Aan Dura Vermeer t.a.v Ing R. B. Steijn Postbus 1986 3000 BZ

Aan Dura Vermeer
t.a.v Ing R. B. Steijn
Postbus 1986
3000 BZ Rotterdam
e-mail [email protected]
Van Klankbordgroep Zenobia
p/a Zenobiagang 6
2719 BZ Zoetermeer
e-mail [email protected]
Zoetermeer, 29 augustus 2014
Geachte heer Steijn,
Wij ontvingen uw brief d.d. 28 augustus 2014 , waarschijnlijk gericht aan alle omwonenden van het
Katwijkerlaantracé.
Uit deze brief blijkt dat u kennelijk niet op de hoogte bent van het bestaan van de klankbordgroep
Zenobia, die al van voor 8 april 2014 100 bewoners van de Zenobiabuurt vertegenwoordigt.
Evenmin geeft u met deze brief aan op de hoogte te zijn van datgene wat deze klankbordgroep als
sinds 2006 heeft ondernomen om de plannen voor het Katwijkerlaantracé, zoals die nu uiteindelijk
voorliggen, op een andere wijze gestalte te geven.
Daarom verzoeken we u hiervan kennis te nemen, middels het lezen van al hetgeen te vinden is op
de website www.kwtc.nl
Nadat u hiervan kennis heeft genomen, nodigen wij u uit voor een open gesprek om van gedachten
te wisselen over de momentane stand van zaken.
U gelieve voor het maken van een afspraak contact op te nemen met mevrouw R. Keesmaat,
tel 079 361 63 30
Met vriendelijke groet,
Namens de klankbordgroep Zenobia
Wil van der Krogt