Untitled - Basislessen

Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs
Op 22 januari 2014 organiseert Scholings- en adviesbureau Alles in beweging in
samenwerking met de opleiding Sport & Bewegen Hilversum een studiedag rondom de
vernieuwde methode Basislessen bewegingsonderwijs.
De gastspreker is nog een verassing. Zodra deze bekend is wordt dit opgenomen in het
programma. Er worden 23 verschillende workshops aangeboden. De workshops zijn
geschikt voor vakleerkrachten BO/VO, groepsleerkrachten, combinatie-functionarissen,
studenten en iedereen die te maken heeft met bewegen en spelen binnen het onderwijs.
Binnen de workshops maken we onderscheid tussen workshops die vorig jaar aan de orde
kwamen en nieuwe – soms verdiepende – workshops.
Nieuwe thema’s rondom de (Basis)lessen bewegingsonderwijs zijn:
 Passend onderwijs
 MRT Judo
 Krachtige pleinspelen
 Swingen maar! met kleuters
 Basislessen voor kleuters in het speellokaal
En specifiek workshops voor het voortgezet onderwijs:
 Werken in groepen in het VO
 Swingen maar! op het VO
 Floorball (unihockey) in het VO
 Freerunning in het VO
Vorig jaar bezochten 270 deelnemers de studiedag en werd 90% van de workshops
beoordeeld als: inspirerend en van hoge kwaliteit.
Programma studiedag
10.00 uur
10.30 uur
11.30 uur
12.45 uur
14.00 uur
15.15 uur
15.30 uur
16.45 uur
17.00 uur
Ontvangst
Opening en inleiding door …
Workshop ronde 1
Lunch + stands
Workshop ronde 2
Wisseling van workshop
Workshop ronde 3
Afsluiting (afhalen deelnamecertificaat)
Diner
Tijdens de studiedag kunt u diverse stands bezoeken.
Uitleg iconen
H
= Wegens succes wordt deze workshop herhaald
BO
= Deze workshop is geschikt voor het basis onderwijs
VO
= Deze workshop is geschikt voor het voortgezet onderwijs
N
= Deze workshop is nieuw toegevoegd aan het programma
Theorie workshops
1
Methode Basislessen; kennismaking en implementatie
In deze theorieworkshop wordt een overzicht gegeven van de methode: de
docentenhandleiding, de werkbladen en de website www.basislessen.nl . Aan de hand van
videobeelden wordt ingegaan op de verschillende gebruiksmogelijkheden en de vraag hoe de
methode kan worden geïntroduceerd en geïmplementeerd op een school, op een groep
scholen of op een Mbo- of Hbo-opleiding in een gemeente, in een sporthal. Deze workshop is
bedoeld voor de gebruikers (groeps- en vakleerkrachten), maar ook voor:
- directies van scholen
- combinatiefunctionarissen & buurtsportwerkers
- intern begeleiders
- coördinatoren sportservicebureaus
- ambulant begeleiders
- beleidsmedewerkers van gemeenten
- docenten aan een opleiding
- bestuurders
Workshopleider: Hans Stroes – heeft het scholings- en adviesbureau Stroes in beweging,
was vakleerkracht bewegingsonderwijs, bewegingsconsulent en docent aan ALO en Pabo.
Medeauteur van de methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’.
H
BO
Het streven is dat elk kind beweegt op eigen niveau beweegt; de één kan al een radslag en de
ander oefent nog ‘ligsteun’.
2 Basislessen voor kleuters in het speellokaal
Het nieuwe deel 1 van de methode Basislessen is in boekvorm verschenen voor groep 3 t/m
8. De meeste kleutergroepen in Nederland krijgen les in het speellokaal en daar was al een
goede methode voor. Toch was er behoefte aan een aanvulling op de Basislessen voor de
kleuters; zowel voor in de gymzaal als in het speellokaal. De kleuterlessen in de gymzaal
staan inmiddels op de website www.basislessen.nl , de kleuterlessen voor in het speellokaal
worden dit schooljaar ontwikkeld. In deze workshop maakt u kennis met deze nieuwe
methode d.m.v. een powerpointpresentatie en veel videobeelden.
