Programma Betere Opsporing door Sturing op

Programma Betere Opsporing
door Sturing op Zaken (BOSZ)
Doelstelling:
Verbeteren van de sturing door het Openbaar Ministerie op de politie met
betrekking op de actuele werkvoorraad, de kwaliteit van dossiers en betere
terugkoppeling en verantwoording van de aangeleverde zaken.
Inleiding
Omdat er meer aanbod van zaken is dan de politie en het Openbaar
Ministerie (OM) aankunnen, moeten er keuzes worden gemaakt binnen
de opsporing. Deze keuzes moeten leiden tot een effectieve en efficiënte
inzet van mensen en middelen en daarmee tot een goed eindproduct (een
zaak die tot vervolging leidt, een betekenisvolle interventie of voor de
rechter wordt gebracht). Daarnaast is het belangrijk om de gemaakte
keuzes goed te kunnen verantwoorden naar alle betrokkenen en naar de
samenleving. Om goed zicht te krijgen op en sturing te geven aan
opsporingsonderzoeken binnen de keten, is daarom het systeem Betere
Opsporing door Sturing op Zaken (BOSZ) ontwikkeld.
Werking in het kort
BOSZ is gekoppeld aan het basisregistratiesysteem van de politie
(BVH). Vanuit BVH worden alle (vermoedelijke) misdrijven automatisch naar BOSZ overgezet. In BOSZ wordt vervolgens vastgelegd of
het misdrijf voor nader onderzoek of behandeling in aanmerking
komt of niet. Bij het besluit om een misdrijf nader te behandelen,
wordt het verdere verloop van het onderzoek eveneens in BOSZ
geregistreerd en gemonitord (door middel van statussen en acties).
Zodra verdachten door de politie in BOSZ zijn ‘ingezonden’ naar het
OM, verschijnen deze in de elektronische werkbakjes van het parket.
Een medewerker van het parket legt tenslotte de beslissing over
vervolging van de verdachte vast in BOSZ. Daarmee is de keten
politie-OM sluitend gemaakt, en is altijd zichtbaar wat er met welke
verdachte (wanneer) is gebeurd binnen de keten.
Systeem BOSZ
Met het systeem BOSZ worden de werkzaamheden met betrekking
tot misdrijven van begin tot eind gemonitord binnen en tussen de
politie eenheden en de arrondissementsparketten. Het systeem
krijgt de benodigde informatie van zowel de politie als het OM,
waardoor er altijd een actueel en gemeenschappelijk overzicht is
van de statussen van onderzoeken en de genomen kernbeslissingen
binnen die onderzoeken. Het gebruik van BOSZ bij zowel politie als
OM is ook aangemerkt als cruciaal voor het zichtbaar maken van
uitstroom in de keten zoals ondermeer besproken in het rapport
Prestaties in de Strafketen van de Algemene Rekenkamer.
Informatieblad Programma Betere Opsporing door Sturing op Zaken | 1
BVH
Case
Screener
BHV
registraties
CASE
SCREENING
Dossier
Manager
INTAKE
Dossier
Eigenaar
TOEGEWEZEN
IN
BEHANDELING
Dossier
Manager
INACTIEF
TER
BEOORDELING
AFGEROND
AFGEWEZEN
VOORTIJDIG
BEËINDIGD
AFGEHANDELDE
VERDACHTEN
onderzoeksdossier
POLITIE
persoonsdossier
OM
INTAKE OM
CONTROLEREN
OM Beoordelaar
IN
BEHANDELING
OM
AFGEROND
OM
DAGVAARDING,
SEPOT, ETC.
Landelijke ondersteuning
Vervolg
Omdat een systeem als BOSZ staat of valt bij uniform gebruik, heeft
een landelijke projectgroep in opdracht van politie en OM ondersteuning verleend bij de invoering. Handleidingen, definities en
opleidingsmateriaal werden centraal ontwikkeld en zijn ter
beschikking gesteld. Alle politie-eenheden en parketten zijn
intensief begeleid bij de invoering van BOSZ door middel van
trainingen, adviesgesprekken en quickscans. Daarnaast werd er in
samenwerking met andere landelijke werkgroepen gewerkt aan
standaarden ten behoeve van eenduidige werkwijzen en sturingsoverzichten in BOSZ. Het implementatieproject is in drie fasen
uitgevoerd:
1. Uitrol bij toenmalige regionale politiekorpsen (afgerond per
maart 2012).
2.OM fase 1: Uitrol OM voor de ZSM zaakstroom (afgerond per juli 2013).
3.OM fase 2: Uitrol OM overige zaakstroom (afgerond per april 2014).
Sinds begin 2014 is de informatie uit BOSZ ontsloten middels
landelijke stuurinstrumenten waarmee op ieder moment actuele
statusinformatie opgevraagd kan worden.
Op dit moment wordt nog bekeken hoe de stuurinstrumenten op
basis van BOSZ verder gedetailleerd kunnen worden, bijvoorbeeld
door het koppelen van verschillende bronsystemen. Ook wordt
bekeken of de landelijke parketten zoals Centrale Verwerking
Openbaar Ministerie (CVOM) kunnen worden aangesloten op BOSZ.
Dit informatieblad is een uitgave van het
ministerie van Veiligheid en Justitie | Directie Voorlichting
Postbus 20301 | 2500 eh Den Haag
Contactinformatie
Meer informatie over BOSZ is te krijgen via het korps Nationale
Politie en het College van Procureurs Generaal of uw lokale politie
eenheid of parket.
Mei 2014 | j-23759
Informatieblad Programma Betere Opsporing door Sturing op Zaken | 2