API Rajasthan Chapter for the Year 2014

API Rajasthan Chapter for the Year 2014 - 2015
Office Bearers of the Rajasthan Chapter of API Elected for the Year 2014 - 2015 (1) Chairman Elect : Dr. CL
Nawal, Jaipur; (2) Chairman : Dr. Girish Mathur, Kota; (3) Immediate Past Chairman : Dr. L.A. Gauri, Bikaner;
(4) Hon. Secretary : Dr. Sanjiv Maheshwari, Ajmer; (5) Hon. Treasurer : Dr. Pradeep Jain, Ajmer