Eén van de
vernieuwingen is dat er in elke basisles een ‘Bobbelbaan’ zit, waar de kleuters op eigen
tempo en op eigen wijze springen, lopen, rennen, rollen en duikelen met en over de
bobbels. Ook een klimvak is elke les aanwezig. Maar ook een nieuwe opbouw van leren
samenspelen met de bal krijgt de aandacht.
Workshopleider: Wim van Gelder – heeft het scholings- en adviesbureau Van Gelder in
beweging. Coördinator van en docent aan de 2-jarige opleiding tot MRT-er en Hogeschool
Inholland. Medeauteur van de methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’.
N
BO
Bobbelbanen in het speellokaal
3 Passend onderwijs vraagt om passend bewegingsonderwijs
Steeds meer leerlingen die nog niet zo lang geleden werden verwezen naar het speciaal
onderwijs gaan nu naar het reguliere onderwijs (zowel basis als voortgezet onderwijs). Met
de komst van de samenwerkingsverbanden zal deze groep alleen maar groter worden. Maar
kunnen we deze leerlingen ook in de les bewegingsonderwijs een passend aanbod bieden?
Er komt nogal wat op het "bordje" van de vakleerkracht terecht. O.a. autistische leerlingen,
leerlingen met gehoorproblemen, gehandicapte leerlingen, leerlingen met een
verstandelijke beperking, leerlingen met gedragsproblemen vragen om aanpassingen.
Deze workshop geeft u tal van tips om deze "speciale" leerlingen mee te laten doen in de les
bewegingsonderwijs. Deze workshop is gedeeltelijk een herhaling (autigym) en gedeeltelijk
nieuw.
Workshopleider: Andy van den Berg – Andy van den Berg is vakleerkracht
bewegingsonderwijs op een school voor z.m.l.k. en een praktijkschool. Tevens is hij docent
A.V.O. op deze praktijkschool. In het verleden was hij ambulant begeleider binnen cluster 3.
N
BO
VO
De T.R.A.C. methode biedt leerlingen met a.s.s. (autisme spectrum stoornis) visuele structuur op het
gebied van Tijd, Ruimte, Activiteit en Communicatie).
4 LVS bewegen & spelen, voor BO maar zeker ook VO
In het Leerlingvolgsysteem (LVS) bewegen en spelen wordt de motoriek op 8 vaardigheden
gevolgd:

stilstaan, springen-kracht (hinkelen), springen-coördinatie en stuiten

balanceren, klimmen, rollen en vangen
De laatste 4 kunnen vervangen worden door het observeren van de 4 angsten:

angst voor hoogte, voor over de kop, voor ballen en angst voor andere kinderen
In deze workshop maken de deelnemers kennis maken met het LVS, waarbij de 8
onderdelen kort besproken en gedemonstreerd worden. Door inzicht in de motorische
mogelijkheden van de leerlingen is het beter mogelijk om de lessen bewegingsonderwijs op
maat aan te bieden, dus betere gymlessen te geven. Als verdieping wordt daarna voor
zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs ook andere
transfermogelijkheden
besproken. Voorbeelden van enkele projecten waarbij in homo- of juist heterogene
groepen wordt gewerkt en waarbij gebruik maakt wordt van de LVS-scores. Het nieuwe
onderwijs, zelfstandig, in groepen, projectmatig e.d. De leerlingen nemen zelf meer
verantwoordelijkheid en slepen elkaar daarin mee…….
Workshopleider: Elise van Weene - founder van Motoriek.nl. Opleidingsdocent post HBO
opleiding MRT van o.a. Hogeschool Inholland. LO docent op een BO en VO school in
Amsterdam. Auteur van Zorg voor bewegen, MRT groepslessen en MRT steps.
H
BO
Stilstaan op 1 been
VO
Stuiten
5 Werkwijzen en effecten van Motorische Remedial Teaching
Motorische Remedial Teaching (MRT) kan worden omschreven als extra zorg voor leerlingen
die problemen ervaren tijdens het spelen en bewegen. Het verkleinen van deze problemen
kan grote invloed hebben op de ontwikkeling van deze leerlingen. Met behulp van
videobeelden worden verschillende werkwijzen en effecten van Motorische Remedial
Teaching toegelicht. Een workshops over handelingsplannen, Groeps-MRT, de rol van de
leerling, de rol van de ouders, linken met de les bewegingsonderwijs en het schoolplein. En
hoe MRT in de brugklas vorm kan krijgen.
