Publicaties Halderbergse Bode, 23 april 2014

Halderberge
Rubriek van de gemeente Halderberge
Jaargang 4 - weeknummer 17 - woensdag 23 april 2014
Buurtpreventieteam
Albano van start
Loket Wegwijs gesloten op 29 april
Op dinsdag 29 april is loket Wegwijs in verband met een cursusdag van de medewerkers
de gehele dag gesloten. Ook telefonisch is het loket die dag niet bereikbaar.
Studenten TU Eindhoven doen
onderzoek naar historische
ontwikkeling St. Anna
Afgelopen dinsdag ging het buurtpreventieteam Albano officieel van start in Oudenbosch. Die avond vond de startbijeenkomst
om 19.30 uur plaats in de brandweerkazerne aan de Vaartweg in Oudenbosch. Voor
het buurtpreventieteam meldden achttien
enthousiaste mensen zich aan.
Tijdens de startbijeenkomst op 22 april kregen
de mensen van het buurtpreventieteam de benodigde materialen uitgereikt. Daarnaast ontvingen zij, uit handen van burgemeester Giel
Janssen, een certificaat behorende bij de afge-
legde cursus. Ook Wil Hectors, directeur van
Bernardus Wonen, was bij de startbijeenkomst
aanwezig.
Buurtpreventieteam Pagnevaart
In de wijk Pagnevaart hebben inmiddels elf
mensen zich aangemeld voor het buurtpreventieteam. Om ook in deze wijk te kunnen starten, is de gemeente nog op zoek naar meer
vrijwilligers. Wilt u zich aanmelden voor het
buurtpreventieteam Pagnevaart? Kijk dan op
www.halderberge.nl > Veiligheid > Buurtpreventie.
Cursus scootmobiel
In samenwerking met de gemeente Halderberge, Mixed Hockeyclub Oudenbosch, Vereniging “De Zonnebloem”, EHBO-vereniging
Halderberge afd. Oudenbosch, de audicien
‘Beter horen’ en vele vrijwilligers organiseren
het Gehandicaptenplatform Halderberge en
VVN Halderberge een cursus scootmobiel
voor alle inwoners van Halderberge die dit
hulpmiddel gebruiken. Ook inwoners van Halderberge die een scootmobiel particulier in
hun bezit hebben, kunnen zich opgeven. De
cursus wordt gehouden op maandag 19 mei
2014 van 9.30 tot 15.00 uur in en om Sport-
park Albano, op het terrein van Mixed Hockeyclub Oudenbosch Albanoweg 1 in Oudenbosch.
De dag bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Er is een audicien aanwezig voor
het afnemen van een gehoortest. Voor koffie/
thee en broodjes wordt gezorgd. Frisdrank is
voor eigen rekening. Er zijn voor u als deelnemer geen kosten verbonden aan deze cursus.
Vergeet uw medicijnen en/of medicijnenpaspoort niet! U kunt zich opgeven bij Elsje Henderikx, e-mail: [email protected]
Bekendmakingen
Op deze pagina vindt u de wettelijk verplichte bekendmakingen van de gemeente Halderberge. De
datum van de gemeentepagina geldt als publicatiedatum. Voor de wijze waarop u stukken kunt inzien,
verwijzen wij u naar de desbetreffende bekendmaking. De openingstijden van het gemeentehuis vindt
u in het colofon. Eerdere publicaties kunt u vinden op www.halderberge.nl > Actueel > Publicaties.
Projectplan waterberging Albano 4
In het landelijk gebied tussen Bosschenhoofd en Oudenbosch komt nogal eens wateroverlast voor. Om dit
tegen te gaan hebben de gemeente Halderberge en het waterschap besloten de bestaande waterbergingen Albano 1 t/m 3 en het omliggende watersysteem te verbeteren en een nieuwe waterberging Albano 4
aan te leggen. Hierdoor wordt bij flinke regenval het water tijdelijk opgevangen en vervolgens gedoseerd
afgevoerd.
Ter inzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het projectplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 28 april
2014 gedurende zes weken ter inzage op het kantoor van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5,
Breda.
Het ontwerp projectplan is gedurende dezelfde periode te lezen op en te downloaden van de website van
het waterschap. Wilt u een toelichting op de stukken, dan kunt u een afspraak maken.
