Tract manifestatie van 18/09

STOP AAN HET POLITIEK BOCHTENWERK
Volgens onze informatie bereikte de regeringsonderhandelaars gisteren een akkoord over de
krachtlijnen inzake de hervorming van de ambtenarenpensioenen. We kennen het refrein
inmiddels al van buiten. De mogelijkheid tot vervroegd pensioen (zowel voor calog als
operationeel kader) gaat verder verstrengd worden door het vereiste aantal dienstjaren te
verhogen van 40 naar 42 jaar. Het pensioenbedrag gaat ook verder naar beneden gaan door het
pensioen te gaan berekenen op de wedde van de laatste 15 of 20 jaar in plaats van de laatste 10
jaar. Voordelige pensioenregimes zoals die bij de politie dienen aangepast.
Gelijktijdig laten de onderhandelaars weten dat het niet de bedoeling is het hele systeem van de
ene dag op de andere te veranderen en geleidelijk aan te werk willen gaan. Aan verworven
rechten zou niet worden geraakt. Overgangstermijnen en concrete invulling van het akkoord
dienen nog te gebeuren.
Wanneer de politiebonden evenwel vragen om voormelde principes te willen toepassen bij de
politie blijft het stil. Immers door het pensioenarrest is iedereen bij de politie van de ene dag op
de andere verplicht om jaren langer te werken. Van geleidelijkheid en aangepaste
overgangsmaatregelen hebben we nog niets gezien.
Vandaar dat we met zijn allen onze politici oproepen te stoppen met dat bochtenwerk en ook
voor al het personeel bij de politiediensten volgende principes te concretiseren :
1) Verworven rechten eerbiedigen (wie op 9 juli 2014 pensioengerechtigd was moet dat
vandaag ook nog zijn);
2) Legitieme verwachtingen handhaven (cfr het sociaal akkoord uit 2001)
3) Aangepaste overgangsmaatregelen inbouwen
4) Een aangepast pensioenstelsel (dat verder rekening houdt met de talrijke bijzondere
lasten en verplichtingen eigen aan ons beroep).
5) Geen statutaire financiële uitholling (noch van het pensioen, noch van de andere
statutaire rechten van het personeel bij de politiediensten).
Laten we met zijn allen dit duidelijk maken aan onze politici. Zij moeten woord houden, ook
tegenover al het personeel bij de politiediensten.
Namens het gemeenschappelijk front
Jérôme Aoust
Nationaal secretaris
Gert Cockx
Nationaal voorzitter