Workshopleider: Hans Stroes – heeft het scholings- en adviesbureau Stroes in beweging,
was vakleerkracht bewegingsonderwijs, bewegingsconsulent en docent aan ALO en Pabo.
Coördinator van en docent aan de 2-jarige opleiding tot MRT-er. Medeauteur van de
methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’ en ‘Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen’.
H
6
BO
VO
De nieuwste principes van motorisch leren toepassen in de praktijk
De afgelopen 10 jaar is er veel bekend geworden over hoe mensen/kinderen leren. Veel
uitkomsten staan haaks op de traditionele zienswijze zoals deze de afgelopen 30 jaar op
opleidingen en in methodes is gehanteerd. Een workshop over het toepassen van:
 Foutloos leren
 Differentieel leren
 Externe focus
 Analogieën
 Dwangstellingen
Er worden (nieuwe) videobeelden gebruikt ter illustratie van de mogelijkheden en de
dilemma’s. Toepasbaar in lessen bewegingsonderwijs BO en VO en in de sport.
Workshopleider: Wim van Gelder – heeft het scholings- en adviesbureau Van Gelder in
beweging. Coördinator van en docent aan de 2-jarige opleiding tot MRT-er. Medeauteur van
de methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’ en ‘Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen’.
H
BO
VO
7 Bouwen aan een rijk schoolplein met speelmethode Beweeg Wijs
De Beweeg Wijs interventie wordt inmiddels op heel wat scholen in het land toegepast (zie
o.a. www.beweegwijs.nl). Beweeg Wijs geeft samenwerkend met gemeenten, wijken,
(brede) scholen , kinderopvang, roc’s, sportclubs en woningcorporatie inhoud aan integraal
jeugdbeweegbeleid dicht bij huis. Een beweegteam en de speelmethode als leidraad voor
minimaal een uur bewegen per dag… startend op kleurrijke schoolpleinen… met veel
voorbeeld filmpjes vanuit alle soorten onderwijs. I.s.m. gedragsdeskundige Erik Boot.
Workshopleider: Ron ten Broeke – auteur Speelpleinmethode Beweeg Wijs. Coach van
school- en wijk-beweegteams. Ontwikkelaar MBO minor Beweeg Wijs / combifuncties.
H
8
BO
Apenkooi , het aller-leukste spel!
Apenkooi is nog altijd het populairste spel op de basisschool. Een groot aantal leerkrachten
denkt dat het een 'verboden' spel is. Niets is minder waar. Het is een geweldig spel en mits
het aan een aantal eisen voldoet, veilig te spelen. Jeroen geeft in een theoretische
workshop vele mogelijkheden om apenkooien te spelen. In deze workshop gaan we op zoek
naar:
 wat maakt dit spel zo boeiend
 voor groep 1 t/m 8 geschikt, maar met andere accenten
 hoe wordt apenkooi opgebouwd: qua materiaal, maar ook qua spelvormen
 hoe wordt de veiligheid gewaarborgd
 welke leuke variaties zijn er
 Met vele videobeelden ondersteund.
Workshopleider: Jeroen Huikeshoven - vakleerkracht bewegingsonderwijs op Basisschool
de Bareel in Heemskerk en opleidingsdocent in de leergang bewegingsonderwijs Inholland
Academy.
H
BO
Alles doen wat in een gewone les niet mag
of gewoon een fantastisch spel?
9 Freerunning in het basisonderwijs is echt vet!
Wat is Freerunning en moet Freerunning een vaste plaats krijgen in ons
bewegingsonderwijs? Is Freerunning kwalitatief goed bewegingsonderwijs? Veel docenten
hebben nog nauwelijks ervaring met freerunning in de gymzaal. In de theoretische
workshop worden de vele mogelijkheden die freerunning biedt in zowel de gymzaal als op
het speelplein besproken en bekeken. En hoe kan Freerunning een vaste plek krijgen op je
school? Er is veel mogelijk, aldus Jeroen die op zijn eigen school een prachtig freerun-toestel
heeft verwezenlijkt.
