Prestatieafspraken Buurtsportcoach SWL 2014 e.v.

Prestatieafspraken Buurtsportcoach SWL 2014 e.v.
deelgebieden/ thema's
1 Onderwijs
Doelgroep
doelen
Jeugd (2-12) en Jongeren (13-18) Gezonde school, bewustwording belang
sport en bewegen, kennismaking met
verschillende sporten, ondersteuning
bewegingsonderwijs
Bron beleid
Visie doorgaande ontwikkelingslijn 0-27,
sportbeleid
gewenste resultaten/effect
Het bevorderen van een sportieve en gezonde
leefstijl van jeugd en jongeren binnen, tussen
en naschools.
indicatoren
Jeugd neemt dmv boekje Sjors
Sportief en Creatief kennis van
en deel aan sportief en cultureel
aanbod. Het aantal deelnames
aan het aanbod groeit.Uitbreiding
naschools aanbod a la Abacus. In
elke korte vakantie is er een
speciale activiteit voor jongeren
(gemeentebreed of
woonkerngericht. Er worden
vraaggestuurd en met
medewerking van verenigingen
activiteiten georganiseerd samen
met hangjongeren cq. overlast in
de buurt neemt af. Verenigingen
(sport en cultuur) hebben de
kennismakingslessen uitgebreid
en de lijnen tussen scholen en
verenigingen zijn kort.
Sportaanbod LingewaardUIT! is
vast onderdeel.
Samenwerkingspartners
Basisscholen, kinderopvang,
BSO, peuterspeelzalen,
Voortgezet onderwijs,
sportverenigingen, IKC's
product
Inzet in % (obv 140%)
Sjors sportief & creatief,
beweeggames (scholentoernooi),
ondersteuning bewegingsonderwijs
op afroep, ondersteuning
basisscholen naschoolse
programma's: naschools aanbod
Abavus en uitbreiding van dit
aanbod naar andere basisscholen,
vakantieactiviteiten, ondersteuning
jongerenwerk (met name
ondersteuning activiteiten
hangjongeren),
kennismakingslessen
sportverenigingen op school, sport
onderdeel LingewaardUIT!
2 Gezondheid
Jeugd, jongeren, ouderen
Bevorderen gezonde leefstijl, tegengaan
overgewicht, gezond ouder worden,
bevorderen psychische gezondheid.
Gezondheidsbeleid, sportbeleid
Het bevorderen van de gezondheid van de
burgers van Lingewaard door de inzet van
sporten en bewegen. Speciale aandacht voor
ouderen, mensen met een beperking en
mensen met overgewicht.
Samen met o.a. SNL en
participerende SWO's
organisaren van introductielessen
bij verenigingen. De
samenwerking met Uniek Sporten
is gerealiseerd en er wordt
doelmatig gewerkt. Er is in twee
woonkernen in samenwerking
met diverse organisaties en
verenigingen zowel professioneel
een gezondheidsmarkt en
beweegmarkt georganiseerd.
Basisscholen, Voortgezet
onderwijs, sportverenigingen,
zorginstellingen, eerstelijns
zorg (huisartsen,
fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, e.a.),
participatiepunten
Beweegkuur, leefstijlcoach
(additionele subsidieregeling voor
2 jaar), seniorensport integreren,
waar mogelijk met verenigingen,
Uniek Sporten, ondersteuning
lokale initiatieven als kinderdorp,
straatspeeldag, etc., organisatie
gezondheid en beweegmarkten.
20%
3 Maatschappelijke verbondenheid
(participatie)
Ouderen, minima, mensen met
een beperking, vluchtelingen
(integratie)
Tegengaan sociaal isolement, bevorderen
integratie en bevorderen meedoen,
stimuleren vrijwilligerswerk.
Participatie, WMO, AWBZ, sportbeleid
Het bevorderen van participatie en
maatschappelijke verbondenheid door inzet
van sporten en bewegen en ondersteuning van
betrokken (maatschappelijke) organisaties.
Speciale aandacht voor mensen met een
beperking en mensen met een lage sociaaleconomische status.
Sportverenigingen,
Welzijnsorganisaties,
ouderenorganisaties,
zorginstellingen,
participatiepunten, kerken,
vluchtelingenwerk, vrijwillige
organisaties, voortgezet
onderwijs, culturele instellingen,
CJG, gebiedsteams
Uniek sporten, samenwerking met
eerstelijns zorg, stimuleren
seniorensport aanbod reguliere
verenigingen, ondersteuning
verenigingen (irt vrijwilligerswerk),
beweeggames.
40%
4 Sportstimulering
Sportverenigingen, niet-sporters, Versterken sportverenigingen, organiseren Sportbeleid
Nationale Sportweek (icm Koningsspelen).
mensen met een beperking,
ouderen/senioren
5 Cultuur en Onderwijs
Jeugd (4-12) en Jongeren (13-18) Kennis laten maken met lokaal
cultuuraanbod
Cultuurnota, Notitie cultuur educatie
in 2014 is de aanzet gegeven to
het realiseren van een lokaal
jeugdfonds sport en cultuur.
Beweeggames zijn voor diverse
groepen ingezet. Zowel via
maatswerk als ook geintegreerd
(beweeggame toernooi op
scholen in samenwerking met
dagopvang senioren). Bij de pp
kunnen inwoners en
verenigingen/organisaties
informatie krijgen en
samenwerking zoeken op de
gebieden sport en cultuur.
Stimuleren vrijwilligerswerk bij
verenigingen/organisaties (in
samenhang met
participatiebeleid).
Het ondersteunen van sportaanbieders om
Er zijn 4 workshops voor
kwaliteit en diversiteit van aanbod te verhogen verenigingen rondom actuele
en het in samenwerking organisaeren van
thema's georganisaeerd.
activiteiten om meer mensen aan het sporten Verneigingen en organisaties
en bewegen te krijgen. Speciale aandacht
weten waar zij hun
hierbij zijn de niet-sporters in de gemeente
ondersteuningsvraag kunnen
Lingewaard.
stellen en zij worden
ondersteund.
Het laten kennismaken met cultuur en culturele Er zijn met verschillende
vorming stimuleren, waarbij de nadruk ligt op verenigingen 2 meerlaagse
de lokale cultuur.
activiteiten georganiseerd
(bijvoorbeeld thema 'bij' wordt
gedaan voor basisschool, lezing
volwassenen, integrale creatieve
workshop, expositie.
40%
Sportverenigingen en overige
Verenigingsondersteuning,
sportaanbieders, scholen, BSO Loopcoach (additionele subsidie),
training een cursussen, organisaite
Nationale Sportweek,
ondersteuning scholen
Koningsspelen, Sjors sportief &
creatief, Lingewaard Sport!
20%
Onderwijs, BSO, Cultureel
platform, Culturele instellingen
en verenigingen
20%
LingewaardUIT!, Sjors sportief &
Creatief, Cultureel Rondje
Lingewaard, cultuuraanbod door
verenigingen naschools aanbod
basisonderwijs, cultuuraanbod
door verenigingen op cultuur,
stimuleren samenwerking
verenigingen op thema's
(bijvoorbeeld jaar van de
'bi'j'activiteiten).