In de komende periode doen een aantal studenten van de Technische Universiteit in Eindhoven een onderzoek naar het voormalig
klooster St. Anna in Oudenbosch. Dit onderzoek is naar aanleiding van een masterproject
genaamd: ‘Urban Heritage’. Voor dit project
voeren de studenten in samenwerking met de
provincie Noord-Brabant een onderzoek uit
naar de historische ontwikkeling en de cultuurhistorische waarde van een aantal gebouwen
in Noord-Brabant.
Een onderdeel van het onderzoek is het laten
rondvliegen van onbemand luchtvaartuig of
‘drone’. Een ‘drone’ is een luchtvaartuig zonder piloot aan boord. Dit toestel wordt op afstand bestuurd en gebruikt om luchtbeelden
te maken. Het is dus mogelijk dat u de ‘drone’
in de lucht ziet in de komende periode.
De studenten leveren op 20 juni hun eindproduct in. Dit eindproduct bestaat uit een atlas
en een ontwerpverslag. De atlas geeft een
compleet beeld van de historische ontwikkeling en de cultuur-historische waarde van het
complex. Ook worden ontwerpstrategieën opgenomen. Het verslag documenteert de uitwerking van het ontwerp-project.
Nieuwsbrief sport- en
onderwijscomplex Oud Gastel
De eerste nieuwsbrief over het nieuw te realiseren sport- en onderwijscomplex in Oud
Gastel is beschikbaar. Het doel van deze
nieuwsbrief is om o.a. u als inwoner op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen
rondom het project op de locatie van het huidige sportpark van SC Gastel.
In de nieuwsbrief leest u meer over het sporten onderwijscomplex, plannen met de Hellestraat, intentieovereenkomst tussen de
scholen, SC Gastel en de gemeente, en de
renovatie van de sportvelden. De nieuwsbrief
is te raadplegen op www.halderberge.nl >
Wonen en leefomgeving > Projecten > Projecten Oud Gastel > Project Oud Gastel west.
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog
vragen, dan kunt u contact opnemen met
Remko Verstraten van de afdeling Ontwikkeling en Realisatie via 140165.
Instellen van beroep
Tegen dit besluit tot vaststellen van het projectplan kunnen belanghebbenden binnen zes weken, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift indienen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de rechtbank te Breda, Postbus 90.110, 4800 RA Breda.
Ontwerpbestemmingsplan ‘President
Hopstakenlaan 121 te Hoeven’ ter inzage
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 23 april 2014, gedurende zes weken (tot 5 juni 2014) voor een
ieder het ontwerp van het bestemmingsplan ‘President Hopstakenlaan 121 te Hoeven’ (NL.IMRO.1655.
BP2007-B001) ter inzage ligt. Het bestemmingsplan biedt een planologisch kader voor het mogelijk maken
van een dakopbouw van de garage ten behoeve van de uitbreiding van de huidige aangrenzende woning.
Gedurende de genoemde termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld schriftelijk of mondeling zijn of
haar zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken aan de gemeenteraad van Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.
Het ontwerp bestemmingsplan ligt gedurende zes weken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis
voor een ieder ter inzage bij het Omgevingsloket, Parklaan 15 te Oudenbosch. Het plan is tevens digitaal te
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website.
VERVOLG BEKENDMAKINGEN
Halderberge • woensdag 23 april 2014
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend, dat onderstaande aanvragen
voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn ingediend:
Activiteit:
Plaats:Adres:
Datum:
Koningsdag
Oudenbosch
Jezuitenplein / Centrum
25 + 26 april 2014
Avondvierdaagse
Oudenbosch
Vanaf Beukenlaan
2 t/m 5 juni 2014
Aanvraag-Adres:
Activiteit:
nummer:
Open dag HDVR /
5 jaar jubileum
Oud Gastel
Steenstraat
11 juni 2014
Oudenbosch
Watergraaflaan
22 juni 2014
Ontvangstdatum:
2014/0151/OV/ Br Christofoorlaan 21 in
Oudenbosch
het vestigen van een
pedicurepraktijk
14-04-2014
Zeepkistenrace
2014/0153/OV/
het veranderen van de voorgevel
15-04-2014
Straatfeest
Oud Gastel
Margrietstraat /
31 augustus 2014
Bernhardstraat
2014/0149/OV/ Oude Antwerpsepostbaan 81B in
Hoeven
het oprichten van twee
voertuigenloodsen op het terrein
van Bosbad in Hoeven
11-04-2014
2014/0152/OV/ Lagestraat 15 in Oud Gastel
het herbouwen van een door
brand verwoeste loods
15-04-2014
Wilhelminastraat 2A in Oud Gastel
Burendag + Rommelmarkt
Oud Gastel
Margrietstraat /
21 september 2014
Bernhardstraat
Oudenbosch
Markt 52
Vrijstelling Horeca-exploitatie Oudenbosch
Markt 52
Drank- en Horecavergunning
U kunt de aanvragen inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Indien voor het verlenen van
de omgevingsvergunning van het bestemmingsplan afgeweken dient te worden, kunt u hiertegen (bij voorkeur schriftelijk) gemotiveerde zienswijzen indienen.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend dat onderstaande omgevingsvergunningen zijn verleend:
Aanvraag-Adres:
Activiteit:
nummer:
Verzenddatum:
Op verzoek kunt u de verleende vergunningen inzien op de afdeling Klantzaken. Het is verstandig vooraf
even te bellen met een medewerker van de afdeling om te vragen of de stukken beschikbaar zijn en om een
afspraak te maken.