Workshopleider: Jeroen Huikeshoven - vakleerkracht bewegingsonderwijs op Basisschool
de Bareel in Heemskerk en opleidingsdocent in de leergang bewegingsonderwijs Inholland
Academy.
N
BO
In 4 maanden tijd het geld bijeen voor een schitterend en uitdagend freerun-toestel.
10 Werken in groepen in het VO
De werkvorm ‘werken in groepen’ geeft in het algemeen de meeste mogelijkheden om
rekening te houden met verschillen (o.a. door te differentiëren) en om een zeer hoge
beweegintensiteit te hebben. Toch wordt in het voortgezet onderwijs minder vaak in
groepen gewerkt dan in het basisonderwijs. Een workshop over de rijke mogelijkheden van
het werken in groepen in het VO (met videobeelden) en over de onderbuik gevoelens van
leerkrachten bij het werken in groepen.
Workshopleider: Elise van Weene - founder van Motoriek.nl. Opleidingsdocent post HBO
opleiding MRT van o.a. Hogeschool Inholland. LO docent op een BO en VO school in
Amsterdam. Auteur van Zorg voor bewegen, MRT groepslessen en MRT steps.
N
VO
11 Workshop door gastspreker/ inleider
Workshopleider: Nog onbekend – …
N
Praktijk workshops
12 Tikspelen – opbouw en uitbouw van enkele krachtige tikspelen
In deze praktijkworkshop spelen we enkele krachtige tikspelen. Het overlooptikspel
‘Leeuwenkooi’, geschikt voor groep 1 t/m 8, wordt uitgebouwd en de mogelijk- heden tot
differentiatie bekeken en gespeeld. Hetzelfde doen we voor de tikspelen ‘Raw hide’, ‘het
Huizentikspel’ en ‘Duo jagerbal met overloop’. Aanvullende tikspelen die niet in de methode
Basislessen staan. Tijdens deze workshop gaan we ontwerpen, spelen en bewegen met de
volgende vragen:
 Aan welke voorwaarden voldoet een goed tikspel?
 Hoe vrijplaatsen inzetten?
 Wanneer en hoe het spel aanpassen als het niet loopt?
Workshopleider: Bastiaan Goedhart – heeft scholings- en adviesbureau Goedhart in
Beweging, docent bewegingsonderwijs PABO Haarlem, vakleerkracht bewegingonderwijs
basisschool de Lunetten. Medeauteur van de methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’.
N
BO
13 Swingen maar! In groep 3 t/m 8
Bewegen op muziek is meer dan alleen een dans voor- en nadoen. Binnen bewegen op
muziek wordt uitgegaan van 3 leerlijnen waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen:
1. leren bewegen
2. leren ontwerpen
3. leren samenwerken.
In deze praktijk workshop zal worden ervaren hoe deze leerlijnen in de lessen bewegen op
muziek binnen Basislessen verwerkt zijn.
Workshopleider: Gea Hoekzema - docent dans en bewegingsonderwijs Stenden hogeschool
Groningen. Ontwikkelaar van de lessen bewegen op muziek in de methode Basislessen
bewegingsonderwijs. Coach & trainer ‘Anders in beweging’.
H
BO
De voordanser verzint een beweging. Als de muziek veranderd komt er een nieuwe voordanser.
14 Swingen maar! met kleuters
Er is weinig nodig om kleuters aan het swingen te krijgen. Een gezongen of gespeeld lied of
een leuk lied van een Cd werkt vaak al uitnodigend genoeg. In deze workshop wordt
ingegaan op de leerlijnen bewegen op muziek die ook op de kleuterlessen van toepassing
zijn. Het werken met een thema maakt bewegen op muziek voor kleuters een
betekenisvolle activiteit, het gebruik van materialen een extra uitdaging. In deze
praktijkworkshop voorbeelden van lessen en activiteiten die voor kleuters betekenisvol en
uitdagend zijn en de ontwikkeling op motorisch, sociaal, creatief en cognitief gebied
stimuleren. Tevens wordt de link met de methode Basislessen gelegd.
