij afspraken opgesteld rond ongewenst gedrag. Hierin worden de
stappen beschreven, die ondernomen worden bij ongewenst gedrag. Wij willen met deze afspraken duidelijkheid scheppen voor leerlingen, ouders en leraren. Hierna kunt u lezen wat u van de school kunt verwachten en wat wij van u en de kinderen verwachten.
Pagina 24
Schoolgids
Gedragsregels

Voor groot en klein zullen we aardig zijn.

De school is een wandelgebied. Buiten hoe dat lekker niet.

We zullen goed voor onze spullen zorgen. Dan zijn we weer te gebruiken morgen.
Op de Augus nusschool werken wij aan de volgens thema’s jdens de lessen van De Vreedzame School:
 Horen wij bij elkaar: Samen met de leerlingen worden afspraken gemaakt over de omgang met elkaar.





Leerlingen bedenken daarnaast zelf taken en verantwoordelijkheden, die zij gaan uitvoeren in de klas
Lossen wij conflicten zelf op: Leerlingen leren conflicten zelf op te lossen volgens een stappenplan.
Hebben wij oor voor elkaar: Leerlingen leren zich te
verplaatsen in de ander. Wanneer een gedrag van de
ander niet meer leuk gevonden wordt, gee de ander
aan dat er gestopt moet worden: ‘Stop, houd op!’.
Hebben wij hart voor elkaar: Leerlingen leren hun eigen gevoelens te herkennen en leren zich te verplaatsen in gevoelens van de ander.
Dragen wij allemaal een steentje bij: Leerlingen leren
elkaar te helpen bij het oplossen van conflicten.
Zijn wij allemaal anders: Leerlingen leren overeenkomsten en verschillen tussen elkaar te onderzoeken
en te waarderen, respecteren.
De gedragsregels zijn gebaseerd op de thema’s van ‘De
Vreedzame School’ methode. Deze 6 thema’s komen in
alle leerjaren aan bod. De lessen uit de methode zijn opgenomen in het weekrooster van elk leerjaar. In elke
groep zijn de ac viteiten van De Vreedzame School van
dat moment zichtbaar terug te vinden op het prikbord.
Deze methode hee onder andere als doel preven ef te
werken tegen pesten.
De methode De Vreedzame School is goedgekeurd door het NJI (Nederlands Jeugd Ins tuut) als an pestprogramma.
Op de Augus nusschool vinden we dat het personeel een voorbeeldfunc e hee met betrekking tot de
schoolregels en de afspraken rond gedrag en spreekt het vanzelf dat wij hier op aanspreekbaar zijn. Omgaan met de schoolregels en de afspraken rond gewenst en ongewenst gedrag zullen jdens teamvergaderingen aan de orde komen.
Aan het einde van het schooljaar 2013-2014 vond de kick-ff van de Vreedzame Wijk plaats.
Het gehele gedragsprotocol ligt op school ter inzage in de direc ekamer.
Pagina 25
Schoolgids
4.13 SISA & Aandachtsfunc onaris
SISA signalering
Op school kunnen er zorgelijke signalen bij een
leerlingen worden waargenomen door het personeel van de school. Deze zorgen omtrent het welbevinden of de ontwikkeling van het kind zullen
wij te allen jde eerst met de ouders/verzorgers
bespreken. Samen zullen we al jd proberen de beste oplossing voor het kind te realiseren. In veel gevallen zullen we de hulp inroepen van de schoolmaatschappelijk werkster. (S ch ng Dock, Mevrouw H. Ris)
Het kan echter voorkomen dat we er samen met de ouders/verzorgers niet uitkomen. Als de school zorgen blij houden omtrent het kind en we signaleren zaken die kunnen duiden op huiselijk geweld en/of
kindermishandeling dan zijn wij als school verplicht hiervan een melding te maken in SISA (Stadsregionaal
Instrument Sluitende Aanpak). Voordat wij een dergelijke melding
doen, zullen wij u hiervan al jd op de hoogte stellen.
SISA is een signaleringssysteem dat risicojeugd in de gehele Stadsregio Ro erdam in beeld brengt. Als een kind in aanraking komt
met een van de aangesloten organisa es – bijvoorbeeld leerplicht,
jeugdzorg of poli e –dan signaleren zij in SISA dat zij met een kind
bezig zijn en wie met dat kind bezig is. Komen bij SISA van twee of
meer organisa es signalen binnen, dan ontstaat er een match. Parjen worden van elkaars bemoeienis op de hoogte gesteld. SISA
wijst een matchregisseur aan voor deze casus en de gezamenlijke
organisa es werken samen om de problemen op te lossen. Slechts als dat voor de casus noodzakelijk is
wordt inhoudelijke informa e uitgewisseld. SISA brengt de ouders op de hoogte van de match.
Voor meer informa e zie: www.sisa.ro erdam.nl.
Aandachtsfunc onaris
Een aandachtsfunc onaris huiselijk geweld en kindermishandeling en hee een belangrijke rol bij de invoeren van de meldcode in de school. Ook bewaakt zij de interne procedure met betrekking tot huiselijk
geweld en kindermishandeling. Zij zorgt eveneens voor een kwalita ef goed verlopende procedure bij
een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op de Augus nusschool is Margrit van der
Cammen de aandachtsfunc onaris.
4.14 Veiligheidsbeleid
Net als in bedrijven hebben we op grond van de ARBO-wet een veiligheidsplan. We vinden het als school belangrijk dat veiligheid een eigen plaats in onze organisa e hee . Sinds een paar jaar is er daarom een arbobedrijfshulpverlening werkgroep in het leven geroepen. Deze wordt aangestuurd door de arbo-coördinator.
