Publicaties Halderbergse Bode, 26 februari 2014

Halderberge
Rubriek van de gemeente Halderberge
Jaargang 4 - weeknummer 9 - woensdag 26 februari 2014
Spelregels voor het aanbieden
van afvalcontainers
Horecacontrole gemeente
Halderberge voor de carnaval
De gemeente Halderberge gaat met een team van toezichthouders voorafgaand aan de
carnaval een aantal horecagelegenheden controleren. De controle vindt plaats bij een aantal horecagelegenheden waar tijdens de carnaval veel feestvierders worden verwacht. Er
wordt vooral gecontroleerd op (brand)veiligheid (versieringen e.d.) en toegankelijkheid van
vluchtwegen. In het kader van de drank- en horecawet richt de controle zich op de aanwezigheid en geldigheid van de drank- en horecavergunningen. Daarnaast informeren de toezichthouders de horecaondernemers over de regels met betrekking tot de verkoop van alcohol aan personen onder de 18 jaar. Hierbij gaan ze ook in op de consequenties in geval
van het overtreden van de regels.
Open Monumentendag en
Cultuurmaand
Saver voert in de gemeente Halderberge de
inzameling van het afval uit. Door de invoering
van de gedifferentieerde tarieven (diftar) zijn er
veel dingen veranderd. Daarom zet de gemeente Halderberge de spelregels voor het
aanbieden van de afvalcontainers voor u op
een rijtje:
• P
laats de container met gesloten deksel op
de vaste inzameldag vóór 07.30 uur op de
aangewezen aanbiedplaats. • Plaats de minicontainer met de wielen van
de straatkant af (tenzij Saver hierover anders heeft gecommuniceerd). • Er mag maximaal 70 kilo afval in de container. • Containers zonder Saver adressticker worden niet geledigd. Als gebruiker bent u verantwoordelijk voor de
verstrekte container(s). Haal uw container na
lediging zo spoedig mogelijk, maar in elk geval
op de dag van lediging, terug naar uw eigen
terrein.
Openingstijden gemeentehuis
en balies tijdens carnaval
In verband met de viering van carnaval zijn de openingstijden van het gemeentehuis
en de balies op sommige dagen gewijzigd.
Op maandag 3 en dinsdag 4 maart is het gemeentehuis ’s middags gesloten. Op die
dagen zijn onze balies tot 12.00 uur voor u geopend.
Aanvraag welzijnssubsidie 2015
Ontving u in 2014 welzijnssubsidie van de gemeente Halderberge? Dan kunt u nu ook voor
2015 een verzoek indienen. Ontving u nog
geen subsidie, maar wilt u daarvoor in 2015 in
aanmerking komen? Dan kunt u een verzoek
sturen naar: burgemeester en wethouders
van Halderberge, postbus 5, 4730 AA Oudenbosch. Dit verzoek dient u vóór 1 april 2014 in
te dienen.
Om voor subsidie in aanmerking te komen,
moet u voldaan aan een aantal criteria. Let u
erop dat met ingang van het subsidiejaar 2015
Digitale nieuwsbrief
Vorige week is de eerste digitale nieuwsbrief
verstuurd over de Open Monumentendag en
de Cultuurmaand die gehouden worden in
september en oktober dit jaar met als thema
“Op reis”.Via deze nieuwsbrief wil de gemeente alle culturele instellingen, verenigingen en
stichtingen in onze gemeente regelmatig op
de hoogte houden van het allerlaatste nieuws
over deze evenementen. Heeft u de nieuwsbrief niet gehad, maar heeft u wel interesse
om deze te lezen? De nieuwsbrief is in te zien
via www.hald=erberge.nl > cultuur en recreatie > kunst en cultuur.
Ook kunt u zich aanmelden om de nieuwsbrief
voortaan te ontvangen. Dit kan via een mailtje
naar [email protected]
Aanmelding activiteiten
Daarnaast kunt u via bovenstaand mailadres
of de gemeentelijke website een activiteit
aanmelden voor de Cultuurmaand 2014. De
afgelopen jaren is gebleken dat een combina-
Aandragen favoriet Cultuurprijs
Tot 1 juni 2014 kunt u daarnaast wanneer u
betrokken bent op een bepaald cultureel gebied, uzelf of een ander persoon, organisatie
of vereniging, voordragen voor de Cultuurprijs
2014. Dat kan door te mailen naar: [email protected]
kpnmail.nl, graag met een korte motivatie
waarom u vindt dat uzelf of een andere kandidaat in aanmerking komt voor een nominatie
voor de Cultuurprijs. De Cultuurprijs wordt op
zaterdag 11 oktober 2014 uitgereikt.