Workshopleider: Gea Hoekzema - docent dans en bewegingsonderwijs Stenden hogeschool
Groningen. Ontwikkelaar lessen bewegen op muziek in de methode Basislessen
bewegingsonderwijs. Coach & trainer ‘Anders in beweging’.
N
BO
Kleuters komen met een liedje al snel tot swingen.
15 Een les niet gevallen is een les niet geleerd!
Eén vak ‘vallen’ bij elke Basisles bewegingsonderwijs? Wetenschappelijk onderzoek toonde
aan dat minstens de helft van alle valletsels onder de jeugd voorkomen kan worden.
Stoeien en vallen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beide onderdelen worden in
geringe mate aangeboden in Basislessen bewegingsonderwijs. Dit zou uitgebreid kunnen en
moeten worden. Het is mogelijk om in elke les een vak stoeien aan in te passen. Hierbij
wordt ook gelet op de mate waarin begeleiding in het vak stoeien nodig is. Door een goede
opbouw en duidelijke regels is het mogelijk om te stoeien, zonder daarbij constant bij het
groepje te hoeven zijn. In de workshop wordt hier handen en voeten aan gegeven. Voor de
verschillenden leeftijden is er een opbouw in spellen. Daarnaast wordt aandacht besteed
aan de opbouw van het vallen.
Workshopleider: Albert-Jan Greidanus, groepsleerkracht, vakleerkracht en MRT-er op
basisschool ’t Mozaiek in Hollandscheveld, verzorgt judolessen en is zelf actief judoka.
N
BO
Wie durft zich achterwaarts te laten vallen?
16 Floorball (unihockey): sportspel in Basislessen
De sportspelen vormen een belangrijk onderdeel van het bewegingsonderwijs in de
bovenbouw. Binnen de methode Basislessen kunnen de sportspelen als 1 vak in de les, maar
ook als lessenserie worden aangeboden. Floorball, ook wel bekend als unihockey, is een
laagdrempelig krachtig sportspel dat kinderen in het basisonderwijs snel in beweging
brengt. In deze workshop spelen de deelnemers één krachtig unihockeyspel voor de onder-,
midden- en bovenbouw. Tevens wordt een lessenserie gepresenteerd.
Workshopleider: Jorg Andrée – is docent aan de ALO Groningen en initiatiefnemer en
docent bij Floorball Academie Noord
H
BO
Door de lichte sticks is Floorball ook voor groep 3 en 4 een fantastisch spelletje.
17. Floorball (unihockey) sportspel voor het VO
Floorball is een ideaal sportspel voor het VO. Makkelijk te spelen, flitsend, intensief en goed
gemengd te spelen. Gemengd zowel qua motorische vaardigheid als qua jongens en
meiden. In deze praktijkworkshop ervaren de deelnemers verschillende spelen die direct
toepasbaar zijn in het VO. Er is aandacht voor de opbouw en de uitbouwmogelijkheden.
Maar ook voor praktisch zaken als kleine ruimtes of weinig sticks. De deelnemers gaan
vooral zelf veel spelen.
Workshopleider: Jorg Andrée – is docent aan de ALO Groningen en initiatiefnemer en
docent bij Floorball Academie Noord
N
VO
Floorball: meisjes en jongens apart of juist samen?
18 Freerunning in het basisonderwijs
Freerunning (of Parkour) is een bewegingsvorm die sinds de jaren ‘50 bestaat, maar de
laatste jaren een grote vlucht neemt. Philip van Ees beoefent deze bewegingsvorm al jaren
en heeft veel ervaring in het werken met kinderen. Hij heeft in samenwerking met de
auteurs van Basislessen lesideeën ontwikkeld voor de basisschool. Uitgangspunten hierbij
waren: hoge bewegingsintensiteit en een grote belevingswaarde. De bewegingssituaties
bieden mogelijkheden voor zowel voor de minst vaardige bewegers als de vaardige
bewegers. Ook in de workshop kan iedereen op zijn eigen niveau deelnemen. Freerunning is
een wijze van bewegen die goed aansluit bij de nieuwste ideeën rondom motorisch leren.
