Publicaties Halderbergse Bode, 17 december 2014

Halderberge
Rubriek van de gemeente Halderberge
Jaargang 4 - weeknummer 51 - woensdag 17 december 2014
Nieuwe tarieven 2015
* Deze voorgestelde tarieven worden officieel na publicatie in de Staatscourant
** Van het ministerie is geen bericht van een verhoging van paspoortleges ontvangen
*** Van het ministerie is bericht ontvangen dat de leges niet wordt verhoogd
In de vergadering van 11 december 2014 heeft de gemeenteraad de belasting- en legestarieven
voor 2015 vastgesteld.
In onderstaand overzicht ziet u de belangrijkste belastingen, heffingen en legesbedragen.
Ter vergelijking zijn ook de bedragen van 2014 opgenomen.
tarief 2014
tarief 2015
0,1100%
WOZ-waarde
0,1139%
WOZ- waarde
Onroerendezaakbelasting (OZB)
(woningen)
Eigenaar
Onroerendezaakbelasting (OZB)
(niet-woningen)
Bij de Afvalstoffenheffing en Rioolheffing worden de tarieven berekend met 100% kostendekking. De Afvalstoffenheffing is gestegen door doorberekening in de tarieven van de BTW en de
nieuwe afvalstoffenbelasting. In de begroting 2015 is rekening gehouden met een tariefstijging
van 1,5% en deze stijging is in de berekening van de tarieven meegenomen.
Totale lasten
De totale lastendruk voor de mensen met een eigen woning stijgen met 5,43% bij een meerpersoons huishouden en 5,51% bij een eenpersoons huishouden. Voor mensen met een huurwoning stijgt de totale lastendruk met 7,32% bij een meerpersoons huishouden en 8,05% bij
een eenpersoons huishouden.
Overzicht lastendruk meerpersoons
lastendruk lastendruk
20142015 daling
Stijging /
Eigenaar
0,1806%
WOZ-waarde
0,1921%
WOZ- waarde
Gebruiker
0,1611%
WOZ- waarde
0,1714%
WOZ- waarde
Rioolheffing meerpersoonshuishoudens
€
199,20€206,163,49%
Onroerend Zaak Belasting eigenaar 1
€ 226,25
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishoudens
€
211,10
€
234,96
€
473,20€507,847,32%
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoudens
€ 274,00
€
301,68
Totaal lastendruk meerpersoonshuishouden
met huurwoning
Rioolheffing eenpersoonshuishoudens
€ 149,40
€
154,56
Rioolheffing meerpersoonshuishoudens
€ 199,20
€
206,16
Marktgelden (excl. stroom)
€ 1,31 m1
€ 1,35 m1
Toeristenbelasting
€
1,08
€
1,10
Nederlandse identiteitskaart < 18 jaar *
€
28,35
€
28,48
Overzicht lastendruk eenpersoons
lastendruk lastendruk
20142015 daling
Nederlandse identiteitskaart > 18 jaar *
€
52,95
€
53,07
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishoudens
€211,10€234,9611,82%
Paspoort *
€
66,95
€
67,10
Rioolheffing eenpersoonshuishoudens
€
149,40€154,563,45%
Onroerend Zaak Belasting eigenaar 1
€ 226,25
Reisdocumenten
Rijbewijzen
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoudens €
274,00€301,6810,10%
€ 229,56
1,46%
Totaal lastendruk meerpersoonshuishouden €
699,45€737,405,43%
met eigen woning
1 Bij de berekening van de lastendruk per gezin is uitgegaan van een woning met een
WOZ-waarde van € 205.686 in 2014 en € 201.572 in 2015.
€ 229,56
Stijging /
1,46%
€
38,45
€
38,80
Totaal lastendruk eenpersoonshuishouden
met huurwoning
€
360,50€389,528,05%
Uittreksel / inlichtingen basisadministratie personen
€
11,30
€
12,70
Totaal lastendruk eenpersoonshuishouden
met eigen woning
€
586,75€619,085,51%
Verklaring omtrent gedrag ***
€
30,05
€
30,05
Stookontheffing
€45,00
Uitgifte, vernieuwen, omwisselen rijbewijs **
Algemeen
€ 45,65
1 Bij de berekening van de lastendruk per gezin is uitgegaan van een woning met een
WOZ-waarde van € 205.686 in 2014 en € 201.572 in 2015.
