Originele publicatie (291.29 KB)

PROVINCIAAL BLAD
Nr. 2162
12
september
2014
Officiële uitgave van provincie Groningen.
Wijziging Beleidsregel Tijdelijke Groningse Energiepremie Bestaande Bouw
particulieren en VVE's 2014, Provincie Groningen
Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 26 augustus 2014, nr. 529009, afd. OM,
tot bekendmaking van hun besluit van 26 augustus 2014, nr. A.13, tot wijziging van de Beleidsregel
Tijdelijke Groningse Energiepremie Bestaande Bouw particulieren en VVE's 2014.
Gedeputeerde Staten
der provincie Groningen;
maken bekend dat in hun vergadering van 26 augustus 2014, nr. A.13, is vastgesteld hetgeen volgt:
Gedeputeerde Staten
der provincie Groningen
Gelet op: de voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord- Nederland, het Operationeel programma Noord-Nederland 2007-2013 en de Kaderverordening subsidies
provincie Groningen 1998, alsmede op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
BESLUITEN;
I.
De Beleidsregel Tijdelijke Groningse Energiepremie Bestaande Bouw particulieren en VVE's 2014 te
wijzigen als volgt:
Artikel 5, wordt gewijzigd als volgt:
A.
De onderdelen d en f vervallen.
1.
Onder verlettering van de onderdelen a, b en c in onderdelen b, c en d en verlettering van
2.
onderdeel g in onderdeel f, wordt een nieuw onderdeel a ingevoegd, luidende als volgt:
a. De aanvraag voor één of twee maatregelen moet worden ingediend voor een bestaande
woning of appartement, gelegen in de provincie Groningen, opgeleverd ten minste één jaar
voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag.
In het tot onderdeel b vernummerde onderdeel a, wordt na “De aanvraag” toegevoegd:
3.
voor drie of meer maatregelen.
B.
In artikel 7 worden, onder vernummering van de leden 1 tot en met 6 tot leden 3 tot en met 8,
twee nieuwe leden toegevoegd, luidende als volgt:
1. Bij aanschaf en installatie van één maatregel als bedoeld in artikel 3, onderdelen a tot en
met i, bedraagt de totale subsidie € 350,--.
2. Bij aanschaf en installatie van twee maatregelen als bedoeld in artikel 3, onderdelen a tot
en met i, bedraagt de totale subsidie € 800,--.
C.
Artikel 12 wordt vervangen en komt te luiden:
Artikel 12 Subsidieplafond
1. Tot 15 oktober 2014 stellen Gedeputeerde Staten het subsidieplafond vast op € 770.400,- voor aanvragen van drie of meer maatregelen.
2. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond vast op € 500.891,67 voor aanvragen
van één of twee maatregelen. Vanaf 15 oktober 2014 geldt dit subsidieplafond eveneens
voor aanvragen van drie of meer maatregelen.
D.
In artikel 13 wordt “1 september 2014” vervangen door: 1 april 2015.
II.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal blad, waarin
het is bekendgemaakt.
Groningen, 26 augustus 2014.
Gedeputeerde Staten voornoemd:
M.J. van den Berg, voorzitter.
H.J. Bolding, secretaris.
Groningen, 26 augustus 2014.
1
Provinciaal blad 2014 nr. 2162
12 september 2014
Gedeputeerde Staten voornoemd:
M.J. van den Berg, voorzitter.
H.J. Bolding, secretaris.
Uitgegeven
De secretaris:
H.J. Bolding.
2
Provinciaal blad 2014 nr. 2162
12 september 2014