Het vervolg - Nederlandse Handboog Bond

Het vervolg
Jaarplan 2014
Structureel meer mensen plezier
laten beleven aan onze sport
Inhoudsopgave
Voorwoord3
0. Leeswijzer
4
1. Aan de slag en het vervolg
4
2. Missie, Visie en Kernwaarden
4
3. Doelstellingen ‘de sterke vereniging
5
4. Doelstellingen ‘een klantgerichte bond’
8
5. Doelstellingen ‘imago, promotie en moderne communicatie’ 9
6. Doelstellingen ‘ambitieuze topsport’
11
7. Organisatie ontwikkeling
12
Voorwoord
Samen, Sterk, Groei 2016.
2013 was een prachtig handboogsportjaar met
veel hoogtepunten, zowel voor Topsport als voor
Breedtesport. Voor Topsport vanwege de geweldige
prestaties van onze sporters bij internationale
wedstrijden. Tijdens het EK Indoor werden in
Rzeszow Polen 5 medailles behaald: 2 x teamgoud
en individueel goud, zilver en brons. De op het
WK Outdoor in Belek Turkije behaalde gouden
plak voor Nederland van Mike Schloesser werd
met veel gejuich en media aandacht ontvangen.
De aanvullen-de twee zilveren medailles voor het
damesteam Compound en herenteam Recurve
maakten het succes compleet en ruim boven
verwachting. Ook is er een bronzen plak behaald
door het heren junioren recurve team op het WK
Junioren te Wuxi,China.
De ledengroei in 2013, naar verwachting ca 5%,
is mede een succes vanuit de uitstraling van
Topsport en de samenwerking tussen Topsport en
Breedtesport. Deze lijn willen we graag voortzetten
in 2014. Ledengroei is geen specifiek beleidsdoel,
maar voortvloeiend uit de kerndoelen van het
meerjarenbeleidsplan. Structureel meer mensen
(blijvend) plezier laten beleven aan ‘onze sport’ is
het motto.
De weg naar geleidelijke en gestructureerde
implementatie van het meerjarenbeleid “Samen,
Sterk, Groei 2016” is inmiddels ingeslagen. In 2013
is een stevig fundament neergezet via concrete
activiteiten, waar we de komende jaren op voort
kunnen bouwen om de beoogde doelstellingen in
2016 te behalen.
Voor Breedtesport zien we een toenemend aantal
deelnemers aan wedstrijden, vooral bij de onderdelen De indeling van dit nieuwe jaarplan 2014 is, in
Veld en 3D. Ons opleidingstelsel (bestuur, voorzetting op en nauwe afstemming met het
trainers, instructeurs, scheidsrechters) heeft een jaarplan 2013, gericht op de hoofddoelen van ons
stevige facelift ondergaan
meerjarenbeleid: sterke verenigingen, klantnaar meer structuur en Structureel meer
gerichte bond, handboogsport communicatie
professionaliteit. Diverse mensen (blijvend) & promotie, en ambitieuze topsport.
cursussen zijn uitgerold in
Het hoofdstuk over de activiteiten op het
laten
de tweede helft van 2013
terrein van de (eigen) organisatieontwikkeling
en zullen intensief worden beleven aan ‘onze
is verder uitgediept, dit onderdeel krijgt extra
voortgezet in 2014.
in 2014.
sport’ is het motto. aandacht
Na het eerste implementatiejaar blijkt dat de
geformuleerde ambitieuze doelen haalbaar en
hier en daar al enigszins zichtbaar zijn. Dat
geeft aan dat we op de goede weg zijn en het niet
voor niets doen.
plezier
In 2013 zijn we stevig aan de slag gegaan, in 2014
geven we hier met volle overgave een vervolg aan!
Met sportieve groet
Paul Schellekens
Voorzitter
Paul ten Hag
Algemeen directeur
0. Leeswijzer
2. De NHB – Missie, Visie en
Kernwaarden
Om de aansluiting naar het strategische
meerjarenplan (MJBP) te behouden zijn de
jaarplannen op een vergelijkbare manier
gestructureerd. Dat betekent dat de keuze voor de
vier hoofdpijlers (‘ambities’) uit het MJBP ook als
structuur terugkeert in het jaarplan 2014:
• De sterke vereniging (3)
• Eén klantgerichte bond (4)
• Imago, promotie en moderne communicatie (5)
• Ambitieuze topsport (6)
Missie
De NHB bevordert op actieve wijze de duurzame
ontwikkeling van de handboogsport, geeft mensen
plezier in de handboogsport en stimuleert daarin
alle betrokken/samenwerkende partijen. De NHB is
de autoriteit (in de handboogsport) voor competitie,
kaderopleiding, accommodatie en topsport.