Deeltaxi West-Brabant
Deeltaxivervoer tijdens de feestdagen
Reserveer uw ritten voor de feestdagen zo spoedig mogelijk. Ritten voor de kerstdagen dienen
voor 22 december ingeboekt te worden. Op kerstavond 24 december is er deeltaxivervoer tot
01.00 uur, op 25 en 26 december rijdt deeltaxi tot 02.00 uur ’s nachts door. Ritten voor oudejaarsavond en -nacht dienen uiterlijk 31 december voor 18.00 uur besteld te zijn. Er rijden die nacht
geen deeltaxi’s tussen 22:00 uur en 00:45 uur. Van 00:45 uur tot 02:15 uur is er weer wel vervoer. Op nieuwjaarsdag rijden de taxi’s van 06:00 uur tot 02:00 uur.
Tarieven 2015
De tarieven voor het deeltaxivervoer blijven in 2015 gelijk aan de tarieven van 2014.
Openingstijden
gemeentehuis
en balies rond
de feestdagen
In euro per strip
2015
2014
het Wmo-tarief
€ 0,65
€ 0,65
In verband met de feestdagen zijn in de maand
het vrije reizigerstarief
€ 1,95
€ 1,95
december en januari de openingstijden
het tarief voor vrije reizigersritten die beginnen en eindigen in de
stad Breda
€ 2,65
€ 2,65
van het gemeentehuis en de balies
het doorreistarief € 4,90
€ 4,90
op sommige dagen gewijzigd.
Op donderdag 25 december (Eerste Kerstdag),
Tarief Kleine Kernen afgeschaft per 1 januari 2015
Per 1 januari 2015 verdwijnt het Tarief Kleine Kernen. Inwoners van kleine kernen zonder busvervoer, konden tegen het OV-tarief met deeltaxi naar of van het dichtstbijzijnde bus- of treinstation
reizen. Maar weinig mensen maakten hiervan gebruik. Daarom wordt het Tarief Kleine Kernen
afgeschaft.
Meer informatie: www.deeltaxi-westbrabant.nl of [email protected]
Rit bestellen: 0800-0230033 (gratis)
vrijdag 26 december (Tweede Kerstdag),
donderdag 1 januari 2015 en vrijdag 2 januari 2015
is het gemeentehuis gesloten.
Op 31 december is het gemeentehuis vanaf
16.00 uur gesloten.
Op maandag 5 januari zijn de balies van het
gemeentehuis geopend vanaf 10.30 uur.
VERVOLG BEKENDMAKINGEN
Halderberge • woensdag 17 december 2014
Tien inwoners uit Halderberge behalen
certificaat ‘Rondkomen met inkomen’
De afgelopen zes weken heeft in het gemeentehuis Halderberge in Oudenbosch, weer de
cursus ‘Rondkomen met inkomen’ plaatsgevonden. Tien inwoners vanuit Halderberge,
variërend in de leeftijd van 20 tot en met 66
jaar oud, hebben hieraan deelgenomen. Deze
cursus werd verzorgd door Hugo Weise en
Anton de Beer van de gemeente Halderberge
en Michiel Reijntjes van de Kredietbank West
Brabant in Breda. Er werd aandacht besteed
aan diverse onderwerpen, zoals het op orde
krijgen en brengen van je administratie en het
maken van een budgetplan. Ook kwamen vragen aan de orde als: hoe ga ik om met verleidingen, welke (financiële) keuzes kun ik nog
maken als ik het financieel moeilijker heb en
op welke voorzieningen heb ik recht. Een uiterst zinvolle cursus, zeker in deze periode
waarin het voor velen steeds moeilijker wordt
om financieel rond te kunnen komen.
Op dinsdagavond 9 december werden de certificaten uitgereikt door wethouder Jan
Paantjens van de gemeente Halderberge. In
maart 2015 gaat de volgende cursus van
start. Heeft u interesse in deze cursus of
heeft u vragen, dan kunt u dit doorgeven via
[email protected]
U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij
Hugo Weise of Anton de Beer via telefoonnummer 140165.
Bekendmakingen
Op deze pagina vindt u de wettelijk verplichte bekendmakingen van de gemeente Halderberge.
De datum van de gemeentepagina geldt als publicatiedatum. Voor de wijze waarop u stukken kunt inzien, verwijzen wij u naar de desbetreffende bekendmaking.
De actuele openingstijden vindt u op www.halderberge.nl.