De school moet leerlingen, ouders en onderwijspersoneel een plek bieden waar ze veilig zijn en waar ze zich
veilig voelen. Veiligheid is meer dan de afwezigheid van geweld. Het is ook
meer dan veilige speeltoestellen en een brandalarm - de fysieke veiligheid.
In een veilig schoolklimaat worden veiligheidsrisico’s geminimaliseerd en
incidenten zoveel mogelijk voorkomen. Omringende voorzieningen als
maatschappelijk werk, jeugdzorg en jus e worden indien nodig bij de
afstemming betrokken. De werkgroep, in samenwerking met de direc e,
draagt zorg voor dit totale veiligheidsbeleid. Het veiligheidsverslag als mede het vluchtplan ligt ter inzage bij de direc e.
Pagina 26
Schoolgids
4.15 Overgang naar het voortgezet onderwijs
Na groep 8 gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Er zijn meerdere typen
voortgezet onderwijs. A ankelijk van de mogelijkheden van het kind, kan het naar het
PrO (Prak jkonderwijs), VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), de
HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs) of het VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).
Wij geven een advies voor het voortgezet onderwijs op basis van de resultaten uit het
leerlingvolgsysteem én op grond van de beeld die wij 8 jaar lang van uw kind kregen
door middel van observa es. Het advies van de school is leidend en in de maand februari ontvangt u dit (pre)advies. Met ingang van 2015 wordt de CITO-eindtoets als tweede gegeven gehanteerd.
Deze toets wordt in april gemaakt. De uitslag is in de maand mei te verwachten.
In januari organiseert de school een voorlich ngsbijeenkomst voor de ouders van de kinderen van groep 8.
Daarna worden alle ouders met hun kind uit groep 8 uitgenodigd om met de groepsleraar te praten over het
advies van de school m.b.t. de schoolkeus voor het voortgezet onderwijs van hun kind. (Zie voor data de informa ekalender.)
Om de ouders en de leerlingen van groep 8 een goede begeleiding te geven in de keuze van het voortgezet
Aanmelding voortgezet onderwijs
Als ouders moet u uw kind zelf aanmelden bij
een school voor voortgezet onderwijs. Dit
moet u buiten school jd doen. Als een school
voor voortgezet onderwijs twijfelt of uw kind
de school wel aankan, dan kan de school een
extra toets afnemen. Soms wordt u ook doorverwezen naar een ander schooltype. Als uw
kind eenmaal in het voortgezet onderwijs is
geplaatst, dan worden de resultaten van de
kinderen op school voor voortgezet onderwijs
door de Augus nusschool gevolgd. Wij hebben met de scholen van voortgezet onderwijs
contact over onze oud-leerlingen.
4.16 Resultaten en kwaliteit van het onderwijs
Het management van ons bestuur RVKO neemt jaarlijks de Management Informa e Systeem met de direc e
door. Tweejaarlijks is er een Kwaliteitsonderzoek onder ouders, kinderen en personeel.
De Inspec e van het Onderwijs bezoekt periodiek de scholen. In het schooljaar 2012-2013 hee een tweedaags bezoek geleid tot een basisarrangement. Het volledige rapport staat op de website van de Onderwijsinspec e. De school hee de aanbevelingen in de rapportage opgenomen in het vernieuwde meerjarenplan.
We volgen de leerlingen via toetsen van de methodes, zelf gemaakte toetsen en landelijke Citotoetsen.
In groep 7 wordt de Entreetoets groep 7 afgenomen. Mede ter ondersteuning voor de Cito eindtoetsing in
groep 8 en de toekoms ge verwach ng voor het vervolgonderwijs.
Pagina 27
Schoolgids
In groep 8 krijgen de kinderen de landelijke Cito Eindtoets. Deze toetsuitslag zal ondersteunend werken bij
het bepalen van het advies voor de school van voortgezet onderwijs voor de kinderen van groep 8. Het 1e
gegeven is het advies van de leerkracht, interne begeleiding en direc e. Het 2e gegeven de CITO Eindtoets en
leerlingvolgsysteemtoetsen. De afgelopen schooljaren lag de gemiddelde toetsscore van de CITO Eindtoets
steeds boven de vastgestelde landelijke norm.
De kinderen van schooljaar 2013-2014 gingen naar de volgende vormen van voortgezet onderwijs:
Prak jk onderwijs
3
VMBO Theore sch
4
VMBO Basis
5
VMBO Theore sch/ HAVO
4
VMBO Kader
5
HAVO
5
VMBO Kader/Gemengd
0
HAVO/VWO
1
VMBO Gemengd/Theore sch
0
VWO /Gymnasium
6
4.17 Contacten met de buurt & ketenpartners
Marnix Gymnasium en de Talentklas
Sinds schooljaar 2013-2014 zijn wij gestart met een samenwerking met het Marnix Gymnasium. Leerlingen in groep 7 en 8 die de poten e hebben naar de HAVO
of het VWO te gaan, wordt de gelegenheid geboden deel te nemen aan de Talentklas. Zij gaan elke woensdagmiddag naar het Marnix Gymnasium om kennis
te maken met de werkwijze, de woordenschat te vergroten en een onderzoekende houding aan te leren. Met als doel hen voor te bereiden op het voortgezet
onderwijs. Voor meer informa e hierover kunt u ook terecht bij de bovenbouwcoördinator.
