50a-1 9 oktober 2014 Corr.nr. 2014

9 oktober 2014
Corr.nr. 2014-41.132, BJC
Zaaknr. 540626
Nummer 50a/2014
Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van
Groningen over het voornemen van Gedeputeerde Staten tot het vaststellen
van de Interimregeling waardevermeerdering en Delegatiebesluit.
1. Samenvatting
Eén van de maatregelen die is overeengekomen in het op 17 januari 2014
gesloten akkoord 'Vertrouwen op herstel, herstel van vertrouwen' m.b.t. de
gaswinning in Groningen, is het vergoeden van energiebesparende
maatregelen die aan huizen worden aangebracht. Hiermee wordt de waarde
van de woning verhoogd, de energierekening verlaagd en ontstaat een
impuls voor de lokale werkgelegenheid. Voor deze maatregel is voor de
komende 5 jaar (2014-2018) € 125 miljoen gereserveerd. De middelen (van
de NAM) die met deze regeling gemoeid zijn, worden via de Provincie
Groningen ter beschikking van het SNN gesteld, omdat het SNN de
uitvoering zal verzorgen. Daartoe hebben wij de Interimregeling
waardevermeerdering vastgesteld, alsmede een Delegatiebesluit t.b.v.
uitvoering door het SNN.
2. Doel en wettelijke grondslag
Wij sturen u deze voordracht om uw Staten in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen te
uiten over door ons vast te stellen ontwerpbeleidsregel Interimregeling waardevermeerdering en
het ontwerpbesluit tot delegatie van onze bevoegdheden ter uitvoering van die beleidsregel aan het
dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. De regeling is een uitwerking
van het ook door u op 29 januari 2014 besproken akkoord 'Vertrouwen op herstel, herstel van
vertrouwen' m.b.t. de gaswinning in Groningen van 17 januari 2014 en valt daarmee binnen deze
kaders.
3. Procesbeschrijving en planning
Deze Interimregeling is een van de overeengekomen maatregelen in eerder genoemd akkoord van
17 januari 2014. De regio heeft nog niet veel kunnen merken van de inzet die door de Dialoogtafel
wordt geleverd. Deze regeling is een product dat met alle partijen overeen is gekomen en waar een
groot aantal mensen direct van kan profiteren. Het is daarom voor de Dialoogtafel en voor de
provincie van groot belang dat deze regeling snel tot uitvoering wordt gebracht. In de vergadering
van de Dialoogtafel van 8 oktober is nog een aantal laatste wijzigingen in de regeling
overeengekomen, waarna de tafel heeft ingestemd met de voorliggende regeling. Deze wijzigingen
zijn verwerkt in deze voordracht 50a/2014, die daarmee de voordracht van 7 oktober jongstleden
(50/2014) vervangt.
Tevens zijn enkele tekstuele verbeteringen aangebracht.
4. Begroting
De bijdrage van de NAM voor de uitvoering van de regeling en de bestedingen daarvoor door het
SNN zullen worden opgenomen in de provinciale begroting. Wij zijn voornemens om het
subsidieplafond zodanig vast te stellen dat er sprake is van evenwicht tussen te ontvangen en te
besteden bedragen. Voor de uitvoering is 4% van het budget gereserveerd, ofwel € 5 miljoen. Na
aftrek van deze uitvoeringskosten is dus nog € 120 miljoen beschikbaar voor subsidies.
50a-1
5. Inspraak/participatie
De Interimregeling is in nauw overleg met (de partijen in) de Dialoogtafel tot stand gekomen, en in
de huidige vorm geaccordeerd door de vergadering van de Dialoogtafel op 8 oktober jongstleden.
6. Nadere toelichting
Op 17 januari 2014 is het akkoord ' Vertrouwen op herstel, herstel van vertrouwen' met betrekking
tot de gaswinning gesloten door de Provincie Groningen, het ministerie van Economische Zaken
en de gemeenten in het gaswinningsgebied. De NAM heeft zich hieraan gecommitteerd. In dit
akkoord zijn maatregelen opgenomen die de regio moeten compenseren voor de schade en
overlast die zij ervaart als gevolg van de gaswinning en de aardbevingen die hiermee gepaard
gaan. Een van de maatregelen die is overeengekomen, is het vergoeden van energiebesparende
maatregelen die aan huizen worden aangebracht. Hiermee wordt de waarde van de woning
verhoogd, de energierekening verlaagd en ontstaat een impuls voor de lokale werkgelegenheid.
Voor deze maatregel is voor de komende 5 jaar (2014-2018) € 125 miljoen gereserveerd. De
middelen (van EZ/NAM) die met deze regeling gemoeid zijn, worden via de Provincie Groningen
ter beschikking van het SNN gesteld, omdat SNN de uitvoering zal verzorgen.
De deelnemers aan de Dialoogtafel Groningen hebben gezamenlijk vastgesteld hoe deze regeling
er precies uit moet zien. Zij heeft ons gevraagd de uitvoering te verzorgen, ook al omdat de
Dialoogtafel te weinig juridische status heeft om de uitvoering zelf ter hand te kunnen nemen en
een afdoende rechtsbescherming voor belanghebbenden te waarborgen.
