vVEERT - Gemeente Weert

I
øú
o¡l
>tr
tto
vVEERT
GEMEENTE
orE
Sector
Ruimte
Afdeling
Projectontwikkeling
!
Kabinet: n
Niet openbaar:
Zaaknummer(s)
ingekomen stuk(ken)
Paul
Behandelend medewerk(st)er
Verhappen Tel.: (0495)
57 52 84
en: W, Mentens
primair: A.F. van Eersel
Portefeuillehouder(s)
Ø
Openbaar:
Nummer B&W-advies:
BW-007736
en:
G.l.W. Gabriëls
ONDERWERP
Uitbreiding Centrale Zandwinning Weert
ADVIES
1. Onder voorwaarden instemmen met het principeverzoek voor uitbreiding van de
Centrale Zandwinning Weert
2. Instemmen met de procesaanpak om te komen tot een uitbreiding van de Centrale
Zandwinning Weert
3. Geheimhouding opleggen met betrekking tot de bijlagen "SWOT-analyse incl.
risicoparagraaf en paragraaf maatschappelijke meerwaarde, tekening Integrale
Gebiedsvisie en ambtelijke reactie op de SWOT-analyse", op grond van artikel 10 lid 2 sub
b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
TOELICHTING
Relatie met vorig voorstel
N.v.t.
Algemeen:
Op 30 mei 1997 is een realiseringsovereenkomst gesloten tussen de gemeente Weert en
Centrale Zandwinning Weeft BV (CZW). Partijen hebben in deze overeenkomst afspraken
gemaakt over de ontgronding en herinrichting van het gebied gelegen tussen de
Lozerweg, Herenvennenweg, Voorhoeveweg en Tungelroysebeek te Weeft, gebaseerd op
de toenmalige inzichten om het gebied voornamelijk als natuurgebied op te leveren.
Met CZW vindt structureel overleg plaats. Enige tijd geleden heeft CZW aangegeven dat
de winning van grondstoffen op relatief korte termijn en eerder dan verwacht, op basis
s
Weert,
15 oktober 2014
De directeur,
B
W
W
W
W
HL
FVE
PS
GG
akkoord
bespreken
Behandeling u¡terlijk in college
In te vullen door het B&W sectetariaat:
n
[l
!
!
Akkoord
nktoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
Anders, nl.:
Besrissins
d.d.:
2ò/ -/ O -LO
I
Cl
Niet akkoord
p.Gewijzigde versie
van 28 oktober 2014
E
!
!
n-stuk
B-stuk
c-stuk
Nummer:
I
Totaal aantal pagina's: 4
Pagina 1
van de huidige overeenkomst, ten einde komt. CZW wil de winning van grondstoffen
voortzetten. De huidige ontgrondingsvergunning dient hiervoor te worden aangepast. Dat
kan via een Wijzigingsvergunning waarmee op relatief korte termijn de winning van
grondstoffen door CZW kan worden voortgezet. Een wijziging van de vergunning wordt
afgegeven wanneer deze een breed maatschappelijke meerwaarde veftegenwoordigt. Dit
betekent dat de realisatieovereenkomst en bijbehorend eindplan alsmede vigerende
vergunning (Eindplan 1995) aangepast moeten worden, op zodanige wijze dat dit ook
strookt met de huidige gemeentelijke ambities voor het gebied. Daarnaast moet bezien
worden hoe de activiteiten van CZW kunnen worden ingepast in een integrale gebiedsvisie
voor de langere termijn.
Op hoofdlijnen zijn de beoogde stappen als volgt:
. Eindplan 1995 (conform de huidige overeenkomst) wijzigen inclusief opstellen van
nieuw eindplan
o Intentie verwoorden om een integrale gebiedsvisie op te stellen
Om te komen tot een Wijzigingsvergunning heeft CZW het initiatief genomen om een
SWOT-analyse te maken. Daarin worden de zwaktes, maar vooral de sterktes van de door
CZW beoogde ontwikkelingen beschreven. CZW wil graag op kofte termijn duidelijkheid
van de gemeente of zij bereid is mee te werken aan de Wijzigingsvergunning. Daartoe
heeft CZW zelfs een concept "overeenkomst Wijzigingsvergunning CZW" bij de gemeente
neergelegd, Daarnaast wordt een start gemaakt met het onderzoek naar het realiseren
van een integrale gebiedsvisie waarvan CZW onderdeel uitmaakt.