Gemeenteraadsverkiezingen 2014
de regels zijn gewijzigd. De nieuwe regels
kunt u vinden op de website van de gemeente
Halderberge (www.halderberge.nl > cultuur &
recreatie > welzijnssubsidies).
Ook kunt u hier het aanvraagformulier downloaden.
Voor meer informatie of de ontvangst van een
schriftelijk aanvraagformulier subsidie 2015,
kunt u contact opnemen met mevrouw Y. van
Dorst-Suijkerbuijk of de heer H.H. Derene (tel:
14 0165) van de afdeling Ontwikkeling & Realisatie.
tie van activiteiten, zoals kunst, muziek, bijzondere gebouwen, oude ambachten, historische
voorwerpen en het verhaal erachter, een
meerwaarde geeft aan de beleving en veel bezoekers oplevert. Daarom zoeken we steeds
nieuwe activiteiten en interessante samenwerkingsvormen om ook dit jaar weer een
boeiend programma te kunnen bieden.
stempas. In onze gemeente staat het u vrij
om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Neem naast uw
stempas ook een geldig identiteitsbewijs
mee. Voor de verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal vijf jaar verlopen
mag zijn.
Op woensdag 19 maart 2014 kunt u uw stem
uitbrengen voor de verkiezing van de leden
van de gemeenteraad van Halderberge. Om te
kunnen stemmen, ontvangt u deze week uw
Voor meer informatie over waar u kunt stemmen, hoe u kunt stemmen en andere informatie over de verkiezingen vindt u terug op
www.halderberge.nl > bestuur & organisatie
> gemeenteraadsverkiezingen 2014.
Colofon
Gemeente Halderberge, Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch, Telefoon: 14 0165, E-mail: [email protected], Website: www.halderberge.nl, Facebook:
www.facebook.com/gemeentehalderberge, Twitter: @Halderberge, Storingstelefoon: (0165) 312872 (buiten kantooruren over verlichting, wegen en riolering)
Openingstijden balies: Maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 15.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Op donderdagavond is enkel de balie van Burgerzaken geopend.
Avondopenstelling: Maandag en donderdag van 17.30 tot 19.00 uur.
Loket Wegwijs: Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Wist u dat u ook via onze website een afspraak kan maken voor verschillende gemeentelijke producten? Dit voorkomt wachttijden aan de balie.
Bekendmakingen
Halderberge • woensdag 26 februari 2014
Op deze pagina vindt u de wettelijk verplichte bekendmakingen van de gemeente Halderberge. De
datum van de gemeentepagina geldt als publicatiedatum. Voor de wijze waarop u stukken kunt inzien,
verwijzen wij u naar de desbetreffende bekendmaking. De openingstijden van het gemeentehuis vindt
u in het colofon. Eerdere publicaties kunt u vinden op www.halderberge.nl > Actueel > Publicaties.
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend, dat onderstaande aanvragen
voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn ingediend:
Aanvraag-Adres:
Activiteit:
nummer:
Ontvangstdatum:
Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan
‘Bovenstraat 96-98’ te Hoeven
Correctie in verband met vermelding onjuiste IMRO-codering in eerdere publicatie.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 27 februari 2014 voor een ieder het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Bovenstraat 96-98’ Hoeven (NL.IMRO.1655.BP6006-B001) ter inzage ligt.
Het ontwerpbestemmingsplan omvat de wijziging van de gebruiksfunctie kampeerboerderij in een pensionvoorziening voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
2014/0058/OV/ Kade 26 in Oudenbosch
het plaatsen van een
eenpersoonsdoorgang in de
voorgevel van de Rabobank
13-02-2014
Gedurende de genoemde termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld schriftelijk of mondeling zijn of
haar zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken aan de gemeenteraad van Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.
