h groningen U) UJ UJ LU

h groningen
Melkveebedrijf Zandhoeve Holsteins
t.a.v. Familie van Tilburg
Westerzanden 2
9627 TC Helium
Datum
Briefnummer
Zaaknummer
Behandeld door
Telefoonnummer
Antwoord op
Bijlage
Onderwerp
2014-06.432/8/B.10, ECP
503512
Schoonhoven-Smits A.H.
(050)3164038
uw mail van
Subsidieaanvraag voor het project HFK-loze koelinstallatie
voor de melkstal
Geachte heer van Tilburg,
Op 10-01-2014 hebben wij uw subsidieaanvraag van € 24.962,- voor het project
HFK-loze koelinstallatie voor de melkstal.
U)
UJ
UJ
o.
LU
o
06-HB-SG-001
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de hand van de inhoudelijke criteria van het
programma Innovatieve Kwaliteitssprongen Landbouw die hiervoor gelden. Deze
toetsing heeft opgeleverd dat wij besloten hebben om u voor het project "HFK-loze
koelinstallatie voor de melkstal" een subsidie te verlenen van maximaal € 24.962,-.
Aan het verlenen van deze subsidie verbinden wij de volgende voorwaarden:
1. De subsidie dient te worden besteed aan de uitvoering van het installeren
van een HFK-loze koelinstallatie voor de melkstal. De bijdrage is onder
andere bestemd voor zichtbare meet- en regelapparatuur.
2. In uw externe communicatie over innovatie en verspreiding van de kennis
(persberichten, catalogi, correspondentie enz.) vermeldt u dat uw project
mede mogelijk werd gemaakt door een bijdrage van de provincie Groningen.
Het logo kan desgewenst aangeleverd worden..
3. De gesubsidieerde activiteiten dienen uitgevoerd te zijn voor 1 januari 2015.
4. Onze steun valt onder geoorloofde staatssteun (module 1, Onderzoek &
Ontwikkeling projecten) volgens de Omnibus Decentraal Regeling.
5. Indien u niet, niet tijdig of niet geheel aan de in deze beschikking gestelde
verplichtingen kan voldoen, dient u dit schriftelijk bij ons te melden.
Binnen 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten verricht dienen te zijn dient
u een inhoudelijke verantwoording van de uitvoering van de gesubsidieerde
activiteiten. Het subsidiebedrag van € 30.000,- zullen wij via het volgende ritme
aan u bevoorschotten:
1. Zodra de beschikking is ontvangen kunt u een voorschot aanvragen van
80% = €19.969,60.
2. Bij de eindafrekening wordt de laatste 20% = € 4.992,40 uitbetaald.
Indien wij uw inhoudelijke verantwoording hebben ontvangen kunnen wij besluiten
een nadere controle uit te voeren op de gesubsidieerde activiteiten. Indien daaruit
blijkt dat u niet of niet geheel heeft voldaan aan de door ons opgelegde
subsidievoorschriften dan kunnen wij besluiten om de subsidie lager vast te stellen.
Dit kan er toe leiden dat wij overgaan tot terugvordering van (een deel van) het
verleende voorschot.
Op deze subsidieverlening zijn de Algemene wet bestuursrecht en de
Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 van toepassing. De actuele
versie van deze laatste verordening vindt u op onze website
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bezwaren indienen tegen dit
besluit. Daartoe dient u binnen 6 weken na verzending van deze brief schriftelijk te
reageren bij het College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610,
9700 AP Groningen. Voor de wijze waarop u dit kunt doen verwijzen wij naar de
bijgevoegde bijsluiter bezwaar.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw N. de Jong van de
afdeling ECP: telefonisch via (050) 3164624 of per e-mail via
[email protected]
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:
voorzitter.
, secretaris.