Download de pdf

02
6
• 108 medewerkers
• 4 kantoren: Antwerpen, Brussel, Luik en Luxemburg
• Meer dan 132.000 aangeslotenen en meer dan
3.400 leden-ondernemingen in België en Luxemburg
Meer informatie vindt u op:
www.integrale2013.be/nl/activiteiten
Het wettelijk pensioen, de
eerste pijler, vormt het fundament voor de financiering
van de pensioenen. Het volstaat echter niet altijd om
comfortabel te kunnen leven
op het einde van de professionele loopbaan.
De activiteiten van Integrale:
het aanvullend pensioen
Integrale • Jaarverslag 2013
Het behoud en de groei van het vermogen waarborgen
Sedert 1925 is Integrale gespecialiseerd in de spreiding van de middelen voor
de financiering van toekomstige inkomsten over de 2de, 3de en 4de pensioenpijler.
Haar deskundigen zijn vertrouwd met alle bijzonderheden van de aanvullende
pensioenstelsels voor bedrijven en instellingen, sectoren, pensioenfondsen,
zelfstandigen en particulieren.
Bedrijven/
Instellingen
Sectoren
Groepsverzekeringen
Sectorale
pensioenplannen
Bonusplannen
Pensioenfondsen
Zelfstandigen
Beheer &
administratie
Groepsverzekeringen
Onthaalstructuren (KB 69)
Individuele
pensioentoezeggingen
Individuele
pensioentoezeggingen
Pan-Europese pensioenfondsen
Expats
Interne audit
Sociale pensioenplannen
(*)
Compliance
Officer
Reserveoverdrachten
(KB 69)
Actuariële
diensten
Asset and
Liability
Management
Integrale Gemeenschappelijke
Verzekeringskas (g.v.k.)
Integrale is een ‘Gemeenschappelijke
Verzekeringskas’ waarvan de werking
gebaseerd is op de principes die vastgelegd zijn in het Koninklijk Besluit van
14 november 1969, aangepast in 2003.
Particulieren
De kenmerken van Integrale
Reserveoverdrachten
(KB 69)
Beleggingsproducten
Reserveoverdrachten
(KB 69)
Herbeleggingsproducten
Beleggingsproducten
Hypotheekleningen
Herbeleggingsproducten
Actuariële
diensten
Evaluatie van
de pensioenverbintenis
(IAS 19)
• Werkt als een pensioenfonds voor
meerdere ondernemingen: eenzelfde billijk rendement, algemene
kosten en kwaliteitsvolle producten
en dienstverlening voor alle leden en
aangeslotenen.
• Paritair beheer door de werkgevers
en de aangeslotenen in de bestuursorganen. Men wordt geen klant maar
lid bij Integrale.
• Volledige verdeling van de winst
onder de aangeslotenen. Integrale
heeft geen aandeelhouders en hoeft
dus geen dividenden betalen. Alle
winsten worden verdeeld in het exclusieve belang van de aangeslotenen nadat de nodige reserves opgebouwd zijn.
• Controle van de algemene kosten
om het rendement van de aangeslotenen te doen stijgen
De meerwaarde van Integrale
(*) De sociale pensioenplannen voldoen aan een aantal bijkomende voorwaarden in vergelijking met gewone pensioenstelsels. Het systeem werd in België ingevoerd om de ontwikkeling
van meer sociale stelsels te promoten door bepaalde solidariteitsprestaties te voorzien voor
de aangeslotenen en door bepaalde specifieke fiscale voordelen toe te kennen.
Dit type plan valt bijvoorbeeld buiten het toepassingsgebied van de loonnorm en is vrijgesteld
van de belasting van 4,40% op de verzekeringscontracten.
Integrale plant de commercialisering van deze plannen in 2014. Vanaf dan zal ze dit type
plannen voorstellen aan haar leden en toekomstige leden.
• Een hoge gewaarborgde rentevoet, ook op de toekomstige premies.
• Oplossingen op maat.
• Direct contact met een specialist,
zonder de kosten verbonden aan tussenpersonen.
• Transparantie: voortdurende communicatie en duidelijke informatie.
• Opleidingen over aanvullende pensioenen in het kader van Integrale Academy voor leden-ondernemingen.
• Focus op lange termijn en veiligheid.
7