2014/0063/OV/
Roosendaalsebaan 12
in Oud Gastel
het vergroten van de woning
(afwijken bestemmingsplan)
17-02-2014
Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 27 februari 2014 gedurende zes weken
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage bij het omgevingsloket, Parklaan
15 in Oudenbosch. Het plan is tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
2013/0433/OV/
Pinksterbloemlaan 10 in Hoeven
het bouwen van een woning
17-02-2014
2014/0067/OV/
Stoofstraat 16 in Oud Gastel
het bouwen van een woning
19-02-2014
2014/0069/OV/
Parallelweg Noord 2A
in Oud Gastel
het bouwen van een
erfafscheiding met poort
20-02-2014
2014/0060/OV/ Rijpersweg 75 in Oud Gastel
het herbouwen van de
bestaande schuur
14-02-2014
2014/0065/OV/ Veenblok 9 in Oudenbosch
het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning
19-02-2014
U kunt de aanvragen inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Indien voor het verlenen van
de omgevingsvergunning van het bestemmingsplan afgeweken dient te worden, kunt u hiertegen (bij voorkeur schriftelijk) gemotiveerde zienswijzen indienen.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend dat onderstaande omgevingsvergunningen zijn verleend:
Aanvraag-Adres:
Activiteit:
nummer:
Verzenddatum:
2014/0030/OV/
Pastoor van Breugelstraat in
Bosschenhoofd (ter hoogte van
huisnummer 114)
het kappen van 4 koningslinden
2014/0048/OV/
Noordzeedijk 2 in Stampersgat
het kappen van een linde
18-02-2014
18-02-2014
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden bezwaar maken bij
het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden ondertekend en bevat: naam en adres van de indiener; de verzenddatum van het bezwaarschrift; een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een motivering.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen u bezwaar maakt niet.
Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij tevens een bezwaarschrift hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, T.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te
Breda.
Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.
Alleen als de activiteit betreft het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde, het slopen van een bouwwerk, of het verstoren e.d. van een gemeentelijk monument, het kappen van bomen e.d. heeft het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening automatisch opschortende werking totdat door de rechter op
dat verzoek is beslist.
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend, dat de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning is ingetrokken.
Aanvraagnummer:Adres:
Activiteit:
2014/0034/OV/
het intern verbouwen van een bedrijfsruimte
Watermolen 27 in Oud Gastel
Vergunningen APV/Bijzondere wetten
Ingediende aanvragen
De volgende aanvragen zijn ontvangen voor:
Activiteit:
Plaats:Adres: Datum:
Plantjesmarkt
Oudenbosch
Prof. Mulderslaan
10 t/m 12 april 2014
Vliettocht
Oud Gastel
Centrum
26 april 2014
Rommelmarkt en
diverse activiteiten
Oudenbosch
Beukenlaan
26 april 2014
Koningsdag
Oud Gastel
Centrum
26 april 2014
Avondvierdaagse
Oud Gastel
Centrum
12 t/m 15 mei 2014
Citygolf
Oudenbosch
Centrum
18 mei 2014
Voorjaarskermis
Hoeven
St. Janstraat
29 mei t/m 1 juni 2014
Triatlon en jeugdtriatlon
Oud Gastel
Centrum
27 en 28 juni 2014
Intocht Sinterklaas
Oud Gastel
Centrum
22 november 2014
Kersttocht
Oud Gastel
Vanaf Schoolstraat
14 december 2014
Drank- en horecavergunning
Oudenbosch
Markt 52
Horeca-exploitatievergunning
Oudenbosch
Markt 52
Op verzoek zijn de aanvragen voor vergunningen in te zien op de afdeling Klantzaken. Het is verstandig
vooraf even te bellen met een medewerker van de afdeling om te vragen of de stukken beschikbaar zijn en
om een afspraak te maken.
U kunt uw reactie of zienswijze op een ingediende aanvraag kenbaar maken. De reacties worden in de besluitvorming betrokken. U kunt formeel nog geen bezwaar maken. Dit kan pas als de vergunning is verleend.
Inlichtingen via telefoonnummer 140165.
Verkeersmaatregelen in verband
met carnaval
Scholenoptochten
In verband met carnaval worden op vrijdag 28 februari in de kernen van de gemeente Halderberge door diverse scholen optochten gehouden. Deze optochten worden begeleid door verkeersouders.
Bosschenhoofd: Grote optocht zaterdag 1 maart van 12.00-18.00 uur
Past. Van Breugelstraat-Marijkestraat-Anjerstraat-Margrietstraat-Beatrixstraat-Berkenlaan-Mauritsstraat-Wilhelminastraat-W.Joostenstraat-Past.Van Breugelstraat-St.Gerardushof.
Oud Gastel: Grote optocht zaterdag 1 maart van 13.00-18.00 uur
Dragon-Rozemarijnlaan-Veerkensweg-Schoolstraat-Wilhelminastraat-Julianastraat-Dorpsstraat-Markt-Kerkstraat-’t Sluiske-Beemd-Hagelkruis-Veerkensweg.
Oudenbosch:
Jeugdoptocht zaterdag 1 maart van 13.00-18.00 uur
Kaaistraat-Professor van Ginnekenstaat-Fenkelstraat-Markt-Past.Hellemonsstraat
Grote optocht zondag 2 maart van 13.00-18.00 uur
Parklaan-Molenstraat-Markt-Past.Hellemonsstraat.