Visie
In 2016 is de NHB een bond die dienstverlenend
is naar haar leden en samenwerkend is in een
relevant netwerk met gemeentes, onderwijs en
het bedrijfsleven dat acteert ten behoeve van de
handboogsport. Aan de basis hiervan staat:
• een lokaal gezond en sterk verenigingsleven
• een op de vraag afgestemd innovatief
sportaanbod
• een uitdagend competitieaanbod
• voldoende kwalitatief en kwantitatief kader
• uitstekende accommodaties en trainingsmogelijkheden
• een voortdurende promotie en groei van de
sport
• een moderne communicatie en profilering van
de sport
• een vooraanstaande rol in de internationale
(institutionele) handboogwereld
• topsport structureel horend tot de top 10 van de
wereld.
1. Aan de slag en het vervolg
In 2013 is een start gemaakt met de uitvoering van
het MJBP ‘Samen, Sterk, Groei 2016’.
Een goed begin is het halve werk en een aantal
essentiële stappen zijn reeds gezet richting de 2016
ambities van het meerjarenbeleid:
• Uitbreiding naar een volledig NHB Bestuur.
• Evaluatie en herziening taakomschrijvingen en
bemensing Bestuurs- en Bureaucommissies.
• Herziening Bondsbureau Organisatie m.b.t.
functies en taken.
• Evaluatie en versterking beheer en controle
financiële situatie NHB.
• Bezoek en intake bij 60-tal verenigingen gericht
op verenigingsondersteuning.
• Upgraden van de opleidingen voor trainers
en scheidsrechters volgens de Kwalificatie
Structuur Sport (KSS) via de Academie voor
Sportkader. Hiermee een sterk fundament
creërend voor uitrol in de komende jaren.
• Samenstellen van KSS goedkeurde opleidingen
voor handbooginstructeurs. Deze zijn inmiddels
geïntroduceerd op diverse opleidingsinstituten
(MBO+HBO) voor uitrol in de komende jaren.
Kernwaarden
De NHB handelt in haar activiteiten vanuit
onderstaande waarden/normen:
• De NHB handelt in openheid en is transparant
• De NHB borgt sociale veiligheid in de omgang
met mensen
• De NHB is vraaggestuurd en klantgericht in
haar dienstverlening.
4
2014 Het vervolg
3. Doelstellingen
‘de sterke vereniging’
De NHB is opgericht door verenigingen voor
verenigingen, en voor taken waarvoor een
vereniging niet of onvoldoende is toegerust. Een
sterke vereniging is van essentieel belang voor het
bevorderen van de handboogsport. De NHB wil zich
de komende jaren inzetten voor het versterken van
haar primaire doelgroep: handboogverenigingen.
• De opleiding HBT-3 is vernieuwd, en na heraudit door NOC*NSF uitgerold in 2013. Dit
wordt in 2014 voortgezet met 3 geplande
cursussen op verschillende locaties;
• De opleiding HBT-traditioneel wordt in 2014
samengesteld en (als pilot) geïntroduceerd;
• In 2013 is een start gemaakt met de bijscholing
van HBT-A naar HBT-3. Dit wordt in 2014
actief voortgezet;
Een sterk kader voor een
sterke vereniging
In 2013 is de informatie die eind 2012 is
verzameld (0-meting verenigingsscan) gedeeld
met de verenigingsbesturen. Tijdens intakes • In 2014 wordt een start gemaakt met het
opzetten en organiseren van de bijscholing van
met verenigingen zal relevante informatie
HBT-B naar HBT-4.
worden gedeeld en o.a. worden gespiegeld aan de
ontwikkelingen die zich binnen de sportsector en
3.1.3 Scheidsrechters en officials
regionale en lokale overheden voordoen.
• De
opleiding
Verenigingsscheidsrechter
(niveau 3) is in 2013 samengesteld en gestart.
