Voorbeeldbrief protest pensioenen

Aan de Griffier van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal
Mevr. W.A.J.M. van Dooren
Postbus 20017
2500 EA Den Haag
Geachte mevrouw Van Dooren,
Gaarne verzoek ik u het onderstaande ter kennis te brengen van de leden van de Commissie Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.
Ik heb ernstige zorgen over de inkomenspositie van ouderen en ook van mijzelf.
Mijn pensioen is ten gevolge van de financiële crisis al een reeks van jaren niet geïndexeerd.
Invoering van de door staatssecretaris Klijnsma voorgestelde nieuwe regels voor pensioenfondsen
tasten de inkomens van gepensioneerden nog verder aan.
Staatssecretaris Klijnsma wil dat de pensioenfondsen extra grote buffers gaan aanleggen.
Dat is een volstrekt overbodige maatregel, omdat een pensioenfonds als het ABP de financieeleconomische crisis goed heeft doorstaan, zonder dat de overheid hier heeft moeten bijspringen.
De pensioenfondsen in Nederland hebben altijd goede beleggingsresultaten behaald. Ook in de
afgelopen 12 jaar met drie keer een financieel-economische crisis was het gemiddelde rendement
5%. In dezelfde periode was de inflatie gemiddeld 1,7%. De regering verplicht de pensioenfondsen te
rekenen met een risicoloos, laag toekomstig rendement, dat nu rond 2,5% is. Dat is uiterst
voorzichtig en ook verstandig. Maar als de fondsen meer rendement maken verdwijnt dat in de extra
buffers. Door de verplichte aanleg hiervan zal er voor de komende vijftien jaar geen geld meer zijn
voor indexering.
Gepensioneerden zien hun koopkracht de komende jaren dalen. De plannen op het gebied van de
zorg zullen hieraan ook debet zijn. Bij niet-indexeren van het aanvullend pensioen kan de
koopkrachtdaling van het aanvullend pensioen zelfs 22% bedragen, terwijl in de afgelopen jaren ook
zo’n 10% is ingeleverd. Ook werkenden krijgen te maken met een fors lager pensioen, omdat hun al
opgebouwde rechten ook niet geïndexeerd worden.
Het huidige pensioensysteem heeft bewezen, dat het een forse crisis kan overleven met tijdelijk niet
indexeren en desnoods een korting. Waarom zouden de regels dan nog strenger moeten worden?
Ik verzoek u daarom niet met het betreffende wetsvoorstel in te stemmen.
Met vriendelijke groet,