Raadd.d. Z ī 9 h o 2^^ Z3,

Raadd.d.
Besluit:
Z ī 9
ho
Cůixfzn-^
2^^
Ļ-c~îrf 11
Raadsvoorstel no. R2014.0049
Agendapunt no. 1 8
Onderwerp
Voorste] tot vaststelling grenzen b eb ouwde kom o.g.v.
art. 20a Wegenverkeerswet 1994 op de Broekpolder­
weg, het Castricummerwegje en de Lagendijk
Uitgeest. 7 oktober 2014
ļyuèst
Z3,
Aan
de gemeenteraad
De gemeente Uitgeest heeft overeenstemming b ereikt met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om
beheer en onderhoud van een gedeelte van de Broekpolderweg, het Castricummerwegje en Lagendijk over te
nemen. De overname van b eheer en onderhoud geeft ook aanleiding om de grenzen van de b eb ouwde kom op
enkele plaatsen te herzien. D i t betekent dat enkele weggedeelten die nu b innen de b eb ouwde kom vallen, buiten
de bebouwde kom worden geb racht. Het over te dragen areaal wordt daardoor verkleind. Het vaststellen van de
grens van de b eb ouwde kom als b edoeld in art. 20a van de Wegenverkeerswet 1994 is een b evoegdheid van de
gemeenteraad.
De Uitvoeringsvoorschriften B A B W inzake verkeerstekens, een uitvoeringsvoorschrift van het Besluit admi­
nistratieve b epalingen inzake het wegverkeer ( B A W B ) , b epalen dat de grens van de b eb ouwde kom wordt
gekenmerkt door het b egin van een langs de weg gelegen aaneengesloten b eb ouwing van zodanige omvang en
dichtheid, dat een voor de weggebruiker duidelijk herkenbaar verschil in het karakter van de omgeving aanwezig
is met een b uiten de b eb ouwde kom gelegen weg. De grenzen van de b eb ouwde kom van een gemeente worden
op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 vastgesteld b ij b esluit van de gemeenteraad. De
voorgestelde verlegging van de grens van de b eb ouwde kom op de Broekpolderweg, het Castricummerwegje en
de Lagendijk voldoet aan het B A B W en aan de Uitvoeringsvoorschriften.
Op basis van de artikelen 23, 24 en 48 van het B A B W moet voor het nemen van het besluit:
*
de wegbeheerder, in dit geval H H N K , worden gehoord;
»
overlegd worden met de korpschef.
Beiden heb b en medegedeeld dat zij geen b ezwaar heb b en tegen de aanpassingen.
W i j stellen u voor de grens van de b eb ouwde kom als b edoeld in de Wegenverkeerswet 1994 aan te passen door
het vaststellen van het b ijgevoegde besluit en de daarb ij behorende situatietekeningen.
Burgemeest
ecretaris,
P. Schouten
ŗi wethouders van Uitgeest,
de burgemeester,
Raadsbesluit no. R2014.0049
Onderwerp
Vaststelling grenzen bebouwde kom o.g.v. art. 20a
Wegenverkeerswet 1994 op de Broekpolderweg. het
Castricummerwegje en de Lagendijk
De raad van de gemeente Uitgeest;
gelezen bet voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 oktober 2014, nr. R2014.0049;
gehoord de beraadslagingen in de commissie Grondgebiedzaken d.d. 7 oktober 2014;
gelet op artikel 20a, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994;
besluit:
de grenzen van de bebouwde kom als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994 op de Broekpolderweg, het Castricummerwegje en de Lagendijk vast te stellen zoals deze zijn aangeduid op drie bij dit besluit behorende en als
zodanig gewaarmerkte tekeningen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Uitgeest,
gehouden op 23 oktober 2014,
de voorzitter,
W. Zoetelief