Download - BAM Infraconsult

BAM Infraconsult bv
H.J. Nederhorststraat 1, 2801 SC Gouda, Postbus 268, 2800 AG Gouda
Tel.(0182) 59 05 10, [email protected], www.baminfraconsult.nl
Statutair gevestigd te Bunnik, handelsregister 09073590
Geotechniek
De ondergrond is van grote invloed op de bouwbaarheid, de kosten en risico’s van
grote civieltechnische projecten. De afdeling Geotechniek van BAM Infraconsult
ondersteunt de werkmaatschappijen van BAM Infra en BAM International met
ontwerpwerkzaamheden en adviezen op geotechnisch vlak: vanaf het voorontwerp
tot en met het uitvoeringsontwerp en de uitvoeringsbegeleiding.
Verdiepteligging A4 Burgerveen-Leiden
Diepwand Tweede Maasvlakte
De geotechnici van BAM Infraconsult
hebben specialistische kennis op het vlak
van funderingsontwerp, aardebanen,
geohydrologie en ingenieursgeologie. BAM
Infraconsult is betrokken bij infrastructurele ondergrondse en maritieme projecten
in binnen- en buitenland. De ervaring en
kennis die we in deze projecten opdoen
met geotechnische ontwerpmethodes,
uitvoeringsaspecten en monitoringsresultaten worden ingezet om bij te dragen aan
het succcesvol verwerven en uitvoeren van
vervolgprojecten door Koninklijke BAM
Groep. Dit betreft veelal:
Aanbiedingsontwerpen
Uitvoeringsontwerpen
Uitvoeringsbegeleiding
Ophogingen OV SAAL
Daarnaast wordt projectondersteuning
gegeven in de vorm van:
Quickscans
Haalbaarheidsstudies
Risicoinventarisaties
Reviews
 Second opinions
Tweede Maasvlakte
2014.03.V.01
Kennisgebieden
De afdeling Geotechniek heeft de volgende
kennisgebieden:
 Grondonderzoek:
- Specificatie en begeleiding van uit
te voeren veld- en laboratoriumonderzoek
- Interpretatie van grondonderzoek
(grondopbouw en parameterbepaling)
 Funderingsadviezen:
- Paalfunderingen (draagvermogen
trek en druk, lateraal en axiaal gedrag)
-Heianalyses
- Funderingen op staal
- Interactie constructie en ondergrond
Aardebanen:
-Zettingsanalyses
-Stabiliteitanalyses
- Ontwerp van paalmatrassen
- Specificatie van uitvoeringsaspecten
(ophoogtempo, verticale drainage
grondverbetering, monitoringsplannen)
Geotechniek
A4 Burgerveen-Leiden
Bouwput, Plaxis berekening, Nieuw Hoog
Catharijne
 Grondkerende constructies:
-Damwanden
- Diepwanden en CSM-wanden
- Keermuren
-Verankeringen
- Grondconstructie interactie (bouw kuipen, kademuren, omgevingsbeïnvloeding)
 Bemalingsadviezen en geohydrologische
berekeningen
 Eindige elementenberekeningen:
- Plaxis 2D en 3D (grondconstructie
interactie, omgevingsbeïnvloeding).
- MicroFem (grondwater/geohydrologie)
 Uitvoeringsbegeleiding:
-Site-engineering
- Heimetingen ter controle van draagvermogen
- Monitoringsbegeleiding van ophogingen
Projecten
Enkele recente voorbeeldprojecten zijn:
Heimeting, jetty Papoea-Nieuw-Guinea
Diepwand Tweede Maasvlakte
2014.03.V.01
Grotere multidisciplinaire Nederlandse
i n f ra s t r u c tu u r p r oj e c te n zoa l s d e
verdubbeling van de N33, de
bouwkuipen van de Sluiskiltunnel, de
aardebanen en paalmatrassen bij OV
SAAL, de kademuren en fundaties voor
de eerste fase van de Tweede Maasvlakte en
Euromax (Rotterdam) en de Wilhelminakade (Eemshaven), de aquaducten,
kunstwerken en aardebanen van de
Verbreding A4 tussen Burgerveen en
Leiden, de kunstwerken en aardebanen
van de A12 tussen Lunetten en Veenendaal, de tunnel en grondkeringen van de
Hondsrugwegtunnel.
Internatio nal e, veelal maritiem e
projecten zoals diverse jetties waaronder
Vale (Maleisië), Ichthys, Wheatstone en
AP5 (Australië), PNG-LNG (Papoea-NieuwGuinea), Oryx (Sierra Leone), Aqaba
(Jordanië). Verder Kademuren zoals de
blokkenmuur in Limbe (Kameroen), Sohar
(Oman) en Jebel Ali (Dubai), Seaforth
Liverpool (UK) en APMT Monrovia (Liberia).
Behalve havenconstructies zijn wij ook
betrokken bij het geotechnisch ontwerp
van golfbrekers (Aqaba, Jordanië; Jebel Ali,
Dubai; Ghantoot Abu Dabi) en offshore
windmolenfundaties.
Kleine Nederlandse infra projecten, denk
aan bouwrijpmaakadviezen (Eijkelenburg,
Den Haag), bouwkuipen (Nieuw Hoog
Catharijne, Utrecht), provinciale wegen
(N11, Bravo, N261), fundaties (hoogspanningsmasten Tennet), onder-, doorgangen,
kademuren en sluizen.
Contact
Wilt u meer weten over onze werkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar
[email protected] of kijk
op onze website www.baminfraconsult.nl.