NTHT Richtlijnen voor auteurs 2014

Nederlands Tijdschrift voor HandTherapie
* www.handtherapie.com
Richtlijnen voor auteurs, augustus 2014
Auteurs kunnen zich melden bij de eindredacteur of bij een van de andere redactieleden.
Bij akkoord door redactie dient de auteur binnen twee weken een abstract van het artikel in.
Het abstract bestaat uit maximaal 100 woorden.
Deze samenvatting kan uiteindelijk gebruikt worden bij plaatsing van het artikel.
Het abstract wordt door de redactie beoordeeld op relevantie.
Bij akkoord door de redactie krijgt de auteur een contactredacteur toegewezen. Deze onderhoudt
gedurende het hele traject het contact met de auteur. Als voorbeeld voor opmaak en verwijzingen
wordt (indien nodig) door de contactredacteur een reeds gepubliceerd artikel meegezonden.
De eerste versie van het artikel wordt door minimaal drie redacteuren en/of externe deskundigen van
commentaar voorzien.
De opmerkingen gaan (zodra er drie reacties binnen zijn) via de contactredacteur retour naar de auteur.
De tweede versie wordt door de contactredacteur beoordeeld; zo nodig door meer redactieleden c.q.
externe deskundigen.
De contactredacteur bepaalt wanneer het artikel publicabel is en plaatst de definitieve versie in de
NTHT-dropbox.
De auteur zorgt (waar van toepassing) voor een schriftelijke vrijwaring van Copyrights van tekst,
foto’s, figuren en dergelijke.
Tijdpad
Kopij voor het aprilnummer moet op 1 december bij de redactie binnen zijn.
Kopij voor het novembernummer moet op 1 juli bij de redactie binnen zijn.
Grootte artikel
Wetenschappelijke bijdrage: Max. aantal woorden 3000, inclusief literatuur.
Niet wetenschappelijk artikel: Max. aantal woorden 2000, inclusief literatuur.
Samenvatting/inleiding:
Max. 100 woorden
Casuïstiek:
Max. 2000 woorden, inclusief literatuur (zie hieronder).
Verslag congres:
Max. 500 woorden.
Verslag promotie:
Max. 600 woorden.
Rubriek ‘ Ken je collega HT ’ Max.1000 woorden, inclusief de vragen,
Voorstellen nieuwe bestuurs /commissieleden: Max. één kolom, inclusief foto.
Afbeeldingen
Dienen in de tekst opeenvolgend te zijn aangegeven en genummerd.
Dienen apart van het document aangeleverd te worden.
Zijn bij voorkeur in zwart- wit en met een resolutie van 300 ppi (1200x1800)
Worden digitaal aangeleverd bij de contactredacteur.
1
ntht richtlijnen auteurs 2014
Het artikel bevat
Bovenaan artikel: Naam + voornaam met *. Bij meerdere auteurs: ** etc
Onderaan artikel: herhalen * met daarachter: volledige naam en titulatuur.
Onderaan artikel bij meerdere auteurs: ** herhalen, etc
Vanaf vierde auteur ^. ^^. ^^^^ etc gebruiken.
Bij Nederlandstalige artikelen Dr. Drs of naar keuze BSc, MSC en PHD gebruiken.
Bij Engelstalige artikelen: BSc, MSc en PHD en dergelijke gebruiken.
Eén mailadres en postadres per artikel.
Een korte en bondige titel (+ eventuele subtitel).
Een samenvatting van maximaal 100 woorden.
Een inleiding, middenstuk en conclusie.
Enkele taalkundige ‘regels’
Spelling: De bijdrage is geschreven in de voorkeurspelling.
De bijdrage is gecontroleerd op spelling en grammatica.
Afkortingen
-Gebruik geen afkortingen maar schrijf de tekst volledig uit.
Voorbeeld: - en andere - (in plaats van. e.a).
-Gebruik bij namen en dergelijke eerst de volledige tekst. Daarna de afkorting tussen haakjes.