Vergroten van het aantal sterke verenigingen
Dit wordt in 2014 actief voortgezet met 4
3.1 Kader: De vereniging heeft haar kernfuncties
geplande cursussen met discipline specificatie
competent en evenwichtig ingevuld en het
op verschillende locaties;
sporttechnisch kader is gediplomeerd.
• Uit de pool van Bondsscheidsrechters (niveau
4) worden in 2013 en 2014 Scheidsrechter3.1.1 Bestuurlijk kader
coaches opgeleid voor praktijkbegeleiding
• De basisworkshop ‘Besturen met een Visie’ is
van de nieuw opgeleide Verenigingsscheidsin 2012 gestart, in 2013 voortgezet en wordt ook
rechters. Zij worden hiervoor in 2014 ingezet;
in 2014 vervolgd;
•
In 2014 wordt de opleiding Bondsscheidsrechter
• Het bestuurlijk vervolg- en ontwikkeltraject
(niveau 4) weer georganiseerd, met 2 geplande
‘Sportief Besturen’ is in 2013 gestart en trainers
cursussen op verschillende locaties;
zijn opgeleid voor verder uitrollen in 2014 (zie
ook bij 3.2.1);
• De opleiding ‘Sportief Coachen’ voor trainers
en coaches is in 2012 samengesteld en
geïntroduceerd, en wordt evenals in 2013 ook
in 2014 verder uitgerold (op maat gemaakt voor
de vereniging i.s.m. het verenigingsbestuur).
Hiervoor zijn 4 sessies gepland, één in elk
Rayon.
3.1.2 Trainers en Coaches
• De opleiding HBT-2 is vernieuwd, en na
her-audit door NOC*NSF uitgerold in
2013. Dit wordt in 2014 voortgezet met 4
geplande cursussen op verschillende locaties;
2014 Het vervolg
5
3.2Beleid:
De doelstellingen en plannen van de vereniging
worden jaarlijks vastgesteld en vastgelegd in een
beleidsdocument door meer dan 60% van de
verenigingen.
• De eind 2012 vastgestelde top 10 knelpunten
(‘ergernissen’) bij verenigingen zijn in 2013
naar 3 actieplannen vertaald en uitgewerkt.
Deze plannen worden in 2014 geïntroduceerd:
◊ Gedragscode
voor
sporters
(o.a.
alcoholbeleid)
◊ Draaiboek voor organisatoren (via werkgroep
Event Organisatie)
◊ Vergroten spelregelkennis (o.a. spelregels in
begrijpelijke taal) In 2013 is het spelregelboekje
‘Reglementen Indoor A-status’ uitgebracht. In
2014 volgen boekjes in de andere disciplines.
• Het
model
commissiereglement
voor
verenigingen staat op de website. Toepassing
wordt in 2014 gestimuleerd en ondersteund bij
verenigingen;
• Het model beleids(jaar)plan voor vereniging
staat op de website. Toepassing wordt in 2014
gestimuleerd en ondersteund bij verenigingen.
• Het NHB Bondsbureau is bij elke rayonbestuur en – ledenvergadering aanwezig. In
deze gesprekken wordt de voortgang van de
implementatie van het meerjarenbeleidsplan
besproken (o.a. NHB organisatie, bestuur en
besluitvorming). Dit wordt in 2014 voortgezet.
3.4 Organisatie:
De vereniging is organisatorisch op orde en is
financieel gezond.
• De handleiding voor zelfgebruik door
verenigingssecretarissen
van
ons
ledenadministratie-systeem ‘Onze Relaties’
is samengesteld en geïntroduceerd. In 2014
worden de verenigingen verder gestimuleerd
hier actief gebruik van te maken;
• Verenigingen worden in 2014 in duidelijke
communicatie gewezen op de kernpunten
van hun statutaire verplichtingen richting de
NHB, met aanvullend sanctiebeleid bij tekortkomingen.
3.5 Accommodatie:
De vereniging beschikt over een veilige en adequate
accommodatie.
• De Bureaucommissie ‘Accommodatie &
Veiligheid’ is in 2013 nieuw leven ingeblazen
(evaluatie
taakomschrijving,
nieuwe
bemensing). In 2014 krijgen zowel het
Handboek Accommodaties (1998) als de Risico
Inventarisatie Accommodaties een update, en
worden verenigingen actief gestimuleerd en
ondersteund voor het uitvoeren van de Risico
Inventarisatie en Evaluatie voor verenigingen.