Stampersgat: Grote optocht zondag 2 maart van 12.00-18.00 uur
Fabriekstraat-Noordzeedijk boven-J.F. Vlekkeplein-Dennis Leestraat-Mgr. Dellepoortstraat-Kristalsingel-Havenstraat-Dennis Leestraat-J.F. Vlekkeplein-Gastelsedijk West-L.P. van Mallandstraat-Jos ErneststraatNoordzeedijk (boven)-J.F. Vlekkeplein.
Hoeven: Grote optocht dinsdag 4 maart vanaf van 12.00-17.00 uur
Hofstraat-St. Janstraat -Bovenstraat-Arnoutlaan-Meidoornlaan-Akkerlingen-St.Janstraat-Raadhuisplein
Collecten maart 2014
In de maand maart 2014 kan door de volgende instellingen worden gecollecteerd:
van 5 t/m 8 maart 2014: Stichting vrienden van Zwembad Blankershove
van 9 t/m 15 maart 2014: Reumafonds
van 16 t/m 22 maart 2014: Stichting Simavi
van 23 t/m 29 maart 2014: Stichting ZOA.
Komt een instelling niet voor in het rooster dan is er in principe geen vergunning verleend. Collectanten
dienen tijdens de collecte in het bezit te zijn van een legitimatiebewijs waarop de naam van de collecterende instelling en de periode waarvoor vergunning is verleend vermeld is. Vraag hiernaar als u het niet
vertrouwt. U kunt bij twijfel ook contact opnemen met de Afdeling Klantzaken telefoonnummer 140165 of
met de politie, team Mark en Dintel, telefoonnummer 0900-8844.
Op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl) is het landelijke en gemeentelijke
collecterooster vermeld.
Vooraankondiging bestemmingsplan
‘President Hopstakenlaan 121 in Hoeven’
Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders
van de gemeente Halderberge kennis dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor ‘President Hopstakenlaan 121 in Hoeven’.
Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan vormt de wens van initiatiefnemer voor de uitbreiding
van de woning. De uitbreiding is niet mogelijk binnen de geldende regels van het bestemmingsplan.
Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen
omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen stukken ter visie worden gelegd. Ook is het
niet mogelijk voor onafhankelijke instanties advies uit te brengen over het voornemen.
Wanneer het ontwerpbestemmingsplan gereed is, zal deze ter visie worden gelegd voor een ieder ten behoeve voor het indienen van zienswijzen. Hierover volgt te zijner tijd een publicatie in de Halderbergse Bode,
de Staatscourant en langs elektronische weg (www.ruimtelijkeplannen.nl).
Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling
en Realisatie van de gemeente Halderberge, mevrouw J.W.E. van Nispen, via telefoonnummer 140165.
U kunt de gemeente ook volgen
op twitter via
www.twitter.com/halderberge
Verkiezingen op 19 maart: Politieke partijen aan het woord
Aflevering 4: Economie en werkgelegenheid
De verkiezingskoorts begint op te lopen: op woensdag 19 maart zijn er verkiezingen voor een
nieuwe gemeenteraad. Om u wegwijs te maken, laten we deze weken op deze pagina’s de
politieke partijen aan het woord over uiteenlopende thema’s. Dit is de vierde aflevering met
als thema Economie en werkgelegenheid. Hoe de politieke partijen hierover denken, leest u
in onderstaand overzicht. In de afgelopen drie weken kon u op lezen hoe de partijen denken
over de onderwerpen samenwerking/burgerparticipatie, toerisme/recreatie en bezuinigingen.
Volgende week komen de decentralisaties van het sociale domein aan bod. Wilt u meer lezen,
Lokaal Halderberge
www.lokaalhalderberge.nl
Er bestaat nauwelijks een beïnvloedbare lokale economie. Onze gemeente is daarvoor zelf te klein. Stimulering van de economie zal daarom vaak op West-Brabantse regionale schaal moeten gebeuren. Onder andere
het ondersteunen van de startende ondernemer zien
wij als een belangrijke taak in (sub)regionaal verband.
Advisering vanuit wetenschap en praktijk moeten aangewend worden om de beïnvloedbare factoren zo
scherp mogelijk te identificeren. Ondernemerskringen
en winkeliersverenigingen moeten hierbij betrokken
worden. Het gaat erom het ondernemersklimaat in
onze gemeente te optimaliseren. Hoewel het inkoopbeleid aan regels is gebonden moeten de mogelijkheden
van aanbesteding van werken en opdrachten interactief
besproken worden binnen de ondernemerskringen.