Eerdere publicaties kunt u vinden op www.halderberge.nl > Actueel > Publicaties.
Komt u ook naar de
nieuwjaarsreceptie van
de gemeente Halderberge?
Het college van burgemeester en wethouders wenst u hele fijne feestdagen
en nodigt u van harte uit om met elkaar het nieuwe jaar in te luiden. Op dinsdagavond 6 januari 2015 van 18.00 uur tot 21.00 uur is de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis, Parklaan 15 in Oudenbosch.
Burgemeester Giel Janssen houdt rond 19:00 uur zijn nieuwjaarstoespraak.
Hierin blikt hij onder meer terug op het afgelopen jaar en kijkt hij vooruit naar
het komend jaar.
Het college hoopt u te mogen begroeten op 6 januari!
Vergunningen APV/Bijzondere wetten
Ingediende aanvragen
De volgende aanvragen zijn ontvangen voor:
Activiteit:
Adres:
Plaats:Datum:
Rectificatie op publicatie van 10 december 2014
Nieuwjaarbijeenkomst
wijkvereniging Velletri
Zouavenlaan /
Burg. Van den Drieslaan
Oudenbosch
9 januari 2015
Bij ontvangen aanvragen omgevingsvergunning:
OV-20140034 hierbij stond abusievelijk een verkeerde omschrijving.
Dit moet zijn: het kandalaberen van 9 platanen aan de Vlettevaart te Oudenbosch (achterzijde Darinkveld
2-24 te Oudenbosch) en het kappen van 6 eiken aan de Vijverstraat te Oud Gastel nabij de Rietvaartstraat
Halderbergeloop
vanaf sportpark Albano
Oudenbosch
15 maart 2015
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend, dat onderstaande aanvragen
voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn ingediend:
Aanvraag-Adres:
Activiteit:
nummer:
Ontvangstdatum:
OV-20140036
ONG Nijverheidsweg/
Bosschendijk berm T-splitsing
in Oudenbosch
het plaatsen van een bermbord
(reclame)
09-12-2014
OV-20140037
ONG Wilgenroos
(kadastraal H2037 kavel 81)
in Hoeven
het bouwen van een woning
10-12-2014
U kunt de aanvragen inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Indien voor het verlenen van
de omgevingsvergunning van het bestemmingsplan afgeweken dient te worden, kunt u hiertegen (bij voorkeur schriftelijk) gemotiveerde zienswijzen indienen.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend dat onderstaande
omgevingsvergunning(en) is/zijn verleend:
Aanvraag-Adres:
Activiteit:
nummer:
Verzenddatum:
OV-20140014
Ruige Hoek 10 in
Oudenbosch
het tijdelijk plaatsen van een unit
voor de periode van max. 5 jaar
04-12-2014
2014/0388/OV
Bovenstraat en Ericalaan
in Hoeven, Spuilaan en
Moerdijksestraat in
Oudenbosch en Rijpersweg
in Oud Gastel
het kappen van 18 bomen
04-12-2014
2014/0389/OV
Hofstraat in Hoeven in het
Seminariebos achter
Mgr. Van Hooydonklaan 15/17
het kappen van 9 kastanjes
03-12-2014
2014/0387/OV
Zandstraat 8 in
het plaatsen van een poort
Bosschenhoofd
08-12-2014
2014/0321/OV
11-12-2014
St. Annastraat 1 en 3
in Oudenbosch
het renoveren van een pand
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden bezwaar maken bij
het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden ondertekend en bevat: naam en adres van de indiener; de verzenddatum van het bezwaarschrift; een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een motivering.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen u bezwaar maakt niet.
Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij tevens een bezwaarschrift hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, T.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te
Breda.
Op verzoek zijn de aanvragen voor vergunningen in te zien op de afdeling Klantzaken. Het is verstandig
vooraf even te bellen met een medewerker van de afdeling om te vragen of de stukken beschikbaar zijn en
om een afspraak te maken. U kunt uw reactie of zienswijze op een ingediende aanvraag kenbaar maken.
De reacties worden in de besluitvorming betrokken. U kunt formeel nog geen bezwaar maken. Dit kan pas
als de vergunning is verleend. Inlichtingen via telefoonnummer 140165.
Er zijn geen vergunningen verleend.