3.6 Samenwerken:
De vereniging beschikt over een relevant
netwerk met gemeenten en/of onderwijs en/of
bedrijfsleven en/of verenigingen en weet daar
effectief mee samen te werken. Het bestuurlijk
kader onderneemt jaarlijks netwerkactiviteiten in
het onderwijs, bedrijfsleven, en overheid.
• Het jaarlijkse handboogcongres (november)
is toegankelijk voor verenigingsbestuurders,
handboogtrainers, -docenten, -scheidsrechters,
-sporters,
zakelijke partners, en andere
geïnteresseerden in de handboogsport. Het
streefaantal deelnemers in 2014 is 200;
• Verenigingen worden in 2014 actief
gestimuleerd en ondersteund door het
Bondsbureau voor het organiseren van een
Open Dag of aanverwante activiteit tijdens de
Nationale Sportweek.
3.3
Sportaanbod:
De vereniging weet nieuwe sporters te boeien en
leden te binden door een
passend sportaanbod aan te bieden.
• Het programma ‘Start Handboogsport’
is in 2013 ontwikkeld en (als pilot)
geïntroduceerd bij een aantal verenigingen
als alternatief c.q. ondersteuning van hun
kennismakingscursussen.
Dit wordt in
2014 actief gestimuleerd en voortgezet. ‘Start
Handboogsport’ wordt tevens als ‘interventie’
toegevoegd aan de menukaart Sportimpuls.
Hierdoor kunnen handboog-verenigingen
subsidie aanvragen bij Sportimpuls voor hun
introductiecursus.
6
2014 Het vervolg
De vereniging weet
nieuwe sporters te
boeien en leden
te binden door
passend sportaanbod
2014 Het vervolg
7
4. Doelstellingen
‘één klantgerichte bond’
• De Instructeuropleidingen (HBI-2, HBI-3)
zijn in 2013 samengesteld , geauditeerd en
goedgekeurd door NOC*NSF. Diverse (1020) opleidingsinstituten (MBO/HBO) zijn
en worden bij de introductie betrokken voor
De aangesloten verenigingen alsmede de externe
uitrollen in schooljaar 2013/2014 en navolgende
partijen stellen steeds hogere eisen aan de
jaren;
dienstverlening van de NHB. Dit vergt veel expertise
2013
zijn
aansluitend
aan
de
binnen de organisatie, dan wel het faciliteren van • In
Bestuurscommissie
Opleidingen,
de
deze expertise. Het klantgericht werken komt
Commissies
‘Toetsing’
en
‘Beroepszaken’
terug op alle niveaus binnen de vereniging NHB;
toegevoegd. In 2014 gaan deze commissies
landelijk, regionaal en lokaal
de implementatie en continuïteit van de NHB
opleidingen ondersteunen waar nodig;
Werken aan een klantgerichte sportbond.
• In 2014 wordt een platform voor bestuurders
opgericht ten behoeve van kennisdeling.
4.1Verenigingsondersteuning:
het bieden van meerwaarde aan de leden op basis
4.2.1 Docenten en trainers
van vraag en behoefte.
• Na de verenigingsscan in 2012 is in 2013 een • In 2013 zijn 2 trainers Sportief Besturen
opgeleid, welke in 2014 worden ingezet voor
start gemaakt met intakegesprekken bij diverse
de workshops Sportief Besturen;
verenigingen door aangestelde en opgeleide
verenigingsondersteuners. De bevindingen zijn • In 2013 zijn diverse docenten, leercoaches en
PVB-beoordelaars opgeleid. Zij worden in 2014
geanalyseerd en vertaald naar een actieplan.
ingezet voor de opleidingen HBT-2, HBT-3,
Deze acties zijn opgenomen in dit jaarplan;
HBT-4, HBI-2 en HBI-3;
• In 2014 wordt een (aanvullende) verenigingsscan
•
In 2014 wordt een platform voor trainers en
uitgevoerd, ook voor verenigingen die niet
experts (docenten) opgericht ten behoeve van
hebben meegedaan aan de 0-meting in 2012;
kennisdeling;
• Het pakket
‘kennis en expertise’
ter
ondersteuning van verenigingen wordt verder • Zie bij ‘2.1.2 Trainers en Coaches’ voor de
geplande opleidingen in 2014.