Ter uitvoering is in nauw overleg met alle betrokken partijen bijgaande Interimregeling
waardevermeerdering opgesteld en akkoord bevonden. De Interimregeling zal dan ook niet door
ons eenzijdig worden aangepast. Tevens is een Delegatiebesluit opgesteld, zodat het SNN de
uitvoering ter hand kan nemen.
In de negen gemeenten die het aardbevingsgebied vormen staan ruim 60.000 huizen. Uitgaande
van de € 4.000,-- die de Dialoogtafel per huis beschikbaar wil stellen, is er momenteel dus niet
voldoende geld om de regeling voor alle huizen open te stellen. Om die reden is er in het akkoord
VHV geprioriteerd, met als uitgangspunten enerzijds de uitvoerbaarheid en anderzijds selectie van
doelgroepen die synergievoordelen biedt, omdat aan de huizen verbouwd wordt.
De regeling geldt binnen de negen gemeenten in het gaswinningsgebied (Appingedam, Bedum,
Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer, Winsum) voor:
1. Eigenaren van woningen waaraan NAM een schade t.g.v. aardbevingen van meer dan
€ 1.000,-- aan woning heeft vastgesteld, ongeacht de gemeente waarin de woning is
gelegen;
2. Woningkopers die na 17 januari 2014 een (nieuwbouw)woning hebben gekocht in de
negen gemeenten in het gaswinningsgebied;
3. Eigenaren van woningen waaraan in na accordering door de NAM bouwkundige
versterkingen worden uitgevoerd.
De wijzigingen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van bespreking in de Dialoogtafel van
8 oktober jongstleden zijn:
1. Het werkingsgebied van de interimregeling is voor alle doelgroepen beperkt tot de negen
gemeenten. De NAM en de provincie hebben de intentie uitgesproken te komen tot een
regeling voor de erkende schadegevallen buiten de negen gemeenten, zodat alle
schadegevallen op dezelfde manier behandeld zullen worden.
2. De Interimregeling vervalt bij het van kracht worden van de definitieve regeling, echter
uiterlijk tot 1 april 2015.
In de regeling is geen onderscheid gemaakt tussen de eigenaren die hun woning zelf bewonen en
de eigenaren die hun woning(en) verhuren, zoals woningbouwverenigingen.
Woningbouwverenigingen kunnen ook gebruik maken van de regeling voor huurwoningen die meer
dan € 1.000,-- schade hebben of waar bouwkundige versterkingen aan uitgevoerd worden. De
mogelijkheden van subsidieverlening aan deze verenigingen wordt wel enigszins beperkt op grond
van de Europese regels voor de verlening van overheidssteun. Het is nadrukkelijk de bedoeling
voor deze groep in de definitieve regeling, of zoveel eerder als mogelijk, een passende oplossing
te vinden.
50a-2
Woningbezitters met bevingsschade van € 1.000,-- of meer kunnen een beroep doen op de
Interimregeling als zij bijvoorbeeld zonnepanelen aanschaffen of een zuinige ketel. Ook mensen
die hun huis bouwkundig versterken kunnen, onder voorwaarden, er gebruik van maken. Het
maximale bedrag dat vergoed kan worden is € 4.000,-- per huis. Hierbij is geen eigen inleg vereist.
De tijdelijke regeling waardevermeerdering gaat gelden met terugwerkende kracht vanaf 17 januari
2014. Dus ook huiseigenaren die al energiebesparende maatregelen hebben getroffen en betaald
kunnen (een deel van) hun geld terugkrijgen. De tijdelijke regeling loopt door tot de definitieve
regeling klaar is, , maar uiterlijk 1 april 2015. Naar verwachting zal begin 2015 gereed komen.
Gelet op bovenstaande zijn wij dan ook voornemens om de Interimregeling waardevermeerdering
en het Delegatiebesluit vast te stellen.
7. Geheimhouding
Niet van toepassing.
8. Voorstel
Wij stellen u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen.
Groningen, 9 oktober 2014.
Gedeputeerde Staten van Groningen:
M.J. van den Berg
, voorzitter.
H.J. Bolding
, secretaris.
Behandeld door : H.J. Scholtens
Telefoonnummer: 050-316 4835
e-mail
: [email protected]
Bijlagen bij de voordracht
Nr.
1
Titel
Interimregeling waardevermeerdering en Delegatiebesluit
Soort bijlage
Regeling en Besluit
50a-3
Nr.
50a/2014
Provinciale Staten van Groningen:
Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 9 oktober 2014, 2014-41.132, BJC.
Gelet op het akkoord ' Vertrouwen op herstel, herstel van vertrouwen' van 17 januari 2014 m.b.t. de
gaswinning in Groningen.
Gelet op artikel 167 van de Provinciewet en artikel 4, tweede lid, van de gemeenschappelijke
regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland;
Besluiten:
1. Kennis te nemen van het voornemen van Gedeputeerde Staten de Interimregeling
waardevermeerdering en het Delegatiebesluit vast te stellen;
2. Vast te stellen in staat te zijn gesteld wensen en bedenkingen te uiten.
Groningen,
Provinciale Staten voornoemd:
, voorzitter.
, griffier.
Bijlagen bij het besluit
Geen
50a-4