In het Oude Westen werken we samen met diverse partners. Wij proberen programma’s en ac viteiten op
elkaar af te stemmen en voeren deze dan ook samen uit. Verdere samenwerking vindt plaats met de Leeszaal, naschoolseopvang, sport ac viteiten, Allian e Kruiskade, winkeliersvereniging, de twee andere basisscholen in de wijk en met de ak egroep wat betre de huiswerkklas. De school werkt hier waar nodig samen met het wijkteam Centrum, wat betre de aanpak van de nieuwe zorgwet.
Ak egroep het Oude Westen
Het Oude Westen
Wijk
Op direc eniveau hebben we regelma g overleg met de andere
scholen in de wijk en ketenpartners.
Minimaal 3x per jaar vergaderen we met verschillende partners
over allerlei zaken betreffende het Oude Westen en de gemeente.
4.17 Contacten met de buurt & ketenpartners
Centrum voor Jeugd en Gezin
Het CJG is de plek bij uitstek voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid. Het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) is er voor ouders en kinderen. Er werken opvoedingsdeskundigen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en andere hulpverleners. U kunt er als ouder binnenlopen als u vragen hee over opvoeden en
voor gezondheidsadviezen voor uw kinderen (van -9 maanden tot 23 jaar).
Meer informa e: www.cjgrijnmond.nl.
Meer Informa e over het Centrum voor Jeugd & Gezin leest u in de informa ekalender.
Informa e over de schooltandarts leest u ook in de informa ekalender.
LekkerFit Coach
Op onze school is een LekkerFit Coach van de GGD werkzaam. Tijdens de gymlessen wordt er een fitme ng gedaan. Ouders hebben hier schri eloijk toestemming voor gegeven. De uitslag van deze me ng kunt u lezen in het
LekkerFit rapport. Kinderen, die opvallen in deze me ng door overgewicht of ondergewicht, worden uitgenodigd
voor een afspraak samen met hun ouders bij de LekkerFit coach. Hij/zij gee advies voor een gezondere leefs jl.
Logopedie
De logopedist van PPO (Passend Primair Onderwijs) komt jaarlijks bij ons op school om de kleuters te horen en te
bekijken. Zij worden onderzocht op stem, spraak, taal en gehoor. Daarnaast bestaat voor de kinderen uit alle
groepen de mogelijkheid tot onderzoek en behandeling. Voordat deze behandelingen plaatsvinden is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. De Augus nusschool werkt vaak samen met Logopedie Ro erdam. Meer informa e over de logopedist vindt u in de informa ekalender.
Schoolmaatschappelijk werk
De schoolmaatschappelijk werkster, mevrouw Hanneke Ris, is werkzaam bij S ch ng Dock. Als u persoonlijke
hulp nodig hee , voor uzelf of uw zoon/dochter kunt bij haar terecht. Zij is 1 dag per week aanwezig bij ons op
school. U kunt haar ook e-mailen: [email protected] of bellen: 06-2893917. Meer informa e over schoolmaatschappelijk werk leest u in de informa ekalender.
Fysiotherapie
De kinderfysiotherapeute Annemiek Huiszoon-Verhulst is 1 dag per week
aanwezig op onze school. Kinderen die problemen hebben met de fijne of
grove motoriek kunnen na aanmelding en een kort onderzoek op school onder school jd begeleid worden. De meeste zorgverzekeraars betalen de behandeling. Er is met ouders overleg over de voortgang en ontvangt een
schri elijke rapportage.
Pagina 29
Schoolgids
5.
LERAREN
5.1
Groepsindeling
Per schooljaar wordt de groepsindeling bepaald, de actuele indeling kunt u vinden in de Informa ekalender.
5.2
Vervanging leraren
Wijze van vervanging bij ziekte, compensa everlof, studieverlof, nascholing.
Leraren hebben soms vrij vanwege hun CV (compensa everlof), studieverlof , nascholing, of dat zij gebruik maken van de BAPO-regeling (ouder dan 52 jaar). Ook door ziekte kan de leraar afwezig zijn. Een
afwezige leraar wordt in principe vervangen door een andere leraar. Meestal gebeurt dit door een eigen leraar van school. Wij doen ook een beroep op het schoolbestuur om een vervanger te sturen. In
principe sturen wij de kinderen niet naar huis. Als er geen vervanging mogelijk is, verdelen wij de kinderen over verschillende groepen of voegen groepen samen. Slechts in uiterste nood zullen kinderen
van een groep naar huis worden gestuurd. Die ouders krijgen hierover een brief. Indien er niemand
thuis is, wordt op school voor opvang gezorgd.
In de groepen 1 t/m 8 werken we zoveel mogelijk met vaste groepsleraren voor uw kinderen. Bij ziekte
zal indien mogelijk de internbegeleider/ staflid worden ingezet.
Het is ook mogelijk dat er een beroep op een leraar of direc elid met ambulante jd wordt gedaan.
Pagina 30
5.3
Schoolgids
Onderwijs ondersteunend personeel
Op onze school is een onderwijsassistente werkzaam in de kleutergroepen. Zij
assisteert de groepsleraren bij de dagelijkse werkzaamheden. Onze ouderconsulente assisteert eveneens bij de groep 1-2.
Ook werken er een conciërge en een administra ef medewerkster op onze
school. U vindt de administra ef medewerkster in de recep e.
Bij de administra ef medewerkster kunt u terecht
voor :

