Vignet Sport en Bewegen, po Algemeen

Vignet Sport en Bewegen, po
Vragenlijst Sport en Bewegen
Algemeen
1. Wat is uw functie?
o
o
o
o
o
o
Bovenschools directeur
(Adjunct-)directeur/schoolleider
Locatiedirecteur/locatieleider
Intern begeleider
Leerkracht
Anders, namelijk:.....
2. Bent u ook de contactpersoon voor het vignet Gezonde School?
o Ja
o Nee dat is namelijk: (naam en functie invullen)
3. Hoeveel locaties heeft uw school?
o 1 locatie (door naar vraag 5)
o 2 locaties
o 3 of meer locaties
4. Voor welke locatie vraagt u het vignet aan?
Antw.: ………………………………………………………………..
5. Om hoeveel leerlingen gaat het?
o
o
o
o
o
o
100 leerlingen of minder
Tussen 101 en 150 leerlingen
Tussen 151 en 200 leerlingen
Tussen 201 en 250 leerlingen
Tussen 251 en 300 leerlingen
Meer dan 300 leerlingen
6. Maakt de school gebruik van een methode voor het
bewegingsonderwijs voor groep 1 tot en met 8?
o Ja, welke methode?.....
o Nee
7. Is er een structureel (= gemiddeld meer dan 1x per maand)
aanbod van sport- en beweegactiviteiten buiten lestijd?
o Ja, activiteitenaanbod hier uploaden
o Nee
8. Wordt er, voor kennismaken met sport, samengewerkt met
buitenschoolse sport- en beweegaanbieders? (bijv.
sportvereniging, sportieve bso, gemeente,
combinatiefunctionaris, sportbuurtcoach, sportservicebureau).
o Ja, met wie? (uploaden activiteitenaanbod)
o Nee
9. Organiseert de school minimaal 1 keer per jaar een sportdag
voor de leerlingen van groep 1 tot met 8?
o Ja (upload activiteitenaanbod)
o Nee
10. Is het speelplein zodanig ingericht dat het uitdaagt tot
bewegen?
o Ja (upload foto)
o Nee
11. Voldoet de school aan de richtlijn van de inspectie met
betrekking tot het aantal lessen bewegingsonderwijs per week?
(groep 1 en 2 dagelijks een beweegmoment (3,75 klokuur per
week) en groep 3 t/m 8 minimaal 2x 45 minuten per week).
o Ja, (gymrooster uploaden)
o Nee
12. Worden de lessen bewegingsonderwijs gegeven door een
bevoegde groeps- en/of vakleerkracht? (Bevoegd= opleiding alo
of pabo voor 2005 of pabo na 2005 inclusief leergang
bewegingsonderwijs)
o Ja
o Nee
13. Is het stimuleren van bewegen en sport als onderdeel van het
stimuleren van een gezonde leefstijl beschreven in de schoolgids
of het schoolplan?
o Ja (schoolgids/plan uploaden en geef betreffende pag.nr. aan)
o Nee
Educatie
14. Stimuleert de school zelf activiteiten die een gezonde en
actieve leefstijl bevorderen voor de leerlingen en/of het
personeel?
o Ja, namelijk door..... (eventueel bijlage)
o Nee
15. Maakt de school gebruik van
lespakketten/lesmethoden/interventies die gericht zijn op
stimuleren van bewegen en sport als onderdeel van een gezonde
leefstijl?
o Ja, namelijk.....
o Nee
16. Wie verzorgt het structurele aanbod van sport- en
beweegactiviteiten buiten lestijd?
o
o
o
o
Vakleerkracht LO
Combinatiefunctionaris/buurtsportcoach
Instructeur/trainer sportvereniging
Anders, nl.....
