Presentatie (PDF) - Duidelijk over agressie

Stek Jeugdhulp &
Zorggroep Solis
Jeroen van Geffen
beleidsmedewerker deskundigheidsbevordering
Marianne de Ranitz
gedragswetenschapper residentieel
Stek Jeugdhulp
•  Hulp die helpt
•  Stadsregio Rotterdam en Midden-Holland
•  Jeugdzorg in de wijk
•  Jeugdzorg om de wijk
•  Jeugdzorg regionaal
•  Ambulant (JHS, OOVR, Time4You, BBplus, FF, ASH, JHT)
•  Daghulp (GDB, GTP, MKD)
•  Residentieel (leef- en fasegroepen, TG, KTC, GH)
Aanleiding
Stek is op verschillende manieren bezig met agressie,
o.a. door te registreren, bijvoorbeeld door:
•  Medewerkertevredenheidsonderzoek
•  Veiligheidsbarometer (bevragen van de cliënt)
•  Afwijkingenbeleid, de Roze Stekker’
•  Incidentenformulier
Uitkomsten zijn vaak aanleiding tot onder de loep nemen
van het beleid. Afgelopen jaren was er sprake van forse(re)
problematiek bij jongeren. Enerzijds door gedragsproblemen
en meer psychiatrie, maar bijvoorbeeld ook door
onberekenbare netwerken van slachtoffers van loverboys.
Aanpak – Wat doen we?
•  Methodische Werkbegeleiding (MWB)
•  Individuele Werkbegeleiding (IWB)
•  Agressieregulatietraining
•  Veiligheid is een vast onderdeel van TP en PVA
•  Leefklimaat en Leefklimaatspel©
Methodische Werkbegeleiding
MWB is een geheel van:
•  Groepsgewijs of met het team
•  Intervisie
•  Casuïstiek
•  Methodiek/ technieken (oefenen)
•  Deskundigheidsbevordering en thema’s
Bijvoorbeeld, wat is ODD
Investering: ongeveer 3 uur per maand Individuele Werkbegeleiding
IWB heeft de medewerker met de gedragswetenschapper en omvat:
•  Bespreken van begeleidingsproces/behandeling aan de
jongere met mentor of ambulant hulpverlener, bij
voorkeur met de jongere er zelf bij!
•  Wat heeft geholpen, waar zit je nu, waar gaan we heen,
wat is er nog nodig?
•  Eventueel oefenen van technieken
Investering: ongeveer 1 uur per maand.
NB De medewerker krijgt ook werkbegeleiding van de
teamleider, dat is meer gericht op het proces in de lijn
(en niet de inhoud) en op hoe gaat het met de
medewerker zelf.
Agressieregulatie training
•  Training door collega Trivium Lindenhof
•  Herkennen en hanteren vormen van agressie
•  Gericht op communicatie in spanningsvolle situaties
•  Samen met het hele team
•  Oefenen met rollenspellen met acteur
•  Leren gebruiken van (agressie-) signaleringsplan /
spanningsopbouwschema
Spanningsopbouwschema
Naam: Datum: Fase Ontspannen Groen Geprikkeld Oranje Dreigend Rood Agressief Donkerrood Gedrags-­‐ kenmerken Situa2e-­‐ kenmerken NIET doen WEL doen Jongere kan zelf Toekomstplan (TP)
Plan van Aanpak (PVA)
•  Veiligheid is een vast onderdeel geworden van het TP en
het PVA zodat bij start van een traject (TP) en daarna
maximaal elke 3 maanden (PVA) de Veiligheid wordt
besproken en kan worden gewaarborgd
•  Dit doen we middels een risicotaxatie of SoS, indien nodig
aangevuld met een spanningsopbouwschema van het
betreffende kind
Leefklimaatspel©
Het Leefklimaatspel© is er op gericht om met de jongere én
de medewerker in gesprek te raken over het leefklimaat op
de groep è het geheel aan Afspraken en regels,
Verantwoordelijkheid en motivatie, Sfeer, Relaties, Veiligheid
d.m.v. stellingen, opdrachten en vragen.
Het regelmatig spelen van het spel:
•  vergroot de behandelmotivatie
•  verlaagt de drempel om moeilijke zaken bespreekbaar te
maken
•  maakt het transparant
•  maakt dat eventuele problemen eerder worden gesignaleerd
•  geeft de jongere regie over zijn behandeling.
Het spel is te spelen als groep, gemengd met personeel, in het
team alleen en eventueel ook 1 op 1.
Resultaat
Wat levert dit ons op?
Agressie komt regelmatig op de agenda terug in team
Medewerkers en cliënten voelen zich gehoord
Medewerker is zich bewust van eigen spanningsopbouw
Medewerker herkent beter spanningsopbouw van cliënt
Medewerker is beter toegerust in het reageren op
agressie
•  Agressie wordt gemonitord
•  Veiligheid (gevoel van)
• 
• 
• 
• 
• 
Tips en valkuilen
Tips
• 
• 
• 
• 
Zet het op de (team) agenda
Train - volg als team een agressieregulatietraining
Heb aandacht voor het leefklimaat en Leefklimaatspel©
Meet en registreer
Valkuilen
•  Registratie is ook veel administratie
•  Er is nog meer dan agressie, de wereld is ook nog leuk
Vragen?
Saskia Wiwel
psycholoog
Jacqueline Frederiks
VIO coördinator
Inleiding
•  Saskia Wiwel, psycholoog en Jacqueline Frederiks, VIO
coördinator
•  Wij werken voor een verpleeghuis
•  Somatiek
•  PG
•  Dagbehandeling
•  Revalidatie
•  Methode is multi-inzetbaar
Aanleiding
Dankzij het vrijkomen van budget (subsidie) kregen drie
medewerkers de kans om de opleiding tot VIOer te doen.
•  Beeldkracht
•  Breed inzetbaar
•  Expertise van teams vergroten
•  Presentie
Aanpak / werkwijze VIO
Uitgangspunten
•  Geslaagde communicatie
•  Je filmt wat er gebeurt
•  Wens naar goed contact van de hulpverlener
•  Aansluiten bij mogelijkheden
•  Positieve spiraal
•  Medium video als gedragsmicroscoop
Resultaat
Welke resultaten zien onze medewerkers?
Tips en valkuilen
•  Goede voorbeelden en probleemgedrag
•  Randvoorwaarden
•  Klein kijken
•  Oefenen
•  Rapporteren
•  Evalueren
•  Hoe eenvoudiger, hoe sterker de boodschap en het
leerproces!
Vragen?
www.duidelijkoveragressie.nl
facebook.com/duidelijkoveragressie
@overagressie
#weesduidelijk