Publicaties Halderbergse Bode, 30 juli 2014

Halderberge
Rubriek van de gemeente Halderberge
Jaargang 4 - weeknummer 31 - woensdag 30 juli 2014
Oproep voor melding aanwezigheid AED bij
bedrijven en organisaties
Wecycle Recycle Certificaat 2013
voor Saver
Actualisering overzicht AED’s
website gemeente Halderberge
Onlangs ontving Saver uit handen van Wecycle een Recycle Certificaat, waarin staat
opgenomen welke bijdrage Savers sorteercentrum van wit- en bruingoed (RSC) het
afgelopen jaar geleverd heeft aan het verantwoord en optimaal recyclen van afgedankte elektrische apparaten.
Hiermee heeft Saver de uitstoot van in totaal 44.160.755 kilo CO2 vermeden.
Op de website van de gemeente Halderberge (Veiligheid/AEDlocaties AED’s in de gemeente Halderberge) is een overzicht opgenomen op welke locaties een AED-apparaat aanwezig
is. Dit overzicht is niet meer actueel en zeker niet compleet. Mede in overleg met de Ondernemers Kring Halderberge doen wij hierbij een oproep aan bedrijven en organisaties die
wel beschikken over een AED maar nog niet in het overzicht zijn opgenomen. Bedrijven,
Het sorteercentrum op het terrein van Saver in
Roosendaal heeft afgedankte elektrische apparaten ingezameld en gesorteerd voor Wecycle, de organisatie die in opdracht van producenten en importeurs zorgt voor een
verantwoorde inzameling van e-waste en reclame maakt met de slogan ‘Recyclen doen
we samen’. Deze door Saver gesorteerde
elektrische apparaten waren niet alleen afkomstig van inwoners uit het werkgebied van
Saver (gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht), maar
ook van inwoners uit gedeelten van Zuid-Holland, West-Brabant en Zeeland.
In totaal is er tussen 1 januari 2013 en 31 december 2013 meer dan 10.787.000 kilo aan
elektrische apparaten gesorteerd. Van deze
kilo’s materiaal werd 84% hergebruikt. Van
13% van het materiaal werd energie terug ge-
organisaties en verenigingen die al wel zijn opgenomen maar waarvan de gegevens niet
meer actueel zijn worden gevraagd de juiste gegevens door te geven.
De gemeente Halderberge wil bevorderen dat de bekendheid van de aanwezigheid van
AED’s vergroot wordt zodat bij hartincidenten in de directe omgeving adequaat gehandeld
wonnen. Slechts 1% werd verbrand en slechts
2% werd gestort.
Door optimale recycling van elektrische apparaten en de vernietiging van CFK’s uit koel- en
vriesapparaten, wordt de uitstoot van CO2 vermeden. Dit draagt bij aan de terugdringing van
het broeikaseffect. Door de verantwoorde verwerking van het e-waste dat door RSC
Roosendaal is gesorteerd, is de volgende uitstoot van CO2 vermeden:
- Door recycling 10.511.795 kilo CO2
-Door vernietiging van CFK’s 33.648.950 kilo
CO2.
Bekendmakingen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend, dat onderstaande aanvragen
voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn ingediend:
Ontvangstdatum:
2014/0290/OV/ Fenkelstraat 31 in Oudenbosch
het uitbreiden aan de achterzijde
van een winkelpand
15-07-2014
2014/0291/OV/ Kapelstraat 5 in Oudenbosch
het restaureren/onderhouden
van een rieten dak
22-07-2014
U kunt de aanvragen inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Indien voor het verlenen van
de omgevingsvergunning van het bestemmingsplan afgeweken dient te worden, kunt u hiertegen (bij voorkeur schriftelijk) gemotiveerde zienswijzen indienen.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend dat onderstaande
omgevingsvergunning(en) is/zijn verleend:
Aanvraag-Adres:
Activiteit:
nummer:
In veel bedrijfsvestigingen in de gemeente zal in het kader van de bedrijfshulpverlening voor
eigen personeel en bezoekers een AED aanwezig zijn. Wanneer uw bedrijf nog niet is opgenomen in het overzicht stellen wij het op prijs als de AED wordt aangemeld voor vermelding in het gemeentelijk overzicht. Aanmelden kan via de website www.halderberge.nl.
