CCE 2015 - 0700 Liaison au bien-être 2015-2016

Factsheet Masterclass Teamcoaching 2
Analytische Teamcoaching
Odin company
Odin company faciliteert organisaties met het psychologisch meetinstrument
ODC® (Odin Development Compass). De ODC helpt mensen zelfinzicht te krijgen
en zich succesvol te ontwikkelen. Odin company heeft duurzame relaties met
vele organisaties in Europa en Australië, die de ODC-meting gebruiken om
authentiek en succesvol te zijn.
De output van de ODC-meting wordt voor iedere organisatie op maat ingericht.
Wij leveren de ODC-meting aan veel grote organisaties en het middenbedrijf.
Ook zelfstandige professionals werken met de ODC-meting.
De ODC-meting wordt gehanteerd door professionals in verschillende
vakgebieden:
 Competence management
 Talent & management development
 Coaching
 Executive search
 Assessment
 Change management
 Boardroom consultancy
Doelgroep
De Masterclass Teamcoaching 2 is bedoeld voor coaches, die binnen Odin
academy de level 2 accreditatie hebben behaald (coachen op ontwikkeling) en
daarbij werken met groepen. Waarbij een groep bestaat uit minstens 2 personen.
De opleiding staat open voor mensen met minimaal vijf jaar ervaring als
(executive) coach, psycholoog of therapeut en bovengenoemde accreditatie.
Ook mensen die een even lange ervaring hebben met het opleiden van mensen,
gekoppeld aan persoonlijke ontwikkeling en authenticiteit, kunnen deelnemen.
Hierbij denken we aan acteurs/regisseurs, pedagogiek- en psychologie docenten.
In individuele gevallen kan van het bovenstaande worden afgeweken.
©
Odin academy factsheet TC2
1/7
Factsheet ODC® Teamcoaching 2
ODC® meetmethode
De gevalideerde ODC-meting stelt de onbewuste drijfveren van mensen vast. Dit
biedt vervolgens de mogelijkheid om authentieke competenties van mensen aan
te boren. Authentieke mogelijkheden zijn snel ontwikkelbaar door coaching of
training.
Doel van Teamcoaching 2 volgens de ODC
Het volgen van de opleiding Teamcoaching 2 leidt op tot Analytisch Teamcoach.
De Analytische Teamcoach is in staat om persoonlijke- en collectieve onbewuste
processen en het effect daarvan op het individu en het collectief (binnen en
buiten de groep) waar te nemen, te analyseren, helpen door te werken en te
herdefiniëren.
Het doel van Analytische Teamcoaching is:
Het bewust laten worden van de onbewuste invloeden in het teamgedrag, om
vervolgens een nieuw perspectief te ontwikkelen dat ruimte geeft aan de
authentieke individuele en collectieve team kwaliteiten en aan het verborgen
potentieel, en tegelijkertijd het aanpassingsgedrag zover mogelijk
minimaliseert.
De Analytische Teamcoaching kenmerkt zich door een causale groepsanalyse,
gevolgd door een finale synthese.
Analytische Teamcoaching sluit direct aan bij opvattingen over zelfactualisatie
volgens Jung (individuatie) en Maslow (behoeftehiërarchie), namelijk authentiek
en vanuit natuurlijke kracht te leven en te werken.
Bij Analytische Teamcoaching gaat het om het vrijmaken van de persoonlijke- en
collectieve kracht in het team. Wat het team hier vervolgens mee gaat doen is
een groepsproces op zich, dat door de coach begeleid zal worden. Het is
nadrukkelijk geen adviserende coaching, waarbij wordt verteld wat voor het
team wenselijk is. (Hoewel een directieve houding soms nodig kan zijn en
ingezet zal worden.)
Onbewuste invloed: individueel en collectief
Mensen worden voortdurend onbewust beïnvloed en ontwikkelen op basis
daarvan de meeste van hun gedragspatronen, veelal als aanpassing aan de
omgeving om te overleven. Deze aanpassings- en overlevingsstrategieën worden
door de individuele teamleden meegenomen en gaan in hun interactie een
collectief onbewuste groepsdynamiek vormen.
Aangepast individueel- en groepsgedrag vergt erg veel energie én gaat ten koste
van de ontwikkeling van authentiek natuurlijk gedrag.
©
Odin academy factsheet TC2
2/7
Factsheet ODC® Teamcoaching 2
Mensen hebben elkaar nodig, een individu kan het meeste in zijn leven niet
alleen. Daarom vormen mensen groepen, waarbij de rollen en taken verdeeld
worden en gemeenschappelijke normen, waarden en procedures gelden.
Een team is een groep mensen, waarbij de leden elkaar blindelings kunnen
vinden in het aanspreken van ieders natuurlijke kracht. In een uitgebalanceerd
team zijn ‘alle competenties plus één’ vertegenwoordigd passend bij de context
waarin het team functioneert. ‘Plus één’, omdat het geheel meer is dan de som
der delen. ‘Plus één’, omdat de juiste balans passend bij de juiste context in een
team alleen kan blijven bestaan als ze door minstens (en maximaal) 1 teamlid
ter discussie gesteld durft te worden.
De 7 fasen van Analytische Teamcoaching
1. Diagnose: drijfveren, competenties en rollen
De ODC-meting is onderdeel van de diagnose, waarin duidelijk wordt waar het
team natuurlijk en aangepast gedrag vertoont. De natuurlijke drijfveren en
kenmerkende competenties van de individuele teamleden en van het team als
geheel worden in kaart gebracht. Hierdoor wordt duidelijk of de natuurlijke
drijfveren en kenmerkende competenties van de teamleden in overeenstemming
zijn met hun rol.
3. Diagnose: plaats van het team
Als een team onderdeel is van een grotere organisatie wordt de inhoudelijke
groepsdiagnose (natuurlijke drijfveren en competenties, rollen, taken en
kernprocedures) in de context van de organisatie geplaatst. Nagegaan wordt of
het team voldoende verbondenheid met het beleid en de doelen van de
organisatie heeft. En of er vertrouwen is in het functioneren van het team vanuit
het hoger management en vanuit de organisatie.
Indien een team zelf de organisatie vormt, wordt de inhoudelijke groepsdiagnose
in de context van de markt waarin het opereert geplaatst.
4. Hypothese
De vaste patronen, actuele groepsdynamische fase en de inbedding van het team
in een organisatie of markt, vormt de ingang om persoonlijke- en collectieve
allergieën, het collectieve geweten en groupthink te verbinden aan de
teamschaduw (collectieve projecties door en op de individuele teamleden en op
de wereld buiten de teamgrenzen). In de hypothese wordt vastgesteld dat het
team steeds weer in dezelfde patronen van individuele- en collectieve aanpassing
en projecties terecht komt.
5. Catharsis
Jung definieert Catharsis (=reiniging), als het (her)beleven van de emotioneel
geladen ervaringen die van invloed zijn geweest op iemands persoonsvorming.
Individueel en collectief oud zeer en verdrongen gevoelens, worden naar boven
gehaald. Door het uitspreken en herbeleven van deze persoonlijke- en collectieve
gevoelens wordt het oud zeer verwerkt en ontstaat ruimte voor groei. In de
catharsis wordt doorgewerkt hoe en waarom deze patronen ontstaan. En vanuit
welke mogelijke weerstand het veranderen van die patronen tegengehouden
wordt. Het team gaat het thema onder persoonlijke- en collectieve patronen en
weerstand herkennen, erkennen en voelen wat het effect is van persoonlijk- en
collectief schaduwgedrag. Waardoor er ruimte komt voor volwassen
verantwoordelijkheid. Het team leert verantwoordelijkheid te nemen voor
individuele teamleden, de individuele teamleden leren verantwoordelijkheid voor
zichzelf en het team in balans te brengen.
©
Odin academy factsheet TC2
3/7
Factsheet ODC® Teamcoaching 2
2. Diagnose: groepsdynamische fase en onderling vertrouwen
Met het team wordt onderzocht wat de vaste patronen zijn die als terugkerende
problematiek kunnen worden bestempeld. Op basis daarvan kan een inschatting
worden gemaakt in welke fase van groepsdynamiek (forming, storming,
norming, performing) het team verkeerd. Hierbij wordt inzichtelijk of er
voldoende onderling respect en vertrouwen tussen de teamleden is. En wat de al
dan niet blokkerende kernprocedures zijn in het team.
6. Herbezinning en herdefiniëring
Als het team en de individuele teamleden verantwoordelijkheid gaan nemen
ontstaat er ruimte voor authentieke persoonlijke- en collectieve volwassenheid.
Het is helder geworden hoe persoonlijke- en collectieve ervaringen bepalend zijn
geweest voor de ontwikkeling van het team. En welke onbewuste persoonlijkeen collectieve thema’s daarin bepalend zijn geweest. Omdat veel drijfveren
onbewust blijken te hebben gewerkt, leidt de doorwerking ervan vaak tot een
herbezinning op het zelf- en teambeeld en soms ook op de positie in het team.
Als die herbezinning leidt tot herdefiniëring van oude constructen (de conclusies
over oorzaak en gevolg), ontstaat er ruimte voor groei.
Methodiek van de Analytische Coach
 De Analytische Coach maakt gebruik van de ODC, een krachtige methodiek
om het team en haar individuele leden te analyseren.
 Het Analytische Teamcoachingsproces kent 7 opeenvolgende fasen met
verschillende kenmerken. De Analytische Teamcoach gebruikt de analyse om
aan het team de samenhang tussen en het effect van onbewuste
persoonlijke- en collectieve drijfveren helder te maken.
 De focus verschuift gaandeweg van terugblikken naar vooruitkijken.
 De psyche van de mens wordt door Jung opgevat als bestaand uit bewuste en
onbewuste delen. Omdat het gaat om het opsporen van onbewuste invloeden
van de leden op het team en onbewuste collectieve invloeden van het team
op de leden en de buitenwereld (organisatie, markt), gebruikt de Analytische
Teamcoach de „Transcendente Functie‟ van de teamleden. Dit is het
vermogen om bewuste en onbewuste aspecten in de mens met elkaar te
verbinden: rationele en irrationele (het rationele overstijgende) gegevens
worden aan elkaar gekoppeld, met de ODC-meting als kompas.
Gesprekstechniek
De Analytische Teamcoach maakt gebruik van gesprekstechnieken die de
bewustwording van onbewuste processen stimuleert. De gespreksmethodiek bij
Analytische Coaching is verwant aan de counselingtechniek van Carl Rogers
(1902-1987). Deze techniek is gericht op het tot stand brengen van een
maximale rapport. Daarnaast zal de Analytische Teamcoach soms voor de
procesmatige sturing ook gebruik maken van een meer directieve techniek. De
Analytische Teamcoach heeft de regie over het Analytische
Teamcoachingsproces, wat inhoudt dat het team door vraagstelling gestimuleerd
wordt om de 7 fasen van Analytische Teamcoaching te doorlopen.
©
Odin academy factsheet TC2
4/7
Factsheet ODC® Teamcoaching 2
7. Groei
In de laatste fase wordt vooruit gekeken en maken de teamleden keuzes over de
omgang met zichzelf en met elkaar en over grenzen en gewenste ontwikkeling.
De ODC-rapportage is hier het kompas voor het team om het persoonlijke en
collectieve natuurlijk potentieel verder te ontwikkelen. De meting laat zien welke
competenties gemakkelijk als natuurlijk gedrag te ontwikkelen zijn.
Teamleercoaching
De Analytische Teamcoach in opleiding krijgt een basale teamleercoaching
aangeboden. De leercoaching is verplicht en wordt ingezet als supervisie van de
Analytische Teamcoach in diens praktijkervaringen en als een verdiepende
intervisie over het dynamische proces binnen de eigen opleidingsgroep.
De interpersoonlijke wisselwerking tussen Analytische Teamcoach en de leden
van zijn of haar opleidingsgroep is onderdeel van de leercoaching. Behandeld
worden fasen van de groepsdynamiek, groupthink en de principes van een
professionele beroepshouding, persona (maskers) en de overdracht en
tegenoverdracht, het projectiemechanisme tussen beiden. Dit is het verschijnsel
waar de leden in de opleidingsgroep onbewust bepaalde beelden en
verwachtingen projecteren op elkaar en op de opleider en vandaaruit ageren.
Tegenoverdracht is het verschijnsel waarbij de opleider richting de leden van de
opleidingsgroep projecteert, of meegaat in de projectie van de leden. De ODCmeting van de Analytische Teamcoach helpt hem of haar, in combinatie met de
leercoaching, om de persoonlijke- en collectieve tegenoverdracht te herkennen.
Instroom
Deelnemers dienen 5 jaar ervaring te hebben als coach of therapeut. Om in te
stromen in de Materclass Teamcoaching 2 is Odin level 2 accreditatie een
vereiste. Tevens moet de deelnemer ervaring hebben met de ODC-meting
(minimaal 30 metingen).
De Masterclass Teamcoaching 2 vraagt minimaal HBO werk- en denkniveau.
Inhoud
De opleiding geeft theoretisch inzicht in de achtergronden van de ODC®
systematiek, Analytische Teamcoaching en praktische informatie over de
toepassing ervan. De behandelde onderwerpen zijn:
 Jung en de ODC
 Groepsdynamiek en Groupthink
 Analytisch Teamcoaching
 Ontwikkelpotentieel benutten: de ODC regelkring
 De beroepshouding van de coach
 Persona (maskers)/Overdracht-tegenoverdracht
 Selectieve perceptie (waarnemen en interpreteren)
 Sympathie en Empathie
 Vraagstelling van de coach
 Interventies in groepsprocessen
©
Odin academy factsheet TC2
5/7
Factsheet ODC® Teamcoaching 2
Wie is de Analytische Teamcoach?
Bij Analytische Teamcoaching is de Analytische Teamcoach zélf zijn of haar eigen
instrument. Dit houdt in dat de coach een eigen bewustwordingsproces heeft
doorgemaakt en ook de methodiek van Analytische Teamcoaching heeft
ondergaan.
Jung spreekt over de „Wounded Healer‟, als degene die dit proces succesvol kan
begeleiden. Wanneer een coach zelf geen ervaringen heeft met (pijnlijke)
bewustwordingsprocessen, is een effectieve Analytische Teamcoaching moeilijk
realiseerbaar. Derhalve neemt de Analytische Teamcoach deel aan een
teamleercoaching.
Duur
 2 lesdagen van 09:00-17:00 (2x 8 uur)
 2 terugkomdagdelen (2x 4 uur)
 3 leercoaching-sessies (3x 1,5 uur)
Certificaat en permanente educatie
In de opleiding wordt zowel plenair als onder supervisie praktijkgericht gewerkt
met Analytische Teamcoaching. De opleiding wordt afgesloten met een
schriftelijke toets. Bij een waardering “voldoende” of hoger krijgt de deelnemer
een certificaat ODC® TC2 en kan de titel “ODC® certified professional” en
“Analytische Teamcoach” worden gevoerd. In het permanente
educatieprogramma (PE) moet jaarlijks worden deelgenomen aan minimaal 1
extra supervisie/casuïstiek (bovenop het level 2 accreditatie PE programma).
Eindtermen ODC® Masterclass Analytische Teamcoaching 2
Eindtermen en Permanente Educatie programma
PE
ODC® certified professional
Masterclass TC2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Interpreteren van groeps-ODC-metingen (rapportages)
Methode Jung’s analytische psychologie
Groepsdynamiek en groupthink
Rapport met teamleden creëren, empathie
Persoonlijk en collectief onbewuste kennen en herkennen in proces
met cliënten
Bewust zijn van persona en persoonlijke- en collectieve overdrachttegenoverdracht
Actief werken met weerstand en schaduw /dissociatie-gedrag bij
cliënten
Persoonlijke coachingsvaardigheden verbinden met de ODC-meting
Teamleden matchen op een rol of functie-competenties
Teamleden adviseren over hun competentie-ontwikkeling
Persoonlijke mogelijkheden en grenzen kennen als ODC
professional, weten wanneer door te verwijzen
De gedragscode van Odin academy kennen en accorderen
• 1 sessie Supervisie/Casuïstiek
• Minimaal 10 ODC-metingen per jaar
Kosten en informatie
De ODC® Level 2 accreditatie kost €1.295,-- exclusief BTW. De
groepsleercoaching kost €25,-- per deelnemer per sessie. Voor meer informatie
kunt u mailen naar [email protected]
©
Odin academy factsheet TC2
6/7
Factsheet ODC® Teamcoaching 2
ODC Masterclass, Analytische Teamcoaching
Aanbevolen literatuur (niet verplicht)
C.G. Jung: Maatschappij en individu, overlevingskansen van de mens, Uitgeverij
lemniscaat
J. Remmerswaal: Handboek groepsdynamica, een inleiding op theorie en
praktijk, Uitgeverij Nelisen
B.J.J. Lievegoed: Organisaties in ontwikkeling, zicht op de toekomst, Uitgeverij
Lemniscaat
Factsheet ODC® Teamcoaching 2
Ondersteunende literatuur
Stephen R. Covey: de zeven eigenschappen van effectief leiderschap, Uitgeverij
Business Contact
©
Odin academy factsheet TC2
7/7