Download - BAM Infraconsult

BAM Infraconsult bv
H.J. Nederhorststraat 1, 2801 SC Gouda, Postbus 268, 2800 AG Gouda
Tel.(0182) 59 05 10, [email protected], www.baminfraconsult.nl
Statutair gevestigd te Bunnik, handelsregister 09073590
Geografische Informatie
Systemen (GIS)
Bij de integrale ontwikkeling van projecten is het beheren en afstemmen van informatie van wezenlijk belang. Een Geografisch Informatie Systeem (GIS) kan hierbij een handig hulpmiddel zijn. BAM Infraconsult heeft diverse GIS-toepassingen ontwikkeld en
werkt continu aan de doorontwikkeling ervan.
Luchtfoto’s, bodemdata, topografische
kaar ten, ont werpen, tracébesluiten
enzovoort. GIS maakt informatie toegankelijk op basis van de locatie en visualiseert dit
met plaatjes. Op die manier kan de projectomgeving via een webviewer, een tablet of
smar tphone gevisualiseerd worden.
Projectteams, stakeholders en omwonenden krijgen hierdoor veel sneller inzicht
in een werk. In zogenoemde geoportalen
worden verschillende informatielagen over
elkaar heen gelegd, waardoor raakvlakken
en risico’s snel zichtbaar zijn. Onderzoek
heeft uitgewezen dat werken met GIS de
directe kosten van het ontwerpproces met
minimaal 5% kan reduceren. Deze
besparing wordt onder meer gerealiseerd
door het (eerder) ontdekken van clashes en
het eenvoudiger vindbaar maken van
documenten.
De ontwikkeling van geoportalen staat nog
relatief in de kinderschoenen. De mogelijkheden om ze in de toekomst verder uit te
breiden, zijn groot. Steeds meer disciplines
halen hun informatie uit geoportalen en
2014.02.V.01
verwerken ook informatie in geoportalen.
Hierdoor wordt het geoportaal een steeds
krachtigere tool voor het maken van
keuzes.
Toepassingsgebieden
 Projec tinformatie ontsluiten en
visualiseren.
 Maken van kaarten voor omgevingsmanagement/bewonerspresentaties.
 Analyses (bijvoorbeeld hoeveelheids bepalingen op basis van omgevingsinformatie).
 Inspecteren/digitaal keuren.
Kick-Start
Een geoportaal met de module Kick-Start
brengt alle omgevingsinformatie samen in
één viewer. Denk aan informatie uit het
tracébesluit en de stakeholdersanalyse,
maar ook boring- en sonderingdata uit het
DINOloket van TNO en K&L-gegevens van
het Kadaster. Via Kick-Start heeft iedereen
vanaf dag één inzicht in de scope van het
project en de raakvlakken met de
omgeving. Kick-Start is ook een handig
Geografische
Informatie Systemen
(GIS)
hulpmiddel bij bewonerspresentaties. BAM
Infra zet Kick-Start in op alle grote tenders,
vanaf de prospectfase.
Graafloket
De module Graafloket helpt risico’s en
kosten te beheersen die voortkomen uit het
graven en (ver)leggen van kabels en
leidingen. Een deel van de graafschades
wordt veroorzaakt doordat kabels recent
zijn ver- of aangelegd. Bij het Kadaster
duurt de verwerking van verlegde kabels
enkele maanden. In het Graafloket worden
de verlegde kabels direct verwerkt. Zo weet
het projectteam continu waar de kabels en
leidingen liggen en worden graafschades
voorkomen.
Projecten in Kaart
Met de module Projecten in Kaart kunnen
CRM-systemen aan elkaar gekoppeld
worden. Hierdoor wordt op een kaart
zichtbaar op welke locaties Koninklijke BAM
Groep aan het werk is. Daarnaast kunnen
aankomende werken (prospects) op de
kaart worden gevisualiseerd. Dit geeft
inzicht in de kansen die BAM bedrijven
hebben door gebruik te maken van elkaars
netwerk.
Referentie
N33 - Graafloket
Tijdens de verbreding van de N33 is voor de
eerste keer het Graafloket ingezet en
aantoonbaar gemaakt dat dit kan helpen
graafschades te voorkomen.
2014.02.V.01
Meer informatie
Wilt u meer weten over de diensten van
BAM Infraconsult op het gebied van GIS?
Stuur dan een e-mail naar: [email protected]
baminfraconsult.nl