Verslag MR-vergadering 25 juni 2014 Aanwezig: Martine Bakker

Verslag MR-vergadering 25 juni 2014
Aanwezig: Martine Bakker (MB), Daniëlle Niesing (DN), Jannemiek
Hanszens (JH) Therese de Boer(TB) Rick de Jongh (RJ) Harm
Schoneveld (HS) Johan Krottje (JK)
Afwezig: Nicoline van der Poel (NP)
1. MB opent de vergadering en heet Johan Krottje hartelijk welkom
in de MR.
2. De notulen van 27 mei 2014 worden ingekort en opnieuw
verstuurd.
3. Actielijst: doorgenomen
4. Mededelingen: Quinten Huisman zal als lid van de
personeelsgeleding in het nieuwe schooljaar zitting nemen in de
MR. Voor Therese de Boer was dit de laatste MR vergadering.
Bedankt Therese voor al je inzet de afgelopen jaren.
Else zal vanuit de van Hasseltschool als personeelslid zitting gaan
nemen in de GMR.
Het nieuwe schooljaar zal beginnen met ouder en kind gesprekken
waar het kind bij aanwezig is. Vanaf welke groep dit gaat gebeuren
is nog niet duidelijk.
Het sociaal emotioneel rapport zal digitaal worden. De rapporten
in maart en juni zal een papieren rapport blijven.
5. Ingekomen post: geen
6. Schoolplein 14: stand van zaken: Schoolplein 14 zal in het nieuwe
schooljaar geopend worden. Er wordt nog gekeken wie dat gaat
openen. De datum is nog niet bekend.
7. Opening nieuw schooljaar: Er is gekozen voor een informatieavond
3e week van het nieuwe schooljaar. Met een daaraan gekoppeld
informeel samen zijn van ouders. HS zal het voorstel van een
koffieochtend voor alle ouders op de eerste dag na de vakantie
voorleggen aan de AC.
8. Evaluatie Techniek dag: De techniek dag samen met de
Bavinkschool was een groot succes. Met als hoogte punt het
bezoek van astronaut André Kuipers. De reacties waren lovend.
Volgend jaar zal techniek een vaste plaats krijgen in het lesrooster.
9. Schoolgids; de nieuwe schoolgids komt in de vorm van een
kalender en zal begin van het nieuwe schooljaar klaar zijn. Het
snoepbeleid’: twee vaste dagen fruit en het traktatie beleid zal
vermeld worden in de schoolgids.
10. Rondvraag; DN: wanneer is het ouderportaal van parnasSys
toegankelijk voor ouders? De planning is dat in november de toets
resultaten zichtbaar zullen zijn voor de ouders van hun eigen kind.
JK: kunnen de briefjes die meegegeven worden voor de
tienminuten gesprekken iets anders opgesteld worden? “Een
gesprek vindt de leerkracht niet nodig”. komt niet prettig over.
Ouders kunnen zich bezwaard voelen als je toch een gesprek wil
met de leerkracht.