De mogelijkheid bestaat voor belanghebbenden om binnen 6 weken na toezending/ uitreiking van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester c.q. het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch. Inlichtingen via telefoonnummer 140165
Vastgesteld wijzigingsplan Potterestraat
naast 1 te Oud Gastel
2013/0507/OV/ De Heul in Hoeven nr. 16
het bouwen van een
semibungalow, het realiseren van
een uitrit en het kappen van
4 bomen
14-04-2014
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening
het college van Halderberge op 8 april 2014 het wijzigingsplan ‘Potterestraat naast 1 te Oud Gastel’ heeft
vastgesteld.
2014/0071/OV/ Sleutelbloem 7 in Hoeven
bouwen van een woning met
berging
16-04-2014
Inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan met alle bijbehorende stukken is te downloaden of te raadplegen via de
gemeentelijke website.
Het collegebesluit met alle bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 24 april 2014 gedurende
zes weken tijdens de openingstijden ook ter inzage in het gemeentehuis bij het Omgevingsloket, Parklaan
15 te Oudenbosch.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden bezwaar maken bij
het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden ondertekend en bevat: naam en adres van de indiener; de verzenddatum van het bezwaarschrift; een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een motivering.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen u bezwaar maakt niet.
Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij tevens een bezwaarschrift hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, T.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te
Breda.
Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.
Alleen als de activiteit betreft het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde, het slopen van een bouwwerk, of het verstoren e.d. van een gemeentelijk monument, het kappen van bomen e.d. heeft het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening automatisch opschortende werking totdat door de rechter op
dat verzoek is beslist.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend, dat de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning is ingetrokken.
Aanvraagnummer:Adres:
2014/0126/OV/
Bornhemweg in Oudenbosch
bermsloot, kad. sectie E tussen
nrs. 328 en 336
Activiteit:
het aanleggen van een uitrit
Beroep
Gedurende zes weken, met ingang van de dag volgend op de terinzagelegging van het collegebesluit, het
wijzigingsplan en bijbehorende stukken, kan tegen het besluit van het college tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld.
Beroep kan worden ingesteld door:
• een belanghebbende die tijdig een zienswijze aangaande het ontwerpwijzigingsplan bij het college heeft
kenbaar gemaakt;
• een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar
zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar te maken;
• een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die het college van Halderberge bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan heeft aangebracht.
Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld en onverwijlde
spoed dat vereist, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden gedaan
bij de voorzitter van de Afdeling. Het beroep of verzoek moet tenminste bevatten naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of
beroep.
Gedurende de beroepstermijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld dan
wel een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Maatwerkvoorschriften
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend, dat ten behoeve van de volgende inrichting maatwerkvoorschriften zijn gesteld:
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
-Centrum voor Wonen en Zorg ‘De Zellebergen’, gelegen aan De Zellebergen 1 Oudenbosch.
De maatwerkvoorschriften betreffen het stellen van geluidsgrenswaarden.
De beschikking ligt ter inzage en wel van donderdag 24 april tot en met woensdag 4 juni 2014 bij de gemeente Halderberge tijdens openingstijden.
Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking tot en met 4 juni 2014 een schriftelijk bezwaarschrift indienen. Dit dient te worden gezonden aan Burgemeester en Wethouders van Halderberge, Postbus 5, 4730
AA Oudenbosch. Dit laatste kan geschieden op grond van artikel 20.1 Wet milieubeheer juncto artikel 7:1
van de Algemene wet bestuursrecht.
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht worden ondertekend
en moet tenminste het volgende bevatten:
-naam en adres indiener;
-dagtekening;
-een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
-de gronden van het bezwaar.
Vergunningen APV/ Bijzondere wetten
Ingediende aanvragen
De volgende aanvragen zijn ontvangen voor:
Activiteit:
Plaats:Adres:
Datum:
Dodenherdenking
Oud Gastel
Centrum
4 mei 2014
Opening plein
Oudenbosch
Jezuitenplein
1 juni 2014
Buitenspeeldag
Bosschenhoofd
Advocatenhof
11 juni 2014
Straatfeest
Oud Gastel
Alsemlaan
28 juni 2014
Inwerkingtreding wijzigingsplan
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen
de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Collecten mei 2014
In de maand mei 2014 kan door de volgende instellingen worden gecollecteerd:
•
•
•
•
•
•
Op 3 mei 2014: Stichting Andriessengroep;
v an 4 t/m 10 mei 2014: Stichting Longfonds;
van 11 t/m 17 mei 2014: Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds;
van 18 t/m 24 mei 2014: Maag lever darm stichting;
van 26 t/m 31 mei 2014: EHBO vereniging Oudenbosch;
van 26 mei t/m 1 juni 2014: Stichting Old Forest Promotion.
Komt een instelling niet voor in het rooster dan is er in principe geen vergunning verleend. Collectanten
dienen tijdens de collecte in het bezit te zijn van een legitimatiebewijs waarop de naam van de collecterende instelling en de periode waarvoor vergunning is verleend vermeld is. Vraag hiernaar als u het niet
vertrouwt.
U kunt bij twijfel ook contact opnemen met de Afdeling Klantzaken telefoonnummer 14 0165 of met de
politie, team Mark en Dintel, telefoonnummer 0900-8844.
Informatie over collecten op internet:
Op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) www.cbf.nl is het landelijke en gemeentelijke collecterooster vermeld.
Wegafsluitingen
Hoeven
In verband met asfaltwerkzaamheden is op maandag 5 mei het Gors, ter hoogte van huisnummer 100
(overgang Gors – Poldersdijk) afgesloten voor verkeer. Er wordt een omleiding ingesteld.
Bosschenhoofd
Op zaterdag 26 april is een gedeelte van de Pastoor van Breugelstraat afgesloten voor verkeer in verband
met Koningsdag. Er wordt een omleiding ingesteld.
Op verzoek zijn de aanvragen voor vergunningen in te zien op de afdeling Klantzaken. Het is verstandig
vooraf even te bellen met een medewerker van de afdeling om te vragen of de stukken beschikbaar zijn en
om een afspraak te maken.
U kunt uw reactie of zienswijze op een ingediende aanvraag kenbaar maken. De reacties worden in de besluitvorming betrokken. U kunt formeel nog geen bezwaar maken. Dit kan pas als de vergunning is verleend.
Inlichtingen via telefoonnummer 140165
Oud Gastel
• Op zaterdag 26 april is de Markt afgesloten voor verkeer van 8.45 tot 10.00 uur in verband met Koningsdag.
• Op 26 april is de Cheltenhamstraat in verband met Koningsdag de gehele dag afgesloten.
Verleende vergunningen
De volgende vergunningen zijn verleend:
Oudenbosch
• Op zaterdag 26 april is de Markt afgesloten voor verkeer in verband met Koningsdag.
VERVOLG BEKENDMAKINGEN
Afsluiting spoorwegovergang
In de nacht van zondag 27 april op maandag 28 april zijn de spoorwegovergangen aan De Heul in Hoeven
en de Opdorpendreef in Bosschenhoofd afgesloten voor verkeer in verband met werkzaamheden aan het
spoor.
Besluitenlijst gemeenteraad d.d. 25 en
27 maart 2014
De raad van de gemeente Halderberge heeft in zijn vergadering van 25 maart 2014:
• De motie aangenomen om de Tweede Kamer te informeren dat het gemeentebestuur van de gemeente
Halderberge (m.u.v. de fractie VDG) met kracht afstand neemt van de woorden van dhr. G. Wilders (PVV).