Kinderen leren meer en worden sterker uitgedaagd dan in de klassieke ‘turnsituaties’.
Workshopleider: Philip van Ees – Philip is al bijna een decennium bezig om de sport
freerunning te verspreiden door Nederland. Met zijn bedrijf Progression is hij bezig om
Freerunning uit te zetten als een erkende sport waar iedereen aan kan deelnemen.
H
BO
Samen met Alles in beweging is een didactisch document Freerunning voor de basisschool gemaakt.
19 Freerunning in het Voortgezet onderwijs
Freerunning (of Parkour) is een bewegingsvorm die sinds de jaren ‘50 bestaat, maar de
laatste jaren een grote vlucht neemt. Philip van Ees beoefent deze bewegingsvorm al jaren
en heeft veel ervaring in het werken met kinderen. In deze workshop worden de
basisprincipes van het Freerunning aangehouden en toegespitst op het voortgezet
onderwijs. Net als voor het basisonderwijs zijn hoge bewegingsintensiteit en grote
belevingswaarde 2 belangrijke uitgangspunten. Voor het voortgezet onderwijs zullen we
echter een stapje verder gaan en verschillende 'tricks' uit het arsenaal van freerunning
halen en deze gaan uitwerken om ook de oudere kinderen uit te dagen. Deze opbouw kan
ook interessant zijn voor groep 7 en 8 uit het basisonderwijs.
Workshopleider: Philip van Ees – Philip is al bijna een decennium bezig om de sport
freerunning te verspreiden door Nederland. Met zijn bedrijf Progression is hij bezig om
Freerunning uit te zetten als een erkende sport waar iedereen aan kan deelnemen.
N
VO
20 Stoeispelen circuit
Stoeispelen aanbieden aan kinderen: de ene leerkracht geniet van het vooruitzicht, de
ander ziet er tegenop. Stoeispelen worden over het algemeen weinig aangeboden, terwijl
veel kinderen stoeivormen geweldig vinden. Stoeien is een grondvorm van bewegen en
staat tevens in de kerndoelen.
In deze praktijkworkshop staat een stoeicircuit voor de groepen 5 t/m 8 centraal. Maar een
groot aantal spelen zijn ook voor andere leeftijdsgroepen interessant. Veel verschillende
stoeispelen waarin het niet altijd gaat om wie de sterkste is, maar ook om samenwerking,
grenzen verkennen, judotechnieken en vooral plezier in het samen spelen. Hoe bewaakt de
leerkracht het plezier en hoe voorkom je dat stoeien ‘vechten’ wordt. Er is in deze workshop
aandacht voor videobeelden, veiligheid, differentiatie, groepen maken en eigen inbreng.
Workshopleider: Bastiaan Goedhart – heeft scholings- en adviesbureau Goedhart in
Beweging, docent bewegingsonderwijs PABO Haarlem, vakleerkracht bewegingonderwijs
basisschool de Lunetten. Medeauteur van de methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’.
H
BO
Lintje pakken
Sok worstelen
21 Pleinspelen in de gedragskleuren van Beweeg Wijs met gedrag
De speelpleinmethode als leidraad voor minimaal een uur bewegen per dag. Startend op
kleurrijke schoolpleinen. Wie wil kan deelnemen op het ‘voorbeeld indoor’ plein.
Pleinspelen in de kleuren, gebruik van de kleurrijke speelkaarten, linken naar lessen
bewegingsonderwijs, linken naar de wijk. Met uitleg over de inzet van speelbegeleiders.
In deze praktijkworkshop op een ‘indoorplein’ ervaren de deelnemers zelf hoe een spel
blauw, geel, oranje, groen of rood gespeeld kan worden (i.s.m. gedragsdeskundige Erik
Boot). Beproefd in regulier basisonderwijs, SBO, ZMLK en voortgezet onderwijs.
Workshopleider: Ron ten Broeke – auteur Speelpleinmethode Beweeg Wijs. Coach van
school- en wijk-beweegteams. Ontwikkelaar MBO minor Beweeg Wijs / combifuncties.
