Nieuwsbericht Leidraad Veilige zorgrelatie gelanceerd!

Nieuwsbericht
2 oktober 2014
Leidraad Veilige zorgrelatie gelanceerd!
Tijdens een geanimeerde bijeenkomst op 1 oktober is de definitieve versie van de Leidraad Veilige
zorgrelatie door VWS aangeboden aan het veld. De Leidraad, die door alle betrokken branche-,
beroeps-, cliënten- en vrijwilligersorganisaties wordt aanbevolen aan hun leden, gaat over
bewustwording, preventie en interventie van grensoverschrijdend gedrag en mishandeling van
cliënten door medewerkers/vrijwilligers in de professionele zorgrelatie.
Lancering 1 oktober
Dhr. Janssens (ministerie van VWS) overhandigde de Leidraad aan dhr. Laterveer (LOC Zeggenschap
in Zorg) als vertegenwoordiger van cliënten en van de klankbordgroep die de ontwikkeling van de
Leidraad heeft begeleid. In de klankbordgroep namen deel ActiZ, BTN, GGZ Nederland, Ieder(in), LOC,
Mezzo, NVvP, V&VN, Verenso, VGN. Rienk Janssens benadrukte, namens de staatssecretaris van
VWS, het belang van de Leidraad, omdat mensen die afhankelijk zijn van zorg, zich veilig moeten
voelen en veilig moeten zijn. Marthijn Laterveer sprak zijn waardering uit voor de Leidraad, omdat
deze ontwikkeld is samen met de praktijk en goede handvatten biedt om grensoverschrijdend gedrag
en mishandeling te helpen voorkomen of daarmee om te gaan als het toch vóórkomt.
Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de Leidraad is geweest dat beroepskrachten en vrijwilligers /
maatjes met veel betrokkenheid en deskundigheid goede zorg, begeleiding en behandeling bieden.
Dat neemt helaas niet weg dat grensoverschrijdend gedrag en mishandeling toch vóór komt, bedoeld
of onbedoeld. Tijdens de bijeenkomst werden ‘opzettelijke’ voorbeelden benoemd, waarvan het
duidelijk is dat deze niet mogen gebeuren en opgetreden moet worden, zoals diefstal. Maar vooral
werd ook ingegaan op situaties waar onbedoeld en ongewild, zorg door medewerkers ‘ontspoort’,
bijv. door een cliënt te hardhandig vast te pakken. Er ligt een verantwoordelijkheid bij alle
betrokkenen om zich bewust te zijn van deze situaties, deze te voorkómen en er op een adequate
manier mee om te gaan als het onverhoopt toch gebeurt.
Leidraad Veilige zorgrelatie
De Leidraad sluit zoveel mogelijk aan bij de Meldcode Huiselijk geweld, maar ook bijvoorbeeld bij het
agressiebeleid van instellingen (veilig werken in de zorg). Er wordt gebruik gemaakt van veel
bestaande instrumenten. De Leidraad is ontwikkeld voor de langdurige zorg (VVT, GZ en GGZ), maar
is ook voor andere sectoren zeer bruikbaar. De organisaties die hebben deelgenomen in de
klankbordgroep hebben hun logo aan de Leidraad verbonden en bevelen deze aan hun leden aan.
VWS, IGZ en VNG hebben als toehoorder / adviseur geparticipeerd in de klankbordgroep.
De Leidraad is in drie vormen beschikbaar: een ‘A4’ voor een snel overzicht van de aanbevelingen;
een ‘compacte versie’ voor besluitvorming over het werken met de Leidraad; en een ‘uitgewerkte
versie’ in de vorm van een gebruikersvriendelijke klikbare pdf, met toelichtingen, tips en
verwijzingen. Meer informatie vindt u op www.veiligezorgrelatie.nl .
Meer informatie bij de projectleiders:
Antoinette Bolscher, Antoinette Bolscher Consultancy ([email protected]; 06 22695836).
Marie-Josée Smits, ZorgEssentie ([email protected]; 06 17401027).