• Beoordeeld dat de verkiezingen op een juiste en wettige manier hebben plaatsgevonden en heeft de
geloofsbrieven met bescheiden in orde bevonden van:
Akkermans, J.A. (Jan) (m),
van Beek-van Oosterhout, G.C.M. (Gisela) (v),
van der Borst-Feskens, M.C.H.M. (Tineke) (v),
van Domburgh-Leerves, C.A. (Claudia) (v),
Graste, M.N.J. (Thijs) (m),
Harteveld, F. (Frits) (m),
Huijpen, G.C.J. (Gerard) (m),
Kleuskens-Aarts, A.P. (Astrid) (v).
Logt, G.H. (Gert) (m),
Melisse, T.C. (Thomas) (m),
Mollen, J.H.A. (Jan) (m),
Olsthoorn, A.C.L. (Anita) (v),
Ossenblok-Aerts, A.J.M. (Toos) (v),
Paantjens, J.C.M. (Jan) (m),
Pertijs, J.D. (Jurgen) (m),
Rockx, F.M.M.M. (Frank) (m),
Santegoeds, A.J. (Ton) (m),
van Tetering, A.J.C. (Ad) (m),
Verschuur-Geraets, C. (Toos) (v),
Verwijs, A. (Angela) (v),
van Woerkom, R.P. (Roeland) (m).
Donderdag 27 maart 2014 is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De 21 raadsleden hebben de eed of
de belofte afgelegd.
U kunt de besluitenlijst met de volledige tekst van het raadsbesluit nalezen op internet via de website van
de gemeenteraad van Halderberge www.gemeenteraadhalderberge.nl
Deze publicatie geldt slechts als openbaarmaking van de besluitenlijst van de raadsvergadering (artikel 23
van de Gemeentewet) en treedt niet in de plaats van eventueel wettelijk voorgeschreven bekendmakingen.
Voor zover voor afzonderlijke raadsbesluiten nog aparte bekendmakingseisen worden gesteld, kunnen aan
deze openbaarmaking geen rechten worden ontleend.
Halderberge • woensdag 23 april 2014
Bestemmingsplannen Rondweg Oudenbosch
en Reconstructie Zeggeweg
Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Halderberge voor de uitvoering van het bestemmingsplan Rondweg Oudenbosch en het (aanvullende) bestemmingsplan Reconstructie Zeggeweg
De burgemeester van Halderberge maakt bekend, dat ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet vanaf 24 april 2014 tot en met 4 juni 2014 een afschrift van het koninklijk besluit van 2 april 2014,
nr. 2014000664, ter inzage ligt.
De in het koninklijk besluit ten name van Provinciale Staten van Noord-Brabant ter onteigening aangewezen
onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Rondweg Oudenbosch en het
(aanvullende) bestemmingsplan Reconstructie Zeggeweg. De door de Kroon ter onteigening aangewezen
onroerende zaken hebben de bestemmingen Verkeer, Water, Groen, Natuur en de dubbelbestemmingen
Leiding-Gas, Leiding-Hoogspanningsverbinding, Leiding-Riool en Leiding-Leidingstrook. Op de onroerende
zaken worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen.
Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 18 april 2014, nr. 10418.
Tegen dit besluit staat geen beroep open.
Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties:
• gemeente Halderberge, Parklaan 15 te Oudenbosch. Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis
ligt het besluit ter inzage bij het omgevingsloket.
• Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht van maandag tot en met vrijdag van 09.00
uur tot 16.00 uur. Bij de receptie kunt u vragen naar de afdeling BJV Publiekrecht, toestelnr. 71329 of
71971.
Colofon
Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Telefoon: 14 0165
E-mail: [email protected]
Website: www.halderberge.nl
Facebook: www.facebook.com/gemeentehalderberge
Twitter: @Halderberge
Storingstelefoon: (0165) 312872 (buiten kantooruren over verlichting, wegen en riolering)
Openingstijden balies: Maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 15.00 uur en vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur. Op donderdagavond is enkel de balie van Burgerzaken geopend.
Avondopenstelling: Maandag en donderdag van 17.30 tot 19.00 uur.
Loket Wegwijs: Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Wist u dat u ook via onze website een afspraak kan maken voor verschillende gemeentelijke
producten? Dit voorkomt wachttijden aan de balie.