Speciale aandacht vragen wij voor horeca- en recreatiebedrijven, agrarische ondernemers
en bedrijven op de plaatselijke industrieterreinen.
De gemeente Halderberge onderzoekt of alle aangemelde locaties voorzien kunnen worden van zichtbare signaalbordjes op de gevel en verwijsbordje in de directe omgeving. Er
zijn helaas geen mogelijkheden voor subsidiëring bij de aanschaf van een AED.
Halderberge • woensdag 30 juli 2014
Op deze pagina vindt u de wettelijk verplichte bekendmakingen van de gemeente Halderberge. De
datum van de gemeentepagina geldt als publicatiedatum. Voor de wijze waarop u stukken kunt inzien,
verwijzen wij u naar de desbetreffende bekendmaking. De openingstijden van het gemeentehuis vindt
u in het colofon. Eerdere publicaties kunt u vinden op www.halderberge.nl > Actueel > Publicaties.
Aanvraag-Adres:
Activiteit:
nummer:
kan worden.
Verzenddatum:
2014/0189/OV/ Torendreef 5A in Hoeven
het ophogen van het bestaande
dak
23-07-2014
2014/0274/OV/ Dorpsstraat 79 in Oud Gastel
het veranderen van de
dakkapellen
23-07-2014
2014/0271/OV/
Parallelweg in Hoeven
(laanbeplanting)
het kappen van 2 eiken t.b.v. inrit toegangsweg bedrijfsgebouw
23-07-2014
2014/0165/OV/
Mommersstraat 2 in Hoeven
kappen van een beukenboom
24-07-2014
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden bezwaar maken bij
het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden ondertekend en bevat: naam en adres van de indiener; de verzenddatum van het bezwaarschrift; een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een motivering.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen u bezwaar maakt niet.
Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij tevens een bezwaarschrift hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, T.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te
Breda.
Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.
Alleen als de activiteit betreft het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde, het slopen van een bouwwerk, of het verstoren e.d. van een gemeentelijk monument, het kappen van bomen e.d. heeft het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening automatisch opschortende werking totdat door de rechter op
dat verzoek is beslist.
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
Aanvraag
Adres:
Activiteit:
nummer:
Datum start
ter inzage
legging:
2013/0473/OV/
30-07-2014
Lollestraat in Oudenbosch
naast huisnr. 42
het bouwen van een vrijstaande woning
Iedereen kan vanaf de dag waarop de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage is gelegd, gedurende een
periode van zes weken (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze indienen. Wilt u uw zienswijze mondeling
kenbaar maken, dan kunt u contact opnemen met de cluster Ruimtelijke Beheer via 0165-390585 / 390470.
Wij maken u erop attent dat u tegen de verleende omgevingsvergunning slechts beroep kunt indienen als
u belanghebbende bent en tevens een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking.
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Halderberge maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met
een termijn van maximaal zes weken:
Aanvraagnummer:Adres:
Activiteit:
2014/0214/OV/
Saint Louisplein in Oudenbosch
(kadastraal D 3347)
het aanbrengen en ondersteunen van
een frame waarin een spandoek
wordt geplaatst
2014/0253/OV/
het aanleggen van een dam met duiker
Lagestraat 6 in Bosschenhoofd
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning te verlenen aan:
Adres
Omschrijving project
Standdaarbuitensedijk 1A in
Oud Gastel
Van Caam Asbestverwijdering en
Sloopwerken B.V.
het stallen en onderhouden van materiaal en materieel nodig
voor het uitvoeren van sloop- en asbestverwijderingswerkzaamheden buiten de inrichting, voor het verhandelen van tweede
hands bouwmaterialen en het opslaan van afvalstoffen
(OLO nr.567861)
De beschikking en alle relevante stukken liggen met ingang van donderdag 31 juli tot en met woensdag 10
september 2014 ter inzage in het gemeentehuis in Oudenbosch.
Tot en met woensdag 10 september 2014 kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant,
postbus 90006, 4800 PA Breda. De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in
werking. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit.
Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn
om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De
beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.