Argumenten:
De gemeentelijke ambities, verwoord in de gebiedsvisie Kempen-broek-IJzeren Man (het
gebied waarbinnen de winlocatie is gelegen), opgenomen in de Structuurvisie 2O25,
stroken niet met het Eindplan 1995. Onder andere van daaruit kan worden gemotiveerd
om te kijken naar een aanpassing van de inrichting van de winlocatie. Maar ook vanuit het
coalitieprogramma Gemeente Weeft Raadsperiode 2074-2078. Het coalitieprogramma
spreekt over het verder ontwikkelen van het recreatief toeristisch potentieel van
Kempen-Broek en een uitloop van het lJzeren Man gebied.
De ruimtelijke en maatschappelijke impact van de Wijzigingsvergunning is aanzienlijk.
Daarmee wordt op voorhand niet gezegd dat deze impact negatief is. Integendeel, het
biedt kansen om de invulling van het gebied in lijn te brengen met de gebiedsvisie
Kem
pen-broek-IJzeren Man.
Wel behoeft de brede impact nader onderzoek. De SWOT-analyse is immers opgesteld,
gezien door de bril van CZW.
Het is te vroeg om nu al met CZW overeenkomsten te sluiten. Alvorens gekomen kan
worden tot besluitvorming over de Wijzigingsvergunning, een integrale gebiedsvisie en de
daarbij behorende overeenkomsten is er nog een weg te gaan. Er moet een gedegen
afwegingsproces plaatsvinden alvorens besluitvorming mogelijk is. Onderdeel daarvan is
onder andere een communicatie- en participatietraject met natuur- en milieuorganisaties,
omwonenden, omliggende bedrijven, recreatiesector etc. Het is noodzakelijk om het
proces te beschrijven dat moet worden doorlopen om te komen tot de gebiedsontwikkeling
en de bijbehorende besluitvorming. Een financiële paragraaf is een belangrijk onderdeel
van deze procesbeschrijving. Sturingsmogelijkheden door gemeenteraad zijn mogelijk via
besluitvorming over de te sluiten overeenkomsten en het bestemmingsplan.
Alvorens te komen tot een procesbeschrijving wordt een traject van beeldvorming en
onderzoek op hoofdlijnen voorgesteld. Eerst moeten de plannen van CZW worden
toegelicht aan de gemeenteraad en moet de SWOT-analyse van CZW worden beoordeeld.
Voor een aantal onderdelen van deze beoordeling dient door de gemeente expertise te
worden ingehuurd. De kosten van de gemeentelijke beoordeling en de in te huren
expertise komen logischerwijs voor rekening van CZW. De beeldvorming door de
gemeenteraad van de plannen en de uitkomst van de gemeentelijke beoordeling van de
SWOT-analyse is noodzakelijk om te komen tot een procesbeschrijving. Ook de kosten van
gemeentelijke inzet in de fase daarna komen voor rekening van CZW.
Het proces op hoofdlijnen:
Pagina 2
.
¡
.
Uitspraak van b&w op 28 oktober 2Ot4 om onder voorwaarden medewerking te
verlenen aan het principeverzoek voor uitbreiding van de zandwinning
Presentatie van de plannen door CZW aan de gemeenteraad (beeldvorming) op 10
november 2014
Maken afspraken (met name kosten) met CZW over de gemeentelijke beoordeling
van de SWOT-analyse c.q. de nadere uitwerking en onderbouwing van deze
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gemeentelijke beoordeling c.q. nadere onderbouwing van de SWOT-analyse
Opstellen procesbeschrijving voor de aanpak van de plannen
Besluitvorming over de procesbeschrijvrng
Sluiten intentieovereenkomst Wijzigingsvergunntng
Sluiten samenwerkingsovereenkomst Wijzigingsvergunning
Wijzigen bestemmingsplan ten behoeve van plan conform Wijzigingsvergunning
analyse
UitvoeringplanWijzigingsvergunning
Sluiten intentieovereenkomst integrale gebiedsvisie
Sluiten samenwerkingsovereenkomst integrale gebiedsvisie
Wijzigen bestemmingsplan ten behoeve van plan conform integrale gebiedsvisie
Uitvoering integrale gebiedsvisie en daarbij behorende planologische- en
verg u nni ngstrajecten
Kanttekeningen
N.v.t.
JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJN EN/ HANDHAVING)
N.v.t
FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Begrotinospost:
N.v.t.
Beschikbaar bedrag:
Er zijn bij de gemeente momenteel geen middelen beschikbaar
coM
M
u
NrcATr E/ PARTTCTPATTE
Voor wie is dit advies van belang?:
.i.
*
Raadsleden
Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere specificatie
:
CZW
:
{.
Informatiebijeenkomst Commissie
Nadere specificatie: Tijdens de informatiebijeenkomst van 10 november worden de
plannen toegelicht door CZW
*
:
Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET
Intern:
Afdeling ruimtelijk beleid: René Bladder, Werner Mentens, Lizette Koopmans, Michel Jans,
Marian Arts, Selma van Mensvoort
Afdeling projectontwikkeling: Peter Kuppens, Hugo Zontrop, Paul Verhappen
Extern:
Pagina
3
N.v.t.