ziekmelding van uw kind

betaling van ouderbijdrage

informa e
De ouderconsulente hee als taak de
ouderbetrokkenheid te s muleren, deze te vergroten en ouderac viteiten te
organiseren. Zij is al jd in of bij de ouderkamer te vinden.
5.4
Stagiaires
5.5
Onze school biedt Pabo-studenten en studenten
van andere instellingen, zoals HBO en MBO, de
gelegenheid om prak jkervaring op te doen. Dit
betekent dat onder begeleiding van een leraar
(een mentor) de student les kan geven of andere
opdrachten uit kan voeren. Vanuit de instellingen wordt dit proces begeleid door een studiebegeleider .
Pabo
LIO-stagiaires
LIO-stagiaires zijn 4e jaars studenten van de Pabo.
LIO staat voor Leerkracht in Opleiding. Het is hun
laatste jaar op de Pabo en kunnen als zij slagen dus
meteen het basisonderwijs in “rollen”. Zij lopen een
lange periode stage, waarin zij in het begin 3 dagen
per week gedeeltelijk de groep doen en steeds meer
helemaal. De groepsleraar behoudt hierbij de verantwoordelijkheid voor de groep. In 2014-2015 hebben wij een LIO stagiaire in groep 1-2/Lekker Fit.
re
o
M
s
a
Thom
Pagina 31
Schoolgids
6.
OUDERS
6.1
Contact met ouders
Er zijn contacten met ouders die gericht zijn op het kind
Het gaat dan om:
Hiervoor zijn er :
 hoe het gaat op
school.
 informa e op papier (nieuwsbrieven, schoolkrant, stencils, snelle berichten)
 hoe zit het onderwijs in elkaar.
 Rapportmiddagen en -avonden.
 hoe gaan we met
kinderen om.
 gesprekken op afspraak.
 voorlich ngs- of introduc ebijeenkomsten (themamiddagen, voorlichngsochtenden en -middagen).
 algemene ouderavonden.
Het gaat dan om:
Hiervoor zijn er :
 assisten e verlenen op
allerlei gebieden.
 deelname in een werkgroep voor begeleiding of ondersteuning bij technisch
lezen, uitstapjes, feesten e.d.
 helpen in een groep.
 De Medezeggenschapsraad en de Ouderraad.
 voorlich ng geven,
samen denken over
onderwijs en de
school.
 Oudercontacten onderling.
6.2
 Cursus “Ouderbetrokkenheid”.
Informa e avonden
Zoals u elk schooljaar van ons gewend bent, zullen er ook dit jaar voorlich ngsbijeenkomsten gehouden
worden in de klas van uw kind. Daar krijgt u dan meer te horen over de gang van zaken in die groep, afspraken en regels, gebruikte methoden en vele andere zaken. De data waarop die bijeenkomsten gehouden
worden staan vermeld in de informa ekalender die u als bijlage bij de schoolgids ieder jaar krijgt.
6.3
Medezeggenschapsraad
Vanaf 1985 hee iedere school een medezeggenschapsraad die bestaat uit een vertegenwoordiging van
ouders en personeel. De medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar gee ook adviezen en beslist
mee. Daarmee komen we op twee soorten rechten die de MR hee : adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR gee . Dat ligt
anders bij voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht hee . Het schoolbestuur kan zonder de instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Bij een aantal categorieën van beslissingen die het
bestuur neemt, is instemming nodig van de MR.
Pagina 32
Schoolgids
Instemmingsrecht hee de MR onder andere bij :
 verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school.
 vaststelling of wijziging van het schoolwerkplan
 vaststelling of wijziging van het schoolreglement enz.
Adviesrecht hee de MR onder andere bij:
 verandering van de grondslag van de school.
 fusie met een andere school.
 beleid inzake aanstelling en ontslag van de schoolleiding enz..
Meer informa e over de MR kunt u lezen in de informa ekalender op pagina 2.
6.4
De ouderraad
De ouderraad hee als taak de school ondersteuning te bieden bij allerlei ac viteiten.
Ouders, die dat willen, kunnen zich kandidaat stellen voor een func e of taak binnen de ouderraad.
De vergaderingen zijn eenmaal in de 2 maanden in de ouderkamer op de woensdagochtend.
6.5
De ouderkamer
De ouderkamer is een lokaal, dat door ouders veranderd is in een kamer. Allerlei ouderbijeenkomsten kunnen ook in dit ouderlokaal gehouden worden. Dit ouderkamerproject is opgericht om:

De inspanningen van de ouders en de inspanningen van de school in evenwicht te krijgen.