Voorbeeld: Nederlands Gezelschap voor Handtherapie (NGHT).
In de rest van het artikel kan steeds de afkorting gebruikt worden.
Aanhalingstekens
Gebruik “ … “ (dubbele haakjes) alleen bij citaten.
Gebruik ‘ … ‘ (enkele haakjes) bij andere teksten die een accent moeten krijgen.
Getallen
Schrijf getallen onder de twintig, de tientallen en de ronde getallen daarboven in letters.
Voorbeeld:
'Een', 'dertiende', 'negentig', 'honderdste', 'vijfhonderd', 'zesduizend', 'achttienhonderd',
De andere getallen worden in cijfers geschreven: '28', '65', '108', '6354 enz.
Bij miljoen en miljard zijn combinaties van cijfers en woorden mogelijk.
Voorbeeld:
'16 miljoen Nederlanders', '7 miljard mensen'.
Van deze vuistregels kan echter worden afgeweken.
Als het gaat om exacte gegevens, zoals maten, gewichten, temperaturen en data, liggen cijfers het
meest voor de hand. Voorbeeld:
' Ze reed keurig 50 km/u'. ' Hij weegt 80 kg'. ‘Ze is geboren op 11 september 2001' .
Ook in andere teksten waarin getallen heel belangrijk zijn (omdat ze met elkaar worden vergeleken),
zijn cijfers het duidelijkst. Zoals:
' From 3 to 8 weeks '. ' In total 34 patients were included '.
Als in een zin of alinea getallen in cijfers en getallen in letters door elkaar zouden voorkomen, worden
alle getallen bij voorkeur in cijfers geschreven. Voorbeeld:
'Van de 34 patiënten herstelden er 8 binnen 5 weken.'
2
ntht richtlijnen auteurs 2014
Literatuurverwijzingen
Volgens Vancouver-stijl.
Dienen in de tekst met nummers te worden aangegeven.
Titels worden geordend in de volgorde waarin ze in de tekst aanwezig zijn.
Voorbeeld:
Carpal tunnel syndrome (1).
(1) Ettema AM, Zhao C, Amadio PC, O’Byrne MM, An KN. Gliding characteristics of flexor tendon
and tenosynovium in carpal tunnel syndrome: a pilot study. Clin Anat 2007 Apr;20(3): 292-299
Referenties dienen vóór de punt van de zin geplaatst te worden.
Richtlijnen voor casuïstiek, augustus 2014
Grootte
Maximaal 2000 woorden.
In ieder geval moet de casus
*
Interessant / bijzonder zijn,
*
Kritisch zijn,
*
Leermomenten hebben voor de doelgroep,
*
Een duidelijk stappenplan hebben,
*
Eindigen met een evaluatie en conclusie.
De casus bevat
*
Een inleiding van maximaal 100 woorden,
*
Een pakkende titel en/of ondertitel,
*
Algemene patiëntgegevens,
*
Diagnose en prognose,
*
Anamnese en onderzoek,
*
Behandeldoelen / behandelplan,
*
Behandelproces (interventieomschrijving),
*
Evaluatie, conclusie en ontslagbeleid.
Afbeeldingen
Dienen in de tekst opeenvolgend te zijn aangegeven en genummerd.
Zijn bij voorkeur in zwart- wit.
Worden digitaal aangeleverd bij de opmaakredacteur.
Literatuurverwijzingen
Volgens Vancouver-stijl.
Dienen in de tekst met nummers te worden aangegeven.
Titels worden geordend in de volgorde waarin ze in de tekst aanwezig zijn.
Voorbeeld:
Carpal tunnel syndrome (1).
(1) Ettema AM, Zhao C, Amadio PC, O’Byrne MM, An KN. Gliding characteristics of flexor tendon
and tenosynovium in carpal tunnel syndrome: a pilot study. Clin Anat 2007 Apr;20(3): 292-299
Referenties dienen vóór de punt van de zin geplaatst te worden.

3
ntht richtlijnen auteurs 2014
4
ntht richtlijnen auteurs 2014