uitge-breid en actief beschikbaar gesteld met o.a.
informatie over ‘het managen van vrijwilligers’,
‘het creëren van slimme allianties met zorg, 4.2.2 Scheidsrechters en officials
gemeenten, onderwijs, bedrijfsleven”, ‘het • In 2013 is het plan van aanpak ‘NHB op weg
naar Arbitrage Proof-verenigingen 2013-2015’
organiseren van evenementen’;
samengesteld en geïntroduceerd’ met het
• Collectieve regelingen (Ecotaks, verzekeringen,
oog op herstructureren van opleidingen voor
BUMA/SENA ) worden ook in 2014 actief
officials en scheidsrechters (omslag KSS);
gecommuniceerd aan verenigingen met
•
Zie bij ‘2.1.3 Scheidsrechters en Officials’ voor
ondersteuning voor aanvraag en uitvoering, en
de geplande opleidingen in 2014.
verbeterd waar nodig.
4.2Opleidingen:
De NHB is het kennis- en expertisecentrum voor
opleidingen in de handboogsport
• Het verder professionaliseren en uitdragen van
visie op opleiden bij de NHB en de invulling
daarvan via opleidingen en andere vormen van
kennisoverdracht krijgt in 2014 extra aandacht
(zie sectie ‘Academie’ op de website);
8
2014 Het vervolg
4.3Sport:
Een aantrekkelijke landelijke handboogcompetitie
en Nederlandse Kampioen-schappen.
Nederlandse Kampioenschappen gelden als
uithangbord van de competitieve sport. Landelijke
regie en promotie om dit te bewerkstelligen lijkt
gewenst en wordt gerealiseerd door (een team van)
promotiemedewerkers in te stellen.
• In 2013 is de Werkgroep Event Organisatie
opgericht vanuit de Commissie NK’s. Deze
werkgroep stelt in 2014 een draaiboek voor
handboogevenementen op, en ondersteunt de
organiserende verenigingen bij de uitvoering
ervan;
• In 2013 heeft de werkgroep ‘Indoor Competitie’
een
nieuw
competitieformat
Indoor
uitgewerkt en gecommuniceerd naar rayons
en verenigingen. Het nieuwe format wordt in
het seizoen 2013/2014 geëvalueerd door de
Commissie Indoor. In dit competitieformat
staan teams centraal;
• In 2013 is het nieuwe competitieformat
NHB-Beker 25m1p getest en ingevoerd in het
seizoen 2013/2014. De bevindingen van de
deelnemers worden via een enquête verzameld
en geëvalueerd;
• De waardering van deelnemers aan alle
wintercompetities wordt jaarlijks in kaart
gebracht middels kwantitatief onderzoek;
• In 2013 is een nieuw outdoorformat getest
om aansluiting te houden bij internationale
wedstrijden. Dit wordt mogelijk in 2014
ingevoerd. Hierdoor blijven de nationale
wedstrijden voor zowel top- als breedtesporters
interessant;
• Voor de outdoorcompetitie wordt in 2014
een ranglijst bijgehouden volgens een vooraf
vastgesteld puntensysteem, afhankelijk van de
sterkte van het deelnemersveld.
Kampioenschappen gelden als
uithangbord van de
competitieve sport
2014 Het vervolg
9
5. Doelstellingen
‘imago, promotie en moderne
communicatie’
Deze pijler draait om een gewenst imago. Een
positief imago als het gaat om sport, vitaliteit en
verbindend vermogen. De handboogsport meer
met deze elementen positioneren, draagt bij aan
het opbouwen en onderhouden van relaties.
De afgelopen beleidscyclus was de handboogsport
minder in de publiciteit dan gewenst. De sport
was niet of nauwelijks zichtbaar behoudens het
EK Handboog en de Olympische Spelen. In 2013
was er veel media-aandacht vanwege de geweldige
successen op het WK Outdoor (Belek, Turkije).
De NHB streeft ernaar de promotie van de
handboogsport blijvend te verbeteren, zowel intern
als extern! Topsport en de media-aandacht die het
genereert is van groot belang voor het ontwikkelen
van de breedtesport. Onze topsporters fungeren als
rolmodel en voorbeeld voor de sportbeleving van
onze talentvolle jeugd. Andersom is het imago, de
groei en het succes van de breedtesport de basis
voor onze toekomstige topsporters.
