Raadsinfo plannen ProRail rondom NS station

Commissie/Raadsinformatiebrief
Aan
Van
Behandeld in de collegevergadering d.d.
Onderwerp
Datum
Contactpersoon
:
:
:
:
:
:
de gemeenteraad
het college
25 februari 2014
maatregelen ProRail rondom NS station
17 februari 2014
J.Donker
Inleiding:
In 2012 heeft ProRail aangegeven dat zij plannen heeft om Spoor 3 in Oisterwijk te
verwijderen. Het college heeft destijds aangegeven deze maatregel toe te juichen, omdat dan
de mogelijkheid ontstaat een noordelijke entree van het NS station te realiseren.
Op 17 december 2013 hebben wij van ProRail een brief gekregen waarin zij het voornemen
kenbaar maakt om een aantal maatregelen te treffen op en rondom het spoor nabij het NS
station. Het betreft onder meer het verwijderen van Spoor 3. ProRail heeft daartoe subsidie
aangevraagd bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).
Informatie college:
Naar aanleiding van de brief van 17 december 2013 heeft er op 29 januari 2014 een gesprek
plaatsgevonden tussen ProRail en de verantwoordelijk portefeuillehouder van de gemeente
Oisterwijk. Doel van het gesprek was het bespreken van de wederzijdse plannen en de
afstemming daartussen. In het gesprek heeft ProRail aangegeven dat de subsidieaanvraag
inmiddels vanuit I&M is gehonoreerd. Het gaat daarbij in hoofdlijnen om de volgende
maatregelen (aan het eind van de raadsinformatiebrief treft u een visualisatie aan):
- Verwijderen Spoor 3;
- saneren overpad en aanleg perrontunnel met liften;
- nieuwe rijwielstalling aan noordzijde van het spoor;
- nieuwe ontsluiting voor fietsers en voetgangers vanuit Almijstraat naar nieuwe
rijwielstalling en toegang station;
- aanpassen bestaande rijwielstalling.
Met de maatregelen wordt ambitie 13 (Het station is in 2024 vanaf de noordzijde bereikbaar)
uit de "Nota van Uitgangspunten en Ambitie Verkeer en Vervoer 2014-2024" gerealiseerd.
De primaire reden voor het verwijderen van Spoor 3 is dat daarmee een aantal wissels kan
vervallen. Door het verwijderen van de wissels wordt het treinverkeer betrouwbaarder
(wissels kunnen met name in de winterperiode leiden tot problemen). Spoor 3 heeft
bovendien geen functie meer voor het laten passeren van treinen.
Met het weghalen van Spoor 3 stopt de trein richting Tilburg voortaan altijd op Spoor 2. Om
te voorkomen dat reizigers onder een gesloten spoorboom gaan, realiseert ProRail een
voetgangerstunnel onder Spoor 1 en 2. Voor de toegankelijkheid brengt ProRail eveneens
liften aan.
Door het verwijderen van Spoor 3 ontstaat de mogelijkheid voor een noordelijke entree van
het station. In het plan is daarom een toegang en een fietsenstalling opgenomen bij
perron 2.
De portefeuillehouder heeft de problematiek van de onnodig lange sluiting van de overweg bij
Blokshekken (als er een trein stilstaat op perron 2) kenbaar gemaakt aan ProRail. ProRail
bekijkt dit knelpunt.
Verder is gesproken over onder andere geluidswerende voorzieningen voor KVL en het plan
om in het kader van LVO (Landelijk Verbeterprogramma Overwegen) een studie uit te voeren
naar de veiligheid en doorstroming rondom alle overwegen in Oisterwijk. De
portefeuillehouder heeft er bovendien op aangedrongen om het project dat toeziet op het
terugdringen van geluidsoverlast in Oisterwijk, parallel uit te laten voeren met de
geluidsmaatregelen in het kader van KVL. ProRail heeft aangegeven dit te onderzoeken.
De gemeente heeft aangegeven dat ze afziet van het plan om de voetgangerstunnel uit te
breiden tot een volwaardige fietstunnel. Een fietstunnel is op die locatie niet inpasbaar. Er
komen wel zogeheten fietsgoten in de voetgangerstunnel , zodat de fiets aan de hand
genomen kan worden.
Tijdens het gesprek is geconcludeerd dat ProRail niet hoeft te wachten op de gemeente en
kan starten met de planvorming. De planning van ProRail nu is dat de maatregelen in 2015
worden aanbesteed en in 2016/2017 worden gerealiseerd. Afgesproken is dat zowel ProRail
als de gemeente een planning opstelt voor de te lopen studies en deze met elkaar af te
stemmen.
Draagvlak en communicatie:
De informatie over de plannen zal worden gepubliceerd in de Nieuwsklok en gemeentelijke
website.