Nieuwsbrief nr. 15

Eben-Haëzerschool
Nieuwsbrief 15
7 mei 2014
Vertrouwen, in kinderen en hun talenten
Aan alle ouders en kinderen,
lleen mensen die ouder zijn dan ruim 70 jaar kunnen zich nog een levende herinnering vormen van de Tweede
A Wereldoorlog.
Deze ouderen weten nog uit ervaring wat onvrijheid is. Het is daarom ook goed om tradities als
dodenherdenking en Bevrijdingsdag in ere te houden. Ondanks alle wetenschap blijkt geschiedenis zich te herhalen.
Terecht zijn er vanuit de SGP vragen gesteld en voorstellen gedaan ten aanzien van de steeds zwakker wordende
ovembernov
krijgsmacht. Een veelzijdige defensie is in een onrustige en onvoorspelbare wereld van groot belang. Een
belangrijke les
emberoktobe
van voor WO II. Ons land werd in een oorlog verwikkeld, terwijl onze defensie relatief klein was en het leger
het land met
r 2002
verouderd materieel moest verdedigen. Er is een belangrijke taak voor het onderwijs in het geven van goede lessen
geschiedenis. Leerkrachten met kennis van en belangstelling voor de historie zijn daarbij factor één. Goede lesmaterialen
zijn vervolgens belangrijk ter ondersteuning. Zo zijn we ons momenteel aan het oriënteren op een nieuwe methode voor
het vak geschiedenis. Het vak waarbij we ook mogen wijzen op Gods hand, Die de geschiedenis schrijft.
Bruiloften
Volgende week vrijdag hoopt juf A.N.J.Post in het huwelijk
te treden met haar aanstaande : dhr. Gerben Noorland.
In verband hiermee zijn de kinderen van groep 3 om 10.30
u vrij en alle andere groepen om 11.45 We wensen de juf
en haar bijna-man een gezegende en feestelijke dag. De
kerkdienst vangt aan om 14.15 u. Hun toekomstig adres:
Ratelaar 12 , 8281 KZ.
Van juf Holtland en haar verloofde dhr.Stephan Noorland
ontvingen we een kaartje over het krijgen van een sleutel
van Trekschuit 10, 8271 LD te IJsselmuiden. Hun voorgenomen huwelijksdatum is 10 oktober. We willen hen van
harte feliciteren met hun voornemen en hun woning.
’t Wordt nog bijzonder met namen van het personeel:
2x Roeten, 2x Post, 2x Noorland…
Ledenvergadering schoolvereniging
Op 22 april vond de jaarlijkse ledenvergadering van de
schoolvereniging plaats, die bezocht werd door 46 leden.
Het jaarverslag en de jaarrekening werden door de
vergadering goedgekeurd. Vooral door extra inkomsten (
het herfstakkoord van de rijksoverheid) was 2013 een
financieel goed jaar. De extra middelen zullen op voorhand
aangewend worden om de 0-groepen structureel vijf
morgens onderwijs te bieden. Op de Eben-Haëzer is door
leerlingengroei tevens ruimte voor het vorm en van een
extra groep. De zittende en herkiesbare bestuursleden de
de Muijnck, Schaapman en
Opschoor werden met
meerderheid van stemmen
herkozen. In de plaats van
de aftredende en niet
herkiesbare M. Beelen
werd de heer T. Fokker –
Schoolstraat 16 gekozen.
Voorzitter de Muijnck bedankte de heer Beelen voor de
bekwame en integere wijze waarop hij zich sinds 2008 voor
de scholen heeft ingezet. Hem werden een envelop met
inhoud en een boeket overhandigd. Ds. C. Hogchem
besloot de avond, daarbij terugziend op een goede
vergadering.
Eben-Haëzerschool Greente 87
Website: www.rbsgenemuiden.nl
Excursie
Groep 0a/1a
werkten over
het thema:
‘Daar zit muziek
in’. Ze gingen op
excursie naar
muziekschool
Quintus in
Kampen. Zie ook
volgende pagina
Terug uit Albanië- Kom over en Help
Gisteren keerden juf Roeten en juf Buurkes terug van hun
onderwijsreis voor Kom over en Help. We zullen vast nog
het nodige over deze indrukwekkende reis horen.
Rabobank bedankt!
Het deels beëindigen van de activiteiten van de Rabobank
bracht de scholen nog een leuk voordeeltje. Dankzij
inspanningen van Rabomedewerker dhr. Sijmon Last
ontvingen de scholen een bijna nieuw verrijdbaar
whiteboard, waarvoor onze hartelijke dank!
Vakantierooster en andere data Eben-Haëzerschool
Actiemarkt
27-05-2014
Hemelvaart + vrijdag
29-05-2014
30-05-2014
e
2 Pinksteren
09-06-2014
Schoonmaakavond 1 juli
Zomervakantie
1e schooldag 2014-2015
07-07-2014
18-08- 2014
15-08-2014
30-05-2014
8281 KN GENEMUIDEN Telefoon: (038) 385 66 19 Email [email protected]
Daar vindt u ook de laatste nieuwsbrieven!
Voor alle data in de nieuwsbrief geldt : Deo Volente
Groep 8 geeft les in groep 0/1! Bedankt Femia, Anne-Dirk, Egbert en Kees dat jullie ons wilden leren
over jullie muziekinstrumenten!
Een gezonde pauzehap en verjaardagstraktie
In eerdere nieuwsbrieven hebben we ook al eens aangedrongen het terugdringen van snoep en koek op school. Veel kinderen willen
graag trakteren op: wat anderen ook doen… En dat betreft nogal eens gesuikerde of calorierijke traktaties. We willen u
aanmoedigen dit patroon te helpen doorbreken en te kiezen voor een gezond tussendoortje voor de pauze, voor de traktaties aan
de klas en… aan meesters en jufs! Waar dan op trakteren? Typ in google ‘ gezonde traktaties op school’ in en er komen allerlei
websites /ideeën. Er kan zelfs per groep gezocht worden. Laten we samen proberen een nieuwe trend te zetten!
http://www.gezondtrakteren.nl/
Werkgroep Anti Hoofdluis- wie helpt?
Het belangrijkste moet thuis gebeuren: de kinderen regelmatig met een fijne kam (luizenkam)
controleren. Op school wordt er na elke vakantie gecontroleerd. Met een groep ouders gaat dat
heel vlot. Wie wil de groep komen versterken? We kunnen weer enkele nieuwe ouders
gebruiken? U kunt zich aanmelden bij onze concierge: [email protected] of hem even bellen op school: 385 6619