De sport als sport, vitaliteit bevorderend en
sociaal (ver)bindend;
5.1 Handboogsport als sport
• Er wordt op het jaarlijkse handboogcongres
adacht besteed aan het imago en de sociale
kracht van de Nederlandse handboogsport;
• Het programma ‘Start Handboogsport’ (zie bij
‘2.3 Sportaanbod’) is een ideaal programma
ter ondersteuning van de vereniging bij het
uitdragen van de handboogsport in hun
omgeving. In 2014 wordt dit programma verder
uitgezet en gepromoot bij alle verenigingen;
• In 2014 zal de NHB vaker ondersteuning
bieden aan verenigingsbestuurders om de
sport lokaal verder te promoten via algemeen
communicatieadvies of concreet uitgewerkte
communicatiepakketten.
5.2
Handboogsport
als
vitaliteit
bevorderende en sociaal (ver)bindende
activiteit.
• In 2014 wordt een opzet ontwikkeld voor een
(ver)bindend (breedtesport)evenement voor de
handboogsporters in 2015;
• Onderzoek naar de gezondheidseffecten
(geestelijk, lichamelijk, sociaal) van de
handboog-sport wordt in 2014 in samenwerking
met een universiteit/hogeschool opgestart.
• In 2013 is de Sportimpuls flyer ‘Sport en
Bewegen in de Buurt’ verspreid onder
alle handboogverenigingen. Onderdeel en
opvolging daarvan is het verbinden van
verenigingen met gezondheidsinstellingen
zoals revalidatiecentra. Het streven is dat in
2014 minimaal 10 verenigingen aantoonbaar en
gedocumenteerd samenwerken met dergelijke
instellingen;
• In 2014 wordt het alcoholbeleid op hoofdlijnen
ontwikkeld en uitgewerkt. Het beleidsdoel is
stapsgewijze terugdringing van alcoholgebruik
tijdens wedstrijden door in competitie zijnde
sporters. De Bondsraad zal het beleid in de
voorjaarsvergadering (mei 2014) behandelen.
5.3 Verbeteren promotie handboogsport
middels (top)sport, NK’s, ambassadeurs en
sportgala, breedtesport, het sociaal (ver)
bindende imago
• De werkgroep ‘Indoor Competitie’ heeft in
2013 voor de competitie Indoor een nieuw
format ontwikkeld dat wordt geëvalueerd in het
seizoen 2013/2014 (zie ook bij ‘3.3 Sport’);
• In 2013 is de Award verkiezing voor respectievelijk
handboogvereniging,
handboogprestatie,
handboogevenement en handboogvrijwilliger
van het jaar opgezet. Dit krijgt een vervolg in
de komende jaren. De Awards zijn een teken
van waardering van de NHB en de leden voor
hun enorme inzet voor de handboogsport.
De 2013 Award winnaars zijn in 2014 onze
ambassadeurs in hun onderdeel;
• In 2014 wordt een communicatietraining
georganiseerd voor iedereen die vanuit de NHB
betrokkenen is bij topsport;
• In 2014 wordt de opzet van een jaarlijkse
•
•
•
•
persdag voorbereid ten behoeve van netwerkopbouw en –beheer;
In 2014 werkt de NHB verder aan het bewustzijn
van onze leden dat zij nog meer ambassadeur
kunnen zijn van de Handboogsport en dat zij
actief mee kunnen werken aan het creëren van
een modern en positief imago van onze sport;
De Commissie 3D heeft een format ontwikkeld
en uitgewerkt voor het NK 3D 2013. De
reglementen vanuit IFAA en WA zijn hiervoor
geraadpleegd. Na deze pilot worden de
leermomenten meegenomen voor het NK 3D
2014;
De eerste stap voor het verbinden van
verenigingen met scholen (MBO/HBO)
is gestart middels de samenstelling van
Instructeuropleidingen (niveau 2 en 3). Zie ook
bij ‘3.2 Opleidingen’. De eerste opleidingen
zijn gestart in het schooljaar 2013/2014 en
worden gecontinueerd in de komende jaren.
De studenten met HBI-2+3 diploma’s worden
gestimuleerd tot verbindende factor tussen
verenigingen en scholen.
