Innoveren is samen leren

PO VO BVE
Onderwijsadvies
in een
veranderende
omgeving
Innoveren is samen leren
Sinds marktwerking van toepassing is op de onderwijsadviesbranche is het veld flink in
beweging. Onderwijsadviesbureaus hebben hun expertisedomein structureel verbreed.
Bijvoorbeeld, niet geheel zonder toeval, naar de GGZ voor leerlingen met ernstige
enkelvoudige dyslexie, en behandeling en begeleiding van leerlingen én ouders bij (lichte)
gedragsproblematiek.
Door D or i n e van Walstijn en Denis Koets
I
n 2008 zijn de gelden voor de toenmalige onderwijsbegeleiding zonder oormerk overgegaan van overheden naar
de scholen. Vanaf dat moment geldt er marktwerking in de
onderwijsadviesbranche. Organisaties moeten hun eigen
broek ophouden door opdrachten te verkrijgen van bijvoorbeeld
scholen, samenwerkingsverbanden en nu, met het inwerking
treden van Passend Onderwijs, ook gemeenten.
Onderwijsadviesbureaus werken steeds doelgroepgerichter, constateert Annemarie Kaptein, directeur van EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus. “Tien jaar geleden waren onze
leden vooral actief binnen het primair onderwijs. Tegenwoordig
is onze expertise uitgebreid naar de vroeg- en voorschoolse educatie, het voortgezet onderwijs en het mbo en in het algemeen
naar de gehele driehoek kind-ouders-school.” Door op specifieke
expertiseterreinen slim samen te werken, zijn krachtige relaties
met externe samenwerkingspartners tot stand gekomen. Ook
binnen de branche zelf wordt samenwerking gezocht. Voorbeeld
daarvan is de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL), een
samenwerkingsverband van onderwijsadviesbureaus dat regi-
12
SchoolManagement totaal
LTR_P012_LTR-SCHOZA-04-2014 12
onaal maatwerk biedt op het gebied van ernstige enkelvoudige
dyslexie en gedragsproblemen. Dit samenwerkingsverband doet
tevens dienst als platform voor ontwikkeling van dienstverlening. Volgens Kaptein ligt de volgende uitdaging voor de branche in de maatschappelijke opdracht onderwijs en jeugdhulp
te verbinden en efficiënt te organiseren. “Ook daar is een slag
te maken door het bundelen van krachten. Op het snijvlak van
onderwijs en jeugdhulp is de nodige efficiency te behalen. Vanuit die ambitie gaan we integrale onderwijsadvisering verbreden
naar integrale ketenadvisering.”
Passend Onderwijs
De uitdaging is om Passend Onderwijs en de ontwikkelingen
in het jeugdveld op gemeentelijk niveau te integreren, zodat er
een goede doorlopende infrastructuur ontstaat waarin integrale
onderwijs-zorgarrangementen geboden worden. De onderwijsadviesbureaus spelen daar met hun ervaring en expertise op in.
Bij de begeleiding van scholen, ouders, samenwerkingsverbanden, leraren en schoolbesturen maken professionals – gedragswetenschappers en onderwijskundigen – de vertaalslag tussen
September 2014
11-9-2014 15:04:06
Dyslexiezorg
In 2009 werd de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie
opgenomen in het verzekerde pakket onder de Zorgverzekeringswet.
Een nieuwe zorgmarkt die heel dichtbij de expertise en het werkterrein
van de onderwijsadviesbureaus ligt. Ook leerlingen met deze vorm van
dyslexie zitten immers op school. Maar hoe doe je dat als onderwijsadviesbureau? De sleutel tot succes ligt hier voor een belangrijk deel
in samenwerking. Een deel van de branche heeft zich verenigd in de
coöperatie Onderwijszorg Nederland, ‘Partner in Dyslexie’. Deze samenwerking heeft niet alleen geleid tot soepele toetreding tot het domein
van de dyslexiezorg en vergoeding door zorgverzekeraars, maar vooral
ook tot een goede behandelmethode evenals een continue monitoring,
evaluatie en bijstelling van deze zorg.
wetenschap en praktijk. Kaptein: “De onderwijsadviesbranche
draagt actief bij aan een samenhangende zorgstructuur voor
kinderen vanuit de invalshoeken onderwijs en zorg. Vanuit onze
coöperatie Onderwijszorg Nederland bieden wij kinderen behandelingen voor dyslexie en lichte gedragsproblemen om zo hun
ontwikkelingskansen te bevorderen. ONL heeft in vijf jaar tijd al
duizenden kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie bereikt
waarbij een integrale behandelaanpak met ouders en scholen is
gerealiseerd. Dat zijn mooie resultaten!”