17. Neemt de school deel aan sporttoernooien met andere
scholen?
o Ja, namelijk.....
o Nee
18.
o
o
o
o
Heeft de school een sportcommissie? Zo ja, wie zitten hierin?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Leerkrachten
Ouders
Leerlingen
Nee, geen sportcommissie
Beleid
19. Zijn er binnen het schoolbeleid, naast het aantal volgens de
richtlijn van de inspectie te geven lessen, nog extra (les)uren
ingeroosterd voor bewegen en sport?
o Ja, namelijk.....
o Nee
20. Wordt er schoolzwemmen aangeboden op uw school? Zo ja, in
welke groep(en)?
o Ja, in groep(en).....
o Nee
21. Zijn er binnen het taakbeleid niet-lesgebonden uren
aangewezen aan personeelsleden om bewegen en sport mogelijk
te maken? (bijv.organisatie sportdag, sponsorloop, avond 4
daagse)
o Ja, namelijk:.....uren voor de taken.....
o Nee
22. Heeft de school een vakleerkracht bewegingsonderwijs in
dienst (opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding)?
o Ja (door naar vraag 23)
o Nee (door naar vraag 24)
23. In welke groep(en) wordt onderwijs gegeven door de
vakleerkracht bewegingsonderwijs? (Meerdere antwoorden
mogelijk) (door naar vraag 26)
o
o
o
o
o
o
o
o
In
In
In
In
In
In
In
In
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
1
2
3
4
5
6
7
8
24. Indien de school geen vakleerkracht bewegingsonderwijs
heeft, worden de lessen bewegingsonderwijs dan wel door een
vakspecialist bewegingsonderwijs (opleiding pabo inclusief de
leergang bewegingsonderwijs na 2005) gegeven?
o Ja, (diploma leergang uploaden) (door naar vraag 25)
o Nee, de lessen worden gegeven door..... (door naar vraag 26)
25. In welke groepen wordt onderwijs gegeven door de
vakspecialist bewegingsonderwijs (opleiding pabo inclusief de
leergang bewegingsonderwijs na 2005)
(Meerdere antwoorden mogelijk)
o
o
o
o
o
o
o
o
In
In
In
In
In
In
In
In
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
1
2
3
4
5
6
7
8
26. Voert de school deskundigheidsbevordering van leerkrachten
uit op het gebied van sport en bewegen?
o Ja, interne scholing door collega’s onderling
o Ja, externe scholing (bijv. applicatiecursus pabo)
o Nee
27. Vanuit welke opleidingen lopen studenten stage op de school?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
o
o
o
o
ALO Academie voor Lichamelijke Opvoeding
CIOS – ROC Sport en Bewegen
Anders, namelijk.....
Geen stagiaires
Signalering
28. Heeft de school een leerlingvolgsysteem voor het
bewegingsonderwijs?
o Ja, namelijk:.....
o Nee
29. Heeft de school aandacht voor de talentvolle leerlingen op het
gebied van bewegen en sport? Zo ja, geef aan welke
activiteiten/faciliteiten aan deze leerlingen worden geboden?
o Ja, namelijk:.....
o Nee
30. Heeft de school aandacht voor de motorisch minder begaafde
leerling? Zo ja, geef aan welke activiteiten/faciliteiten aan deze
leerlingen worden aangeboden?
o Ja, namelijk:.....
o Nee
31. Heeft de school aandacht voor de inactieve leerlingen die
(nog) niet aan de beweegnorm voldoen? Zo ja, geef aan welke
activiteiten/faciliteiten aan deze leerlingen worden geboden?
o Ja, namelijk: .....
o Nee
32. Worden de ouders van de motorisch minder begaafde
leerlingen en/of inactieve leerlingen betrokken bij de activiteiten/
faciliteiten die de school hen aanbiedt?
o Ja, omschrijf kort op welke wijze
o Nee
Omgeving
33. Kunnen de leerlingen voor en na de lessen of in de pauzes
gebruikmaken van sport- en spelmateriaal?
o Ja
o Nee
34. Is er in de keuze van dit sport- en spelmateriaal rekening
gehouden met gebruik door verschillende leeftijdsgroepen?
o Ja
o Nee
35. Hebben de kinderen een taak in het beheren van sport- en
spelmateriaal dat voor en na de lessen of in de pauzes gebruikt
wordt?
o Ja
o Nee
36. Heeft het schoolplein en/of de gymzaal een buurtfunctie na de
reguliere lessen?
o Ja
o Nee
37. Deze vragenlijst is naar waarheid ingevuld en de (adjunct)
directeur en de (voorzitter van de) Medezeggenschapsraad
committeren zich aan deze thema-aanvraag.
o Ja
o Nee