In 2013 is 0.6 fte aan het Bondsbureau team
toegevoegd voor professionele invulling van
de functie ‘NHB Media & Communicatie’. In
2014 en navolgende jaren zal deze invulling
significant bijdragen aan verbeterde interne en
externe communicatie en het algehele imago
van de NHB.
5.4 De NHB gaat digitaal en direct
communiceren
• Het NHB bondsblad is in 2013 slechts 2 keer
uitgebracht. In 2014 streven we naar 4 edities;
• In 2014 worden individuele NHB-leden actief
gestimuleerd om zich te abonneren op de
digitale nieuwsbrief.
• In 2014 wordt verder gewerkt aan het live
broadcasten van (nationale) evenementen via
social media. World Archery stelt hiervoor
in 2013 ontwikkelde en geteste apparatuur
beschikbaar (aanschaf of huur);
• In 2014 wordt door de Commissie
Communicatie een Plan van Aanpak ontwikkeld
om communicatie te borgen in de gehele NHB
organisatie. Communicatie is tevens één van de
portefeuilles van het Bestuur.
10
2014 Het vervolg
6. Doelstellingen ‘ambitieuze
topsport’
• Aanschaffen van een nieuw kledingpakket voor
de Nederlandse teams;
• Kernploegcoaches betrekken bij Opleidingen
NHB;
De doelstellingen voor de periode 2013-2016 ten
aanzien van ambitieuze topsport zijn (met update • Rayons regie (leren) geven bij talentontwikkeling
bij verenigingen, regio’s en RTC’s;
voor 2014):
• Open selectieprocedure voor internationale
toernooien.
6.1
Het opleiden van topsporters en het verlenen
van diensten aan topsporters
• Wijzigen van de structuur van talentontwikkeling 6.2 Toernooien, trainingen en stages
Senioren
door het opstarten van Regionale Talenten
• Centra (RTC). Hierbij staat intensievere • Grotere focus op Recurve;
samenwerking tussen de RTC’s en Jong Oranje • Bouwen aan Olympische ploeg Rio;
• Samenwerken met Europese toplanden.
centraal;
• Scholen van trainers en begeleiders;
• Jong Oranje coach meer (0,8 FTE) beschikbaar 6.3 Toernooien, trainingen en stages ParaArchery
krijgen voor begeleiding Jong Oranje;
• Extra investeren in begeleiding waaronder • Presteren tijdens EK Outdoor in Zwitserland;
specifieke inhuur van schiettechnische kennis • Doorontwikkelen van talenten.
voor dames recurve traject;
• Kernploegtrainers en coaches opleiden naar 6.4 Toernooien, trainingen en stages Jong
niveau 4. Start werving kandidaten is gestart in Oranje
• Focus tijdens trainingen op ontwikkeling;
2013;
• Mentale training uitgebreider beschikbaar • Samenwerking met Ierland en Denemarken.
stellen aan sporters en mediatraining aanbieden
6.5 Toernooien, trainingen en stages Veld
aan representatieve coaches en sporters;
• Implementeren in eerste kwartaal 2014 van • Veld discipline verdwijnt uit topsportprogramma;
het in 2013 ontwikkelde ‘talent-volg-systeem’
waardoor alle begeleiding rondom de sporters • Selectieprocedure WK veld wordt beschreven.
de meest up-to-date informatie hebben;
• Innovatieve thema’s worden vanuit NHB 6.6Opleidingen
Topsport bij NOC*NSF en InnoSport • RTC trainers worden door de NHB opgeleid;
• Bondscoaches volgen Master Coach programma
ingebracht;
van NOC*NSF.
2014 Het vervolg
11
7. Organisatie ontwikkeling
Aansluitend op een organisatie ontwikkelplan
dat ten tijde van de ontvlechting met de KNAS is
opgesteld (2011, in samenwerking met NOC*NSF)
heeft in 2013 een aantal activiteiten op dit terrein
plaatsgevonden. De bij de NOC*NSF aangevraagde
subsidie voor financiële ondersteuning, onder de
subsidietitel ‘organisatieontwikkeling’, is daarvoor
helaas afgewezen.
De belangrijkste focus voor het bereiken van dit
organisatiefundament zal in 2014 gericht zijn op:
• Helder inzicht in en visie op de ontwikkeling
van de handboogsport;
• Verbinden
van
handboogsporters,
handboogsportaanbieders,
overheden
en
commercie;
• Herkennen en ontwikkelen van talent van
zowel professionals als vrijwilligers (investeren
in mensen die het verschil maken);
• Goed en democratisch sportbestuur, dat voldoet
aan de minimale door de NOC*NSF gestelde
kwaliteitseisen.
