Publicaties Halderbergse Bode, 24 december 2014

Halderberge
Rubriek van de gemeente Halderberge
Jaargang 4 - weeknummer 52 - woensdag 24 december 2014
Het Centrum voor Jeugd en
Gezin gaat sluiten
Vanaf 1 januari gaan er zaken veranderen op het gebied van Jeugd, Zorg en Werk. Eén van
de veranderingen is dat vanaf 2015 de gemeente het aanspreekpunt is vragen over opvoeden en opgroeien. Voorheen kon u hiervoor onder meer terecht bij het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG) aan de St. Annastraat in Oudenbosch. Vanaf 1 januari sluit het CJG. Voor al
uw vragen over opvoeden en opgroeien kunt u vanaf dan terecht bij uw wijkteam. In elk
wijkteam zit namelijk een Contactpersoon Jeugd en Gezin (CJG’er). Heeft u vragen over
opvoeden of zijn er problemen bij het opgroeien van uw kinderen? Neemt u dan contact op
met de CJG’er in uw wijkteam. Hij of zij gaat dan samen met u op zoek naar een antwoord.
Als dat nodig is, gaat u samen op zoek naar de meest passende ondersteuning voor uw
gezin.
Wilt u in contact komen met de CJG’er in uw wijkteam?
Mail naar: [email protected] of bel naar: 14 0165. Wilt u direct een CJG’er spreken?
De wijkteams hebben elke werkdag van 09.00 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur.
Wij wensen u hele gezellige feestdagen en een
gelukkig en gezond 2015!
Het college van burgemeester en wethouders
van Halderberge
Informatie over uw wijkteam
als bijlage bij de Bode
De gemeente is vanaf 1 januari 2015 het aanspreekpunt voor jeugdzorg, voor als u ondersteuning of begeleiding nodig heeft en voor
hulp bij het vinden van werk.
In elk dorp vindt u vanaf 1 januari een wijkteam. In elk wijkteam zit een Contactpersoon
Jeugd en Gezin (CJG’er) die u kan helpen met
vragen op het gebied van opvoeden & opgroeien.
U vindt ook een Regieassistent (Ria) in elk
wijkteam die u kan helpen met vragen over
zorg & welzijn en werk & inkomen.
Bij deze editie van de Halderberge Bode zit
een flyer. Op deze flyer staat hoe u contact op
kan nemen met uw wijkteam. Heeft u de flyer
niet gekregen en heeft u toch interesse? Dan
zijn deze bij de receptie van het gemeentehuis
op te halen of via www.halderberge.nl te
downloaden.
Afsluiting containers en verwijdering
binnenkant afvalbakken
Op 31 december a.s. zullen de ondergrondse
containers, glas-, kunststof- en kledingcontainers worden afgesloten. Dit doen we om
schade aan de containers te voorkomen.
Containers voor glas, kunststof, textiel en
klein elektronisch afval worden op 31 december in de loop van de dag afgesloten. Op 2 januari worden deze containers weer geopend
en zijn dan weer te gebruiken. Ondergrondse
containers voor restafval en papier worden op
31 december vanaf 22.30 uur afgesloten. Op
1 januari zijn deze containers vanaf 05.00 uur
weer te gebruiken met behulp van de Saver-
pas. Wij vragen u om uw afval, in het kader
van brandveiligheid, niet naast de containers
te plaatsen wanneer u een afgesloten container treft.
Met ingang van deze week worden ook van
alle afvalbakken (zowel voor klein afval als voor
zakjes met hondenpoep) de binnenbakken
verwijderd. Deze worden maandag 5 januari
weer teruggeplaatst. Ook dit doen we om te
voorkomen dat de bakken met vuurwerk worden opgeblazen.
Wij rekenen op uw medewerking om 2015
schoon en veilig in te gaan!
Artikel convenant verantwoord
omgaan met alcohol
Openingstijden
gemeentehuis
en balies rond
de feestdagen
In verband met de feestdagen zijn in de maand
december en januari de openingstijden
van het gemeentehuis en de balies
op sommige dagen gewijzigd.
Op donderdag 25 december (Eerste Kerstdag),
vrijdag 26 december (Tweede Kerstdag),
donderdag 1 januari 2015 en vrijdag 2 januari 2015
is het gemeentehuis gesloten.
Op 31 december is het gemeentehuis vanaf
16.00 uur gesloten.
Op maandag 5 januari zijn de balies van het
gemeentehuis geopend vanaf 10.30 uur.
Op dinsdag 16 december hebben zestien
buitensportverenigingen met de gemeente
een convenant afgesloten over ‘verantwoord omgaan met alcohol’. In dit convenant staan afspraken tussen de verenigingen en de gemeente om geen alcohol te
schenken aan jongeren onder de 18 jaar en
te matigen met alcohol boven de 18 jaar.
Burgemeester Giel Jansen: “Goed voorbeeld
doet goed volgen, daarom is het ook zo be-
langrijk dat sportverenigingen hun steentje
bijdragen voor het op een goede manier omgaan met alcohol in de sportkantine.”
Wethouder Jan Paantjens: “Het is bewezen
dat jongeren die op jonge leeftijd alcohol drinken, later in hun leven meer problemen hebben met alcoholgebruik. Sportkantines spelen
een rol in de omgang van jongeren met alcohol. Daarom ben ik zo blij met de afspraken die
we nu met de buitensportverenigingen hebben gemaakt.”
Halderberge • woensdag 24 december 2014
Halderberge voorbereid
op jaarwisseling
In de kernen van de gemeente Halderberge is
het tijdens vorige jaarwisselingen gelukkig relatief rustig geweest. Om ook dit jaar rustig te
laten verlopen en onnodige schade te voorkomen, zijn er door de gemeente preventieve
maatregelen getroffen. Hierbij valt te denken
aan het tijdelijk afsluiten van afvalbakken en
verwijderen van containers in winkelgebieden.
Als gevolg van landelijke wet- en regelgevingen zijn de tijden waarop vuurwerk mag worden afgestoken veranderd.
Voortaan is het uitsluitend toegestaan om legaal vuurwerk af te steken in de periode van
31 december vanaf 18:00 uur tot 1 januari
02:00 uur. De gemeente Halderberge zal extra capaciteit inzetten om deze richtlijn te
handhaven.
Burgemeester Janssen licht toe: “Het is een
bekend gegeven dat in de aanloop naar de viering van de jaarwisseling (illegaal) vuurwerk
buiten de toegestane periode wordt afgestoken. Dit geeft onnodige overlast. De politie zal
extra alert zijn op overtredingen met vuurwerk. Ook heeft de gemeente gezorgd voor
BOA’s die in de kernen aanwezig zullen zijn.”
Jongeren die in overtreding zijn, krijgen een
Halt-verwijzing. Tegen volwassenen wordt
proces verbaal opgemaakt en komt de zaak
voor de rechter.
Langzaam kruipt tweeduizendveertien naar het einde.
Gevangen in de palm van mijn hand sluit ik behoedzame
vingers er om heen, een jaar van cultuur en kunst,
om een jaar van wisseling van stemmingen in ons geliefde Halderberge
Overlast melden
Wanneer u als inwoner van Halderberge overlast van vuurwerk ondervindt, kunt u dit melden bij de politie via het telefoonnummer
0900-8844 met vermelding van dorp en straat
waar sprake is van overlast en zo mogelijk het
signalement van de overtreder(s).
vast te houden en te koesteren of te vergeten.
Gebruik vuurwerk
Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of hier buiten naar kijken? Dan kunt u
uw ogen beschermen met een vuurwerkbril.
Als u vuurwerk afsteekt volgens de gebruiksaanwijzing heeft u weinig kans op ongelukken.
Tips over veilig vuurwerk afsteken vindt u op
de website van Stichting Consument en Veiligheid (SCV) www.veiligheid.nl/tips-en-advies/
vuurwerk-afsteken.
Kijk voor meer informatie over de regels rondom het kopen en afsteken van vuurwerk op
de website van de Rijksoverheid: http://www.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk. Wij
verzoeken u om rekening te houden met ouderen en dieren en daarom géén vuurwerk af
te steken in de buurt van ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, dierenopvang, kinderboerderijen en soortgelijke. Als u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteekt, dan rekent de
gemeente erop dat u het afval uiterlijk de volgende dag opruimt.
Misschien dat zelfs deze keer de wolken zich opmaken voor een sierlijk
Het gemeentebestuur wenst u tot slot een
feestelijke en veilige jaarwisseling toe.
Verleden en toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Verdriet en blijdschap niet altijd in woorden uit te drukken.
Toch hangt aan het einde van een jaar wel iets feestelijks,
soms met een beetje weemoed en verlangen,
maar toch een decembermaand van gevulde lichtheid, vredigheid.
ballet en hun witte confetti laten zweven boven juichende kinderen op
straat, ontdaan van hun lichte last en scheppen een witte wereld die bij
december past.
Soms droom ik dat in alle oorlogslanden de wapens worden neergelegd,
niet voor één dag maar voor altijd, dat mensen vredig met elkaar kunnen
omgaan, niet alleen in verre landen maar ook in eigen straat en dorp of
stad, zonder roddel of afgunst, zonder mensen die je het licht in de ogen
niet gunnen, niet óver elkaar praten, maar mét elkaar,
samen proberen het nieuwe jaar tweeduizendvijftien
te vullen met vriendelijkheid, behulpzaamheid
en tolerantie, zodat ik mijn droom heel
misschien wel werkelijkheid zie worden,
ik wens u allen een heel gelukkig, vredig,
gezond en voorspoedig Nieuwjaar!
Elly Schepers-Corstjens,
dorpendichter van de gemeente Halderberge
Bekendmakingen
Op deze pagina vindt u de wettelijk verplichte bekendmakingen van de gemeente Halderberge.
De datum van de gemeentepagina geldt als publicatiedatum. Voor de wijze waarop u stukken kunt inzien, verwijzen wij u naar de desbetreffende bekendmaking.
De actuele openingstijden vindt u op www.halderberge.nl.
Eerdere publicaties kunt u vinden op www.halderberge.nl > Actueel > Publicaties.
Vaststelling Verordening en besluit
maatschappelijke ondersteuning 2015
gemeente Halderberge
Het college van Burgemeester en wethouders van gemeente Halderberge maakt bekend, dat in raadsvergadering van 30 oktober 2014 door de gemeenteraad besloten is, de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Halderberge vast te stellen. Tevens heeft het college van Burgemeester en wethouders van gemeente Halderberge in hun vergadering van 16 december 2014 besloten tot invoering van
het besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Halderberge.
Deze verordening en besluit treedt in werking op 1 januari 2015 onder gelijktijdige intrekking van de verordening Wmo gemeente Halderberge en intrekking van de beleidsregels en besluit Wmo Halderberge.
De verordening heeft tot doel om kaders te scheppen zoals deze verplicht worden gesteld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Deze kaders geven aan hoe door gerichte ondersteuning bij het voeren
van regie op het eigen leven, het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en het ontmoeten
van anderen inwoners met een beperking langer thuis blijven wonen en participeren in de maatschappij. Het
besluit betreft een nadere uitwerking van hetgeen dat in de verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Halderberge en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 gesteld is.
Rooien zieke kastanjebomen
Ongeveer 70 bomen langs de N641 tussen de A17 en Oud Gastel worden zo spoedig mogelijk gerooid. Het
gaat in ieder geval om de zogenaamde paardenkastanjes. Deze bomen zijn dood dan wel onherstelbaar ziek
en hebben stabiliteitsproblemen. Daardoor vormen ze, vanwege de kans op omvallen, een veiligheidsrisico
voor het verkeer. Deze rooiwerkzaamheden maken deel uit van regulier onderhoud en staan los van het
onderzoek dat de Provincie Noord-Brabant momenteel uitvoert naar mogelijkheden van verkeerskundige
maatregelen in het kader van onderhoud aan de weg zoals dat volgend jaar moet worden uitgevoerd.
Info voor eigenaren van een Rijksmonument
Voorbereiden van aanvragen instandhoudingssubsidie 2015
Eigenaren van rijksmonumenten kunnen vanaf 1 februari tot en met 31 maart 2015 subsidie aanvragen voor
instandhouding. Met het geld helpt het Rijk eigenaren hun monument sober en planmatig te onderhouden.
Regelmatig en goed onderhoud voorkomt dure restauraties. Met de informatie op de website monumenten.nl kunnen eigenaren de aanvraag voorbereiden. In 2015 verbindt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het toekennen van subsidie aan richtlijnen voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Zo
wordt vakkundige uitvoering verzekerd.
De Subsidieregeling instandhouding monumenten is niet gewijzigd voor aanvragen in 2015. De tekst van de
regeling, de modellen voor de meerjarenbegroting en andere praktische informatie over hoe u de aanvraag
goed kunt voorbereiden vindt u op www.monumenten.nl Met een digitale aanvraagmodule kunt u vanaf 1
februari tot en met 31 maart eenvoudig uw aanvraag verzenden. De module is binnenkort te vinden op
www.monumenten.nl. Inloggen kan met DigiD of eHerkenning.
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend, dat onderstaande aanvragen
voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn ingediend:
Aanvraag-Adres:
Activiteit:
nummer:
Ontvangstdatum:
OV-20140038
Rijpersweg 73a in Oud Gastel
het dempen van de sloot en het
plaatsen van een duiker
12-12-2014
OV-20140039
het kappen van 2 kastanjebomen
15-12-2014
OV-20140040
Galgestraat en Vaartweg in
Oudenbosch
het kappen van 7 esdoorns aan de
Galgestraat, 20 eiken, 4 knotwilgen,
9 esdoorns en 7 beuken aan de
Vaartweg i.v.m. de realisatie van
project ZOO (Zuidelijke Omlegging
Oudenbosch). Dit betreft aanvulling
op de aanvraag van 27 augustus 2014
15-12-2014
OV-20140041
Havenstraat 5 in Stampersgat
het restaureren van het klooster
(gedeelte woonhuis, monument)
12-12-2014
OV-20140042
het uitbreiden van het gebruik
voor fysiotherapie 15-12-2014
OV-20140043
Kade 18 in Oudenbosch
het isoleren van de hellende
dakconstructie van een woning
(monument) 15-12-2014
OV-20140044
Goudbloemsedijk 11
in Hoeven
het nieuw bouwen van een
ligboxenstal 16-12-2014
OV-20140045
Meireweikes 23 in Oud Gastel
het vergroten van de woning
18-12-2014
Past. Van Breugelstraat 79a
in Bosschenhoofd
De Baarlebossche 6
in Oudenbosch
U kunt de aanvragen inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Indien voor het verlenen van
de omgevingsvergunning van het bestemmingsplan afgeweken dient te worden, kunt u hiertegen (bij voorkeur schriftelijk) gemotiveerde zienswijzen indienen.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend dat onderstaande omgevingsvergunningen zijn verleend:
Aanvraag-Adres:
Activiteit:
nummer:
Verzenddatum:
OV-20140001
Jan Gielenplein 4
in Oudenbosch
het plaatsen van een
medicijnafgifte robot
11-12-2014
OV-20140027
Bosschendijk 65
in Oudenbosch
het aanleggen van een uitrit
11-12-2014
2014/0378/OV Stoofstraat 73 in Oud Gastel
het plaatsen van een dakuitbouw
ter plaatse van de achtergevel
15-12-2014
OV-20140040
Galgestraat en Vaartweg
in Oudenbosch
het kappen van 7 esdoorns aan de
Galgestraat, 20 eiken, 4 knotwilgen,
9 esdoorns en 7 beuken aan
de Vaartweg i.v.m. de realisatie
van Project ZOO (Zuidelijke
Omlegging Oudenbosch).
Dit betreft aanvulling op de
aanvraag van 27 augustus 2014
16-12-2014
OV-20140006
Kade 16 in Oudenbosch
Het realiseren van een
zonnestudio op de verdieping 19-12-2014
VERVOLG BEKENDMAKINGEN
Halderberge • woensdag 24 december 2014
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden bezwaar maken bij
het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden ondertekend en bevat: naam en adres van de indiener; de verzenddatum van het bezwaarschrift; een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een motivering.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen u bezwaar maakt niet.
Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij tevens een bezwaarschrift hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, T.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te
Breda. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Alleen als de activiteit betreft het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde, het slopen van
een bouwwerk, of het verstoren e.d. van een gemeentelijk monument, het kappen van bomen e.d. heeft
het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening automatisch opschortende werking totdat door de
rechter op dat verzoek is beslist.
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Halderberge maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met
een termijn van maximaal zes weken:
Aanvraagnummer:Adres:
Activiteit:
OV-20140002
Jezuïtenplein 33
in Oudenbosch
het terug plaatsen van een sterrenwachtkoepel
OV-20140008
Advocatenhof in
Bosschenhoofd
(kad. G-3934)
het realiseren van 8 twee-onder-een-kap woningen
(is wijziging op reeds eerder verleende vergunning
RL: 2009/0146)
2014/0385/OV
Barlaqueseweg
Oud Gastel (kad.
G 922-2120 ged.)
het bouwen van een bedrijfswoning met kelder
bijbehorende stalling/berging en inpandige
bedrijfsruimtes
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend, dat de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning is ingetrokken.
Aanvraagnummer:Adres:
Activiteit:
O1-20140017
het nieuw bouwen van 6 woningen, Fase 1
(strijdig gebruik)
Pinksterbloemlaan
in Hoeven
(kad. G-954)
Colofon
Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Telefoon: 14 0165
E-mail: [email protected]
Website: www.halderberge.nl
Facebook: www.facebook.com/gemeentehalderberge
Twitter: @Halderberge
Storingstelefoon: (0165) 312872
(buiten kantooruren over verlichting, wegen en riolering)
Kijk voor actuele openingstijden op www.halderberge.nl.
Afspraak maken?
Om lange wachtrijen bij de balies te voorkomen, raden wij aan om een afspraak te maken via
www.halderberge.nl. Vergeet bij het aanvragen van een reisdocument de tijd voor het maken van een
pasfoto niet.