Uw huidige verzekering opzeggen

Uw huidige verzekering opzeggen
U hebt momenteel uw verzekering bij een andere maatschappij lopen? Geen probleem. Om uw
huidige verzekering op te zeggen kunt u gebruik maken van dit opzegkaartje.
Opzeggen van uw huidige verzekering
om uw huidige verzekering op te zeggen, print u het opzegkaartje uit en vult u het in. Vervolgens
stuurt u het kaartje naar de verzekeringsmaatschappij waar u de verzekering wilt beëindigen. U kunt
het opzegkaartje ook aan uw tussenpersoon van SponzorPolis sturen waarna deze het kaartje voor u
zal doorsturen.
Opzegtermijn
Na het opsturen van dit opzegkaartje zal uw verzekering meestal binnen een jaar worden beëindigd,
afhankelijk van de resterende looptijd. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geldt een
opzegtermijn van enkele maanden.
Indien de ingangsdatum van uw nieuwe SponzorPolis niet aansluit op de einddatum bij de oude
verzekeraar, dan zal EAG Assuradeuren de polis later laten ingaan. U hoeft dus niet bang te zijn voor
dubbele kosten.
Plaats ………………..
Datum …….-.......-20…….
Betreft: ………………………………………………verzekering met polisnummer ………………………………………….
Geachte dames/ heren,
Ik verzoek u hierbij bovenstaande verzekering, per eerst mogelijke premievervaldatum
…….-…….-20……. te beëindigen. Indien deze datum niet juist mocht zijn, dan verzoek ik u de
opzegging per de eerstkomende vervaldatum waarop dat volgens de polisvoorwaarden mogelijk is
door te voeren.
Graag zie ik uw schriftelijke bevestiging van mijn verzoek tegemoet.
Hoogachtend,
Naam ………………..………………..………………..………………..………………………..………………..………………..
Adres ………………..………………..………………..………………..………………………..………………..………………..
Postcode/ woonplaats ………………..………………..………………..………………..………………..………………..
Geboortedatum ………………..………………..………………..………………..………..………………..………………..
Handtekening
Opmerkingen ………………..………………..………………..………………..………………..………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
V2011.01