link naar PDF - Odin Company

Beroepsethiek ODC-adviseur, ODC-coach, ODC-teamcoach, ODC-leercoach
LEVEL 1, LEVEL 2, TC 1, TC 2, TC 3
Hieronder staat de beroepsethiek behorend bij de diverse vormen van ODCadvisering en ODC- coaching en bij het werken met alle middelen die daarbij ingezet
worden, geleverd door Odin company, Odin academy en/of Odin consultancy.
De beroepsethiek ODC-coaches bestaat uit 18 gedragscodes die alle even bindend
zijn voor ODC- geaccrediteerden of allen die werken met de ODC of door Odin
geleverde middelen.
De Romeinse cijfers in/achter de 18 gedragscodes verwijzen naar noten behorend bij de
betreffende gedragscode. De noten zijn te vinden onderaan dit document.
1. In mijn beroep, functie of functioneren als gecertificeerd ODC-adviseur, ODCcoach, ODC- teamcoach en/of ODC-leercoach daarbij wel of niet gebruik makend
van de ODC en alle daaruit voortvloeiende middelen, zal ik mij professioneel
gedragen. I
2. Ik ben mij bewust van mijn specifieke adviserende en/of coaching bevoegdheden
(zie ook punt 3) en zal mijn kwalificatie, mijn kennis en mijn ervaring daarin niet
overschatten. II
3. Specifiek voor het werken met de ODC geldt daarbij aanvullend:
Level 1-accreditatie leidt op tot het kunnen werken met de ODC-meting en de
ontwikkelvraag ten behoeve van HR-diensten, zoals het bepalen van inzet ('de
juiste persoon op de juiste plek'), het opzetten van een persoonlijk ontwikkel plan
('wat ga je op welke manier aanpakken') of het adviseren over
loopbaanmogelijkheden.
Level 2-accreditatie leidt aanvullend op tot het mogen coachen op onderliggende
thema’s. Daarbij zal de coach de grens tussen begeleiding en behandeling niet
overschrijden.
4. Teamcoaching TC 1 accreditatie vereist Level 1 en leidt op tot een team adviseren
naar optimale inzet.
Teamcoaching TC 2 accreditatie vereist Level 2 en leidt op tot een team coachen
naar maximale ontwikkeling.
Teamcoaching TC 3 accreditatie vereist Level 2 en leidt op tot een team
begeleiden in transitie (veranderkunde).
Leercoaching wordt aanvullend ingezet bij Level 2-accreditatie en Teamcoaching
2-accreditatie.
5. Ik zal mijn ODC-certificering onderhouden door mijn specifieke ODC-kennis en
mijn specifieke vaardigheid als ODC-adviseur, ODC-coach, ODC-teamcoach en/of
ODC-leercoach te vergroten in het daartoe aangeboden PE-programma van Odin
academy. III
6. Aan het begin van elke nieuwe begeleidingsrelatie zal ik mij ervan overtuigen dat
mijn klant/cliënt de overeenkomst van begeleiding (advies, coaching,
teamcoaching, leercoaching) en de daaruit voortvloeiende relatie IV tussen ons
goed begrijpt.
7. Ik maak geen toespelingen over resultaten die ik niet kan garanderen, noch stel ik
daarover aan de klant/cliënt eisen. V
8. Ik zal het vertrouwelijk karakter van de informatie die mij door mijn klant/cliënt
toevertrouwd wordt eerbiedigen, behalve in geval van uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van bekendmaking door mijn klant/cliënt of tegengestelde wettelijke
eisen. VI
9. Alleen als ik schriftelijke toestemming van mijn klant/cliënt heb mag ik hem/haar
als referentie gebruiken.
10. Als ik kan voorzien dat de begeleidingsrelatie geen voordeel of resultaat voor de
klant/cliënt oplevert, zal ik dat meteen met de klant/cliënt bespreken en
hem/haar adviseren een andere adviseur, coach, teamcoach of een andere
begeleidings- of behandelvorm te zoeken. VII
11. Ik zal belangenconflicten in de advies-, coachings-, teamcoachings, en/of
leercoachingsrelatie vermijden. VIII
12. Bij een eventueel belangenconflict zal ik, zonodig na consultatie van een neutrale
collega, zo snel mogelijk met mijn klant/cliënt bespreken wat voor hem/haar de
gunstigste oplossing zal zijn.
13. Ik zal de afspraken over mijn vergoeding die ik met mijn klant/cliënt (of diegenen
die de vergoeding voldoen) heb gemaakt, eerbiedigen. Deze afspraken heb ik
daartoe schriftelijk vastgelegd (e-mail is ook een geldig middel indien de
klant/cliënt bevestigend antwoordt). IX
14. Ik zal aan mijn klant/cliënt, of potentiële klanten/cliënten, geen informatie of
advies geven welke vertrouwelijk of bedrieglijk is of welke buiten mijn
bevoegdheden X valt.
15. Ik zal het werk en de bijdragen van anderen erkennen. Ik zal copyrights,
handelsmerken en rechten van intellectueel eigendom eerbiedigen, alsook mijn
overeenkomsten betreffende deze rechten.
16. Ik zal de namen van ODC-geaccrediteerden, ODC-coaches of overige bij de ODC
betrokkenen slechts gebruiken met respect, met inachtneming van deze
beroepsethiek en/of algemene vooropgestelde regels van alle aan Odin verbonden
geledingen.
17. In het uitoefenen van mijn functie als ODC-adviseur, ODC-coach, ODC-teamcoach
en/of ODC- leercoach zal ik mij aan de ODC-beroepsethiek en de daarbij horende
gedragscode houden. Wanneer mijn klant/cliënten deze ethiek willen kennen, zal
ik ze een kopie hiervan geven.
18. Kerncompetenties die ik als ODC-adviseur, ODC-coach, ODC-teamcoach en/of
ODC-leercoach blijvend zal ontwikkelen:
a. De gedragscode respecteren en handelen naar professionele maatstaven;
b. De werkrelatie vormgeven door ieders rol en de daarbij passende
verantwoordelijkheid
c. duidelijk met de klant/cliënt te bespreken en vast te leggen;
d. Een vertrouwensband met de cliënt opbouwen XI;
e. Resultaat en oplossingsgericht kunnen werken aan inzet en/of individuatie;
f.
Kunnen 'loslaten' door de cliënt te begeleiden in het zelf
verantwoordelijkheid nemen en vergroten van zelfregie rondom de
ontwikkelvraag of de onderliggende thema's;
g. Bewustwording creëren over alle mogelijke factoren die het vergroten van
zelfregie stimuleren of afremmen door:

Actief luisteren;

Effectieve vragen stellen;

Open communiceren;

Feedback geven;

Psycho-educatie;

Acties bedenken;

Doelstellingen en plannen formuleren;

Bevorderen dat de cliënt vooruitgang boekt door al het bovenstaande.
19. Als ODC-gebruiker XII zal ik klachten over mijn functioneren of over de ODC of
enig ander middel dat vanuit Odin geledingen beschikbaar is, terstond melden bij
Odin Academy XIII.
Noten behorend bij de Beroepsethiek ODC-adviseur, ODC-coach, ODC-teamcoach en
ODC-leercoach
I Professioneel betekent passend bij het vak van ODC-adviseur, ODC-coach, ODCteamcoach, ODC-leercoach vakkundig. In deze beroepsethiek staan daarover reeds
diverse regels. Vakkundigheid dient onderhouden te worden en toetsbaar te zijn door
collega’s.
II In de rol van Level 1-advisering en Level 2-coaching is het niet toegestaan op enige
manier in te grijpen in reeds lopende trajecten/behandelingen bij andere
coaches/hulpverleners. Voorgeschreven medicatie, oefeningen of anderszins, behorend
bij reeds lopende trajecten/behandelingen zullen nooit door de ODC- adviseur of ODCcoach onderbroken of veranderd worden. In geval van een reeds lopende behandeling of
begeleiding elders (een andere coach, training, huisarts, maatschappelijk werk,
psycholoog, psychotherapeut, psychiater, overige medisch- of mentaal specialisme, etc.)
zal de ODC-adviseur of ODC-coach in overleg treden met die begeleider of behandelaar
na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daarvoor door de klant/cliënt. In overleg met
een begeleider of behandelaar van een reeds lopende behandeling kan bepaald worden of
er meerdere trajecten tegelijk kunnen lopen en zo nee, welk traject eerst doorlopen
wordt.
Contra-indicaties voor ODC-coaching zijn:

verslavingen aan drugs, alcohol en medicatie

matige of ernstige depressie

recidiverende depressie

endogene depressie

bipolaire stoornissen (manisch-depressiviteit)

ernstige angststoornissen

post-traumatische stress stoornis

cluster A persoonlijkheidsstoornissen: paranoïde- schizoïde- en schizotypische
stoornissen

cluster B persoonlijkheidsstoornissen: antisociale- en borderline
persoonlijkheidsstoornissen