Trendsetter
De veranderingen in het onderwijs en de jeugdhulp zijn groot
en kansrijk. De branche beseft dat grote verandertrajecten in de
jeugdzorg niet alleen nieuw aanbod vragen, maar óók een nieuwe manier van dienstverlening. Innovatie komt daarbij beter
tot stand vanuit een attitude waarbij het zoeken en vinden van
samenwerking normaal is. Kaptein: “Enerzijds door de expertise
van de gezamenlijke onderwijsadviesbureaus te verbinden en
te benutten voor productontwikkeling, anderzijds door nog
nadrukkelijker samen met de klant of de doelgroep on the job
dienstverlening te ontwikkelen. Innoveren is samen leren. Dat
houdt de branche gericht op de horizon en vraagt een permanente kritische beoordeling van het eigen aanbod. De onderwijsadviesbureaus hebben de potentie en ambitie om trendsettend te
zijn in het anders organiseren van hun toegevoegde waarde voor
het onderwijs door samen met hun natuurlijke partners – leraren, ouders, schoolleiders – slim te innoveren. De branche pakt
deze handschoen op door het ontwikkelingen van kwaliteitscriteria en -indicatoren voor goed onderwijs aan alle kinderen.
Deze worden direct vertaald naar passende professionaliseringsactiviteiten voor onderwijsprofessionals en bouwstenen voor
toekomstbestendige schoolontwikkeling. De onderwijsadviesbranche staat aan de wieg van het onderwijs van morgen.”
Dor i ne van Wal st i jn e n De ni s K oe t s z i j n w er k za a m a l s
be le i d s a dv i s e u r bi j ED v e n tu re
Mede door de komst van Passend Onderwijs en de veranderingen in de zorgstructuur is de formele invloed van ouders en de
samenleving toegenomen. Vanaf 2012 hebben onderwijsadviesbureaus nadrukkelijk een impuls gegeven aan partnerschap
tussen ouders en scholen via het landelijk netwerk van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid. De ExpertisePunten bieden
een regionaal maatwerk aan ouders, scholen en gemeenten. “De
ervaring leert dat daar waar leerkrachten, kinderen en ouders
dagelijks met elkaar in contact zijn, de sleutel tot succes ligt”,
aldus Kaptein. “Met de veranderingen in de zorgstructuur
benaderen scholen ons met de vraag hoe zij ouders beter kunnen
betrekken bij het inspelen op onderwijs- en zorgbehoeften van
kinderen.” In opdracht van het Ministerie van OCW brachten de
ExpertisePunten afgelopen schooljaar scholen en gemeenten in
contact met elkaar om goede ervaringen op dit gebied onderling
uit te wisselen.
EDventure is de landelijke vereniging van onderwijsadviesbureaus in
Nederland. Zij ondersteunt haar leden via informatievoorziening, lobby
en deskundigheidsbevordering en stimuleert (gezamenlijke) innovatie.
EDventure vertegenwoordigt 22 leden met zo’n 2.500 adviseurs. De
adviseurs staan in contact met scholen in het primair en voortgezet
onderwijs en beroepsonderwijs. Professionaliteit, kwaliteit en innovatie zijn sleutelwoorden in de samenwerking. EDventure-leden dragen
het Keurmerk Onderwijsadvies en werken in heel Nederland in partnerschap met scholen aan het realiseren van pedagogische, didactische en
organisatorische doelen. Een groot aantal van de leden maakt deel uit
van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) en/of het landelijk
netwerk van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid.
IS HET VEILIG
OP UW SCHOOL?
BRENG ARBO-RISICO’S
EENVOUDIG IN KAART
De Arbomeester helpt u bij het
inventariseren en analyseren van
de arbeids-risico’s. Ook kunt u
met de Arbomeester een plan van
aanpak maken waarin u beschrijft
Meer informatie: www.edventure.nu
Sdu Uitgevers
LTR_P012_LTR-SCHOZA-04-2014 13
welke acties u gaat ondernemen.
ARBOMEESTER.NL
SchoolManagement totaal
13
11-9-2014 15:04:06