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Halderberge maken, gelet op artikel 8.41 van de Wet milieubeheer, bekend, dat bij hen op 14 november 2014 onderstaande melding is ingekomen:
Activiteitenbesluit milieubeheer:
-Gasunie Transport Services ten behoeve van het gasdrukreduceerstation op de locatie Blauwe Hoefweg
0 te Oudenbosch.
Sluitingsuur Oud en Nieuw
De burgemeester van Halderberge maakt bekend dat hij heeft besloten in verband met de viering van Ouden Nieuwjaar het sluitingsuur voor horeca-inrichtingen als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Halderberge 2013 op donderdag 1 januari 2015 vast te stellen op 04.00 uur. Dit
houdt in dat de horeca-ondernemers in de gemeente Halderberge hun inrichting gedurende de Oudjaarsnacht tot 04.00 uur geopend mogen houden, uiteraard ter beoordeling van de individuele ondernemers zelf.
Voor eventuele nadere informatie kunt u terecht bij de Afdeling Klantzaken, tweede lijn, tel. 14 0165.
Herijking gemeentelijke monumentenlijst
Onlangs is het project “herijking van de gemeentelijke monumentenlijst” gestart. Dit betekent dat voor alle
126 panden/objecten die in 1999 zijn aangewezen als gemeentelijk monument opnieuw wordt bekeken of ze
als monument op deze lijst blijven staan. Ook wordt de ‘jonge’ bouwkunst geïnventariseerd en enkele ‘vergeten’ panden bekeken. De gemeente heeft voor de begeleiding van dit project het adviesbureau MSP te
Gouda in de persoon van de heer D. Visse ingeschakeld. Het komende half jaar gaan we hiermee aan de slag.
Wat gaan we doen?
In het archief wordt nagegaan voor welke monumenten er in de afgelopen 15 jaar vergunningen voor het
wijzigen zijn verstrekt. Gelijktijdig worden de monumenten vanaf de openbare weg geschouwd en worden
er foto’s gemaakt. Deze gegevens vergelijken wij met de gegevens van 1999. De uitslag van het onderzoek
kan leiden tot een andere waardestelling dan die uit 1999, wat gevolgen kan hebben voor de beschrijving en
aanwijzing van het monument. In het 1e kwartaal 2015 is de inbreng en mening van de eigenaren belangrijk.
Die hebben wij, samen met de verzamelde gegevens, nodig om een besluit te nemen of de (redengevende)
beschrijving en aanwijzing van het monument gewijzigd moeten worden. Bent u eigenaar van een gemeentelijke monument? Dan wordt u actief bij het project betrokken en op diverse momenten geïnformeerd. U
heeft dan inmiddels een brief ontvangen met informatie over het project. Ook wordt er in het eerste kwartaal
van 2015 een informatiebijeenkomst georganiseerd. De monumentencommissie speelt een belangrijke adviserende rol in de herijking. De commissie zal op diverse momenten om inbreng en advisering worden gevraagd. Uiteindelijk is het aan het college om een beslissing over de herijking te nemen. Naar verwachting
zal deze beslissing nog voor de zomervakantie worden genomen.
Contactpersoon
Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u deze stellen aan mevrouw C. Voet-Nuiten, via telefoonnummer 14 0165 of via email [email protected] Zij werkt op maandag, dinsdag en donderdag.
Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.
Alleen als de activiteit betreft het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde, het slopen van een bouwwerk, of het verstoren e.d. van een gemeentelijk monument, het kappen van bomen e.d. heeft het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening automatisch opschortende werking totdat door de rechter op
dat verzoek is beslist.
Colofon
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Halderberge maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met
een termijn van maximaal zes weken:
Telefoon: 14 0165
Aanvraagnummer:Adres:
Activiteit:
Twitter: @Halderberge
2014/0358/OV
het aanpassen/ koperwijzigingen Nieuwbouw Fase 1;
-Terminal, bedrijfsunits en Hangars
Bredasebaan 1 t/m 9
in Bosschenhoofd
Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
E-mail: [email protected]
Website: www.halderberge.nl
Facebook: www.facebook.com/gemeentehalderberge
Storingstelefoon: (0165) 312872
(buiten kantooruren over verlichting, wegen en riolering)
Kijk voor actuele openingstijden op
www.halderberge.nl.
Afspraak maken?
Om lange wachtrijen bij de balies te voorkomen, raden wij aan om een afspraak te
maken via www.halderberge.nl. Vergeet
bij het aanvragen van een reisdocument
de tijd voor het maken van een pasfoto
niet.