H
BO
22 MRT – Judo
Veel kinderen houden van stoeien. Ze zitten graag aan anderen. Stoeien bevordert een
groot aantal motorische vaardigheden. Vanuit deze beide basisprincipes is MRT-judo
ontstaan. MRT-judo kan voor kinderen die motorisch remedial teaching krijgen een leuke
afwisseling in de oefeningen zijn. De methode bevat zowel oefenkaarten voor thuis,
oefeningen voor in de reguliere gymles en tijdens de MRT-les. De methode is voor alle
leeftijden. Daarnaast kan MRT-judo ingezet worden voor kinderen met een tekort aan
zelfvertrouwen. Hiervoor is een speciale opbouw. Kinderen leren eerst de principes van het
judo en gaan daarna eerst licht contact met elkaar maken. Hier volgt later het ‘echte’ judo
op.
Workshopleider: Albert-Jan Greidanus, groepsleerkracht, vakleerkracht en MRT-er op
basisschool ’t Mozaiek in Hollandscheveld, verzorgt judolessen en is zelf actief judoka.
N
BO
23 Let dance! In het voortgezet onderwijs
“So you think you can dance” en “Everybody dance now” zijn dansprogramma’s die enorm
populair zijn onder jongeren. Voor steeds meer jongeren is dans een geweldige (sportieve)
bezigheid. Dans sluit aan op de belevingswereld van leerlingen in het VO. Tijdens de lessen
bewegen op muziek in het VO werken we aan coördinatie, timing en houding. Daarnaast
leren leerlingen interpreteren, improviseren, samen werken, creëren en presenteren.
In deze praktische workshop zal actief bewogen worden op muziek. Met het uiteindelijke
doel vol zelfvertrouwen een inspirerende dansles te geven aan leerlingen in het VO. Deze
workshop is ook geschikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs.
Workshopleider: Elles Potter – Docent bewegingsonderwijs Inholland, docent LO Trinitas
college HHW
N
VO
Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs 22 januari 2014
Kosten:
De gehele studiedag inclusief lunch en diner (van 10.00 – 18.00 uur)
De gehele studiedag inclusief lunch (van 10.00 – 17.00 uur)
Het middaggedeelte van de studiedag inclusief lunch (12.30 – 17.00 uur)
Het middaggedeelte van de studiedag (13.30 – 17.00 uur)
Voor studenten geldt de halve prijs.
Lid stichting MRT in beweging € 15,- korting.
Inschrijven via
www.basislessen.nl
€ 145,€ 120,€ 100,€ 85,-
Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs 22 januari 2014
Basislessen bewegingsonderwijs bestaat al 20 jaar.
Bijna de helft van alle basisscholen werkt inmiddels
met de vernieuwde versie.
Hans Stroes, Wim van Gelder en Bastiaan Goedhart
zijn de auteurs van de methode ‘Basislessen
bewegingsonderwijs’.
Met deze studiedag willen we de nieuwe methode onder de aandacht brengen en de
huidige gebruikers verdieping bieden.
In januari 2009 zijn de hernieuwde basislessen bewegingsonderwijs van de pers gerold.
Inmiddels is er een tweede druk en zijn er zo’n 4500 exemplaren verkocht. Een 10-tal
opleidingen als ALO, PABO en MBO Sport & Bewegen werken inmiddels met de website.
De eerste 2 Basislessen zijn gratis te downloaden op de website www.allesinbeweging.net.
Op de website www.basislessen.nl zijn de filmpjes, verdiepingen en observatieformulieren
van de eerste Basisles te bekijken. Ook de eerste Basisles voor groep 1 en 2 is voor iedereen
toegankelijk. Meer informatie over de methode vindt u op beide websites.
Hans Stroes en Wim van Gelder zijn ook auteurs van ‘Leerlingvolgsysteem bewegen en
spelen’.
Hans Stroes, Wim van Gelder en Bastiaan Goedhart vormen samen “Alles in
beweging”. Samen ontwikkelen zij cursussen en publicaties voor het
bewegingsonderwijs. Daarnaast adviseren zij gemeenten, besturen en scholen op
het gebied van bewegingsonderwijs, het inrichten van schoolplein en Motorische
Remedial Teaching.
Voor bestellingen of informatie, bel 0512 - 58 45 54
of kijk op www.allesinbeweging.net of www.basislessen.nl