Een hernieuwde subsidie zal aangevraagd worden
voor 2014.
In het vernieuwde plan ‘NHB organisatie- In aanvulling op bovenstaande, en in nauwe
ontwikkeling’ staan de volgende peilers centraal, aansluiting op het jaarplan 2013, zijn de volgende
naar het nieuwe model van NOC*NSF:
concrete acties in 2014 gepland:
• KennisKennismanagement
over
de
ontwikkeling van de sport en systemen om data
te verwerken.
• Visie
Heldere visie op basis van unieke
kennis van sporttak, zowel op inhoud als t.a.v.
organisatie.
• HR-BeleidBeleid goed geborgd voor zowel
professionals als vrijwilligers; ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling, individu staat
centraal.
• Leiderschap
De
netwerksamenleving
vraagt om ander leiderschap, de vaardigheid
om partijen te verbinden, netwerken in de sport
versterken.
• Huis op orde
Bedrijfseconomisch
en
financieel, Goed Sportbestuur + Minimale
Kwaliteitseisen ‘doorleven’.
1. Verbetering functioneren NHB
• De financieel administratieve reorganisatie die
eind 2012 ingezet werd, zal in 2014 worden
afgerond hetgeen –onder meer- bestuurlijke
kwartaal rapportages mogelijk gaat maken;
• De statutaire plicht die door een aantal
verenigingen nog niet nageleefd wordt,
heeft in 2013 geleid tot gesprekken tussen
verenigingsbesturen en bestuur, directie
en rayonbesturen. Dit zal in 2014 worden
voortgezet;
• Bovenvermelde organisatieontwikkeling 2014
zal mede gebaseerd worden op de verenigingsscan 2012 en evaluatie van de navolgende
intakegesprekken in 2013. Zie ook bij ‘3.1
Verenigingsondersteuning’;
• In 2013 is het functioneren van alle commissies
geëvalueerd (taakomschrijving, bemensing,
Ons korte termijn doel (2013/2014)is het
voortgang) door het NHB Bestuur. In 2014
fundament te leggen voor het creëren van de
wordt het hervormen, activeren, opheffen of in
handboogsportbond van de toekomst, middels
de organisatie verplaatsen van deze commissies
een sterke, stabiele en deskundige organisatie tot
voortgezet, teneinde de efficiëntie van deze
uiteindelijk (2016):
organen te vergroten;
• De disciplines 3D en Veld krijgen ook in 2014
“De onbetwiste autoriteit in de handboogsport
een hogere bestuurlijke prioriteit, hetgeen
voor sportaanbod, kader en accommodatie
moet leiden tot enerzijds betere inbedding in
en sturen van de duurzame ontwikkeling
de relevante commissies alsmede promotie
hiervan.”
van deze disciplines door extra aandacht en
ondersteuning vanuit het Bondsbureau.
12
2014 Het vervolg
2. Verbetering interne communicatie /
zeggenschapstructuur
• De Commissie Communicatie is eind 2013
nieuw leven ingeblazen. De commissie
wordt aangevuld met de rayonsecretarissen.
In 2014 richt deze commissie zich op het
vaststellen van het interne en externe NHB
communicatiebeleid, alsmede op het verder
bevorderen van inzicht in en begrip voor de
communicatieen
zeggenschapstructuur
binnen de organisatie;
• Tijdens de rayonvergaderingen in 2013 is de
interne communicatie en zeggenschapstructuur
gepresenteerd door het Bondsbureau. Dit
behoeft verdere aandacht en verspreiding in
2014;
3. Samenwerking
• In 2013 is met andere organisaties die binnen
de handboogsport actief zijn, in met name het
noorden en het zuiden van Nederland, contact
gezocht en overleg gestart. In 2014 wordt
dit overleg voortgezet en geïntensiveerd tot
mogelijke samenwerking;
• In 2013 is regelmatig overleg gevoerd met de
Vlaamse Handboogliga op operationeel niveau.
Dit overleg en mogelijke samenwerking zal in
2014 worden voortgezet op zowel bestuurlijk
als operationeel niveau.
2014 Het vervolg
13