Lid worden?

Volleybalvereniging
Voluit
Ledenadministratie: Emmerzeelstraat 4
1911 SN Uitgeest
tel.no. 0251 - 310729
IBAN: NL52 RABO 0152110445
k.v.k. 40617121
Website: www.vvvoluit.nl
AANMELDINGSFORMULIER
Naam
: (M / V)
Voornamen
: Roepnaam
: Geboortedatum
: Straat en huisnummer
: Postcode en woonplaats : Telefoonnummer
: Mobielnummer
: E-mail adres
: Geeft zich hierbij op als lid van Volleybal Vereniging Voluit.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan v.v.Voluit om van :
een bedrag over te schrijven
IBANnummer:
Wegens betaling van bondsgeld en contributie in twee termijnen.
Datum:
. . - . . - . . . .
Op deze doorlopende machtiging is de geldende terugboektermijn voor de geïncasseerde (56
kalenderdagen) van toepassing.
(indien beneden de 18 jaar)
Ondertekening ouders:
Ondertekening aangemeld lid:
Lidmaatschap:
Het lidmaatschap geldt t/m 31 juli van elk jaar. Opzegging dient voor 01 mei schriftelijk bij het
secretariaat (Emmerzeelstraat 4, 1911 SN Uitgeest of via email [email protected] ) te
hebben plaatsgevonden.
De jaarlijkse lidmaatschapsbedragen en inningsmaanden worden op de site gepubliceerd naar
goedkeuring door de ledenvergadering.
Versie 2014.1