Strategieën te ontwikkelen om de rela e ouders - school te verbeteren.
De doelstellingen betreffen de hele school, maar het vormgeven wordt gedragen door een direc elid en de
ouderconsulente. Er zijn meerdere ouderbijeenkomsten op school:






Cursus Kaleidoscoop voor de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2
Cursus “Opvoeden zo”
Computerles
Cursus “ouderbetrokkenheid” (20 ochtenden)
Workshops Gezonde School, Maatschappelijk Werk, Passend
Onderwijs, Vreedzame School, Gedrag, Rela es, Lekker Fit
Ook voor themabijeenkomsten voor vaders en moeders wordt
de ouderkamer gebruikt. Iedere donderdagochtend is er een
ac viteit voor de ouders in de ouderkamer.
Pagina 33
6.6
Schoolgids
Informa e aan gescheiden ouders
Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om beide
ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen.
Het schoolbestuur hee hiertoe onderstaand protocol vastgesteld.
Informa eplicht ouders
Voor een juiste en zuivere toepassing van de regels en richtlijnen van dit protocol is het van belang dat ouders de school op de hoogte stellen indien er wijzigingen zijn met betrekking tot hun Burgerlijke Staat.
Indien als gevolg van een scheiding de situa e ontstaat dat één of beide ouders niet meer belast is met het
ouderlijk gezag, dan is de andere ouder/verzorger verplicht om afschri en van de officiële stukken waarin dit
is vastgelegd, waaronder bepalingen ten aanzien van het ouderlijk gezag, bezoekrecht en dergelijke, te overhandigen aan de school. De betreffende stukken zullen in het leerlingdossier worden bewaard. Uiteraard zal
hierbij uiterste zorgvuldigheid worden bewaard. Mocht de betreffende ouder dit nalaten, dan zal de school
niet gehouden kunnen worden aan een correcte uitvoering van het onderhavige protocol.
Informa eplicht school
Op school rust een informa eplicht aan beide ouders die het ouderlijk gezag hebben. Onder informa e in
deze wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisa e zoals rapporten,
nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, schoolgids en ouderavonden.
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling woont bij één van de ouders dan zal deze informa e worden verstrekt aan de ouder bij wie de leerling in huis woont. Hierbij gaat de school ervan uit dat
alle informa e welke door de school aan die ouder wordt verstrekt door die ouder aan de andere ouder
wordt doorgegeven. Indien dit niet het geval is, dan dient de ouder die de informa e niet ontvangt op eigen
ini a ef contact op te nemen met de school en zal in overleg worden bezien of andere afspraken ten aanzien van de informa evoorziening (schoolgids, rapporten, ouderavonden) kunnen worden gemaakt. Hierbij
wordt aangetekend, dat voor een ouderavond beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, er sprake is van co-ouderschap en de leerling woont beurteling bij één van de ouders, dan zal alle informa e worden verstrekt aan de ouder wiens adresgegevens ten
behoeve van de registra e van de leerling zijn gemeld. Ook in dit geval gaat de school ervan uit dat alle informa e welke door de school aan die ouder wordt verstrekt door die ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven. Indien dit niet het geval
is, dan dient de ouder die de informa e niet ontvangt op eigen ini a ef
contact op te nemen met de school en zal in overleg worden bezien of
andere afspraken ten aanzien van de informa evoorziening (schoolgids,
rapporten, ouderavonden) kunnen worden gemaakt. Hierbij wordt aangetekend, dat voor een ouderavond beide ouders worden uitgenodigd
voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan
worden afgeweken.
Pagina 34
Schoolgids
Indien één van de ouders het ouderlijk gezag hee en de andere ouder is
uit de ouderlijke macht gezet, dan zal de school slechts de ouder die met
het ouderlijk gezag is belast informeren. Op grond van de wet is de school
echter verplicht om ook de ouder die niet is belast met de ouderlijke macht
desgevraagd beperkt te informeren, tenzij de informa e niet op dezelfde
manier ook wordt verscha aan de ouder die wel met het ouderlijk gezag is
belast, of als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informa e verzet. Voorts is de school hiertoe niet verplicht indien dit blijkt
uit enig rechterlijk vonnis. De niet met het ouderlijk gezag belaste ouder
dient op eigen ini a ef de school schri elijk te verzoeken beperkte informa e te willen ontvangen. In dergelijke situa e ontvangt de desbetreffende ouder de schoolgids, een kopie van de rapporten en de uitnodigingen voor de rapportavonden. Hierbij
wordt aangetekend, dat voor een ouderavond beide ouders worden uitgenodigd voor een apart gesprek.
Pagina 35
7.
Schoolgids
KWALITEITSZORG
7.1
Kwaliteit
De Augus nussch
ool werkt gerich
t aan het bepale
van het onderw
n, bewaken en be
ijs op onze scho
vorderen van de
ol. Hiervoor hebb
leerlingvolgsyste
kwaliteit
en we op school
em (zie hoofdstu
on
der andere een
k 4.2 ).
digitaal
Ook wordt een m
eerjarenplanning
gemaakt, dat te
ligt al jd ter inza
lezen is in ons sc
ge in de direc ek
hoolplan. Dit docu
am
er. In die meerja
wijsdoelen beschr
ment
renplanning staa
even en tevens de
n
de
ge
w
w
en
erkwijze om die
ste onderKijk ook op www
doelen te bereik
.augus nus-scho
en en vast te houd
ol.nl
en.
g
Nascholin
het noodza
is
n
e
d
ie
b
te
llerlei ge
op de hoog
erwijs op a
m
d
o
n
n
o
e
t
e
lg
h
o
v
ngen in
ividuidingen
e veranderi
n deels ind
ussen/ople
d
ij
z
rs
e
u
g
n
c
e
e
g
s
w
s
n
u
a
a
rs
V
gelm
Deze cu
e leraren re
ikkelingen.
tw
n
o
kelijk dat d
te
s
w
an de nieu
.
te blijven v
e
amv rband
te
in
ls
e
e
eel en d
7.2
7.3
Studiedagen
Ook hebben de leraren gedurende het schooljaar een aantal studiemiddagen. Dan worden allerlei nieuwe
ontwikkelingen in het onderwijs besproken. Bijvoorbeeld hoe je de kinderen kunt helpen met problemen in
hun gedrag of welke andere werkwijzen er zijn voor je groep.
Contacten
inn met verschillende
te
ac
nt
co
e
w
n
de
ssend
en onderhou
te kunnen begeleid
esteam (OAT) van Pa
vi
ed
ad
go
ijs
n
rw
ge
de
lin
on
er
t
le
he
Om de