BIJLAGEN
Ooenbaar:
1. Tekening eindplan 1995
2. Tekening eindplan bij Wijzigingsvergunning
3. Meerwaa rdepa rag raaf bij wijzigi ngsvergu n ni ng
4. Overzicht SWOT bij wijzigingsvergunning
Niet-ooenbaar:
1. SWOT-analyse incl. risicoparagraaf en paragraaf maatschappelijke meerwaarde
2. Tekening Integrale Gebiedsvisie
3. Ambtelijke reactie op de SWOT-analyse
Pagina 4
;r
4YW
l*/Q
.s96ì qúd FT!E
o *J aaL--J
Ì
Oßoñht
r¡nåa.L
J..-
t
-N h tutl
Pr.-ldro
(-
REN
Re cn
:ul
-.aaa.q¡Oaaaa
I
R.
ÄÞ
EAnE¡
PLAt"
t
aef,,Þ/rd"tïdCck
*"¡
+"
t'
\_
¿
Y\//
PTl\6
1
a
¡l¡r
l¡l
'*.r
-"
¡
&¡iJltï"d + toodúpoò
c'z.v
lcr,gra. uru¡rgug Èlno9L*ìt
Bßrt¿¡** êJ WUU 6nr6LrÊ
.f .ll0îtt.lolt{ 1:2ø
-eoóor6
HG Set
\
Opø^I
NÆeenryaande Fanagraaf
Eindplan 19!15
Wijzigingwergunning
#¡;=
Economie
Werkgelegenheid CZW
,ftt
tt
Werkgelegen heid betonwa ren en betonmortel i nd ustrie
Werkgelegenheid Horeca Paviljoen
'Ë'Ë
Recreatie
Fietspaden
¡{
Ruiterpaden
/¡^.
Wandelpaden
A
+
Visoever
¡ll.
,¡l^
Visplaatsvoorzieningen voor gehandicapten
â^
.^^
Parkeerplaatsen
Dagstrand
.å^.
,\
++
Speeltoestellen
Horeca Paviljoen
Outdooractiviteiten (zandplaats)
Duikplas
A
^{
¡r.
¡r'
À.
¡..
h,
Onderwatercircuit (du ikplas)
A
Stijger (duikplas)
^
Natuurontwikkeling
Boscompensatie
Natuu rontwikkeling
Samenwerking NMC
Milieu
Duurzame zandwinning
Transport
,â..
ü
ü
^-o,r
O¡r"'^-'-1,^-4r.
Streneht (sterktesl
Weakness fZwaktesl
\
-Natuu rontwikkeling
-Real
-Beëindiging CZW 20L5
isatie recreatiestrand/
Beëindiging (goedkope)
-Volledige boscompensatie in
concessie (34ha)
-Tijdelijke oplossing voor winning
en toelevering lokale industrieën
zandspeelplaats/horeca paviljoen
-Realisatie duikplas
toelevering lokale industrieën
-Langere winning van specie
-Werkgelegenheid Weert onder
-Onvoldoende basis voor
investering in recreatieve
-Extensieve recreatie
(wa
ndelen/fietsen)
-Einde discussie Stichting Groen
voorzrenrngen
druk (o.a. betonindustrie)
-Boscompensatie maakt kwaliteitslag
en kan gedeeltelijk elders najaar 2OI4
-Extra vrachtbewegingen (CO2)
gerealiseerd worden
aanvoer bouwgrondstoffen van
elders
-Winning met elektrische zuiger ipv
-Voldoet niet aan recreatieve
wensen politiek en maatschappij
hydraulische kraan en dumpers
Opportun ities (Kansenl
Th
reats f Bed reisinsen)
=
'_ --. ¿--
-Aantrekken van nieuwe
-Verplaatsin g betonfabrieken
-Agrarische activiteiten worden
doelgroepen recreanten
(geen vestigingsklimaat)
voortgezet, geen invulling van
-Tijdelijk geen extra
-Gevaarlijke situaties oneigenlijk
vervoersbewegingen
gebruik recreatie
-Aantrekken van exploitanten
-Moeilijk te handhaven terrein
-Voortzetting
-Natuur wordt aangetast door
extensiveringsbeleid
Nauwelijks kansen te benutten
sa
menwerki ng
NMC, EWZ en IVN
onduidelijke zonering
Eindplan
Economie
Recreatie
Natuur
Milieu
Beleid
2
3
6
4
2
7
7
6
5
7
Eindplan 1995
Wijzigingsplan
rü¿r?È¡