psychotische stoornissen

schizofrene stoornissen

dissociatieve stoornissen
Alle bovengenoemde contra-indicaties behoren behandeld te worden in de GGZ. ODCcoaching kan dan slechts plaatsvinden als resultante van het hierboven genoemde
overleg met GGZ-geïndiceerde behandelaars.
III De ODC is een zogenaamd ‘high end’ product: een bijzondere, gevalideerde
meetmethode met een kwalitatief hoge uitkomst als standaard. Als zodanig wordt de
meting in het duurdere prijssegment op de markt gebracht. Werken met de ODC meting
vereist eenzelfde hoge standaard van de ODC-adviseur, ODC-coach, ODC- teamcoach en
ODC-leercoach.
De certificering als ODC-gebruiker is daartoe gekoppeld aan het aanbod van Odin
academy, waaronder de accreditatie opleidingen en het Permanent Education (PE)
programma. Passend bij elke accreditatievorm biedt Odin academy een jaarlijks minimaal
te volgen professionele scholing. Genoemde scholing is specifiek gericht op het werken
met de ODC. Te denken valt daarbij aan de techniek van het bespreken van de meting,
waaronder de methode van het juist interpreteren van het bord, het omgaan met
thema’s behorend bij Schaduw zoals dat op het bord kan voorkomen, het kunnen werken
vanuit het bord met termen als persona, complex en individuatie, etc.
Er is door Odin academy gekozen voor een minimale jaarlijkse professionalisering om de
certificering te behouden, teneinde de mogelijkheid voor elke andere vorm binnen of
buiten Odin academy die bijdraagt aan professionalisering zo open mogelijk te laten naar
eigen inzicht van de ODC-coach.
IV Bij elke vorm van begeleiding of behandeling is sprake van een werkrelatie: het besef
van alle betrokken dat allen zich zullen inzetten om te werken aan het terugdringen van
de gezamenlijk overeengekomen klachten op een gezamenlijk overeengekomen manier
passend bij de professie van de begeleider of behandelaar. De relatie tussen ODCadviseur, ODC-coach, ODC-teamcoach en/of ODC-leercoach en klant/cliënt is volledig
gebonden aan de werkrelatie, elke andere relatievorm is begrijpelijkerwijs ongepast
tijdens het bestaan van die werkrelatie.
V De te verwachten resultaten van ODC-gebruik en advisering, coaching, teamcoaching
en/of leercoaching mogen nooit overschat worden. Het antwoord geven op een
ontwikkelvraag en adviseren over maximale inzet (HR) is de reikwijdte van Level 1
accreditatie. Het uitdiepen van 1 of meer onderliggende thema’s dat van Level 2accreditatie en teamcoaching. Het specifiek verduidelijken van de dynamiek van
schaduw, overdracht- tegenoverdracht en maskers dat van de korte leercoaching.
VI In voorkomende gevallen kan Justitie een dwingende oproep doen tot vrijgeven van
vertrouwelijke informatie als daarmee bijvoorbeeld het maatschappelijk belang is
gediend. Daarbij bestaat in het Nederlands Recht de mogelijkheid gebruik te maken van
het verschoningsrecht. Per situatie zal dat recht getoetst kunnen worden door Justitie.
Dergelijke situaties zijn overigens hoogst uitzonderlijk.
VII Als ODC-advisering. ODC-coaching, ODC-teamcoaching en/of ODC-leercoaching geen
of weinig verandering kan brengen in de problematiek van de klant/cliënt, zal direct
doorverwezen worden naar een meer geschikte methode om de problemen aan te
pakken. Het is daarom essentieel dat de ODC-gebruiker de sociale kaart en
verwijzingsprocedures voor zijn of haar regio helder voor ogen heeft.
VIII Hierbij wordt bedoeld elke vorm van belangenconflict, zowel zakelijk als persoonlijk.
IX Het maken van een offerte waarin de reden van advisering, coaching, teamcoaching
en/of leercoaching het beoogde eindresultaat, de wijze waarop, het tijdspad en de kosten
staan vermeld is onderdeel van de professionele houding van de ODC-gebruiker. Advies:
start een en traject of begeleiding nadat de offerte getekend is geretourneerd.
X Hieronder valt ook hetgeen over ingrijpen in een lopende behandeling of door anderen
voorgeschreven medicatie is gezegd onder noot I.
XI Het opbouwen van een vertrouwensrelatie is onderdeel van begeleidings- en/of
verandertrajecten. De ODC- adviseur, ODC-coach, ODC-teamcoach en/of ODC-leercoach
zal tijdens het begeleidings- en/of verandertraject de vertrouwensrelatie niet anders
aangaan dan voor het specifiek bedoelde en dus afgebakende advies-, coachings-,
teamcoachings, en/of leercoachingstraject.
XII Alle ODC-gebruikers vallen hieronder, dus Level 1- en Level 2-geaccrediteerden,
Teamcoaching 1 t/m 3- geaccrediteerden, leercoaches.
XIII Odin academy stelt zich tot doel elke klacht zo zorgvuldig mogelijk op te lossen, met
zorg voor alle betrokkenen. In eerste instantie zal de manager van Odin academy de
klacht afhandelen. Mocht de klager of de beklaagde zich niet in de aangedragen oplossing
kunnen vinden, dan zal de klacht worden neergelegd bij een onafhankelijke
klachtencommissie. Deze onafhankelijke klachtencommissie zal ten spoedigste worden
opgezet, doch in ieder geval voor 2015.