VERVOLG BEKENDMAKINGEN
Wegafsluitingen in verband met
wegwerkzaamheden/evenementen
Stampersgat:
Van maandag 14 juli tot en met vrijdag 15 augustus is de Havenstraat afgesloten voor alle verkeer.
Oudenbosch:
Van dinsdag 19 augustus tot en met vrijdag 24 oktober is de Parallelweg Bosschendijk afgesloten voor alle
verkeer. De wegwerkzaamheden gebeuren in meerdere fases, bedrijven blijven bereikbaar.
Van maandag 11 augustus tot en met vrijdag 15 augustus is het parkeerterrein Achter ’t Postkantoor vanaf
de Markt niet bereikbaar. Het parkeerterrein is wel via de Ankerstraat te bereiken. Er wordt een omleiding
ingesteld.
Oud Gastel
Van donderdag 31 juli tot en met maandag 4 augustus is de Markt in verband met de kermis afgesloten voor
alle verkeer.
Aanwijzingsbesluit toezichthouder
(apv/artikel 438 wvsr)
Burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht, artikel 6:2 van
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) als
ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 438 van het Wetboek
van Strafrecht heeft aangewezen:
1)de opsporingsambtenaren van de politie District Markizaten, als bedoeld in artikel 141 van het Wetboek
van Strafvordering.
2)buitengewoon opsporingsambtenaren in het domein Openbare ruimte werkzaam bij de gemeente Halderberge, als bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering.
Het aanwijzingsbesluit treedt in werking een dag na deze publicatie.
Vooraankondiging Bestemmingsplan
Nattestraat 8, Gemeente Halderberge
Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders
van gemeente Halderberge kennis dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor gronden gelegen in het
buitengebied van Oudenbosch, aan de Nattestraat 8. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd
door het perceel Nattestraat 6, op een deel van dit perceel is de nog te realiseren rondweg gepland. Aan de
oostzijde wordt de plangrens gevormd door de Nattestraat, aan de zuidzijde door het perceel Nattestraat 10
en aan de westzijde door agrarische gronden.
Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan is het in gebruik nemen van de bestaande woning
met loods ten behoeve van wonen.
Halderberge • woensdag 30 juli 2014
Het perceel aan de Nattestraat 8 heeft nu de bestemming Agrarisch gebied met landschappelijk-cultuurhistorische en /of abiotische waarden en de medebestemming Agrarisch Bedrijf. In het nieuwe bestemmingsplan Nattestraat 8 (IMRO nummer: NL.IMRO.1655.BP1013-A001) zal de bestemming van de bestaande
woning met loods worden gewijzigd ten behoeve van Wonen en de bijbehorende gronden worden bestemd
als Tuin en Agrarisch.
Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen
omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen stukken ter visie worden gelegd. Ook is het
niet mogelijk voor onafhankelijke instanties advies uit te brengen over het voornemen.
Wanneer het ontwerp bestemmingsplan gereed is, zal deze ter visie worden gelegd voor het indienen van
zienswijzen. Hierover volgt te zijner tijd een publicatie in de Halderbergse Bode, de Staatscourant en langs
elektronische weg (gemeentelijke website).
Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met mevrouw C. Hoogers van
de afdeling O&R van de gemeente Halderberge, telefoonnummer 140165.
Colofon
Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Telefoon: 14 0165
E-mail: [email protected]
Website: www.halderberge.nl
Facebook: www.facebook.com/gemeentehalderberge
Twitter: @Halderberge
Storingstelefoon: (0165) 312872 (buiten kantooruren over verlichting, wegen en riolering)
Gewijzigde openingstijden gemeentehuis in zomerperiode
In de zomerperiode, van 1 juli tot 1 september 2014, gelden er gewijzigde openingstijden
voor het gemeentehuis van Halderberge. Het gemeentehuis is op de volgende dagen geopend:
Openingstijden balies: Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Avondopenstelling: Maandag van 17.30 tot 19.00 uur.
Loket Wegwijs: Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Dit wil zeggen dat de middagen van maandag tot en met donderdag en de donderdagavond
openstellingen komen te vervallen gedurende deze periode.
Afspraak maken?
Om lange wachtrijen bij de balies te voorkomen, raden wij aan om een afspraak te maken
via www.halderberge.nl. Vergeet bij het aanvragen van een reisdocument de tijd voor het
maken van een pasfoto niet.