€ 7,50 - Eetcafé De Leyens

OV-Consumentenplatform Groningen
Postbus 189
9400 AD Assen
[email protected]
www.ov-consumentenplatform.nl
Arriva Trein
T.a.v. mevrouw Y. Dubben
Postbus 626
9440 AP Heerenveen
Datum
Ons kenmerk
Onderwerp
04-09-2014
CP-G 140904
Advies Trein-tarieven 2015
Geachte mevrouw Dubben,
U heeft ons advies gevraagd over de trein-tarieven noordelijke lijnen in 2015. In de bijeenkomst
van het OV-consumenten-platform Groningen op 26 augustus hebt u uw advies-aanvraag
toegelicht.
U hebt aangegeven dat de adviesaanvraag alleen betrekking heeft op regionale treintarieven,
aanvullend op het landelijke assortiment.
Indexatie:
U schrijft voor specifieke regionale chipkaartproducten de Landelijke Tariefindex te willen
hanteren en U verwacht in uw brief dat deze voor 2015 plm 1,30% zal gaan bedragen.
Momenteel bereiken ons signalen dat de LTI zal uitkomen op 1,14%. Wij gaan er van uit dat u de
actuele waarde hanteert bij de definitieve tariefvaststelling.
Voor de regionale treintarieven volgt u de NS-indexatie, vooralsnog gesteld op 2%. Wij kunnen
hiermee instemmen, tenzij deze index substantieel hoger blijkt uit te vallen.
Arriva-Dalkorting:
U hebt uitgelegd waarom u de prijs het Dal-korting-product extra wilt verhogen. Gezien uw
argumentatie, en de nog steeds gunstige prijs maken wij hier geen bezwaar tegen.
FietsMee:
Door de Fietsersbond is in het CP-overleg op 26 augustus gevraagd om de fiets-tarieven en kaartsoorten, en de verkrijgbaarheid ervan, duidelijker te communiceren: voor welke fietsen, op
welke trajecten / regio geldig, beperkingen in tijd etc., opdat duidelijk(er) wordt wanneer reizigers
een Arriva-FietsMee-kaart kunnen gebruiken, en wanneer een landelijke NS-Fietskaart moet
worden aangeschaft.
Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u in uw communicatie en promotie aandacht aan
deze vraag zult willen besteden, en verzoeken u resultaten terug te melden in het
Consumentenplatform.
Advies
Omdat er in het CP-overleg en naderhand, verder geen opmerkingen zijn gemaakt over uw
voorstel, kunnen wij u hierbij een positief advies geven m.b.t. de vaststelling van de tarieven,
zoals in uw brief aangegeven, bovenstaande opmerkingen van het CP in aanmerking genomen.
1
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het OV-Consumentenplatform Groningen,
M.E.M. Geeraets-de Groot
Voorzitter
OV-Consumentenplatform Groningen
2