Onderwijs via
tgezet Onm-Noord, het Voor
ld met het Speciaal
ru
ee
nt
rb
Ce
oo
jv
m
Bi
da
.
er
es
Ro
an
st
sverband
dienst etc.
(PPO) samenwerking
schoolbegeleidings
de
en
e
li
po
Primair Onderwijs
de
,
olarts
pelijk Werk, de scho
derwijs, Maatschap
7.4
7.5
Func oneringsgesp
rekken
Elk jaar hebben de
leraren een func
oneringsgesprek m
oordelingsgesprek.
et de direc e van
In het func onerin
de school en om de
gsgesprek wordt be
welke problemen
4 jaar een besproken wat er on
er zich voordoen
der andere in de gr
en welke wensen
oep gebeurt,
er zijn ten aanzien
van allerlei school
zaken.
Pagina 36
Schoolgids
8.
SCHOOL– EN VAKANTIETIJDEN HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN
8.1
School jden & Klokurentabel (zie Informa ekalender pag. 6 & 24)
Vanaf 2012-2013 krijgen alle kinderen in alle groepen 1016 uur les. Vroeger was dat voor
groep 1 t/m 4 : 880 uur en voor de groepen 5 t/m 8 : 1000 uur. Het we elijk gemiddelde is 970 uur.
De kinderen op de Augus nusschool krijgen op deze wijze, ongeveer 370 uur meer les dan verplicht.
Dat is meer dan een derde jaar extra onderwijs op de basisschoollee ijd.
In de informa ekalender staan ook de les jden voor de kinderen. Iedere ochtend van 08.30-12.00
uur en vier middagen van 13.00-15.15 uur. De begin jd en de eind jd van de lessen zijn van alle groepen hetzelfde. Soms zijn er andere jden i.v.m. gymnas ek, zwemmen, schooltuinen of uitstapjes. De
ouders van deze kinderen krijgen hier bericht over of het staat op de informa ekalender vermeld. De
klokurentabel vermeld het aantal uren dat de leerlingen onderwijs ontvangen per vakgebied. A ankelijk van de methode kan dit per leerjaar verschillen. Zie ook Klokurentabel.
Deur open
De schooldeur gaat ‘s morgens 10 minuten voor het begin van de school jd open.
‘s Middags 10 minuten voor het begin. Van de les jd. Zorg ervoor dat de kinderen op jd zijn.
De kinderen van groep 1 t/m groep 4 kunnen na school jd binnen in de klas wachten op hun broer of zus uit
een hogere groep.
Ziek
Wanneer een kind ziek is, moet u dat voor school jd (telefonisch) laten weten.
Dat voorkomt dat de groepsleraar u moet bellen om te vragen waar uw kind is.
Tel. : 010 – 4364378. Niet afmelden is ongeoorloofd verzuim.
Laatkomers
Te laat komen is erg storend. Wanneer uw kind te laat is kan hij
via de hoofdingang naar binnen. Vervolgens krijgt uw kind een ‘te laat kom brief’ van de groepsleraar mee naar huis. Verandert het “te laat komen” dan nog niet dan zijn wij we elijk verplicht
de leerplichtambtenaar in te schakelen.
8.2
Gymnas ek en zwemmen
Alle kinderen dragen gymkleding: een shirt en een korte broek of een turnpakje. Het
gebruik van gymschoenen is verplicht. Tijdens de gymles mogen geen sieraden, horloges en dergelijke worden gedragen. Dit is in verband met de veiligheid. Indien uw
kind niet aan de gymles kan deelnemen, gee u dan even een brie e mee! Zie
ook infokalender.
Fruitbeleid & Waterbeleid
Lekker Fit en het Fruit– en waterbeleid. In verband met gezond eten en drinken en bewegen is elke schooldag een fruit– en waterdag. De kinderen zijn verplicht om in de ochtendpauze een stuk fruit of groente te eten en water te
drinken. In de middagpauze kiest u zelf de invulling van een gezonde lunch.
Pagina 37
8.3
Schoolgids
Bibliotheek
Zie informa ekalender over de Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat en de Leeszaal Ro erdam West op
het Rijnhoutplein.
8.4
Vakan e en vrije dagen (zie bijlage Informa ekalender)
Zie informa ekalender
8.5
Zomervakan e en extra verlof
Voor vrije dagen of vakan e buiten de schoolvakan es worden de richtlijnen van het ministerie gevolgd.
Dat betekent dat verzoeken om een vrije dag of meerdere dagen tot een maximum van en dagen schri elijk bij de direc e ingediend moeten worden. Beoordeling zal plaats vinden op basis van we elijke bepalingen. Verzoek moet al jd schri elijk worden aangevraagd. Aanvragen worden bewaard in het dossier.
Alle verzoeken om meer dan en dagen moeten ruim van te voren worden voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de Gemeente Ro erdam. (minimaal 8 weken vooraf)
Voor vakan e wordt geen extra verlof toegekend. Dit zijn afspraken die voor heel Ro erdam gelden.
Wanneer ouders geen toestemming krijgen voor extra verlof van de direc e en hun kind niet op school
komt, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim.
De direc e is we elijk verplicht dit verzuim te melden aan Bureau Leerplicht.
Deze beslist welke maatregelen genomen gaan worden.
8.6
Overblijven
Het overblijven op school is gra s en het toezicht wordt verzorgd door het personeel van de school. Wij verzoeken u de kinderen alleen te laten overblijven als dit werkelijk noodzakelijk is.
8.7
Verjaardagen
Natuurlijk is het gezellig als een jarige kan trakteren, maar verplicht is het niet. Wanneer er getrakteerd
wordt, mag het dan een stukje fruit of iets dergelijks zijn? Bij voorkeur geen snoep en zeker geen kauwgom.
Ook het team eet graag hetzelfde als de kinderen. Zie ook de kaarten met trakta e ideeën.
Uitnodigingen voor kinderpar jtjes bij voorkeur niet via de school verspreiden. Het is zo jammer voor de kinderen die niet uitgenodigd worden.
Pagina 38
8.8
Schoolgids
Medicijngebruik en medische handelingen op school
Bij de inschrijving van een leerling zullen wij vragen naar eventueel medicijngebruik. Als kinderen van hun
arts medicijnen verstrekt krijgen, kunnen er momenten zijn dat deze ook op school moeten worden ingenomen. Dat vraagt uiterste zorgvuldigheid. Ten eerste willen we de medicijnen graag in de bureaulade van de
groepsleraar hebben liggen. We willen ook weten van u als ouder van ons verwacht. Duidelijkheid is daarbij
belangrijk. Als er gaande het schooljaar veranderingen zijn, willen wij graag dat u dat direct doorgee aan de
groepsleerkracht. In een (vertrouwelijke) medica e– en allergieënlijst houden wij bij welke leerlingen onze
zorg nodig hebben, zodat zij correct kunnen handelen in geval van nood.
Ons schoolbestuur hee een protocol medicijngebruik op school ontwikkeld. In het kort staan daarin de volgende zaken:

Het kind wordt ziek op school. Het uitgangspunt is dat het kind naar huis moet en dat zonder overleg
met de ouders of arts geen medicijnen gegeven worden.

Het verstrekken van medicijnen op verzoek. De medicijnen worden alleen gegeven als het medisch
noodzakelijk is dat deze onder school jd worden gegeven. In dit geval moet er toestemming van de
ouders schri elijk vastgelegd worden.

Medische handelingen. Het is voor het personeel van de RVKO niet toegestaan om medische handelingen uit te voeren.
Een toestemmingsformulier voor het geven van medicijnen kunt u a alen bij de direc e. Als u over dit alles
nog vragen hee , kunt u terecht bij de direc e. Zie contactgegevens voorin deze schoolgids.
Pagina 39
8.9
Schoolgids
Klachtenregeling
Elk schoolbestuur is we elijk verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen. Het schoolbestuur waar
onze school deel van uitmaakt, de RVKO, hee één klachtenregeling voor alle scholen.
Ouders, leerlingen, personeel en eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kunnen te allen
jde een klacht indienen. Klachten over de dagelijkse gang van zaken dienen eerst in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze te worden afgehandeld.
Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar tevredenheid hee plaatsgevonden, kan men in contact treden met de bovenschools manager van de school of,
met name bij privacy gevoelige zaken, met één van de vertrouwenspersonen van de RVKO.
Via de direc e of de contactpersoon van de school kunt u vernemen hoe u met de desbetreffende personen
in contact kunt treden.
Indien ook het overleg met de bovenschools manager niet naar tevredenheid is verlopen, kan een formele
klacht ingediend worden bij de klachtencommissie. Het schoolbestuur is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Ook de klachtencommissie zal al jd eerst beoordelen of er voldoende overleg hee plaatsgevonden tussen de verschillende par jen, teneinde de klacht op te lossen.
Gezien de wijziging van de bestuursstructuur per 1 juni 2013 is Ger Veldkamp de vertrouwenspersoon binnen de RVKO. Hij is per e-mail te bereiken
via [email protected] of telefonisch via 010-4537500. De volledige klachtenregeling van de RVKO kunt u opvragen bij de direc e of de contactpersoon van de school en is ook te vinden op www.rvko.nl, onder het kopje
“schoolgids”.
8.10 Aansprakelijkheid
De school is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van privé-eigendommen. Tevens is de school niet aansprakelijk voor de schade die kinderen aan andere kinderen toebrengen. U dient dit zelf
te regelen met de verantwoordelijke ouders of uw eigen WA verzekering.
8.11 Schoolkamp
De kinderen van groep 8 gaan aan het eind van het schooljaar op kamp als
afslui ng van hun basisschoolperiode. De bestemming is wisselend. Hiervoor
wordt aan de ouders een aparte bijdrage gevraagd. Informa e hierover vindt
u in de informa ekalender.
Het schoolkamp is een verplichte onderwijsac viteit. Kinderen die om de een
of andere reden niet meegaan zijn dus verplicht om op school te komen om
een alterna ef schoolprogramma te volgen.
Pagina 40
Schoolgids
8.12 Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is vrijwillig. Uit de inkomsten worden ac viteiten voor de kinderen georganiseerd zoals de
kerstviering, sinterklaasviering, schoolreisje en dergelijke. Zie verder Informa ekalender voor de betaalwijze
en hoogte van de bijdrage per leerling.
8.13 Sponsoring
De Augus nusschool stelt zich terughoudend op ten opzichte van sponsoring. Wij houden ons aan het
‘convenant scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs en sponsoring 2002’. Dit houdt onder
andere in, dat:

Sponsoring nooit de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en ona ankelijkheid van ons onderwijs en
de school in gevaar mag brengen.

Sponsoring overeen moet komen met de doelen van de school en het onderwijs. Het mag kinderen
niet aanze en tot ongezonde en/ of gevaarlijke ac viteiten.
8.14 Kledingvoorschri
Het protocol met betrekking tot de kledingvoorschri en ligt ter inzage in de direc ekamer.
8.15 Financiële hulp
Alle kinderen mogen meedoen, dus ook uw kind!
Zwemles, voetbal, dansen, judo, muziek maken, werkweek, schoolreisje etc.
Is het voor u moeilijk om rond te komen? En dan komen daar die dure club- en schoolkosten ook nog bij!

Woont u in de gemeente Ro erdam en is uw inkomen op, of net iets boven, het minimum?

Hee u schoolgaande kinderen in de lee ijd van 4 tot 18 jaar?

Worden de kosten niet of slechts gedeeltelijk vergoed door voorliggende voorzieningen als de bijzondere bijstand, studiefinanciering of andere regelingen?
U kunt dan bij verschillende instan es terecht, zoals:
S ch ng Leergeld Ro erdam
Postbus 21457, 3001 AL Ro erdam
tel. 010-240 01 89
www.leergeldro erdam.nl
Gemeente Ro erdam
Ro erdam, iedereen doet mee!
tel. 0800-1545
www.ro erdam.nl/rondkomen
JeugdSportFonds Ro erdam
JeugdCultuurFonds Ro erdam
Ro erdam Sportsupport
Olympiaweg 10
tel. 010-4794457
ro [email protected] onds.nl
Pagina 41
9
Schoolgids
Adressenlijst
Schoolbestuur
Ro erdamse Vereniging voor
Katholiek Onderwijs (RVKO)
Postbus 4250
3006 AG Ro erdam,
tel. 010 - 4537500
www.rvko.nl
Josephstraat 12-14
3014 TP Ro erdam
tel. 010 - 4364378
Medezeggenschapsraad
Mevr. J. Smit (voorzi er)
Rijksinspec e:
Vragen over onderwijs
[email protected]
www.onderwijsinspec e.nl
Peuteropvang
Peuterspeelzaal ‘De Zonnesteen’
(S ch ng Groeibriljant)
Passend Primair Onderwijs:
Schoolcontactpersoon
Voor-en naschoolse opvang
Mevr. M. Blaak
Kids’s Wonderworld
Gouvernestraat 70e
3014 PR Ro erdam
tel. 010-4366447
Klachtmeldingen over seksuele
in mida e, seksueel misbruik,
erns g psychisch of fysiek geweld, discrimina e, extremisme
Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG)
Meldpunt
vertrouwensinspecteurs
0900 – 111 3 111 (lokaal tarief)
Mevr. M. Fortes Gomes
(verpleegkundige)
Mevr. T. Rodriques (arts)
Crooswijksestraat 115
3034 AG Ro erdam
tel. 010 – 4444608
Schoolgericht Maatschappelijk
Werk
Mevr. H. Ris
[email protected]
Tel. 06-2893917
Logopedie
Logopedisch Centrum Ro erdam
Logopedisch centrum
Oldenbarneveltplaats 412
Tel. 010-4114224
Schooltandarts
Centrum Jeugdtandverzorging
Boezemsingel 11,
3034 EA Ro erdam
tel. 010 - 2140733
Leerplicht Ro erdam
Jeugd Onderwijs & Samenleving
(JOS)
Afd. leerlingzaken
Westblaak 16
3011 TA Ro erdam
tel. 010-2674666
Kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie– en
Fysiotherapie Prak jk
Van Schaick—Dijcks
Van de Leckestraat 19
3061 PA Ro erdam
010-7052988
0614744817
Postbus 2730
3500 GS UTRECHT
0800 – 8051 (gra s)
Josephstraat 10
3014 TP Ro erdam
tel. 010-2862777
www.pporo erdam.nl