Hoewel er tekenen van verbetering zijn, zal de recessie, die
al duurt vanaf 2008, de komende jaren haar invloed blijven
houden op onze lokale economie. Dat geldt natuurlijk ook
voor Halderberge. Daarom heeft het CDA voor ondernemers in het algemeen en de MKB winkeliers in het bijzonder de volgende kernpunten:
1.de regeldruk verminderen en de vestigingsdrempel verlagen;
2.lasten beperken voor ondernemers;
3.realiseren van aantrekkelijke en toegankelijke bedrijfsterreinen;
4.
verbindingen stimuleren tussen scholen en ondernemers;
5.zorgen dat de ruimtelijke infrastructuur in orde is.
We willen de werkgelegenheid stimuleren via het Werkplein, WVS en het Arbeidsmobiliteitscentrum.
WOS
Halderberge
www.woshalderberge.nl
CDA
www.cda.nl/noord-brabant/
halderberge
De WOS is zich bewust dat een gezonde economie en
voldoende werkgelegenheid de gemeentegrenzen
overschrijden en dat samenwerking binnen West-Brabant dan heel belangrijk is. Wij zijn tegen uitbreiding van
de nieuwe bedrijventerreinen en voor het (her)ontwikkelen van bestaande terreinen. Nevenfuncties voor
land- en tuinbouwbedrijven moeten kunnen. Bedrijven
mogen meer maatschappelijke verantwoordelijkheid
dragen en in samenwerking met de gemeente optrekken. Bijvoorbeeld: oog houden voor de sociaal zwakkeren en (samen) creëren van een zinvolle werk/dagbesteding. Iedereen telt mee en iedereen die kan, werkt
mee.
neem er de verkiezingsprogramma’s bij op de verschillende websites (zie het overzicht).
12 maart 2014: verkiezingsdebat
De gemeente Halderberge en BNdeStem organiseren vanwege de verkiezingen een lijsttrekkersdebat op woensdag 12 maart 2014 in Cultureel Centrum Fidei et Arti in Oudenbosch om
19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Iedereen is welkom! Er zijn nog meer debatten, volg hiervoor de media.
VVD
De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste
door ondernemers de ruimte te geven. Het midden- en
kleinbedrijf is ook in onze gemeente de banenmotor. De
VVD wil vanuit die gedachte betere en eerlijkere kansen
voor onze lokale ondernemers bij alle aanbestedingen.
De VVD wil een aantrekkelijker ondernemersklimaat
door eenvoudigere regelgeving voor ondernemers en
meer ruimte voor initiatief. Wij willen dit faciliteren door
in het gemeentehuis een zogenaamd ondernemersloket en ZZP-loket in te richten.
Verder willen wij samen met onze ondernemers een
prioriteitenlijst opstellen van overbodige en beperkende
regels die men graag geschrapt of aangepast wil zien.
Ondernemend Halderberge verdient beter!
www.halderberge.vvd.nl
De jeugdwerkloosheid is hoog. Jongeren gaan nu vaker
als zelfstandige verder. Progressief Halderberge (PH)
wil deze jonge ondernemers ondersteunen bij het zoeken naar werkruimte. Gemeentelijke gebouwen die
leeg staan kunnen, indien mogelijk, op maat worden
gemaakt als werkruimte voor een zelfstandige zonder
personeel. Ook wil PH het thuiswerken bevorderen.
Daarnaast wil PH dat gemeente en ondernemers zich
nog meer inspannen om jongeren voldoende werk- of
stageplekken te kunnen bieden. Wij willen dat werkloze
jongeren terug naar school gaan of aan het werk gaan.
De gemeente ondersteunt en helpt daarbij. PH wil op
deze wijze dat jongeren een beter toekomstperspectief
wordt geboden.
Progressief
Halderberge (PvdA,
D66, GroenLinks)
www.progressiefhalderberge.nl
Voor De
Gemeenschap
www.vdg-halderberge.nl
Bij het aantrekken van bedrijven moeten we selectief, proactief te werk gaan. De voorkeur geven aan bedrijven die
zelf producten ontwikkelen, produceren, in de markt zetten. (Re)-integratie bevorderen door het aanbieden van
scholing. Een dienstverlenende en ondersteunende gemeentelijke overheid moet daarbij leidend zijn.
De agrarische sector biedt heel veel werkgelegenheid
(ook bij aan- en toeleveringsbedrijven). Herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied, rekening houdende met
het advies van STAB* en mogelijkheden voor de agrarische sector in de omliggende Brabantse gemeenten. De
uitspraak van de Raad van State beperkt nu de huidige
agrarische sector te veel.
Een dienstverlenende en ondersteunende gemeentelijke
overheid moet daarbij leidend zijn.
* STAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak)